Pingvinen
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Om oss

Gjennom 400.000 årlige pasientmøter, gir vi den nordnorske befolkning mulighet for å forbedre helsa eller forlenge livet. Våre 6300 medarbeidere bidrar til å skape trygghet for folket i nord. 
 

For oss i UNN er det resultatene for pasienten som teller.

Strategisk utviklingsplan 2015 – 2025

Klinikkvise strategiske utviklingsplaner 2015 - 2025

Etiske retningslinjer

​​​​Kontaktinformasjon​​

​E-post
post@unn.no

Sentralbord for Harstad og Tromsø
776 26000

Sentralbord for Narvik
769 68000 (fra 08-16)
776 26000 (16-08)

From abroad
+47 776 26000

Om helseforetaket

UNN er et universitetssykehus og eies av Helse Nord RHF.

De fire hovedoppgavene

 • pasientbehandling
 • opplæring av pasienter og pårørende
 • forskning​
 • utdanning av helsepersonell

er definert i Lov om spesialisthelsetjenesten.​

På flere ste​der i Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge har virksomhet flere steder i Nord-Norge. I tillegg til sykehuset i Breivika, Tromsø som har størst pasientaktivitet, har vi virksomhet på følgende steder:

 • Psykisk helse- og rusklinikken, Åsgård i Tromsø
 • UNN Harstad
 • UNN Narvik
 • Longyearbyen sykehus, Svalbard
 • Fem senter for psykisk helse- og rusbehandling, seks behandlingssteder:
  Silsand, Sjøvegan, Storslett, Storsteinnes, Håkvik og Harstad
 • To distriktsmedisinske senter: Finnsnes og Storslett​

   Alle geografiske steder ​

Befolknin​gstall

Etter ny kommunestruktur 1.1.2020 ser befolkningsgrunnlaget for UNN HFs samlede opptaksområde slik ut:

K.nr Kommune Befolkning 1.1 2020
1806 Narvik* 21 845
1851 Lødingen 2 034
1853 Evenes 1 348
5401 Tromsø 76 974
5402 Harstad 24 703
5411 Kvæfjord 2 839
5412 Tjeldsund* 4 216
5413 Ibestad 1 361
5414 Gratangen 1 091
5415 Lavangen 1 034
5416 Bardu 4 005
5417 Salangen 2 146
5418 Målselv 6 640
5419 Sørreisa 3 464
5420 Dyrøy 1 083
5421 Senja* 14 851
5422 Balsfjord 5 559
5423 Karlsøy 2 200
5424 Lyngen 2 794
5425 Storfjord 1 829
5426 Kåfjord 2 071
5427 Skjervøy 2 927
5428 Nordreisa 4 861
5429 Kvænangen 1 191

UNN HF 193 066

Samlet er UNNs opptaksområde redusert fra 30 til 24 kommuner (tre i Nordland, og 21 i Troms og Finnmark). Befolkningsgrunnlaget er omtrent det samme, om enn litt mer nøyaktig siden UNN nå bare regner halve (tidligere) Tysfjord under UNN Narvik lokalsykehusområde.

Ajour per 1. januar 2020 (kilde: SSB 07459).

*Oppdatert pr. 1.1.2020:
(1850)Tysfjord ble delt mellom (1806) Narvik kommune og (1875) Hamarøy kommune (NLSH), stipulert til en halvdel hver. (1854) Ballangen kommune ble også lagt til nye Narvik.

(1852) Tjeldsund kommune ble flyttet fra Nordland til Troms, og slått sammen med Skånland kommune. Felles kommunenavn: (5412) Tjeldsund kommune.

Senjakommunene (1927) Tranøy, (1928) Torsken, (1929) Berg og (1931) Lenvik – ble slått sammen til (5421) Senja kommune.

Nøkkeltall

Noen utvalgte nøkkeltall for Universitetssykehuset Nord-Norge.

Universitetssykehuset Nord-Norge 2020

 • Budsjett: 7,95 milliarder
 • Døgnopphold somatikk, psykiatri, rus: 38 170
 • Gjennomsnittlig liggetid somatikk: 5,7 dager
 • Antall sengeplasser i somatikk: 581
 • Antall sengeplasser i psykisk helse og rusbehandling: 231
 • Polikliniske konsultasjoner inkludert dagbehandling: 395 327
 • Antall månedsverk: 6 979
 • Årsverk leger: 983
 • Årsverk sykepleiere, inkl. jordmødre: 2035
 • Sykefravær: 8,9 %
 • Forskningsartikler: 360
 • Praksisopphold studenter: 2 432
 • Doktorgradsavhandlinger: 22

Budsj​ett 2020

Budsjett for 2019: 7,95 milliarder

Styringsdo​kumenter, årsregnskap og årsrapporter

Vis​​jon, verdier, strategier og mål

Visjon
Med pasienten – for pasienten

Verdier
Våre kjerneverdier er kvalitet, trygghet, respekt og lagspill

Våre strategiske hovedretninger er:
Pasientbehandling, utdanning, forskning, pasient- og pårørendeopplæring.  

Våre satsingsområder i perioden 2021-25:

 • Pasientperspektiv i alt vi gjør
 • Medarbeideren er vår viktigste ressurs
 • Universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge
 • Vi er åpne om prioriteringer
 • Vi er en synlig og forberedt samfunnsaktør

Mål:

Som universitets- og regionsykehus for Nord-Norge har UNN et særlig ansvar. Vi skal gi likeverdige og høyspesialiserte helsetjenester av internasjonal klasse i en landsdel med store avstander, spredt befolkning og et utfordrende klima. Dette gjør vi i et nært lagspill med Helse Nord RHF, øvrige helseforetak i regionen og private aktører.

UNN skal aktivt bidra til å styrke fagmiljøene i landsdelen, desentralisere tjenester som kan desentraliseres, og samtidig sikre sentraliserte spesialiserte tjenester der det trengs. Vi skal ivareta nasjonale og regionale kompetanse- og behandlingstjenester, og bruke og utvikle nasjonale kvalitetsregistre.

Det krever spesielt mye av oss å levere gode helsetjenester til et økende antall eldre og personer som lever lengre med kroniske sykdommer.

Organisasjonsnummer​

983 974 899

Brukerut​​valget

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge er et rådgivende organ som tar opp saker på generelt og prinsipielt grunnlag. Både pasienter, pårørende, avdelinger og enkeltpersoner er velkommen til å melde inn saker. ​

Brukerutvalget

Sty​ret for Universitetssykehuset Nord-Norge

Styret har ansvar for en tilfredsstillende organisering av foretakets samlede virksomhet. Styret utgjør sammen med administrerende direktør foretakets ledelse. Helse Nord RHF oppnevner styrer i helseforetakene i nord.

E-post til styret sendes til postmottak for registrering i felles sak- og arkivsystem.

Se styremøter og styrepresentasjon​

Ungdomsrå​​det i UNN

Ungdomsrådet representerer brukergruppen ungdom i alderen 12-23 år i UNN. Det skal være et rådgivende organ for UNN og en høringsinstans for klinikkenes arbeid med å utvikle og opprettholde gode helsetjenester for ungdom. Ungdomsrådet skal også være et rådgivende organ for brukerutvalget.

Ungdomsrådet i UNN

Frivillighet i UNN

Som frivillige kan du gi pasienter og pårørende en bedre opplevelse av sykehusoppholdet. Har du lyst til å være med å gi pasienter og pårørende «det lille ekstra? Da hører vi gjerne fra deg.

Les mer om frivillighet i UNN​

Lede​lsen og organisasjonskart

Administrerende direktør, viseadministrerende direktør, klinikksjefer, senterledere og driftsledere ved UNN Narvik og UNN Harstad utgjør foretaksledelsen. Helseforetaket er organisert i ni klinikker med gjennomgående ledelse. Det innebærer at klinikksjefen og ledergruppen har ansvar for all virksomhet i klinikken på tvers av geografi. Noen klinikker har virksomhet i flere byer og i distriktene i Nordland og Troms.  

Administrasjonen er lokalisert i fløy D, plan 7 i hovedbygningen ved UNN Tromsø (Breivika), med enkeltfunksjoner også ved UNN Harstad og UNN Narvik.​

 

Tillitsvalgte

Tillitsvalgte tas med i prosesser på alle nivå i UNN. Den enkelte medarbeider skal bli sett og ivaretatt, være informert om beslutninger som tas, og oppleve reelle muligheter til å kunne påvirke, medvirke og bestemme om forhold som angår egen arbeidshverdag.

Foretakstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte, og verneombud i UNN

Profilhåndboka

Grønt sykehus

UNN erkjenner at vår aktivitet kan bidra til å forurense miljøet og er derfor sertifisert som Grønt sykehus. UNN har etablert et sett med verktøy som skal sikre styring og kontroll.

 

​Handlingsplan for likestilling og mangfold

Handlingsplanen inneholder en oversikt over arbeidet med likestilling og mangfold ved UNN. Handlingsplanen er spesielt utarbeidet som dokumentasjon i forbindelse med forskningssøknader til Norges forskningsråd og EU (såkalte Gender Equality Plans - GEPs).

Parkering

Vi har parkering for pasienter og pårørende ved alle våre sykehus og distriktspsykiatriske sentre. Informasjon om hvor du parkerer ligger under "praktisk informasjon" på infosidene til de ulike behandlingsstedene og avdelingssidene.
​​
Fant du det du lette etter?