Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi

Behandlingstjenesten utfører påvisning, identifisering og kvantifisering av både auto- og allo-antistoffer mot trombocytter, samt typebestemmelse av trombocyttspesifikke antigener.

Tjenesten bidrar med rådgivning i forbindelse med diagnostikk og behandling av immunbetingede trombocytopenier, og kan skaffe forlikelige blodprodukter til pasienter med spesielle og kompliserte transfusjonsbehov. 

Påvisning og identifisering av trombocyttantistoffer, i tillegg til typing av trombocyttantigener er nødvendig for utredning og diagnostisering av immunbetingede trombocytopenier, og valg av behandling av disse. 

​Analysering, utredning og rådgivning ved trombocytopenier som ikke skyldes antistoffer, inngår ikke i tjenestens aktivitet. ​​​

Kliniske problemstillinger

Vi tilbyr utredning av følgende kliniske problemstillinger: 

 
 • Føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT)
 • Føtal/neonatal autoimmun trombocytopeni
 • Post transfusjons purpura (PTP)
 • Refraktæritet mot blodplatetransfusjoner hos multitransfunderte 
 • Immun trombocytopeni (ITP)
 • Medikamentavhengig trombocytopeni
 • Heparinindusert trombocytopeni (HIT type II)
 • HPA-1 fenotyping av gravide og blodgivere
 • Oppfølging av gravide mht. blodplatespesifikke og blodplatereaktive antistoffer

Analyser

Direkte trombocyttantistofftest 
Påvisning av antistoff på overflaten av pasientens blodplater (autoantistoffer) utføres ved bruk av FITC-merket anti-humant IgG og/eller IgA. Prøven analyseres i flowcytometri.

Indirekte trombocyttantistofftest 
Påvisning av frie antistoff mot blodplater i pasientens plasma (både allo-og autoantistoffer) utføres ved bruk av FITC-merket anti-humant IgG og/eller IgA. Prøven analyseres i flowcytometri. Testen påviser både platespesifikke antistoff og antistoff mot HLA klasse I-antigener. Spesifisitetsbestemmelse av antistoffene utføres i et glykoproteinspesifikt assay (se Monoclonal antibody-specific immobilization of platelet antigens (MAIPA). 

Ved mistanke om føtal/neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) inkluderes farens blodplater i testen når man undersøker mors plasma. 

Ved mistanke om medikamentavhengig trombocytopeni utføres indirekte trombocyttantistofftest med og uten medikament (unntak: Heparin-indusert trombocytopeni, se ID-PaGIA Heparin/platefaktor 4 antistofftest (gelkort)). 

Trombocyttforlik (crossmatch)
Påvisning av frie antistoff i pasientens plasma, rettet mot antigener på overflaten av blodplater til potensielle blodgivere, utføres med indirekte trombocyttantistofftest. Prøven analyseres i flowcytometri. Testen danner utgangspunkt for å velge givere til trombaferese. Blodbanken kan fremstille forlikelig blodplatekonsentrat ved behov.
 
Typing av blodplateantigener (Human Platelet Antigens/HPA)

 • HPA-1 fenotyping av blodplater: påvisning av HPA-1a antigen på blodplater ved bruk av FITC-merket anti-humant IgG antistoff. Prøven analyseres i flowcytometri
 • Genotyping av blodplateantigenene HPA-1, -2, -3, -5 og -15: Pasientens DNA genotypes ved bruk av TaqMan® allelediskriminering (5’ nuclease assay). I tillegg har vi metoder for genotyping av HPA-4 og -6 (SSP-PCR), samt HPA-9 og HLA DRB3*0101 (Q-PCR)
​Monoclonal antibody-specific immobilization of platelet antigens (MAIPA)
Spesifisitetsbestemmelse av blodplatereaktive antistoffer utføres ved bruk av monoklonale glykoproteinspesifikke anti-humane antistoff. Resultatet måles fotometrisk ved bruk av platefotometer. 

Ved spørsmål om FNAIT og/eller gravide som er typet til HPA 1bb følges disse opp i svangerskap for deteksjon evt. kvantitering av anti-HPA 1a antistoff i svangerskapsuke 20 og 34, samt 6 uker post partum. 

Hos HPA 1bb gravide med antistoffnivå >200 AU/ml (3 IU/ml) tidlig eller sent i svangerskapet bør det planlegges forløsning, og forlikelige blodplater bør være i beredskap til barnet.

FlowPRA I screening test (One Lambda)
Påvisning av antistoff mot HLA klasse I utføres ved bruk av FlowPRA-kuler og FITC-merket anti-humant IgG. Prøven analyseres i flowcytometri.

ID-PaGIA Heparin/PF4 antistofftest (gelkort, BioRad)
Påvisning av antistoff mot Heparin/platefaktor 4-komplekset (H/PF4) utføres ved bruk av gelkort- teknikk. 

Svartid

 • Fra 2 dager til 2-3 uker, avhengig av hvilke analyser som skal utføres
 • Det utføres ikke øyeblikkelig-hjelp analyser på laboratoriet, men hvis raskt svar ønskes, kan dette påføres rekvisisjonen og vi vil analysere prøven så snart som mulig
 • Hvis telefonsvar ønskes, må telefonnummer oppgis på rekvisisjonen
 

Rekvisisjon

​​Vi oppfordrer alle rekvirenter til å benytte vedlagte rekvisisjon. Ved behov kan eget skriv med utfyllende kliniske opplysninger legges ved rekvisisjonen.​

​Rekvisisjonen må påføres følgende:

 • Pasientens fullstendige navn, personnummer og adresse
 • Rekvirentens navn, fullstendig avdelingsbenevnelse og sykehusets navn og adresse (interne rekvirentkoder på andre sykehus kan ikke benyttes), eventuelt også kopimottaker
 • Prøvetakningsdato og klokkeslett
 • Pasientens blodplatetall hvis tilgjengelig
 • Opplysninger angående transfusjoner (alle blodprodukter inkludert immunglobuliner) samt tidspunkt for disse
 • Eventuelle medikamenter pasienten er behandlet med
 • Øvrige kliniske opplysninger
 • Ved spørsmål om FNAIT fylles det ut rekvisisjon både på mor, far og barn
 • Termindato dersom pasienten er gravid
 • Ved spørsmål om HIT type II må 4-T-score oppgis
 • Kryss av for ønsket analyse under Trombocyttimmunologi, eventuelt skriv på for hånd dersom analysen ikke finnes på rekvisisjonen

Det er svært viktig at rekvisisjonen er fullstendig og riktig utfylt. Ut fra de kliniske opplysningene vil vi gjøre en vurdering av hvilke undersøkelser som er relevante å utføre. Det vil kun være mulig å gi utfyllende kommentarer til resultatene hvis kliniske opplysninger er påført rekvisisjonen.
 
Av praktiske og bemanningsmessige grunner, utføres de forskjellige analysene ikke hver dag, men når det foreligger en serie av prøver.

Rekvisjon til trombocyttimmunologi

Prøvetaking​​​​

​​ITP-utredning​

Trc < 50 x 109/L:
Prøvemateriale 15 – 20 ml EDTA

Trc > 50 x 109/L:
Prøvemateriale 10 ml EDTA


​FNAIT-utredning​

Prøve fra mor og far:
Prøvemateriale 10 - 15 ml EDTA fra hver​

Prøve fra barn:
Prøvemateriale 2 – 3 ml EDTA


Utredning refraktæritet mot blodplatetransfusjoner

4 ml EDTA


Trombocyttforlik

Kun etter avtale
Prøvemateriale 4 ml EDTA


Utredning PTP 

Prøvemateriale 10 - 15 ml EDTA

Medikamentavhengig trombocytopeni

Ikke HIT
Prøvemateriale 4 ml EDTA​


​Heparinindusert trombocytopeni (antistoff mot Heparin/platefaktor 4)

HIT type II
Prøvemateriale 1 ml serum fra glass uten tilsetning, sentrifugeres + serum avpipetteres før forsendelse


Oppfølging av gravide mtp. blodplatespesifikke antistoffer (eks. anti-HPA-1a)

Oppfølging med MAIPA
Prøvemateriale 4 ml EDTA (evt. 1 ml EDTA-plasma eller serum)


​HPA-1 fenotyping

Gravide og blodgivere​
Prøvemateriale 1 ml EDTA


Genotyping blodplateantigener​​​​

Gravide og blodgivere, FNAIT-utredning, utredning refraktæritet mot blodplatetransfusjoner
​Prøvemateriale ​1 ml EDTA


Forsendelse​

Prøven sendes umiddelbart etter prøvetakning. Primærglass sendes uåpnet (unntak: prøver til HIT, se Prøvemateriale) og ved ”romtemperatur”. 

Prøver til utredning av ITP, FNAIT, PTP og medikamentavhengig trombocytopeni må ankomme laboratoriet innen 48 timer etter prøvetakning på grunn av analysenes holdbarhet. 

​Disse bør sendes som ”Bedriftspakke – ekspress over natten” (Bring). 

Rekvirenten må ta hensyn til at laboratoriet er stengt etter kl. 15.30 og alle helge- og helligdager. Prøvene må være oss i hende senest fredag/dag før helligdag kl. 09.00 Dersom dette ikke er mulig, bør prøvetakningen utsettes til første virkedag etter helg/helligdag.

​Alle andre analyser og utredninger kan sendes som vanlig brevpost, såfremt ikke andre forhold tilsier at prøven bør komme raskere frem (for eksempel ​ønske om raskt prøvesvar).​

Rådgiving

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi bidrar med rådgivning i forbindelse med behandling av immunbetingete trombocytopenier og kan fremskaffe forlikelige blodprodukter til pasienter med spesielle behov. 
 
Vår målsetting er å yte best mulig service til rekvirenter og pasienter ved å:
 
 • gi ut svar så raskt som praktisk mulig
 • sikre god kvalitet på svar som gis ut
 • sørge for kontinuerlig utvikling og oppdatering av metoder og utstyr
 • informere og veilede rekvirenter
 • drive forskning av høy kvalitet​

Referansegruppe​

 • Aurora Espinosa, avd. overlege - referansegruppens leder (Helse Midt)
 • Bjørn Skogen, overlege og professor - representant (Helse Nord)
 • Cigdem Akalin Akkøk, overlege og PhD - representant (Helse Sør-Øst)
 • Guttorm Haugen, overlege og professor - representant (Helse Sør-Øst)
 • Kristin Gjerde Hagen, lege - representant (​Helse Vest)

Kontakt oss

Telefon 776 28086

​Postadresse:
Universitetssykehuset Nord-Norge
Laboratoriemedisin
Postboks 63
9038 Tromsø
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)