HELSENORGE

Samvalg

Samvalg innebærer at pasient og helsepersonell sammen kommer fram til hvilken undersøkelse eller behandling som passer best for pasienten. 

Forskningsartikler, lenker og forankring

Vitenskapelige artikler, litteraturliste og nyttige lenker finner du på samvalgsveiviseren.no

Samvalgssenteret

Samvalgssenteret er finansiert av Helse Nord RHF, eies av UNN og er lokalisert ved UNN, Tromsø. Vi er et tverrfaglig team. Oppdraget vårt er å bidra til at samvalg blir implementert i Helse Nord RHF. Det gjør vi gjennom å: 

  • Produsere og veilede i produksjon av samvalgsverktøy
  • Bistå med implementering av samvalg i en klinisk hverdag
  • Tilby opplæring i samvalg for studenter, helsearbeidere, pasienter og andre
  • Utvikle e-læring og informasjonsmateriell
  • Arrangere fagnettverk
  • Åpent dele og spre informasjon om samvalg

Samvalgsverktøy

Produksjon av samvalgsverktøy foregår på en systematisk måte etter en generisk modell, og blir tilpasset hver enkelt medisinske problemstilling. De er bygd opp etter stegene i en beslutningsprosess. I tillegg til tekst om diagnose og behandlingsmuligheter, inneholder samvalgsverktøyene korte informasjons- og motivasjonsfilmer med pasienter og helsepersonell. Alle samvalgsverktøyene blir produsert i nært samarbeid med klinikere og pasienter. 
 
Alle samvalgsverktøy produseres i tråd med nasjonale kvalitetskrav. Disse bygger på de internasjonale IPDAS-kriteriene. Samvalgsverktøyene bygger også på kriteriene for evidensbasert pasientinformasjon, som angir hvilken informasjon som bør tas med, og hvordan den bør presenteres på en riktig, kvalitetssikret og forståelig måte.
 
Modellen som samvalgsverktøyene bygger på er utviklet av Samvalgssenteret i samarbeid med TakePart Media + Science, inkubatorprosjektet DAfactory, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.
 
Er du helsepersonell, og ønsker å utvikle et samvalgsverktøy etter vår modell? I så fall kan vi bidra med veiledning og oppfølging gjennom hele produksjonen. Ta kontakt, så hjelper vi deg. Se mer i vår Veileder for produksjon av samvalgsverktøy.  

Undervisning og opplæring

Samvalgssenteret tilbyr undervisning i samvalg til helsepersonell, studenter, pasienter og pårørende. Vi skreddersyr undervisningen til kompetansenivå og formål. Vi utvikler også e-læring og informasjonsmateriell til bruk i undervisning og klinikk.
 
Samvalg er et obligatorisk læringsmål for leger i spesialisering. I tillegg er det et integrert læringsmål i sykepleie-, fysioterapi og legeutdanningene. 

Samarbeid

Samvalgssenteret samarbeider med ulike pasientorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt, samt med Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet.
 
Vi samarbeider også med SHARE TO CARE, som har innført samvalg i samtlige avdelinger og klinikker ved universitetssykehuset i Kiel. De siste årene har SHARE TO CARE utviklet mer enn 60 ulike samvalgsverktøy, e-læringskurs om samvalg for leger og kurs i samvalgsveiledning for leger og sykepleiere. 
 
Samvalgssenteret er representert i Faggruppe samvalg, en nasjonal faggruppe som ledes av Norsk helsenett. Faggruppen skal sikre helhetlig kvalitet, forvaltning og utvikling i de nasjonale samvalgsverktøyene som publiseres på helsenorge.no.

Kontakt

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller vil snakke om samvalg. Vær oppmerksom på at eposten ikke må inneholde helse- eller sensitive personopplysninger.

samvalgssenteret@unn.no

Tove Skjelbakken 
Tove Skjelbakken
Avdelingsleder

Anne Regine Lager
Anne Regine Lager
Seksjonsleder
91 71 16 30  / anne.regine.lager@unn.no


Mirjam Lauritzen
Mirjam Lauritzen
Prosjektutvikler/spesialsykepleier

Kirsti Rakkenes
Kirsti Rakkenes
Rådgiver


Sylvi Johansen
Sylvi Johansen 
Rådgiver

77 62 70 28 / sylvi.johansen@unn.no


Elisabeth Sundkvist
Elisabeth Sundkvist

 

Lars Mandelkow
Lars Mandelkow
Diplompsykolog/teolog (20 % stilling)
40 65 93 64
 

Marla Clayman
Marla Clayman
Helsetjeneste- og helsekommunikasjonsforsker (10 % stilling)


Simone Kienlin
Simone Kienlin
D
oktorgradsstipendiat i prosjektet DA factory (50 % stilling, permisjon)
93 64 24 06  / simone.kienlin@helse-sorost.no

Fant du det du lette etter?