Senja

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (Lindring i nord)

Váidudandivššu guvllolaš gealbobálvalus

Formålet for arbeidet i kompetansetjenesten er å bidra til at alvorlig syke og døende og deres pårørende får et best mulig behandlings- og omsorgstilbud, uavhengig av bo- og oppholdssted.

Sentrale oppgaver er kompetanseheving, fagutvikling og forskning, nettverksarbeid og organisering av tjenesten. Vi samarbeider med helsepersonell i sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Praktisk palliasjon

Nyttige verktøy og skjema for deg som jobber med alvorlig syke og døende og deres pårørende.

Sympt​omkar​tlegging

ESAS-r

Edmonton Symptom Assement System (ESAS-r) er anbefalt som standard kartleggingsverktøy for pasienter som får lindrende behandling. Skjemaet brukes i kommunehelsetjenesten og på sykehus. ESAS-r inneholder de vanligste symptomene og plagene kreftpasienter ofte opplever. Pasientens egen vurdering av plagene er viktig for å kunne gi best mulig behandling og pleie.Sekundær observasjonsskjema

Dersom pasienten ikke kan fylle ut skjema eller medvirke til intervju kansekundær observasjonsskjema benyttes.


Personer med demens

Det er utviklet eget kartleggingsverktøy for smertekartlegging av personer med demens

»Lindrende skrin»

"Lindrende skrin" er medikamentskrin for symptomlindring i livets sluttfase for voksne. Hensikten er å ha tilgang på viktige medikamenter til å lindre de vanligste symptomene som kan oppstå i livets sluttfase.

Medikamentskrin for barn, Helse Bergen

Prosedyrer

​Kontinuerlig subcutan medikamenttilførsel

Dette punktet er under revidering.

Medikamentene må kunne administreres subcutant, dvs. ikke gi lokal irritasjon, og medikamentene må ikke forårsake utfellinger.

CADD-Legacy

Produsent av CADD pumper har egen opplæringsvideo på nett. Den viser teknisk bruk og fylling av kassett.


Graseby MS26

Hastighet/ døgn. Sprøyter med luer-lock 2-35 ml anvendes. Infusjonssett med slange og butterfly brukes til.

Prosedyre for tunnelert epidural- eller spinalkateter

Kunnskapsbasert fagprosedyre om håndtering av spinal (intratekal)- og epiduralkateter til smertebehandling av palliative pasienter. Prosedyren er utarbeidet av en tverrfaglig arbeidsgruppe fra Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland universitetssjukehus. Det er utarbeidet videoer til prosedyren. Prosedyren og videosnuttene finner du på hjemmesiden til Kompetansesenter i lindrande behandling.

PleurX™ dren – for tapping av pleuravæske og ascites

Ernæring

Personer med kreft eller annen alvorlig livstruende sykdom er i særlig risiko for å utvikle underernæring. For å forebygge eller bremse vekttap hos pasientene er det viktig å tidlig vurdere grad av ernæringsmessig risiko og sette i gang optimale ernæringstiltak tilpasset pasientens totale situasjon. Dokumentasjon av ernæringsstatus, tiltak og videreformidling av denne dokumentasjonen til neste omsorgsnivå, er viktige elementer i god ernæringspraksis.

Les mer om ernæring

Lindrende behandling i livets sluttfase


Når døden nærmer seg, ser en ofte en del typiske endringer hos pasienten:

 • økt søvnbehov
 • tiltagende fysisk svekkelse, økende behov for sengeleie
 • avtagende interesse for omgivelsene, mindre respons til de nærmeste
 • svekket orienteringsevne, ofte periodevis forvirring
 • tiltagende redusert interesse for å ta til seg mat og drikke
 • problemer med å ta tabletter
Tiltaksplan for ivaretakelse av den døende

En tiltaksplan for døende pasienter bør inneholde følgende delmål (3-4):

 • Pasient og pårørende er forberedt på at pasienten er døende og forstår innholdet i tiltaksplanen.
 • Seponering av uhensiktsmessig behandling
 • Optimal lindring av plagsomme symptomer
 • Pasientens eksistensielle og åndelige behov er ivaretatt
 • Pårørende er inkludert og ivaretatt

Planen bør også inneholde klare retningslinjer i forhold til forventet utvikling og mulige komplikasjoner.

Ref.: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (2015) s.35-36

Livets siste dager - Plan for lindring i livets sluttfase er eksempel på en slik tiltaksplan.

Livets siste dager er en videreutvikling av Liverpool Care Pathway (LCP), tilpasset for bruk i Norge. Kompetansesenter i lindrande behandling, Helse Vest har nasjonalt koordineringsansvar for Livets siste dager.

Pårørende

Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte og de har behov for informasjon om sykdommen, behandlingen og forventet utvikling. Mange pårørende utøver betydelige ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine nærmeste og utgjør på denne måten en sentral del av vårt samfunns totale omsorgsressurs.

Pårørende

Barn som pårørende

Håndbok i lindrende behandling

«Håndbok i lindrende behandling» er utviklet av Kompetansetjeneste for lindrende behandling i Nord-Norge, «Lindring i nord». Håndboken er et verktøy i klinisk praksis. Den inneholder veiledende tiltak og prosedyrer knyttet til ulike symptomer og problemstillinger i livets sluttfase. Håndboken tar utgangspunkt i lindrende behandling ved avansert kreftsykdom, men tiltakene kan òg være overførbare til andre pasientgrupper. Håndboken ble sist revidert i 2012.

Konverteringstabell for opioider
Konverteringstabellen for opioider revidert vår 2016 etter ny litteratur, gjeldende retningslinjer og forandringer i legemiddeltilgjengelighet.
Håndboken og konverteringstabellen kan bestilles ved å sende e-post

(NB - Vi er dessverre fri for Håndbok i lindrende behandling og nye vil ikke bli trykket før den eksisterende Håndboken er revidert. Dere kan eventuelt skrive ut PDF-versjonen. Det er fremdeles mulig å bestille konverteringstabell for opioider)

Priser
Håndbok i lindrende behandling og inntil 5 stk. konverteringstabeller sendes gratis til legekontorer og institusjoner i Nord Norge:

 • Hefte Håndbok i lindrende behandling kr. 150,-
 • Ringperm kr. 200,-
 • Nytt innhold til ringperm kr. 150,-
 • Konverteringstabell kr.20,-​

Nettverk

Nettverksarbeid er sentralt for samhandling, for ivaretakelse av kontinuitet i pleie- og omsorgstilbudet og for å spre kompetanse om lindrende behandling.

Kurs, konferanser og utdanning

Lokale kurs

Kurs i lindrende behandling i Tromsø 18.03-20.03.2020
Informasjon kommer.


Nasjonale kurs

Landskonferanse i palliasjon i Oslo 9. - 11.09.2020

Internasjonale kurs

Utdanninger


Kommunale prosjekter

Tips ved oppstart av enkeltsenger og lindrende enheter i kommunal regi

Utlysning av tilskudd for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Målet med tilskuddet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg. Søknad sendes til Fylkesmannen i Troms. Fullstendig utlysning og informasjon om regelverk finnes på Helsedirektoratets nettsider.

Nyhetsbrev

Sentrale dokumenter

Helsedirektoratets veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter voksne, ungdom og barn som pårørende. Pårørende til pasienter som har livstruende – og alvorlig progredierende sykdom omtales som pårørende med særlig behov for støtte.(Studie fra 2015. Materialet i multisenterstudien består av informasjon om 534 familier: 202 i somatiske spesialisthelsetjenester, 199 i psykisk helsevern, 133 i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Skjema er utfylt av barn, foreldre (pasient og annen foreldre), behandlere, lærere og barnehagepersonell. Nordlandssykehuset var med i studien)

Andre aktuelle nettsteder

Om oss

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, ”Lindring i nord”, er organisert som enhet under Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.


Kontakt oss

Telefon: 776 26074

Prest, telefon 776 26090

​​Ansatte

Bente Ervik (leder)
Kreftsykepleier/PhD
Tlf 776 28225 eller 977 53395

Sigve Andersen
Onkolog/kreftlege, PhD
Sigve.andersen@unn.no

Bodil Trosten
kreftsykepleier
Telefon 777 54350 eller 908 09847

Sølvi Hall
Kontaktperson område Helgelandssykehuset HF
Kreftsykepleier, 20 prosent stilling
Telefon 751 25296 eller mobil 996 04061

Vårin Brattsti Ottesen
Helsesekretær

Jorunn Larsen
Kreftsykepleier
Telefon 776 26074 eller 414 31087

Tom Dønnem
Onkolog, PhD. 10 prosent stilling

Postadresse:
Kompetansetjeneste for lindrende behandling
Kreftavdelingen
Postboks 13
Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 Tromsø​​​​​​Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)