Samvalg

Brukermedvirkning på individnivå
Samvalg innebærer at pasient og helsepersonell sammen kommer fram til hvilken undersøkelse eller behandling som passer best for pasienten.

Samvalg er aktuelt når det finnes flere medisinske muligheter, men ikke ett klart beste alternativ. Da vil valget være avhengig av hva som er viktig for pasienten, og hvordan han eller hun ønsker å leve livet sitt. Samvalg er en kunnskapsbasert praksis, hvor både forskning, klinisk erfaring og pasientens erfaring forenes og brukes til beste for pasienten. 

Samvalgskompetanse

 • Opplæring i samvalg

  Samvalgssenteret tilbyr undervisning i samvalg til leger, sykepleiere, fastleger, annet helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende. Vi skreddersyr undervisningen til kompetansenivå og formål. 

 • Hva er samvalg?

  Animasjonsfilmen gir en kort innføring i hva samvalg er. Filmen varer i to minutter.

 • Tips til samvalg!

  Noe av det viktigste ved samvalg er å stille spørsmål og diskutere ulike behandlingsalternativer. Tre enkle spørsmål kan være til hjelp når du snakker med behandleren din.

 • Brosjyre om samvalg

  Brosjyren «Du kan være med å bestemme» gir en kjapp oversikt over hva samvalg er, og hvordan du kan være med å bestemme. 

Nyheter og inspirasjon

Nasjonal koordinering av innføring av samvalg i Norge

Alle pasienter i Norge skal ha mulighet til å delta aktivt i valg om egen behandling. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Nord RHF i oppdrag å lede et nasjonalt fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene. Målet er å samordne arbeidet med nye samvalgsverktøy og bidra til at eksisterende verktøy tas i bruk.

Implementering av samvalg i Norge består av flere tiltak rettet mot pasienter og helsepersonell. En slik strukturell endring i helsetjenesten krever sterk forankring i sykehus- og kommuneledelse og god opplæring i samvalg og kommunikasjon. Det er også nødvendig å nå ut med informasjon om samvalg og gode verktøy til pasienter og pårørende. 

Det nasjonale prosjektet omfatter de fire regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet (FHI), Kommunenes sentralforbund (KS) og profesjonsorganisasjoner og bruker-/pasientorganisasjoner.

I mars 2019 ble de regionale fagdirektørene, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet enige om at det nasjonale fellesprosjektet skulle ha en styringsgruppe som består av:

 • En representant fra et regionalt brukerutvalg
 • Representanter fra de fire regionale helseforetakene
 • Helsedirektoratet
 • Direktoratet for e-helse
 • Folkehelseinstituttet
 • Kommunenes sentralforbund 

Det ble samtidig etablert en nasjonal interim prosjektgruppe bestående av en representant fra hvert av de fire RHF–ene, ledet av Steinar Pedersen fra Samvalgssenteret. Gruppen fikk i oppdrag å utarbeide forslag til styringsgruppens mandat. Forslag til styringsgruppens mandat skal legges fram for det Interregionale fagdirektørmøte for behandling. Endelig beslutning skal tas i interregionalt direktørmøte.

Referanser
Oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til alle regionale helseforetak 2017
HOD: Oppdragsdokument 2017 – tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017)

Samarbeid og nyttige lenker

Samvalgssenteret samarbeider med ulike pasientorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, samt med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet.

Samarbeidspartner: SHARE TO CARE
SHARE TO CARE er et samarbeidsprosjekt ved Universitätsklinikum Schleswig-Holstein avdeling Kiel. SHARE TO CARE har mottatt 14 millioner Euro av det tyske statlige «Innovationsfond» for å utvikle samvalgsverktøy og innføre samvalg i samtlige avdelinger og klinikker ved universitetssykehuset i Kiel innen 2021.

Prosjektet består av ulike områder fordelt på ledelse, kunnskapsinnhenting, samvalgsveiledning og implementering. All kunnskap og metodikk baserer seg på validert forskning. I løpet av de neste årene vil det i deres portefølje blant annet befinne seg mer enn 60 ulike samvalgsverktøy, e-læringskurs om samvalg for leger og kurs i samvalgsveiledning for leger og sykepleiere.

SHARE TO CARE består av et tverrfaglig team med bakgrunn i psykologi, psyko-onkologi, medisin, forskning, sosiologi og prosjektmanagement. De samarbeider tett med film- og medieselskapet Takepart media & science, Techniker Krankenkasse, Ludwig-Maximilians-Universität München og Christian-Albrechts-Universität Kiel.

Dr. Marla Clayman, seniorforsker

Nyttige lenker
Helsenorge.no: Informasjon om samvalg og samvalgsverktøy

Helsedirektoratet: Nasjonale kvalitetskrav til samvalgsverktøy

International Patient Decision Aid Standards (IPDAS) Collaboration

Folkehelseinstituttet: Dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Oslo Communication in Healthcare Education and Research

Helse Sør-Øst: Samvalg og e-læring om samvalg (30 minutter)

Ottawa Hospital Research Institute: Samvalg, e-læring og samvalgsverktøy

18th Biennial European Conference: Linking Research to Evidence-Based Action for Patients, Providers and Policy Decision Makers. Berlin, Tyskland 14. – 16. juni 2020

Om Samvalgssenteret

Bakgrunn og oppdrag
Samvalg er en arbeidsform som involverer pasienten aktivt i avgjørelser om utredning og behandling. Det er et samarbeid mellom helsepersonell og pasient, hvor målet er at pasienten skal kunne ta et informert valg.

En rekke lover og forskrifter definerer brukermedvirkning som en pasientrettighet, og flere ulike stortingsmeldinger omtaler brukermedvirkning og samvalg. Fra 2019/2020 inngår samvalg i obligatoriske læringsmål for leger i spesialisering, og for fysioterapi-, sykepleie- og legeutdanningen.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2016 – 2019 sier: «Å skape pasientens helsetjeneste betyr at helsetjenesten må endre kultur, holdninger, organisering og ledelse.» konferansen Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 – 2023 sa helseminister Bent Høie: «Samvalg skal være det normale, og ikke det som er helt spesielt eller unikt i pasientenes helsetjeneste. Og de skal få informasjon og støtte på et språk som de forstår.»

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har gitt alle helseforetak i oppdrag å innføre samvalg gjennom å:

 1. Utvikle flere samvalgsverktøy slik at pasienter kan delta aktivt i egen behandling
 2. Sørge for at samvalgsverktøyene blir tatt i bruk (implementering av samvalg)

Helse- og omsorgsdepartementet har i tillegg gitt Helse Nord RHF i oppdrag å lede et nasjonalt fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene, og Samvalgssenteret leder dette arbeidet.

Hovedoppgaver
Samvalgssenteret jobber for at pasienter skal kunne ta informerte valg – i tråd med egne preferanser, og på grunnlag av kunnskapsbasert informasjon. Vi vil bidra til å etablere gode rutiner som kan legge til rette for samvalg i møtet mellom pasient og helsepersonell. Våre viktigste oppgaver er å bidra til implementering av samvalg i klinisk drift gjennom å:

 • Utvikle samvalgsverktøy som publiseres på helsenorge.no
 • Tilby opplæringtiltak i samvalg for studenter, helsearbeidere, pasienter og andre
 • Utvikle og tilpasse e-læringsmoduler og informasjonsmateriell
 • Arrangere konferanser med samvalg og kommunikasjon som hovedtema
 • Lede et nasjonalt fellesprosjekt mellom de regionale helseforetakene
 • Åpent dele og spre informasjon


Utvikling av samvalgsverktøy
Samvalgssenteret utvikler samvalgsverktøy på en systematisk måte. Modellen er generisk, men blir tilpasset hver enkelt problemstilling og pasientgruppe. Verktøyene er bygd opp på en slik måte at de støtter stegene i en typisk beslutningsprosess. I tillegg til tekst, inneholder samvalgsverktøyene filmklipp med pasienter og helsepersonell som understøtter informasjon om og motivasjon for samvalg. Samvalgsverktøyene utvikles i nært samarbeid med klinikere og pasienter.

Modellen er utviklet av Samvalgssenteret i samarbeid med TakePart Media + Science, inkubatorprosjektet DAfactory, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.

Er du helsepersonell, og ønsker å utvikle et samvalgsverktøy etter samme modell som oss? I så fall kan vi bidra med veiledning og oppfølging gjennom hele produksjonen. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.  

Kvalitet
Samvalgssenteret følger Helsedirektoratets krav til kvalitet i samvalgsverktøy, som bygger på de internasjonale IPDAS-kriteriene. Modellen bygger også på kriterier for evidensbasert pasientinformasjon. De angir både hvilken informasjon som bør tas med, og hvordan den bør presenteres for pasienten på en riktig, kvalitetssikret og forståelig måte:

 • Oversikt over hvorfor det må gjøres et valg, usikkerhet om diagnose og prognose, de ulike alternativene, og sannsynlighet for fordeler, risiko og bivirkninger
 • Åpenhet om kilder og interessekonflikter
 • Informasjon om hvor pålitelig kunnskapsgrunnlaget er
 • Informasjon om både sykdomsrelaterte resultater og andre resultater som kan være viktige for pasienten (pasientrelevante utfall)
 • Tall og statistikk presentert på en slik måte at de er tilgjengelige for pasienten
 • Standardisert og forståelig presentasjon av risiko
 • Fordeler og ulemper ved ulike alternativer
 • Diagrammer, grafikk, animasjon etc. der det er mulig og nødvendig
 • Informasjons- og motivasjonsfilmer med pasienter og helsepersonell
 • Kulturelle tilpasninger etter behov
 • Klart språk
 • Utforming som legger til rette for lesing og bedrer forståelsen
 • Brukermedvirkning i utviklingsprosessen

I 2017 inngikk UNN og Folkehelseinstituttet (FHI) en samarbeidsavtale om ressurseffektiv kunnskapsinnhenting og kunnskapsoppsummeringer til bruk i samvalgsverktøyene. Piloten er evaluert og rutinene for kunnskapsinnhenting oppdaterte fra 2019.  FHI leverer i dag kunnskapsgrunnlag for alle samvalgsverktøy fra Samvalgssenteret.

Samvalgssenteret er representert i Faggruppe samvalg, en nasjonal faggruppe som ledes av Direktoratet for e-helse, og som skal sikre helhetlig kvalitet, forvaltning og utvikling i de nasjonale samvalgsverktøyene som publiseres på helsenorge.no.

Eierskap og finansiering
Samvalgssenteret eies av Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), er finansiert av Helse Nord RHF og holder til på UNN.

Kontakt oss gjerne dersom du har ideer, spørsmål eller innspill. 

Styrende dokumenter

Her finner du styrende dokumenter for Samvalgssenteret:

HOD: Oppdragsdokument 2017 fra HOD til Helse Nord RHF

HOD: Oppdragsdokument 2017 – tilleggsdokument etter Stortingets behandling av Prop. 129 S (2016-2017)

Styret ved UNN: Sak 12-2017 Oppdragsdokument 2017

Kontakt oss

Samvalgssenteret består av et interdisiplinært team med bred faglig bakgrunn. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller vil snakke om samvalg. Vær oppmerksom på at eposten ikke må inneholde helse- eller sensitive personopplysninger.

samvalgssenteret@unn.no




Tove Skjelbakken 
Leder/overlege
telefon 930 48 973
Tove Skjelbakken


Dr. Marla Clayman
health services and health communication researcher (10 % stilling)
 


Anne Regine Lager
Rådgiver
Telefon 917 11 630
anne.regine.lager@unn.no



Simone Kienlin (5% stilling)
Doktorgradsstipendiat i prosjektet DA factory
Telefon 936 42 406
simone.kienlin@helse-sorost.no
Les om doktorgradsprosjektet «Klar for samvalg» her



Steinar Pedersen
Prosjektleder for nasjonal innføring og koordinering/overlege
telefon 970 97 406

Steinar Pedersen

 

Mirjam Lauritzen
Prosjektutvikler/spesialsykepleier
telefon 959 49 739

Mirjam Lauritsen


Solveig Jacobsen
Prosjektutvikler
telefon 957 99 792
Solveig Jacobsen

 

Kirsti Rakkenes
Prosjektutvikler
telefon 930 05 609
Kirsti Rakkenes

 

Anna Klara Måseide
Prosjektutvikler
telefon 975 29 894
Anna Klara Måseide


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)