Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (Lindring i nord)

Váidudandivššu guvllolaš gealbobálvalus

Formålet for arbeidet i kompetansetjenesten er å bidra til at alvorlig syke og døende og deres pårørende får et best mulig behandlings- og omsorgstilbud, uavhengig av bo- og oppholdssted.

Sentrale oppgaver er kompetanseheving, fagutvikling og forskning, nettverksarbeid og organisering av tjenesten. Vi samarbeider med helsepersonell i sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Praktisk palliasjon

Nyttige verktøy og skjema for deg som jobber med alvorlig syke og døende og deres pårørende.


Nyeste versjon oktober 2019. Alle kapitlene i handlingsprogrammet er gjennomgått og oppdatert i 2019, unntatt vedleggene om kompetanse og organisering, der en del av innholdet er utdatert.

Sympt​omkar​tlegging

ESAS-r

Edmonton Symptom Assement System (ESAS-r) er anbefalt som standard kartleggingsverktøy for pasienter som får lindrende behandling. Skjemaet brukes i kommunehelsetjenesten og på sykehus. ESAS-r inneholder de vanligste symptomene og plagene kreftpasienter ofte opplever. Pasientens egen vurdering av plagene er viktig for å kunne gi best mulig behandling og pleie.

Gå inn på General Symptoms og klikk på Select Language


Sekundær observasjonsskjema

Dersom pasienten ikke kan fylle ut skjema eller medvirke til intervju kansekundær observasjonsskjema benyttes.


Personer med demens

Det er utviklet eget kartleggingsverktøy for smertekartlegging av personer med demens

»Lindrende skrin»

"Lindrende skrin" er medikamentskrin for symptomlindring i livets sluttfase for voksne. Hensikten er å ha tilgang på viktige medikamenter til å lindre de vanligste symptomene som kan oppstå i livets sluttfase.

Medikamentskrin for barn, Helse Bergen

Prosedyrer

​Kontinuerlig subcutan medikamenttilførsel

Dette punktet er under revidering.

Medikamentene må kunne administreres subcutant, dvs. ikke gi lokal irritasjon, og medikamentene må ikke forårsake utfellinger.

CADD-Legacy

Produsent av CADD pumper har egen opplæringsvideo på nett. Den viser teknisk bruk og fylling av kassett.


Graseby MS26

Hastighet/ døgn. Sprøyter med luer-lock 2-35 ml anvendes. Infusjonssett med slange og butterfly brukes til.

Prosedyre for tunnelerte spinal (intratekal)- og epiduralkateter til smertebehandling hos palliative pasienter

Smerteavdelingen ved UNN Tromsø har utgitt en prosedyre for Smertebehandling med spinalkateter i Docmap - dokumentnr. PR50646 (29.11.2019). Prosedyren er gyldig for UNN ansatte, men tilgjengelig for alle ansatte i Helse Nord. Den nye prosedyren bygger blant annet på nasjonal kunnskapsbasert fagprosedyre - Håndtering av spinal (intratekal)- og epiduralkateter til smertebehandling av palliative pasienter utviklet av Helse Bergen. Denne er tilgjengelig på Helsebiblioteket under fagprosedyrer.

Smertebehandling med spinalkateter i Docmap - dokumentnr. PR50646

Fagprosedyre på Helsebiblioteket - Håndtering av spinal (intratekal)- og epiduralkateter til smertebehandling av palliative pasienter

Filmer - Tunnelert spinal – eller epiduralkateter
Kompetansesenter i lindrande behandling Helse Vest 

PleurX™ dren – for tapping av pleuravæske og ascites

Ernæring

Personer med kreft eller annen alvorlig livstruende sykdom er i særlig risiko for å utvikle underernæring. For å forebygge eller bremse vekttap hos pasientene er det viktig å tidlig vurdere grad av ernæringsmessig risiko og sette i gang optimale ernæringstiltak tilpasset pasientens totale situasjon. Dokumentasjon av ernæringsstatus, tiltak og videreformidling av denne dokumentasjonen til neste omsorgsnivå, er viktige elementer i god ernæringspraksis.

Les mer om ernæring

Lindrende behandling i livets sluttfase


Når døden nærmer seg, ser en ofte en del typiske endringer hos pasienten:

 • økt søvnbehov
 • tiltagende fysisk svekkelse, økende behov for sengeleie
 • avtagende interesse for omgivelsene, mindre respons til de nærmeste
 • svekket orienteringsevne, ofte periodevis forvirring
 • tiltagende redusert interesse for å ta til seg mat og drikke
 • problemer med å ta tabletter
Tiltaksplan for ivaretakelse av den døende

En tiltaksplan for døende pasienter bør inneholde følgende delmål (3-4):

 • Pasient og pårørende er forberedt på at pasienten er døende og forstår innholdet i tiltaksplanen.
 • Seponering av uhensiktsmessig behandling
 • Optimal lindring av plagsomme symptomer
 • Pasientens eksistensielle og åndelige behov er ivaretatt
 • Pårørende er inkludert og ivaretatt

Planen bør også inneholde klare retningslinjer i forhold til forventet utvikling og mulige komplikasjoner.

Ref.: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (2015) s.35-36

Livets siste dager - Plan for lindring i livets sluttfase er eksempel på en slik tiltaksplan.

Livets siste dager er en videreutvikling av Liverpool Care Pathway (LCP), tilpasset for bruk i Norge. Kompetansesenter i lindrande behandling, Helse Vest har nasjonalt koordineringsansvar for Livets siste dager.

Pårørende

Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte gjennom sykdomsforløpet. Mange pårørende har store ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine nærmeste, og er en viktig del av den totale pasientomsorgen. Pårørende kan ha behov for informasjon om sykdom, behandling og forventet utvikling av tilstanden, og de kan selv trenge støtte for å klare å være til hjelp for den syke.

Pårørende

Barn som pårørende

Håndbok i lindrende behandling

«Håndbok i lindrende behandling» er utviklet av Kompetansetjeneste for lindrende behandling i Nord-Norge, «Lindring i nord». Håndboken er et verktøy i klinisk praksis. Den inneholder veiledende tiltak og prosedyrer knyttet til ulike symptomer og problemstillinger i livets sluttfase. Håndboken tar utgangspunkt i lindrende behandling ved avansert kreftsykdom, men tiltakene kan òg være overførbare til andre pasientgrupper. Håndboken ble sist revidert i 2012.

Konverteringstabell for opioider
Konverteringstabellen for opioider revidert vår 2016 etter ny litteratur, gjeldende retningslinjer og forandringer i legemiddeltilgjengelighet.
Håndboken og konverteringstabellen kan bestilles ved å sende e-post

(NB - Vi er dessverre fri for Håndbok i lindrende behandling og nye vil ikke bli trykket før den eksisterende Håndboken er revidert. Dere kan eventuelt skrive ut PDF-versjonen. Det er fremdeles mulig å bestille konverteringstabell for opioider)

Priser
Håndbok i lindrende behandling og inntil 5 stk. konverteringstabeller sendes gratis til legekontorer og institusjoner i Nord Norge:

 • Hefte Håndbok i lindrende behandling kr. 150,-
 • Ringperm kr. 200,-
 • Nytt innhold til ringperm kr. 150,-
 • Konverteringstabell kr.20,-​

Nettverk

Nettverksarbeid er sentralt for samhandling, for ivaretakelse av kontinuitet i pleie- og omsorgstilbudet og for å spre kompetanse om lindrende behandling.

Kurs, konferanser og utdanning


Lokale kurs

Kurs i lindrende behandling i Tromsø 18.03-20.03.2020


Nasjonale kurs

Landskonferanse i palliasjon i Oslo 9. - 11.09.2020


Utdanninger

Kommunale prosjekter

Tips ved oppstart av enkeltsenger og lindrende enheter i kommunal regi

Utlysning av tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Målet med tilskuddet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase uansett diagnose og deres pårørende. Søknad sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fullstendig utlysning og informasjon om regelverk finnes på Helsedirektoratets nettsider.
Søknaden behandles av Fylkesmannen i Troms og Finnmark i samarbeid med oss i «Lindring i nord». Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning både i søknadsprosessen og i forbindelse med gjennomføring av prosjektene når dere evt. har fått midler, telefon: 776 26074  epost: reg.klb@unn.no

Nyhetsbrev

Sentrale dokumenter

Helsedirektoratets veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter voksne, ungdom og barn som pårørende. Pårørende til pasienter som har livstruende – og alvorlig progredierende sykdom omtales som pårørende med særlig behov for støtte.

NSFs faggruppe for kreftsykepleiere har utarbeidet «Beskrivelse av kreftsykepleiers kompetanse, funksjon og ansvar». Denne ble godkjent av generalforsamlingen på årets Landskonferanse i kreftsykepleie i Sarpsborg, og skal bidra til en felles forståelse av kreftsykepleieres særegne kompetanse.

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen er revidert Alle kapitlene i handlingsprogrammet er gjennomgått, oppdatert og det er lagt til to nye tilstander, malign medulla kompresjon og strålebehandling ved skjelett metastaser. Vedleggene som omhandler kompetanse og organisering er ikke revidert. Den reviderte utgaven finnes foreløpig bare i PDF på Helsedirektoratets hjemmeside.

(Studie fra 2015. Materialet i multisenterstudien består av informasjon om 534 familier: 202 i somatiske spesialisthelsetjenester, 199 i psykisk helsevern, 133 i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Skjema er utfylt av barn, foreldre (pasient og annen foreldre), behandlere, lærere og barnehagepersonell. Nordlandssykehuset var med i studien)

Andre aktuelle nettsteder

Om oss

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, ”Lindring i nord”, er organisert som enhet under Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.


Kontakt oss

Telefon: 776 26074

Prest, telefon 776 26090

​​Ansatte

Bente Ervik
Leder
Kreftsykepleier, PhD
Tlf 776 28225 eller 977 53395
Bente.ervik@unn.no

Sigve Andersen
Onkolog, amanuensis, PhD
Sigve.andersen@unn.no

Bodil Trosten
Kreftsykepleier, MSc
Telefon 777 54350 eller 908 09847
Bodil.trosten@unn.no


Sølvi Hall
Kontaktperson område Helgelandssykehuset HF
Kreftsykepleier, 20 prosent stilling
Telefon 751 25296 eller mobil 996 04061

Vårin Brattsti Ottesen
Helsesekretær

Jorunn Larsen
Kreftsykepleier
Telefon 776 26074 eller 414 31087

Tom Dønnem
Onkolog, PhD. 10 prosent stilling

Postadresse:
Kompetansetjeneste for lindrende behandling
Kreftavdelingen
Postboks 13
Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 Tromsø​​​​​​ 
 

Arrangementer

Nyheter

Fant du det du lette etter?