Om oss

Universitetssykehuset Nord-Norge HF


Gjennom 400.000 årlige pasientmøter, gir vi den nordnorske befolkning mulighet for å forbedre helsa eller forlenge livet. Våre 6300 medarbeidere bidrar til å skape trygghet for folket i nord. For oss i UNN er det resultatene for pasienten som teller. Vi gir den beste behandling.

Strategisk utviklingsplan 2015 – 2025Klinikkvise strategiske utviklingsplaner 2015 - 2025


​​​​Kontaktinformasjon​​

​E-post
post@unn.no

Sentralbord for Harstad og Tromsø
776 26000

Sentralbord for Narvik
769 68000 (fra 08-16)
776 26000 (16-08)

From abroad
+47 776 26000

Om helseforetaket

UNN er et universitetssykehus og eies av Helse Nord RHF.

De fire hovedoppgavene

 • pasientbehandling
 • opplæring av pasienter og pårørende
 • forskning​
 • utdanning av helsepersonell

er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten.​

På flere ste​der i Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge har virksomhet flere steder i Nord-Norge. I tillegg til sykehuset i Breivika, Tromsø som har størst pasientaktivitet, har vi virksomhet på følgende steder:

 • Psykisk helse- og rusklinikken, Åsgård i Tromsø
 • UNN Harstad, Harstad
 • UNN Narvik, Narvik
 • Longyearbyen sykehus, Svalbard
 • Fem senter for psykisk helse- og rusbehandling, seks behandlingssteder:
  Silsand, Sjøvegan, Storslett, Storsteinnes, Håkvik og Harstad
 • To distriktsmedisinske senter: Finnsnes og Storslett​

Lenke til alle geografiske steder ​

Befolknin​gstall

Her følger en oversikt over hvilke kommuner som sokner til Universitetssykehuset Nord-Norge. Oversikten viser også folketall per 1. januar 2015 (kilde: Statistisk sentralbyrå).

​​Tromsø​72 681
​Harstad​24 676
​Narvik​18 853
​Kvæfjord​3076
​Skånland​2988
​Ibestad​1410
​Gratangen​1137
​Lavangen​1008
​Bardu​4078
​Salangen​2219
​Målselv​6693
​Sørreisa ​3451
​Dyrøy​1154
​Tranøy ​1544
​Torsken​884
​Berg​905
​Lenvik​11 535
​Balsfjord​5720
​Karlsøy​2289
​Lyngen​2922
​Storfjord​1898
​Gáivuotna Kåfjord​2182
​Skjervøy​2895
​Nordreisa​4882
​Kvænangen​1226
​Divtasvuodna Tysfjord (øst for Tysfjorden)​1996
​Lødingen​2160
​Tjeldsund​1280
​Evenes​1385
​Ballangen​2581
Sum (inkl. hele Tysfjord)191 708​


 

Organisasjonskart

Her finner du oversikt over organisasjonen​​

Nøkkeltall

Noen utvalgte nøkkeltall for Universitetssykehuset Nord-Norge pr 31.12.2015

Universitetssykehuset Nord-Norge 2015

 • Polikliniske konsultasjoner: 350 000
 • Døgnopphold somatikk, psykiatri, rus: 44 000
 • Gjennomsnittlig liggetid somatikk: 4,8 dager
 • Kirurgiske operasjoner: 17 200
 • Antall laboratorieanalyser: 5,1 millioner
 • Antall månedsverk: 6 379
 • Årsverk leger: 882
 • Årsverk sykepleiere, inkl. jordmødre: 1 868
 • Sykefravær: 8,9 %
 • Praksisopphold studenter: 2 246
 • Doktorgradsavhandlinger: 23
 • Budsjett 2016: 7,2 milliarder
Se vedlagte pdf-fil med nøkkeltall 2012-2015​​​

Budsj​ett

Resultatregnskap pr 31. desember 2015

 • Driftskostnader: 7 151 656 638
 • Driftsinntekter: 7 257 814 791
 • Årsresultat: 106 158 153​

Styringsdo​kumenter, årsregnskap og årsrapporter

Årsberetning 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Årsberetninger/Årsberetning 2016.pdfÅrsberetning 2016.pdf
Årsberetning 2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Årsberetninger/Årsberetning 2015.pdfÅrsberetning 2015.pdf
Årsberetning 2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Årsberetninger/Årsberetning 2014.pdfÅrsberetning 2014.pdf
Årsberetning 2013.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Årsberetninger/Årsberetning 2013.pdfÅrsberetning 2013.pdf
Årsberetning 2012.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Årsberetninger/Årsberetning 2012.pdfÅrsberetning 2012.pdf
Årsberetning 2011.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Årsberetninger/Årsberetning 2011.pdfÅrsberetning 2011.pdf
Årsberetning 2010.pdfhttps://unn.no/Documents/Om-oss/Årsberetninger/Årsberetning 2010.pdfÅrsberetning 2010.pdf

Vis​​jon, verdier, strategier og mål

Visjon

Det er resultatene for pasienten som teller.
Vi gir den beste behandling.

Verdier

Våre kjerneverdier er kvalitet, trygghet, respekt og omsorg.

Våre strategiske hovedr​​etninger er

Pasientforløp, medvirkning, samhandling, kvalitet, utdanning, forskning, teknologi og e-helse og kultur

 
Mål:
UNN skal gi den beste utredning, behandling og pleie slik at pasienter og pårørende er trygge og godt ivaretatt

UNN skal være det norske universitetssykehuset for nordområdene

UNN skal ha kompetente medarbeidere som trives

UNN skal i samarbeid med universitetene, høyskolene og de videregående skolene utdanne motiverte og kompetente helsearbeidere​

Organisasjonsnummer​

983 974 899

Brukerut​​valget

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge er et rådgivende organ som tar opp saker på generelt og prinsipielt grunnlag. Både pasienter, pårørende, avdelinger og enkeltpersoner er velkommen til å melde inn saker. ​Brukerutvalget tar ikke opp saker som gjelder enkeltpersoner eller saker som behandles av fagorganisasjonene.

Post til brukerutvalget sendes til Universitetssykehuset Nord-Norge, Postboks 100, 9038 Tromsø eller e-post til postmottak post@unn.no

Medlemmer av brukerutvalget:

 • Cathri​n Carlyle, leder: Cathrin.Carlyle@unn.no
 • Esben Haldorsen, nestleder
 • Britt-Eva E. Jakobsen
 • Hans-Johan Dahl
 • Johanne Sundmann
 • Klemet Anders Sara​
 • Laila Edvardsen
 • Margrethe Larsen
 • Martin Andre Moe
 • Odiajulu Odu

Sty​ret for Universitetssykehuset Nord-Norge

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord.

E-post til styret sendes til postmottak for registrering i felles sak- og arkivsystem.

Styret UNN 2017Styrel​eder

Jorhill Andreassen
Stallbakken 24, 9303 Silsand
Tlf. 77 84 43 09 (privat), 77 85 26 02 (arbeid), 
mobil 480 82 662

Ne​​stleder

Erling Espeland
Skiveien 4, 9511 Alta
Mobil 473 71 192 

Se styremøter og styrepresentasjon​

Ungdomsrå​​det i UNN

Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 år i UNN. Det skal være et rådgivende organ for UNN og en høringsinstans for klinikkenes arbeid med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Ungdomsrådet skal også være et rådgivende organ for brukerutvalget.
Ungdomsrådet i UNN

​Lede​lsen

Administrerende direktør, viseadministrerende direktør, klinikksjefer, stabssjef og senterledere utgjør foretaksledelsen. Helseforetaket er organisert i ni klinikker med gjennomgående ledelse. Det innebærer at klinikksjefen og hans ledergruppe har ansvar for all virksomhet i klinikken på tvers av geografi. Noen klinikker har virksomhet i flere byer og i distriktene i Nordland og Troms.  

Administrasjon er lokalisert ved UNN Breivika i Tromsø, med enkeltfunksjoner også ved UNN Harstad og UNN Narvik.​

 

Profilhåndboka

Profilhåndboka​

Grønt sykehus

UNN erkjenner at vår aktivitet kan bidra til å forurense miljøet og er derfor sertifisert som Grønt sykehus. UNN har etablert et sett med verktøy som skal sikre styring og kontroll.

UNN Harstadhttps://unn.no/steder/unn-harstadUNN Harstad
Longyearbyen sykehushttps://unn.no/steder/longyearbyen-sykehusLongyearbyen sykehus
UNN Narvikhttps://unn.no/steder/unn-narvikUNN Narvik
UNN Åsgårdhttps://unn.no/steder/unn-asgardUNN Åsgård
UNN Tromsøhttps://unn.no/steder/unn-tromsoUNN Tromsø
Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms, Storsletthttps://unn.no/steder/distriktsmedisinsk-senter-nord-tromsDistriktsmedisinsk senter Nord-Troms, Storslett
Distriktsmedisinsk senter Midt-Troms, Finnsneshttps://unn.no/steder/distriktsmedisinsk-senter-midt-tromsDistriktsmedisinsk senter Midt-Troms, Finnsnes
Barne- og ungdomspsykiatri, BUPA-byggethttps://unn.no/steder/barne-og-ungdomspsykiatri-bupa-byggetBarne- og ungdomspsykiatri, BUPA-bygget
Gimleveien 70, Tromsøhttps://unn.no/steder/gimleveien-70-tromsoGimleveien 70, Tromsø
Senter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Storsletthttps://unn.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rusbehandling-nord-tromsSenter for psykisk helse og rusbehandling Nord-Troms, Storslett
Elisabethsenteret, Tromsøhttps://unn.no/steder/elisabethsenteret-tromsoElisabethsenteret, Tromsø
Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Håkvikhttps://unn.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rusbehandling-ofoten-hakvikSenter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten, Håkvik
Russeksjon Narvik (Nordlandsklinikken)https://unn.no/steder/russeksjon-narvik-nordlandsklinikkenRusseksjon Narvik (Nordlandsklinikken)
Færingenhttps://unn.no/steder/feringenFæringen
Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Sjøveganhttps://unn.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rusbehandling-midt-troms-sjoveganSenter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Sjøvegan
Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, Harstadhttps://unn.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rusbehandling-sor-troms-harstadSenter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, Harstad
Regionsenter for døvblinde - Grønnegata 83, Tromsøhttps://unn.no/steder/regionsenter-for-dovblinde-gronnegata-83-tromsoRegionsenter for døvblinde - Grønnegata 83, Tromsø
Senter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Silsandhttps://unn.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rusbehandling-midt-troms-silsandSenter for psykisk helse og rusbehandling Midt-Troms, Silsand
Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Storsteinneshttps://unn.no/steder/senter-for-psykisk-helse-og-rusbehandling-storsteinnesSenter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, Storsteinnes

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.