Rutiner og retningslinjer

Her har vi samlet retningslinjer, rutiner og prosedyrer for samarbeid omkring utstyr, tjenester og koordinering.

Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i UNN-området

Samarbeidsnormen er utarbeidet på initiativ fra Fagråd for fastleger i Troms og Ofoten (Fastlegerådet). Samarbeidsnormen gir detaljerte anbefalinger om samhandling mellom leger, blant annet ansvars- og oppgavefordeling, og legenes informasjons- og veiledningsansvar.

Retningslinjer for kommunalt ansatt ledsager for pasienter i sykehuset.

Det er utviklet to nye retningslinjer for ledsagelse av pasienter ved poliklinisk-/dagbehandling eller ved innleggelse. Arbeidet er utført av et klinisk samarbeidsutvalg med representanter fra sykehuset, kommunene og pasient- og brukerutvalget, og er godkjent av Overordnet samarbeidsutvalg i juni 2020. Retningslinjene skal være tilstrekkelig for ledere og klinisk personell som kommer i kontakt med pasienter som trenger ledsager i forbindelse med sykehusbesøk/-opphold.

  • Retningslinjer for ledsagelse av pasienter ved poliklinisk-/dagbehandling ved UNN HF.
    Merk at refusjon av lønnsutgifter til kommunalt ansatt ledsager for pasienter som skal til poliklinikk eller dagbehandling ved UNN nå faktureres Pasientreiser sammen med utgiftene til ledsager på reisa til og fra sykehuset. Se detaljer i retningslinja. Skjema for fakturering av kommunalt ansatt ledsager er integrert i retningslinja.
  • Retningslinjer for ledsagelse av pasienter under døgnopphold ved UNN HF.
    Skjema for vurdering, plan og avtale om ledsager, samt skjema for fakturering av kommunal vakt er integrert i denne retningslinja. Retningslinja beskriver ansvarsfordeling og det praktiske arbeidet med avklaring og avtaler omkring kommunalt ansatte ledsagere, og gjelder for både sykehuset og kommunen. Det beskrives ulike prosedyrer for planlagte og akutte innleggelser, og for innleggelser på virkedager og på kveld, natt og helg. Ledere ved UNN må være oppmerksom på at alle utgifter til kommunal ledsager nå skal konteres på Art. 4592 slik at sykehuset får en samlet oversikt over disse utgiftene 

Behandlingshjelpemidler

​UNN har ansvar for medisinsk-teknisk utstyr og tilhørende forbruksmateriell som er plassert i hjemmet hos pasienter. Behandlings¬hjelpemidler innbefatter: Medisinsk teknisk utstyr for spesialisert behandling for eksempel TPN/parenteral ernæring, sondeernæring, har CVK/VAP, smertepumpe, oksygenbehandling, medisinsk forbruksmateriell.

Saksgang ved søknad om behandlingshjelpemidler for pasienter i kommunale institusjoner og hjemmeboende.

Les mer på www.behandlingshjelpemidler.no

Samarbeid omkring individuell plan og koordinator

Denne retningslinjen gir informasjon om koordinator og individuell plan, samt om samarbeid, ansvars- og arbeidsfordeling mellom UNN og kommunene rundt disse ordningene

Retningslinje for samarbeid omkring individuell plan og koordinator

Meld om behov for pasientkoordinator i spesialisthelsetjenesten

Pasienter med komplekse eller langvarige behov for koordinerte tjenester skal tilbys koordinator. Koordinatoren skal følge opp pasienten og sikre samordning av tilbudet og framdrift i arbeidet med individuell plan.

  • Komplekse: innebærer at pasienten har behov for tjenester fra flere behandlingsenheter, fra ulike avdelinger i en behandlingsenhet og/eller fra flere profesjoner
  • Langvarige: en viss varighet men ikke noe minstetid
  • Koordinerte: to eller flere tjenester der det er behov for koordinering

Begrepene bør tolkes slik at man fanger opp de pasientene som har et reelt behov for en koordinator i spesialisthelsetjenesten.

Rutine for kommuner som skal melde om behov for koordinator i spesialisthelsetjenesten

Oppnevning og utførelse av rollen som pasientkoordinator i spesialisthelsetjenesten


Koordinatorens oppgaver og funksjoner er mer utdypende beskrevet i funksjonsbeskrivelsen for koordinator i spesialisthelsetjenesten .

Leder av klinisk enhet har ansvaret for å oppnevne koordinator og avklare sammen med aktuell koordinator hva koordineringen for den enkelte pasient skal omfatte. Ansvar og oppgaver beskrives i retningslinja "Oppnevning av koordinator i spesialisthelsetjenesten".

Flytskjemaet viser prosessen knyttet til vurdering og oppnevning av koordinator i spesialisthelsetjenesten, avklaring av oppgaver og dokumentasjon.

Koordinerende enhet i UNN HF

I sykehuset er det koordinerende enhet (KE) som bistår med informasjon, undervisning og veiledning når det gjelder koordinator og individuell plan (IP).

I UNN er det Tove Hauan Løvli som ivaretar denne funksjonen – ta gjerne kontakt!
Telefon: 77 62 63 91,
Mobil 415 16 561
E-post: Koordinerende-enhet@unn.no

Les med om koordinerende enhet på UNN på www.unn.no/ke

Oppnevning og utførelse av rollen som pasientkoordinator i kommunen

Den enkelte kommune har egne rutiner og retningslinjer. Kontakt koordinerende enhet i din kommune.

Adresse og kontaktinformasjon

Tekniske hjelpemidler til pasienter som utskrives fra UNN

Hjelpemiddelformidling krever spesiell kompetanse ( http://www.kunnskapsbanken.net/grunnopplaering-i-hjelpemiddelformidling/ ). Det er nødvendig med god kjennskap til hva som defineres som korttidsutlån, varig behov og hastesak. Formidlingsprosessen gjøres alltid i samarbeid med bruker eller pårørende.

Et klinisk samarbeidsutvalg (KSU 1-2016) har utviklet en felles prosedyre for formidling av tekniske hjelpemidler gjeldende for UNN og lokalsykehuskommunene.

 

Fant du det du lette etter?