Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte behandlinger fra A til Å

Nyheter

 • 22.06.2017
  Helsekort for gravide og anti-D profylakse

  Nye rutiner for RhD negative gravide ble innført i fjor. Gravide kvinner som er RhD negativ skal i svangerskapet tilbys testing for om fosteret er RhD positivt eller negativt i svangerskapsuke 24. Der testen viser at fosteret er RhD positiv...

 • 19.06.2017
  Lab: Fikseringsvæske til histopatologisk undersøkelse

  Feil pH i formalin kan føre til unøyaktige og gale analyseresultater. Det er derfor svært viktig å benytte formalin med korrekt konsentrasjon og korrekt pH som fiksativ for vevsprøver.

 • 19.06.2017
  Fagdager om myotone tilstander og periodiske paralyser

  EMAN (enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander) på Oslo universitetssykehus (OUS) ønsker velkommen til fagdager beregnet på leger og andre faggrupper som arbeider med, eller forsker innenfor feltet arvelige nevromuskulære tilstander.

 • 19.06.2017
  Redusert kapasitet ved Smerteavdelingen 1.6 - 1.9

  Grunnet legemangel vil Smerteavdelingen i en periode ha redusert poliklinisk kapasitet. Dette innebærer at vi i liten grad har mulighet til å besvare telefoniske henvendelser fra fastleger.

 • 22.05.2017
  AFA anbefaler genotypisk testing av invasive enterokokkisolater

  AFA anbefaler alle laboratorier som gjør genotypisk påvisning av vanA og vanB å teste alle E. faecalis og E. faecium fra blodkultur, spinalvæsker, dype abscesser og andre sterile væsker for vanA og vanB gener.

 • 22.05.2017
  Resistenspaneler K-res

  K-res ønsker å informere om hvilke antibiotika som inngår i resistenspanelene for analysering av Gram-negative isolater med mistanke om ESBL-CARBA.

 • 22.05.2017
  Presentasjoner på ECCMID 2017

  I samarbeid med ulike fagmiljøer presenterte eller bidro K-res til flere foredrag og postere på the 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) i Wien.

 • 19.05.2017
  Avlagt PhD-grad ved K-res

  Cand. med Audun Sivertsen forsvarte 24. mars sin PhD-avhandling med tittelen: «Mobile genetic elements causing plasticity in E. faecium» ved Universitetet i Tromsø.

 • 04.05.2017
  NMK arrangerer lærings og mestringskurs i Periodisk paralyse for pasienter og pårørende

  Kurset arrangeres som en del av NMK-samarbeidet og i samarbeid med Lærings og mestringssenteret i Tromsø. Søknadsfrist 15. juni, begrenset antall deltakere

 • 02.05.2017
  Sommerdrift ved fødeavdelingen i UNN Narvik 26.6 til 7.8

  I sommerferien 2017 vil fødeavdelingen ved UNN Narvik bli stengt i seks uker fra 26. juni til 7. august. UNN er godt i gang med forberedelser til sommerdriften og har informert de gravide gjennom brev og muntlig kommunikasjon.

 • 02.05.2017
  Laboratorie: Ny alkoholmarkør ved Laboratoriemedisin

  Laboratoriemedisin innfører analyse av alkoholmarkøren fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 i blod. PEth dannes kun i kroppen ved tilstedeværelse av etanol og er en spesifikk markør på alkoholinntak de siste ukene før prøvetaking.

 • 26.04.2017
  Laboratoriene ved UNN: Nye korker og rør til avpipettert serum og plasma

  Nye rør og korker til avpipettert serum og plasma som sendes til UNN tas i bruk fra mars 2017.

 • 26.04.2017
  Økt behov for tolk i utredning

  Fysikalskmedisinsk poliklinikk, inkludert Raskere tilbake, opplever økt antall henvisinger med fremmedspråklige pasienter. For å gi disse pasientene et godt tilbud er det i mange tilfeller nødvendig med tolk. Vi oppfordrer fastlegene til å...

 • 10.04.2017
  Hospiteringsuke på K-res i august 2017

  K-res inviterer igjen til hospitering for å lære mer om påvisning av β-laktamaser hos Gram-negative bakterier.

 • 31.03.2017
  Genetikk i endring

  – Vi er i en overgangsfase med hensyn til diagnostisering basert på genetikk. Men vi sliter med sparsom informasjon, og genetikk er som kjent komplisert.

 • 29.03.2017
  Ber Helse Nord vurdere fødeavdeling ved UNN Narvik

  Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har i styremøte 29. mars behandlet oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan og kirurgisk akuttberedskap, fødevirksomheten og elektiv kirurgi ved UNN Narvik.

 • 22.03.2017
  Narvik: Innstillingen fra UNN-direktøren klar

  Innstillingen fra UNN-direktør Tor Ingebrigtsen om kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik er nå klar.

 • 21.03.2017
  Engasjerende høringsmøte mellom ansatte og direktøren

  De ansatte ved UNN Narvik benyttet sjansen til å si sin mening i møtet med direktør Tor Ingebrigtsen mandag 20. mars.

 • 10.03.2017
  Høringssvar

  Her er en oversikt over innkomne høringssvar til utredningsrapporten om organisering av kirurgiske akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik

 • 09.03.2017
  UNN får 15 millioner til hjerneslag-studie

  Professor Ellisiv Mathiesen ved UNN har fått 15 millioner for å lede internasjonalt hjerneslag-studie. Målet er å finne en bedre standardbehandling for pasienter som får hjerneslag mens de sover.

 • 08.03.2017
  Laboratorie: Analysen SSA antistoff (anti-Ro)

  Fra 20.02.2017 ble analysen «SSA antistoff» splittet og erstattet med anti-SSA/Ro52 IgG og anti-SSA/Ro60 IgG.  Anti- SSA rekvireres hovedsakelig ved mistanke om Sjögren`s syndrom (SS).

 • 07.03.2017
  Oppstart av artroseskole ved Ortopedisk avdeling, UNN Tromsø

  Har dere pasienter med mild til moderat artrose i hofte eller kne som ikke er operasjonskandidater? Vi starter opp med artroseskole i løpet av mars 2017.

 • 07.03.2017
  Vi minner om: LMS-kurs for pasienter og pårørende

  Ved Lærings- og mestringssenteret og fagavdelingene ved UNN erfarer vi en nedgang i antall henvisninger til enkelte LMS-kurs.  For Harstad er «Diabetes type 2 - startkurs» et godt eksempel der vi nå står i fare for å avlyse neste planlagte kurs.

 • 03.03.2017
  Læringsportalen Sjelden.no

  Læringsportalen Sjelden.no skal tilby fagpersoner og tjenesteytere kunnskap om sjeldne diagnoser

 • 03.03.2017
  Invitasjon til høring - akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi

  Administrerende direktør ved UNN HF inviterer til en bred høring av rapporten fra prosjektgruppa og risiko- og mulighetsanalysen. Begge dokumentene finner du inne i denne artikkelen. Dette er en elektronisk høring, og innspill sendes til sy...

 • 02.03.2017
  Presentasjoner fra Sjeldendagen 28. februar 2017

  Sjeldendagen arrangeres i samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og Unge Funksjonshemmede.

 • 02.03.2017
  Laboratorie: Prøvetaking til cervixcytologi

  På grunn av mange uegnede prøver, har vi prøvd ut en ny børste hos utvalgte rekvirenter. Erfaringer viser at den nye børste gir litt færre uegnede prøver. Vi har derfor valgt å tilby ny børste til alle våre rekvirenter.

 • 02.03.2017
  Laboratorie: Endring for TB IGRA Quantiferon

  Fra 1. november 2016 sluttet Statens Serum Institut å selge Quantiferon TB Gold Reagent Pack med tre rør. Bakgrunnen for endringen er et ønske om å øke testens spesifisitet og sensitivitet. Disse vil nå erstattes av en Reagent Pack med fire...

 • 02.03.2017
  Utredning om kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud ved UNN Narvik

  Prosjektgruppen som har utredet innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbudet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik, leverte i dag sin rapport til administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-No...

 • 23.02.2017
  Håndkirurgi i UNN – ny henvisningsadresse

  All håndkirurgi i UNN, inkludert brannskader på hendene og håndfrakturer hos barn, har flyttet fra Plastikk- og håndkirurgisk avdeling til Håndkirurgisk seksjon ved Ortopedisk avdeling. Henvisninger skal heretter sendes til Ortopedisk avdeling.

 • 23.02.2017
  Kurs om voksne med nevromuskulære sykdommer

  Enhet for medfødte og arvelige muskelsykdommer (EMAN), som er en del av NMK-samarbeidet, arrangerer kurset i samarbeid med muskelklinikken på Haukeland sykehus. Kurset er i utgangspunktet ment for helsepersonell i Helse-Vest, men det er åpe...

 • 22.02.2017
  Elektiv skulderkirurgi i UNN

  All elektiv skulderkirurgi i Tromsø, med unntak av skulderproteser, flyttes til sykehuset i Narvik. Dette gjøres grunnet kapasitetsproblemer i Tromsø og at vi ønsker å gi pasientene betydelig kortere ventetid enn vi klarer i dag.

 • 21.02.2017
  Høringskonferanse i Narvik 16. mars

  Som en del av høringsprosessen til oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, inviterer Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til høringskonferanse i Narvik 16. mars 2017.

 • 21.02.2017
  Longyearbyen sykehus feirer 100 år

  24. og 25. februar feirer verdens nordligste sykehus, Longyearbyen sykehus sitt 100-årsjubileum. Statsrådsbesøk, kjendisleger, åpen dag og boklansering er noen av innslagene når det braker løs i Longyearbyen på fredag.

 • 13.02.2017
  Publikasjoner

  Kronikk publisert i Dagens Medisin: "Jeg puster-altså er jeg"

 • 13.02.2017
  Årsrapport for 2016

  Nå er årsrapporten for Nasjonal kompetansetjeneste godkjent og publisert.

 • 10.02.2017
  Strategi dokument for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 2017-2021

  Tjenesten skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifikke fagområde.

 • 08.02.2017
  Misvisende om UNN-overskudd

  VG publiserte tirsdag 7. februar en artikkel med oversikt over fjorårets økonomiske resultatet ved landets sykehus.  Dette førte til overskrifter i media om «kjempeoverskudd» og «supertall» for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

 • 31.01.2017
  Løsningsforslagene i utredningen om UNN Narvik skal vurderes for risiko og muligheter

  Som del av oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan, skal Universitetssykehuset Nord-Norge HF gjennomføre en risiko- og mulighetsanalyse knyttet til løsningsforslagene som framkommer i utredningen om fremtidig organisering av kirurgis...

 • 23.01.2017
  Vil gi kreftpasienter et ekstra pusterom

  Fagmiljøer ved UNN jobber nå med å få etablert et Pusterom i samarbeid med stiftelsen Aktiv mot kreft.

 • 23.01.2017
  Etablerer regionalt håndtraumesenter

  Håndkirurgien i Helse Nord blir nå samlet ved UNN Tromsø. Under ledelse av seksjonsoverlege Hebe Kvernmo skal alt av elektive lidelser og akutte skader i hånd- og håndledd, inklusive medfødte lidelser og nervelidelser i armen, behandles i Breivika.

 • 23.01.2017
  Behandling av hjerteinfarkt i nord

  Helse Nord RHF har gjennomført en høring med spørsmål om det bør opprettes et PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø. To av klinikkene ved Universitetssykehuset Nord-Norge fraråder en slik etablering med begrunnelse i at dette ikke er vei...

 • 17.01.2017
  Prioriterte analyser ved K-res 2017

  K-res har i samarbeid med referansegruppen definert prioriterte analyser for 2017 (se også oppdatert rekvisisjon i vedlegg).

 • 17.01.2017
  Redusert MR-kapasitet på Røntgenavdelingen i Tromsø i uke 9-15

  Mandag 27. februar starter arbeidet på røntgenavdelingen i Tromsø med å skifte ut en av våre eldste MR-maskiner. Dette er et omfattende arbeid og MR-tilbudet reduseres derfor fra 3 til 2 maskiner i uke 9-15.

 • 17.01.2017
  Akillessenebetennelse – rekruttering til studie

  Akillessenebetennelse er ofte forbigående men kan gå over til å bli en kronisk tilstand. I kroniske tilfeller kan behandling være utfordrende. Raskere tilbake ved UNN har en pågående studie for behandling av kronisk akillessenebetennelse.

 • 17.01.2017
  Betydelig økt forekomst av linezolidresistente enterokokker i 2016 i Norge

  K-res mottok 10 linezolidresistente enterokokker i 2016 - en betydelig økning fra tidligere år.

 • 16.01.2017
  Viktige råd til pasienter og pårørende

  Hender det at du glemmer hvilke spørsmål du vil stille? Synes du er vanskelig å huske alt som blir sagt av helsepersonellet?

 • 06.01.2017
  Pasientens helsetjeneste på nett

  Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.

 • 06.01.2017
  Brukerkurs/fagkurs i regi av Frambu

  NMK, Frambu og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære sykdommer ved Oslo Universitetssykehus samarbeider om tjenester og kurs for pasienter med arvelige nevromuskulære sykdommer

 • 04.01.2017
  UNN inviterer til innspill og høringsprosess

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) forbereder nå interessenter og samarbeidspartnere på at det i begynnelsen av mars kommer en formell høringsrunde knyttet til det pågående utredningsarbeidet ved UNN Narvik. Samarbeidspartnere, ansatte...

Se alle nyhetene

Kurs og aktiviteter for pasienter og pårørende

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

 • 25.09 mandag
  NorCRIN brukermøte

  Målgruppe for møtet er kliniske forskere, forskningsadministrativt personell og ledere i sykehusene og i organisasjoner som finansierer kliniske forskning, og for andre som er opptatt av styrking av klinisk forskning i Norge.

 • 22.11 onsdag
  Fagkurs Barn som mister ferdigheter

  Måler er å øke deltakernes kunnskap om medisinske aspekter ved sjeldne diagnoser.

 • AMA Kursdager

  Arbeids- og miljømedisinsk avdeling arrangerer kursdager i februar/mars hvert år. Tema varierer etter etterpørsel og innkomne forslag.

 • Antibakterielle resistensmekanismer

  Kurs i metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning. Kurset arrangeres hvert annet år. Sist holdte kurs ble arrangert i oktober 2016. Neste kurs arrangeres i Tromsø i oktober 2018.

 • Den kompliserte bekkenbunnen

  Møter du pasienter med smerter og dysfunksjon fra underliv/bekken?

 • Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer

  Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer, konferansen der fagfolk og brukere møtes, arrangeres hvert annet år i Tromsø.

 • Miljømedisin

  Nasjonalt kurs som gir en bred innføring i miljømedisinske problemstillinger for norske forhold og globalt. Kurset er i regi av Den norske legeforening.

 • Nettbasert kurs i medikamentregning

  Hovedmålgruppen er sykepleiere, men kurset er også tilgjengelig for andre yrkesgrupper som ønsker å trene på medikamentregning.

 • Tromsøkurset

  Kurset er et tverrfaglig kompetansehevingskurs for oss som jobber med premature og syke nyfødte barn. Alle foredragene som skal publiseres er nå lagt ut.

 • Utrykningskurs

  Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.

 • Vikarkurs for ambulansetjenesten

  Ambulansetjenesten UNN HF skal gjennomføre kurs for nye vikarer. Du må søke om plass på kurset. Kursplass får de som gjennom intervju og godkjent fysiske krav får tilbud om ferievikariat i en av de 7 seksjonene i ambulanseavdelingen.

 • Workshop i psykoedukative tiltak - for førstelinjetjenesten

  Opplæring i Kat-kassen, Aktøren og Jeg er noe helt spesielt.