HELSENORGE
Váidudandivššu guvllolaš gealbobálvalus

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (Lindring i nord)

Formålet for arbeidet i kompetansetjenesten er å bidra til at alvorlig syke og døende og deres pårørende får et best mulig behandlings- og omsorgstilbud, uavhengig av bo- og oppholdssted.

Kurs i lindrende behandling i Tromsø

​​

Sentrale oppgaver er kompetanseheving, fagutvikling og forskning, nettverksarbeid og organisering av tjenesten. Vi samarbeider med helsepersonell i sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Lindring ved Covid-19

Lindring av døende pasienter med Covid-19 vil i stor grad være som øvrige døende og generelle retningslinjer kan derfor i stor grad følges. Imidlertid kan sykdomsforløpet være mer dramatisk med stor grad av tungpust.

Prosedyre fra St. Olavs hospital (omhandler også algoritmer ved flere andre symptomer og hjelp til vurdering av behandlingsnivå)
Mye av behandlingen av Covid-19 vil trolig skje utenfor spesialiserte avdelinger på sykehus.
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har på oppdrag for Helsedirektoratet utviklet et  e-læringskurs skal gi helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstjenester kompetanse i palliativ omsorg, pleie og behandling av eldre og alvorlig syke personer med covid-19.

Håndbok i lindrende behandling​

«Håndbok i lindrende behandling» er utviklet av Kompetansetjeneste for lindrende behandling i Nord-Norge, «Lindring i nord». Håndboken er et verktøy i klinisk praksis. Den inneholder veiledende tiltak og prosedyrer knyttet til ulike symptomer og problemstillinger i livets sluttfase. Håndboken tar utgangspunkt i lindrende behandling ved avansert kreftsykdom, men tiltakene kan òg være overførbare til andre pasientgrupper. Håndboken ble sist revidert i 2012.


Konverteringstabell for opioider

Konverteringstabellen for opioider revidert etter ny litteratur, gjeldende retningslinjer og forandringer i legemiddeltilgjengelighet.

Håndboken og konverteringstabellen kan bestilles ved å sende 
e-post
(NB - Vi er dessverre fri for Håndbok i lindrende behandling og nye vil ikke bli trykket før den eksisterende Håndboken er revidert. Dere kan eventuelt skrive ut PDF-versjonen. Det er fremdeles mulig å bestille konverteringstabell for opioider)


Priser


Håndbok i lindrende behandling og inntil 5 stk. konverteringstabeller sendes gratis til legekontorer og institusjoner i Nord Norge:
  • ​Hefte Håndbok i lindrende behandling kr. 150,-
  • Ringperm kr. 200,-
  • Nytt innhold til ringperm kr. 150,-
  • Konverteringstabell  kr. 20,-

Nettverk for ressurssykepleiere​

Nettverksarbeid er sentralt for samhandling, for ivaretakelse av kontinuitet i pleie- og omsorgstilbudet og for å spre kompetanse om lindrende behandling.

Kurs, konferanser og utdanning

Opplæringsvideoer publisert av Lindring i nord 9. mars 2022


Videoene gjelder palliasjon. Mange av anbefalingene i palliasjon er konsensusbasert og etablert på bakgrunn av klinisk erfaring. All behandling må basere seg på individuell vurdering av den enkelte pasient.​​

​ Kurs i lindrende behandling i Tromsø

Arrangeres 1.- 3. mars 2023
Sted: Store auditorium, UNN Tromsø
Målgruppe: Helsepersonell som jobber med lindrende behandling i spesialist- og kommunehelsetjenesten

​ Kurs for allmennleger: « Kreft i allmennpraksis - fra forebygging til palliasjon».

Arrangør: Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst
Tid: 9. og 10. februar 2023
Sted: Ullevål sykehus
Frist for påmelding: 1.januar 2023.
Kurset er godkjent av Den norske legeforening som 16 timer med videre-/etterutdanning.

Digitale kurs

Utdanninger

Kommunale prosjekter

Tips ved oppstart av enkeltsenger og lindrende enheter i kommunal regi


Utlysning av tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
Målet med tilskuddet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase uansett diagnose og deres pårørende. Søknad sendes til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Fullstendig utlysning og informasjon om regelverk finnes på Helsedirektoratets nettsider.
Søknaden behandles av Fylkesmannen i Troms og Finnmark i samarbeid med oss i «Lindring i nord». Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning både i søknadsprosessen og i forbindelse med gjennomføring av prosjektene når dere evt. har fått midler, telefon: 776 26074  epost: reg.klb@unn.no

Nyhetsbrev

Sentrale dokumenter

Helsedirektoratets veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter voksne, ungdom og barn som pårørende. Pårørende til pasienter som har livstruende – og alvorlig progredierende sykdom omtales som pårørende med særlig behov for støtte.
NSFs faggruppe for kreftsykepleiere har utarbeidet «Beskrivelse av kreftsykepleiers kompetanse, funksjon og ansvar». Denne ble godkjent av generalforsamlingen på årets Landskonferanse i kreftsykepleie i Sarpsborg, og skal bidra til en felles forståelse av kreftsykepleieres særegne kompetanse.

Barn som p årørende - resultater fra en multisenterstudie
(Studie fra 2015. Materialet i multisenterstudien består av informasjon om 534 familier: 202 i somatiske spesialisthelsetjenester, 199 i psykisk helsevern, 133 i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Skjema er utfylt av barn, foreldre (pasient og annen foreldre), behandlere, lærere og barnehagepersonell. Nordlandssykehuset var med i studien)

Andre aktuelle nettsteder

Pallreg.no (Nasjonalt register over palliative virksomheter)

Om oss

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, "Lindring i nord", er organisert som enhet under Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.​

Kontakt oss

Telefon:​ 77 62 60 74
E-post: Reg.klb@unn.no

Prest, telefon 77 62 60 90

Ansatte


Bente Ervik
Leder
Kreftsykepleier, PhD
Tlf 776 28225 eller 977 53395
Bente.ervik@unn.no

Sigve Andersen
Onkolog, amanuensis, PhD
Sigve.andersen@unn.no

Bodil Trosten
Kreftsykepleier, MSc
Telefon 777 54350 eller 908 09847
Bodil.trosten@unn.no

Sølvi Hall
Kontaktperson område Helgelandssykehuset HF
Kreftsykepleier, 20 prosent stilling
Telefon 751 25296 eller mobil 996 04061
s.hall@online.no

Tom Dønnem
Onkolog, PhD. 10 prosent stilling
Tom.donnem@unn.no

Postadresse:
Universitetssykehuset Nord-Norge​
Kompetansetjeneste for lindrende behandling
Kreftavdelingen
Postboks 13
9038 Tromsø​

Fant du det du lette etter?