Hva skjer før, under og etter behandling?

Utvalgte behandlinger fra A til Å

Nyheter

22.03.2017

Narvik: Innstillingen fra UNN-direktøren klar

Innstillingen fra UNN-direktør Tor Ingebrigtsen om kirurgisk akuttberedskap og elektiv kirurgi med berørte fagområder ved UNN Narvik er nå klar.
21.03.2017

Engasjerende høringsmøte mellom ansatte og direktøren

De ansatte ved UNN Narvik benyttet sjansen til å si sin mening i møtet med direktør Tor Ingebrigtsen mandag 20. mars.
10.03.2017

Høringssvar

Her er en oversikt over innkomne høringssvar til utredningsrapporten om organisering av kirurgiske akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik
09.03.2017

UNN får 15 millioner til hjerneslag-studie

Professor Ellisiv Mathiesen ved UNN har fått 15 millioner for å lede internasjonalt hjerneslag-studie. Målet er å finne en bedre standardbehandling for pasienter som får hjerneslag mens de sover.
08.03.2017

Laboratorie: Analysen SSA antistoff (anti-Ro)

Fra 20.02.2017 ble analysen «SSA antistoff» splittet og erstattet med anti-SSA/Ro52 IgG og anti-SSA/Ro60 IgG.  Anti- SSA rekvireres hovedsakelig ved mistanke om Sjögren`s syndrom (SS).
07.03.2017

Oppstart av artroseskole ved Ortopedisk avdeling, UNN Tromsø

Har dere pasienter med mild til moderat artrose i hofte eller kne som ikke er operasjonskandidater? Vi starter opp med artroseskole i løpet av mars 2017.
07.03.2017

Vi minner om: LMS-kurs for pasienter og pårørende

Ved Lærings- og mestringssenteret og fagavdelingene ved UNN erfarer vi en nedgang i antall henvisninger til enkelte LMS-kurs.  For Harstad er «Diabetes type 2 - startkurs» et godt eksempel der vi nå står i fare for å avlyse neste planlagte kurs.
03.03.2017

Læringsportalen Sjelden.no

Læringsportalen Sjelden.no skal tilby fagpersoner og tjenesteytere kunnskap om sjeldne diagnoser
03.03.2017

Invitasjon til høring - akuttberedskap, fødevirksomhet og elektiv kirurgi

Administrerende direktør ved UNN HF inviterer til en bred høring av rapporten fra prosjektgruppa og risiko- og mulighetsanalysen. Begge dokumentene finner du inne i denne artikkelen. Dette er en elektronisk høring, og innspill sendes til sy...
02.03.2017

Presentasjoner fra Sjeldendagen 28. februar 2017

Sjeldendagen arrangeres i samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og Unge Funksjonshemmede.
02.03.2017

Laboratorie: Prøvetaking til cervixcytologi

På grunn av mange uegnede prøver, har vi prøvd ut en ny børste hos utvalgte rekvirenter. Erfaringer viser at den nye børste gir litt færre uegnede prøver. Vi har derfor valgt å tilby ny børste til alle våre rekvirenter.
02.03.2017

Laboratorie: Endring for TB IGRA Quantiferon

Fra 1. november 2016 sluttet Statens Serum Institut å selge Quantiferon TB Gold Reagent Pack med tre rør. Bakgrunnen for endringen er et ønske om å øke testens spesifisitet og sensitivitet. Disse vil nå erstattes av en Reagent Pack med fire...
02.03.2017

Utredning om kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud ved UNN Narvik

Prosjektgruppen som har utredet innhold og organisering av kirurgisk akuttberedskap og traumeberedskap, fødetilbudet og elektiv kirurgi ved UNN Narvik, leverte i dag sin rapport til administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-No...
23.02.2017

Håndkirurgi i UNN – ny henvisningsadresse

All håndkirurgi i UNN, inkludert brannskader på hendene og håndfrakturer hos barn, har flyttet fra Plastikk- og håndkirurgisk avdeling til Håndkirurgisk seksjon ved Ortopedisk avdeling. Henvisninger skal heretter sendes til Ortopedisk avdeling.
23.02.2017

Kurs om voksne med nevromuskulære sykdommer

Enhet for medfødte og arvelige muskelsykdommer (EMAN), som er en del av NMK-samarbeidet, arrangerer kurset i samarbeid med muskelklinikken på Haukeland sykehus. Kurset er i utgangspunktet ment for helsepersonell i Helse-Vest, men det er åpe...
22.02.2017

Elektiv skulderkirurgi i UNN

All elektiv skulderkirurgi i Tromsø, med unntak av skulderproteser, flyttes til sykehuset i Narvik. Dette gjøres grunnet kapasitetsproblemer i Tromsø og at vi ønsker å gi pasientene betydelig kortere ventetid enn vi klarer i dag.
22.02.2017

Vekt og likevekt - overvektskonferanse

Helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten ønskes velkommen til overvektskonferansen Vekt og likevekt 29. - 30. mai. Her vil du få faglig påfyll innen behandling av sykelig overvekt og mulighet til å treffe kollegaer fra hele Hel...
21.02.2017

Høringskonferanse i Narvik 16. mars

Som en del av høringsprosessen til oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan, inviterer Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til høringskonferanse i Narvik 16. mars 2017.
21.02.2017

Longyearbyen sykehus feirer 100 år

24. og 25. februar feirer verdens nordligste sykehus, Longyearbyen sykehus sitt 100-årsjubileum. Statsrådsbesøk, kjendisleger, åpen dag og boklansering er noen av innslagene når det braker løs i Longyearbyen på fredag.
13.02.2017

Publikasjoner

Kronikk publisert i Dagens Medisin: "Jeg puster-altså er jeg"
13.02.2017

Årsrapport for 2016

Nå er årsrapporten for Nasjonal kompetansetjeneste godkjent og publisert.
13.02.2017

Pågående forskning og prosjekter ved NMK

10.02.2017

Strategi dokument for Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser 2017-2021

Tjenesten skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sitt spesifikke fagområde.
08.02.2017

Misvisende om UNN-overskudd

VG publiserte tirsdag 7. februar en artikkel med oversikt over fjorårets økonomiske resultatet ved landets sykehus.  Dette førte til overskrifter i media om «kjempeoverskudd» og «supertall» for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).
31.01.2017

Løsningsforslagene i utredningen om UNN Narvik skal vurderes for risiko og muligheter

Som del av oppfølgingen av Nasjonal helse- og sykehusplan, skal Universitetssykehuset Nord-Norge HF gjennomføre en risiko- og mulighetsanalyse knyttet til løsningsforslagene som framkommer i utredningen om fremtidig organisering av kirurgis...
23.01.2017

Vil gi kreftpasienter et ekstra pusterom

Fagmiljøer ved UNN jobber nå med å få etablert et Pusterom i samarbeid med stiftelsen Aktiv mot kreft.
23.01.2017

Etablerer regionalt håndtraumesenter

Håndkirurgien i Helse Nord blir nå samlet ved UNN Tromsø. Under ledelse av seksjonsoverlege Hebe Kvernmo skal alt av elektive lidelser og akutte skader i hånd- og håndledd, inklusive medfødte lidelser og nervelidelser i armen, behandles i Breivika.
23.01.2017

Behandling av hjerteinfarkt i nord

Helse Nord RHF har gjennomført en høring med spørsmål om det bør opprettes et PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø. To av klinikkene ved Universitetssykehuset Nord-Norge fraråder en slik etablering med begrunnelse i at dette ikke er vei...
17.01.2017

Prioriterte analyser ved K-res 2017

K-res har i samarbeid med referansegruppen definert prioriterte analyser for 2017 (se også oppdatert rekvisisjon i vedlegg).
17.01.2017

Redusert MR-kapasitet på Røntgenavdelingen i Tromsø i uke 9-15

Mandag 27. februar starter arbeidet på røntgenavdelingen i Tromsø med å skifte ut en av våre eldste MR-maskiner. Dette er et omfattende arbeid og MR-tilbudet reduseres derfor fra 3 til 2 maskiner i uke 9-15.
17.01.2017

Akillessenebetennelse – rekruttering til studie

Akillessenebetennelse er ofte forbigående men kan gå over til å bli en kronisk tilstand. I kroniske tilfeller kan behandling være utfordrende. Raskere tilbake ved UNN har en pågående studie for behandling av kronisk akillessenebetennelse.
17.01.2017

Betydelig økt forekomst av linezolidresistente enterokokker i 2016 i Norge

K-res mottok 10 linezolidresistente enterokokker i 2016 - en betydelig økning fra tidligere år.
16.01.2017

Viktige råd til pasienter og pårørende

Hender det at du glemmer hvilke spørsmål du vil stille? Synes du er vanskelig å huske alt som blir sagt av helsepersonellet?
06.01.2017

Pasientens helsetjeneste på nett

Da de offentlige sykehusene i Norge skulle lage nye nettsider, lyttet vi til den aller viktigste stemmen: pasientens. Det pasientene sa, bestemte hvordan nettsidene skulle bli.
06.01.2017

Brukerkurs/fagkurs i regi av Frambu

NMK, Frambu og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære sykdommer ved Oslo Universitetssykehus samarbeider om tjenester og kurs for pasienter med arvelige nevromuskulære sykdommer
04.01.2017

UNN inviterer til innspill og høringsprosess

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) forbereder nå interessenter og samarbeidspartnere på at det i begynnelsen av mars kommer en formell høringsrunde knyttet til det pågående utredningsarbeidet ved UNN Narvik. Samarbeidspartnere, ansatte...
19.12.2016

Vellykket samarbeid gir rask psykisk helsehjelp

I snart ett år har Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ved UNN Tromsø samarbeidet med Tromsø kommune om drift av et lavterskelteam. Det sørger for rask psykisk helsehjelp til barn og ungdom som har psykiske helseplager.
19.12.2016

På topp i behandling av barn med diabetes

Diabetestemaet ved barneavdelinga på UNN har hentet inspirasjon fra Sverige, og kan vise til positiv utvikling i oppfølgingen av barn med diabetes.
08.12.2016

Bruk av genomsekvensering i resistensbestemmelse av bakterier

Rapport om bruk av genomsekvensering i resistensbestemmelse av bakterier er nå publisert i Clinical Microbiology and Infection.  
08.12.2016

Forekomst av ESBL-CARBA produserende K. pneumoniae og E. coli i Europa

Data fra “The European survey of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE)” er nå publisert i The Lancet Infectious Diseases.
05.12.2016

UNN jakter IKKE varslere i Snapchat-saken!

Mediehuset iTromsø presenterer i sin avisutgave tirsdag 6. desember et førstesideoppslag der det fremstilles at Universitetssykehuset Nord-Norge vil "jakte på varsler" etter at personsensitive opplysninger ved en feil ble lekket i et Snapch...
28.11.2016

Oppdatert informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser

Fra 1. september 2016 ble det innført ny nasjonal rutine for oppfølging av RhD negative gravide. Alle RhD negative gravide skal tilbys føtal RHD typing av foster-DNA i mors plasma i svangerskapsuke 24. RhD negative gravide der testen viser...
28.11.2016

Muskelregisteret

Muskelregisteret, registeret for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer
24.11.2016

Kåret til Årets nykommer blant norske kirurger

Med ny kirurgisk metode på operasjon av barnebrokk, som den foreløpig eneste i Norge, mottok UNN-kirurg Petter Gjessing ekstra oppmerksomhet på det årlige høstmøtet til Norsk kirurgisk avdeling.
24.11.2016

UNN Narvik forbedrer oppfølgingen av barn

Med et nytt konsept, kalt PedSAFE, er UNN Narvik blitt et tryggere sted for barn og unge. For å hindre at alvorlig syke barn, eller barn i fare for akutt forverring blir «oversett», gjennomfører de ansatte nå ekstra kvalitetssikring.
21.11.2016

Laboratorie: Mange får nå målt lav folat

Laboratoriemedisinsk avdeling ved UNN har tatt i bruk en re-standardisert målemetode for folat som nå refererer til en internasjonal standard og som også tilsvarer den brukt ved Haukeland og Ullevål. Dette har medført en markant økning av i...
16.11.2016

Meldingsløft 2 - et løft for sykehusene i nord

Hver dag sendes tusenvis av laboratoriesvar mellom sykehusene, og mellom sykehusene og legekontorene i Nord-Norge. Mange av disse meldingene gikk tidligere som brevpost. Nå er alle meldinger elektroniske.
15.11.2016

Hofteproteseoperasjon i Narvik – nytt tilbud

Vi har opprettet tilbud om hofteprotesekirurgi ved UNN Narvik med erfarne operatører. Protesen er sementert og har gode resultater i leddregisteret. Den egner seg for pasienter i aldersgruppen 65-70 år og eldre. Ventetiden for dette inngrep...
11.11.2016

Møteplass for PUST

Foreningen for Muskelsyke (FFM) tok initiativ til prosjektet «Møteplasser for pust» ut ifra ønsker om å spre kunnskap om e-læringskurset PUST, til personer med nevromuskulære diagnoser, (og andre diagnoser som fører til respirasjonssvikt),...
04.11.2016

Nye nettsider hos alle sykehusene - søketips

Alle sykehusene i landet er nå på plass med nye nettsider, etter at Helse Sørøst var de siste som lanserte 1. november. Det vil medføre at kompetansesentre og spesialistavdelinger ved sykehusene har fått nye lenker, og at de gamle lenkene ikke virker. 
Se alle nyhetene
Se flere nyheter()

Kurs og aktiviteter for pasienter og pårørende

ADHD/ADD - opplæringstilbud for pårørende, Narvik

2-dagers opplæringstilbud for pårørende til barn med ADHD/ADD (hyperkinetiske forstyrrelser).

ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Harstad

2-dagers opplæringstilbud for foreldre som har barn med ADHD/ADD.

ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Tromsø

2-dagers foreldrekurs for deg som har barn med ADHD/ADD.

Arvelig risiko for kreft, Tromsø

Opplæringstilbud for kvinner med påvist genfeil i brystkreftgenene BRCA-1 og BRCA-2.

Astma- opplæringstilbud, Harstad

Behandling/opplærings-tilbud for personer med astma.

Atrieflimmer - opplæringstilbud, Harstad

1-dags mestringskurs for personer med atrieflimmer eller arterieflutter.

Barneleddgikt, Temadager i Tromsø

Temadager for barn og ungdom med barneleddgikt, og deres foreldre. På temadagen får du mulighet til å lære mer om barneleddgikt, og du vil møte andre i samme situasjon som deg.

Blærekreft. Opplæringstilbud, Tromsø

Opplæringstilbud for deg som har fjernet blæren pga. kreft og din pårørende.

Brystkreft. Opplæringstilbud, Tromsø

Et 3-dagers opplæringstilbud for kvinner som er behandlet for brystkreft. For deg som ønsker å møte fagfolk og andre i samme situasjon.

CFS/ME – tilbud for pårørende, Tromsø

1-dags kurs for deg som er pårørende til person med har diagnosen CFS/ME.

CFS/ME, Tromsø

Kurset er for deg som har diagnosen CFS/ME.

Cøliaki-kurs, Tromsø

Kurset er for deg som har cøliaki, eller er foreldre/foresatte til et barn med sykdommen.

Diabetes type I. Mestringskurs Tromsø

2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type I, kort eller lang tid, samt deres pårørende.

Diabetes type II, Harstad

2-dagers opplæringstilbud for deg som lever med diabetes og ønsker å lære mer om sykdommen.

Diabetes type II. Mestringskurs UNN Tromsø

2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type II, kort eller lang tid, samt deres pårørende.

Diabetes type II. Oppfølgingskurs, Narvik

Dette er et 1-dags opplæringstilbud for deg som har gått på diabeteskurs tidligere. Her kan du spørre diabetessykepleier, ernæringsfysiolog og lege om det du lurer på.

Diabetes type II. Opplæringstilbud, Narvik

2-dagers opplæringstilbud for deg som har diabetes og din nærmeste pårørende.

Eksem - kurs for foresatt til barn med eksem, Tromsø

Tilbudet er for dere som er foreldre til et barn med eksem, og ønsker å lære mer om eksem for bedre å kunne mestre hverdagen som foreldre.

Epilepsi. Opplæringstilbud foreldre og pårørende, Tromsø

Opplæringstilbud for foreldre og pårørende til barn og ungdom 0-15 år med epilepsi. Her får du utvekslet kunnskap i møte med andre i samme situasjon.

HIV – det gode liv, Tromsø

2 dagers kurs for personer som er HIV-positive.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade - oppfølgingskurs for pasienter, Tromsø

Oppfølgingskurs for deg som har vært på 5-dagers kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade, Tromsø

Personer i yrkesaktiv alder med kognitive vansker for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade. Det kan innebære problemer med med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade. Kurs for pårørende, Tromsø

Dette er et Lærings- og mestringskurs for pårørende til personer med usynlige vansker etter hjerneskade.

Hjerneslag - Å leve med hjerneslag, Harstad

Tilbudet er for slagrammede – med / og uten afasi og voksne pårørende.

Hjerteskole - opplæringstilbud, Harstad

2-dagers mestringskurs for personer med hjertesykdom.

Hjerteskole Tromsø

Tilbudet er for deg som ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen.

Hjertestarter ICD - å leve med hjertestarter, 2 dagers kurs, Tromsø

Kurs for de som har operert inn hjertestarter og deres pårørende.

Hjertesykdom, pasientkurs - Narvik

2-dagers kurs for pasienter eller pårørende.

Hvordan skape en bedre hverdag for barn og unge med utviklingsforstyrrelser

Kurs for foresatte og andre som kommer i kontakt med barn og unge med utviklingsforstyrrelse

IBD (kronisk inflammatorisk tarmsykdom) - ungdomskurs

Medisinsk klinikk ved UNN Tromsø arrangerer IBD ungdomskurs. Påmelding ved henvisning fra fastlege.

KOLS - opplæringstilbud, Tromsø

2 dagers kurs for pasienter med kols og deres pårørende.

KOLS- opplæringstilbud, Harstad

4 ukers (2 dager pr uke) behandling/opplærings-tilbud for personer med kols.

Kognitiv svikt etter hjerneslag - mestringskurs for pårørende

Målgruppen er pårørende til pasienter i yrkesaktiv alder som har fått en lettere kognitiv svikt etter en hodeskade.

Kols, opplæringstilbud Narvik

2-dagers opplæringstilbud for deg som har kols eller er pårørende .

Kreft - Opplæringstilbud: "Veien videre etter kreftsykdom", Harstad

Kurs for deg som er ferdigbehandlet etter kreftsykdom og er frisk.

Marevan - Opplæring i egenmåling av PT-INR, Tromsø

Kurs for dem som ønsker opplæring i egenmåling av PT-INR og selvstendig dosering av Marevan.

Morbus Crohn, 2 dagers opplæringstilbud, Tromsø

Tilbudet er for deg som har Morbus Crohn (Crohns sykdom) eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

Multippel sklerose. "Å leve med MS" , Tromsø

Kurset er for personer med MS og deres pårørende.

Myelomatose mestringskurs, Tromsø

Kurset er for deg som har diagnose eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

Nyreskole - opplæringstilbud, Harstad

Tilbud til deg som har nyresvikt eller er pårørende til noen som lever med nyresvikt.

Nyreskole, Tromsø

Pasienter med kronisk nyresykdom som vil trenge dialyse og/ eller transplantasjon. Det er ønskelig at en pårørende er med.

Parkinsons sykdom. Opplæringstilbud, Tromsø

Tilbudet er for deg som har parkinsons sykdom eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

Prostatakreft - 2-dagers opplæringstilbud, Tromsø

Opplæringstilbud for deg som er behandlet/behandles for prostatakreft, samt partner.

Prostatakreft - opplæringstilbud, Harstad

3-dagers opplæringstilbud for deg som er behandlet/behandles for prostatakreft.

Revmatologiske sykdommer, Tromsø

Opplæringstilbud for deg som har revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt, Mb-Bekhterev, Psoriasisartritt, SLE, vaskulittsykdommer eller andre revmatologiske diagnoser og din pårørende.

Sakralnervestimulering. Opplæringstilbud Narvik

Her får du utvekslet kunnskap og erfaring i møte med andre i samme situasjon.

Stomi - Å leve med ilio- eller coleostomi, Tromsø

For deg som lever med tynntarm- eller tykktarmstomi.

Sykelig overvekt. Motivasjon- og mestringskurs, Harstad

2-dagers kurs for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon.

Sykelig overvekt. Motivasjon- og mestringskurs, Tromsø

2-dagers kurs som er for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon.

Thyroidea- "Å leve med cancer thyroidea", Tromsø

For pasienter som har eller har hatt cancer thyroidea.

Se flere faste arrangementer ()

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

28.03 tirsdag

Fagdag for barn som pårørende: Forandringsfabrikken «Proffene»

28. mars 2017 skal Forandringsfabrikken «Proffene» dele sine erfaringer om når ansvaret blir stort. Proffene er psykisk helseproffer og ungdommer med erfaring.

19.04 onsdag

Fagkurs Nevromuskulære sykdommer - overgang fra ungdomsliv til voksenliv

Dette er et fagkurs med fokus på overgangen fra ungdom til voksenliv for personer med en nevromuskulær sykdom.

01.06 torsdag

4th Arctic Pelvic Floor Meeting - APFM 2017

Interdisciplinary updates in assessment and treatment of incontinence and pelvic floor disorders.

14.06 onsdag

North Sea HPB Symposium 2017

The overriding aim of the symposium is to promote research networks and collaboration in the field of liver- and pancreatic surgery.

22.11 onsdag

Fagkurs Barn som mister ferdigheter

Måler er å øke deltakernes kunnskap om medisinske aspekter ved sjeldne diagnoser.

Se flere kommende arrangementer ()

Antibakterielle resistensmekanismer

Kurs i metoder for påvisning, tolkning og klinisk betydning. Kurset arrangeres hvert annet år. Sist holdte kurs ble arrangert i oktober 2016. Neste kurs arrangeres i Tromsø i oktober 2018.

Den kompliserte bekkenbunnen

Møter du pasienter med smerter og dysfunksjon fra underliv/bekken?

Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer

Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer, konferansen der fagfolk og brukere møtes, arrangeres hvert annet år i Tromsø.

Nettbasert kurs i medikamentregning

Hovedmålgruppen er sykepleiere, men kurset er også tilgjengelig for andre yrkesgrupper som ønsker å trene på medikamentregning.

Tromsøkurset

Kurset er et tverrfaglig kompetansehevingskurs for oss som jobber med premature og syke nyfødte barn.

Utrykningskurs

Den som skal kjøre utrykning må inneha utrykningskompetanse, gyldig kompetansebevis og gyldig førerkort for det aktuelle kjøretøyet. Statens vegvesen utsteder nasjonalt kompetansebevis som kode 160 i førerkortet etter godkjent opplæring og bestått prøve.

Vikarkurs for ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten UNN HF skal gjennomføre kurs for nye vikarer. Du må søke om plass på kurset. Kursplass får de som gjennom intervju og godkjent fysiske krav får tilbud om ferievikariat i en av de 7 seksjonene i ambulanseavdelingen.

Workshop i psykoedukative tiltak - for førstelinjetjenesten

Opplæring i Kat-kassen, Aktøren og Jeg er noe helt spesielt.

Se flere faste arrangementer ()