HELSENORGE
Smittevernrutine for sykehjem

Clostridioides difficile

Formål og grunnlagsinformasjon


 • Formålet er å minske risiko for smittespredning ved infeksjon med Clostridioides difficile
 • Clostridioides difficile kan forårsake diaré. Spesielt utsatt er pasienter som bruker antibiotika og immunsvekkede pasienter.
 • Smittemåte er kontaktsmitte og fekal-oral smitte.
 • Bakterien er sporedannende. Bakteriesporer har langvarig overlevelsesevne utenfor miljøet. Desinfeksjonssprit har begrenset effekt både som overflatedesinfeksjon og ved håndhygiene.
 • Kontaktsmitteisolering ved kort forløp. Ved varig bærerskap og vedvarende diaré: Smitteregime tilpasses slik at langvarig isolering unngås.

Prøvetaking

 • På rekvisisjon for mikrobiologisk prøvetaking krysses av for Clostridioides difficile. Det er viktig å oppgi om pasienten behandles med antibiotika.
 • Bruk sterilt prøveglass (fæcesglass).
 • Kontrollprøver er vanligvis ikke nødvendig. Det er symptombildet som er styrende for smitteverntiltak.
 • Utbrudd med Clostridioides difficile forekommer, og det tas prøver av medpasienter dersom de får symptomer og det er grunn til å mistenke Clostridioides difficile

Smitteverntiltak

 • Isolering: Kontaktsmitteisolering anbefales ved kortvarig forløp og pågående diaré.Se Isolering.
 • Eget toalett: Pasient skal ikke benytte toaletter i fellesområdene.
 • Beskyttelsesutstyr: Beskyttelsesfrakk med lang arm og mansjett, samt nitril- eller latexhansker.
 • Håndhygiene: Utfør håndvask med såpe og vann. Desinfeksjonssprit er ikke effektivt ved Clostridioides difficile.
 • Tekstiler: Alle brukte tekstiler håndteres/ emballeres som smittetøy. Privattøy vaskes separat. Vask tøyet på den høyeste temperaturen tøyet tåler. Vaskemaskin rengjøres ved å kjøre tom maskin på høyes mulig temperatur. Bruk beskyttelsesutstyr i all håndtering av brukte tekstiler.Se Tekstilhåndtering i avdeling.
 • Avfall: Behandles som smitteavfall dersom det er tilsølt med kroppsvæsker. Resten går som restavfall.Se Avfallshåndtering – Smittefarlig avfall.
 • Utstyr: Flergangsutstyr som tas ut av rommet emballeres i gul plastpose og bringes til skyllerommet. Skal rengjøres og desinfiseres så raskt som mulig. Unngå mellomlagring. Er mellomlagring likevel nødvendig, forblir utstyret emballert i tett gul pose inntil det dekontamineres. 

Flergangs rektaltermometre benyttes ikke.

 • Oppvask: Brukt servise og bestikk fraktes ut fra rom i gul, lukket plastpose og desinfiseres før det settes i oppvaskmaskin.
 • Renhold: Renholdspersonell ikler seg samme beskyttelsesutstyr som pleiepersonalet. Rommet skal vaskes daglig. Smitterom vaskes til slutt i avdelingen. Eget moppeskaft på rommet. Brukte mopper emballeres og går direkte til smittevask eller smitteavfall. Har bøtte vært benyttet på rommet skal denne direkte i dekontaminator.Se Renhold ved smitte.
 • Desinfeksjon: av berøringspunkter/ kontaktpunkter daglig, etter stell. Gjelder nattbord, sengegjerde, ringesnor, håndtak på rullator, rullestol, hjelpemidler, armlener, bord, lysbrytere, dørhåndtak, armatur på vask, såpe/sprit dispensere, servant, toalettsete, skylleknapp, toalettstol etc.Se Desinfeksjon av overflater og utstyr.
 • Desinfeksjonsmiddel: Middelet som benyttes må ha dokumentert effekt på bakteriesporer og være godkjent av Statens legemiddelverk, for eksempel Perasafe® eller LifeClean®. (Se produktinformasjon om utblanding, holdbarhet og virketid). Ved desinfeksjon av berøringspunkter smøres middelet på og vaskes av igjen med vann etter oppgitt virketid på valgt desinfeksjonsmiddel.
 • Flekkdesinfeksjon: Ved synlig søl av kroppsvæsker: Bruk f.eks Perasafe®, dynk på og vent 10 minutter før det vaskes av. Ved bruk av LifeClean®, følg instruksjon for virketid for desinfeksjonsmidlet. Desinfeksjon av kontaktpunkter og flekkdesinfeksjon utføres av pleiepersonell hvis ikke annet er avtalt.
 • Besøkende: Instrueres i god håndhygiene med såpe og vann.  
 • Opphør av isolering: Alle brukte tekstiler sendes til smittevask, seng og madrass desinfiseres med Perasafe® eller LifeClean®. Det samme gjelder alle horisontale flater, alle berøringspunkter og alt utstyr som blir igjen på rommet. Engangsutstyr kastes og flergangsutstyr emballeres i gule poser og desinfiseres på desinfeksjonsrom. Vegger vaskes dersom de er tilsølt. Gulv desinfiseres med Perasafe® eller LifeClean®.

Se Isolering for mer utførlig beskrivelse av tiltakene

Hvor lenge skal pasienten kontaktsmitteisoleres?

Et til to døgn etter at diaré er opphørt, kan isolering oppheves. Ved opphør av isolering foretas smittevask.

 • Dersom diaré ikke opphører i løpet av få dager, vurderes andre løsninger enn å isolere pasienten på rommet. Ved kronisk forløp oppheves isolering, og smitteverntiltak tilpasses. Prinsipper for kontaktsmitteisolering benyttes i stell og på pasientens rom/ bad. Nystelt pasient med rene hender, rene klær og rent utstyr kan få komme ut av rommet.

Informasjo​n, varsling og meldeplikt

 • Informasjon om smittestatus gis til behandlende lege ved overflytting eller utskriving.
 • Ved utbrudd i helseinstitusjoner, varsles kommuneoverlege og fylkesmannen. Kommunelege varsler til Folkehelseinstituttet via varslingssystemet Vesuv.no, eller pr. telefon.
 • Er meldepliktig til Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Dette gjøres av laboratoriene.

Referanser

Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen.
Hentet 05.08.2019

 

Tilbakemelding på denne sida