Rutiner og retningslinjer

Her har vi samlet retningslinjer, rutiner og prosedyrer for samarbeid omkring utstyr, tjenester og koordinering.

Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i UNN-området
(ansvars- og oppgavefordeling)

Behandlingshjelpemidler

​UNN har ansvar for medisinsk-teknisk utstyr og tilhørende forbruksmateriell som er plassert i hjemmet hos pasienter. Behandlings¬hjelpemidler innbefatter: Medisinsk teknisk utstyr for spesialisert behandling for eksempel TPN/parenteral ernæring, sondeernæring, har CVK/VAP, smertepumpe, oksygenbehandling, medisinsk forbruksmateriell.

Saksgang ved søknad om behandlingshjelpemidler for pasienter i kommunale institusjoner og hjemmeboende.

Les mer på www.behandlingshjelpemidler.no

Samarbeid omkring individuell plan og koordinator

Denne retningslinjen gir informasjon om koordinator og individuell plan, samt om samarbeid, ansvars- og arbeidsfordeling mellom UNN og kommunene rundt disse ordningene

Retningslinje for samarbeid omkring individuell plan og koordinator

Meld om behov for pasientkoordinator i spesialisthelsetjenesten

Pasienter med komplekse eller langvarige behov for koordinerte tjenester skal tilbys koordinator. Koordinatoren skal følge opp pasienten og sikre samordning av tilbudet og framdrift i arbeidet med individuell plan.

  • Komplekse: innebærer at pasienten har behov for tjenester fra flere behandlingsenheter, fra ulike avdelinger i en behandlingsenhet og/eller fra flere profesjoner
  • Langvarige: en viss varighet men ikke noe minstetid
  • Koordinerte: to eller flere tjenester der det er behov for koordinering

Begrepene bør tolkes slik at man fanger opp de pasientene som har et reelt behov for en koordinator i spesialisthelsetjenesten.

Rutine for kommuner som skal melde om behov for koordinator i spesialisthelsetjenesten

Oppnevning og utførelse av rollen som pasientkoordinator i spesialisthelsetjenesten


Koordinatorens oppgaver og funksjoner er mer utdypende beskrevet i funksjonsbeskrivelsen for koordinator i spesialisthelsetjenesten .

Leder av klinisk enhet har ansvaret for å oppnevne koordinator og avklare sammen med aktuell koordinator hva koordineringen for den enkelte pasient skal omfatte. Ansvar og oppgaver beskrives i retningslinja "Oppnevning av koordinator i spesialisthelsetjenesten".

Flytskjemaet viser prosessen knyttet til vurdering og oppnevning av koordinator i spesialisthelsetjenesten, avklaring av oppgaver og dokumentasjon.

Koordinerende enhet i UNN HF

I sykehuset er det koordinerende enhet (KE) som bistår med informasjon, undervisning og veiledning når det gjelder koordinator og individuell plan (IP).

I UNN er det Tove Hauan Løvli som ivaretar denne funksjonen – ta gjerne kontakt!
Telefon: 77 62 63 91,
Mobil 415 16 561
E-post: Koordinerende-enhet@unn.no

Les med om koordinerende enhet på UNN på www.unn.no/ke

Oppnevning og utførelse av rollen som pasientkoordinator i kommunen

Den enkelte kommune har egne rutiner og retningslinjer. Kontakt koordinerende enhet i din kommune.

Adresse og kontaktinformasjon

Tekniske hjelpemidler til pasienter som utskrives fra UNN

Hjelpemiddelformidling krever spesiell kompetanse ( http://www.kunnskapsbanken.net/grunnopplaering-i-hjelpemiddelformidling/ ). Det er nødvendig med god kjennskap til hva som defineres som korttidsutlån, varig behov og hastesak. Formidlingsprosessen gjøres alltid i samarbeid med bruker eller pårørende.

Et klinisk samarbeidsutvalg (KSU 1-2016) har utviklet en felles prosedyre for formidling av tekniske hjelpemidler gjeldende for UNN og lokalsykehuskommunene.

 
Les mer om koordinerende enhet i UNN

Fant du det du lette etter?