Rettigheter

 • Kontrollkommisjonen for UNN

  Som pasient i ved psykisk helse og rusklinikken kan du klage på den behandlingen du får eller ikke får. Kontrollkommisjonen skal føre kontroll med alle tvangsvedtak som treffes og på eget initiativ kontrollere at de formelle kravene er oppfylt.

 • Rettigheter ved fristbrudd

  Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

 • Klage og erstatning

  Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett.

 • Pårørendes rettigheter

  Mange pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også ha behov for støtte og hjelp til å mestre sin egen livssituasjon.

 • Film, foto og lydopptak

  For pasienter og pårørende kan film og foto være en fin mulighet til å ta vare på minneri en vanskelig tid. Likevel er det flere ting du må tenke på før du fotograferereller gjør andre opptak på sykehuset.

 • Hva er kliniske studier

  Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene e...

 • Rett til tolk

  Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

 • Behandlingsfrister

  Når du har fått en frist for helsehjelp og ikke har mottatt helsehjelpen innen denne fristen, har du rett til å få et annet behandlingstilbud.

 • Egenandeler og frikort

  Du får dekket deler av dine utgifter ved behandling hos lege, på poliklinikken eller andre behandlingsinstitusjoner, men du må betale en egenandel. Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.

 • Fritt behandlingsvalg

  Som pasient i spesialisthelsetjenesten har du rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning.

 • Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

  Pasienter og pårørende har blant annet rettigheter i forhold til reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper. Pasienter og pårørende har også rett til valg av behandlingssted.

 • Tips og rettigheter til pårørende

  Mange pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også ha behov for støtte og hjelp til å mestre sin egen livssituasjon.

 • Telefonkonsultasjoner skal brukes oftere

  Sykehusene har nå anledning til å bruke telefonkonsultasjon i stedet for fysisk oppmøte. Det kan gi nye muligheter og større fleksibilitet for både pasienter og helsepersonell.

 • Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold

  Denne brosjyren henvender seg til voksne pasienter og pårørende som har kontakt med psykisk helsevern, og da særlig de som er underlagt tvunget psykisk helsevern uten døgn-opphold.

 • Samvalg - valg som gjelder din helse

  Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

Fant du det du lette etter?