Klage og erstatning

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

​Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere din klage og gjøre om sin opprinnelige avgjørelse. Er de fortsatt uenige med deg, sender de klagen videre til fylkesmannen.

Fritt rettsråd - psykisk helsevern

Pasienter som vil klage på vedtak som gjelder tvangsmedisinering og tvangsernæring innenfor psykisk helsevern, har rett til 5 timer advokatbistand i forbindelse med klagesaken. Dette kalles fritt rettsråd og ordningen ble innført 1. juli 2017.

Dersom du har egne ønsker om advokat kan sykehuset også hjelpe deg med det. Om du velger en annen advokat enn de som yter fritt rettsråd, kan det påløpe ekstra kostnader for deg. Dette gjelder blant annet advokatens reise- og oppholdsutgifter.

Det er Fylkesmannen som er klageinstans i slike saker. Dersom du velger å få bistand fra advokat til å klage, oversender sykehuset informasjon til Fylkesmannen. Informasjonen omfatter hvilken advokat som bistår deg i saken, samt klagen din.
Tilbakemeldingstjenesten i UNN

Har du spørsmål og ikke fått svar fra avdelingen der du får behandling? Ønsker du råd om hvem du skal snakke med? Da kan du gi din tilbakemelding til oss. Vi følger opp at du får svar fra avdelingen. 

Tilbakemeldingene brukes i UNN til å lære og bli bedre i møtet med våre pasienter. 

Pasienttilbakemeldings-telefonen: 
776 69685​

Telefonen er åpen på dagtid mandag til fredag.


Hvem kan du klage til?

​Alle pasienter kan klage direkte til Fylkesmannen. Du kan ta kontakt med Pasient- og brukerombudet for hjelp og veiledning i klagesaker. 

Pasienter i psykisk helsevern kan i tillegg klage inn vedtak om innleggelse og vedtak bruk av tvang til Kontrollkommisjonen. 

Pasient- og brukerombudet

Skal ivareta pasientenes behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenestene, og bedre kvaliteten i helsetjenestene. Hvis du ikke er fornøyd med helsehjelpen, hvis du ønsker bistand til å løse konflikter, og hvis du ikke får oppfylt dine rettigheter som pasient eller pårørende kan du ta kontakt med pasient- og brukerombudet.


Fylkesmannen (Helsetilsynet)

Pasienten kan klage på helsehjelp (utredning, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg) eller manglende helsehjelp i institusjonen etter lov om pasient- og brukerrettigheter § 7. Du klager da først til den avdeling eller enhet der du fikk behandling. 

Hvis ikke klagen imøtekommes eller svares på, kan du klage til helsetilsynet i fylket (Fylkesmannen). Klage skal være skriftlig. Klagen skal være undertegnet av pasienten eller den som pasienten har gitt fullmakt. I klage kan du be om kopi av alle brev som sendes og mottas i saken, slik at en kan holde seg orientert.​


Klage på vedtak om medisinering uten samtykke innen rus og psykisk helsevern, urettmessig bruk av tvang, og forhold som kan være til fare for pasientsikkerheten, ​skal også sendes til fylkesmannen. ​​

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 

Har du blitt påført skade under behandlingen kan du søke om erstatning. 


Kontrollkommisjonen (psykisk helsevern)

Kontrollkommisjonen skal sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møte med psykisk helsevern. Kontrollkommisjonen skal føre kontroll med alle tvangsvedtak som treffes, og på eget initiativ kontrollere at de formelle kravene er oppfylt og at innleggelse er foretatt på riktig måte. 

Kontrollkommisjonen​ skal behandle klager på vedtak om etablering og opprettholdelse eller opphør av tvunget psykisk helsevern, og skal prøve om alle vilkårene for tvunget vern er oppfylt.


Sivilombudsmannen​

Hvis du mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra det offentlige, kan du klage til Sivilombudsmannen. Før du klager, må du ha brukt alle andre klagemuligheter. 

​​
Fant du det du lette etter?