Illustrasjonsfoto av Knut Hansen

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (Lindring i nord)

Formålet for arbeidet i kompetansetjenesten er å bidra til at alvorlig syke og døende og deres pårørende får et best mulig behandlings- og omsorgstilbud, uavhengig av bo- og oppholdssted. Sentrale oppgaver er kompetanseheving, fagutvikling og forskning, nettverksarbeid og organisering av tjenesten. Vi samarbeider med helsepersonell i sykehus og i kommunehelsetjenesten.

Praktisk palliasjon

Nyttige verktøy og skjema for deg som jobber med alvorlig syke og døende og deres pårørende.


Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (2015)


Sympt​omkar​tlegging

ESAS-r 

Edmonton Symptom Assement System (ESAS-r) er anbefalt som standard kartleggingsverktøy for pasienter som får lindrende behandling. Skjemaet brukes i kommunehelsetjenesten og på sykehus. ESAS-r inneholder de vanligste symptomene og plagene kreftpasienter ofte opplever. Pasientens egen vurdering av plagene er viktig for å kunne gi best mulig behandling og pleie.Lenke til ESAS-r på forskjellige språk(NB - bruk helst Google Chrome som nettleser, Internet Explorer fungerer dårlig på dette nettstedet) 


Sekundær observasjonsskjema 

Dersom pasienten ikke kan fylle ut skjema eller medvirke til intervju kan 

sekundær observasjonsskjema benyttes.Personer med demens

Det er utviklet eget kartleggingsverktøy for smertekartlegging av personer med demens


Smertevurdering hos pasienter med demens s.10-15

»Lindrende skrin»

"Lindrende skrin" er medikamentskrin for symptomlindring i livets sluttfase for voksne. Hensikten er å ha tilgang på viktige medikamenter til å lindre de vanligste symptomene som kan oppstå i livets sluttfase.Medikamentskrin for barn, Helse Bergen 

​Kontinuerlig subcutan medikamenttilførsel

Dette punktet er under revidering per juni 2016.


Medikamentene må kunne administreres subcutant, dvs. ikke gi lokal irritasjon, og medikamentene må ikke forårsake utfellinger.


CADD-Legacy 

Produsent av CADD pumper har egen opplæringsvideo på nett. Den viser teknisk bruk og fylling av kassett. 

http://www.smiths-medical.com/education-resources/videos/index.html

http://www.smiths-medical.com/brands/cadd/


Graseby MS26

Hastighet/ døgn. Sprøyter med luer-lock 2-35 ml anvendes. Infusjonssett med slange og butterfly brukes til.


Graseby. Bruk av subcutan «smertepumpe» PDF

Graseby. Brukermanual engelsk PDF


Livets siste dager – plan for lindring i livets sluttfase


Når døden nærmer seg, ser en ofte en del typiske endringer hos pasienten:

  • økt søvnbehov
  • tiltagende fysisk svekkelse, økende behov for sengeleie
  • avtagende interesse for omgivelsene, mindre respons til de nærmeste
  • svekket orienteringsevne, ofte periodevis forvirring
  • tiltagende redusert interesse for å ta til seg mat og drikke
  • problemer med å ta tabletter
Tiltaksplan for ivaretakelse av den døende

En tiltaksplan for døende pasienter bør inneholde følgende delmål (3-4):

  • Pasient og pårørende er forberedt på at pasienten er døende og forstår innholdet i tiltaksplanen.
  • Seponering av uhensiktsmessig behandling
  • Optimal lindring av plagsomme symptomer
  • Pasientens eksistensielle og åndelige behov er ivaretatt
  • Pårørende er inkludert og ivaretatt 

Planen bør også inneholde klare retningslinjer i forhold til forventet utvikling og mulige komplikasjoner.

Ref.: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen (2015) s.35-36


Livets siste dager - Plan for lindring i livets sluttfase er eksempel på en slik tiltaksplan.

Livets siste dager er en videreutvikling av Liverpool Care Pathway (LCP), tilpasset for bruk i Norge. Kompetansesenter i lindrande behandling, Helse Vest har nasjonalt koordineringsansvar for Livets siste dager (per juni 2016). 

Livets siste dager - Plan for lindring i livets sluttfase 

Pleiepenger til pleie av nære pårørende i livets sluttfase

Det kan søkes om pleiepenger (nav) som erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av nærstående i livets sluttfase. Det kan ytes pleiepenger i inntil 60 dager.  Dagene trenger ikke å være sammenhengende, og kan deles mellom flere personer.  Det må fylles ut et skjema for hver pårørende.
        
Nav har utfyllende informasjon og skjema 

Håndbok i lindrende behandling

«Håndbok i lindrende behandling» er utviklet av Kompetansetjeneste for lindrende behandling i Nord-Norge, «Lindring i nord». Håndboken er et verktøy i klinisk praksis. Den inneholder veiledende tiltak og prosedyrer knyttet til ulike symptomer og problemstillinger i livets sluttfase. Håndboken tar utgangspunkt i lindrende behandling ved avansert kreftsykdom, men tiltakene kan òg være overførbare til andre pasientgrupper. Håndboken ble sist revidert i 2012.

Konverteringstabell for opioider 
Konverteringstabellen for opioider revidert vår 2016 etter ny litteratur, gjeldende retningslinjer og forandringer i legemiddeltilgjengelighet.
Håndboken og konverteringstabellen kan bestilles ved å sende e-post 

(NB - Vi er dessverre fri for Håndbok i lindrende behandling og nye vil ikke bli trykket før den eksisterende Håndboken er revidert. Dere kan eventuelt skrive ut PDF-versjonen. Det er fremdeles mulig å bestille konverteringstabell for opioider) 


Priser
Håndbok i lindrende behandling og inntil 5 stk. konverteringstabeller sendes gratis til legekontorer og institusjoner i Nord Norge:

 • Hefte Håndbok i lindrende behandling kr. 150,-
 • Ringperm kr. 200,-
 • Nytt innhold til ringperm kr. 150,-
 • Konverteringstabell kr.20,-​

Nettverk

Nettverksarbeid er sentralt for samhandling, for ivaretakelse av kontinuitet i pleie- og omsorgstilbudet og for å spre kompetanse om lindrende behandling.

Kurs, konferanser og utdanning

Kurs i lindrende behandling, Tromsø 14. - 16. mars 2018

Nasjonale kurs

Internasjonale kursUtdanningerOrganisering av palliasjonsfeltet

PallReg - Nasjonalt register over palliative virksomheter
Tips ved oppstart av enkeltsenger og lindrende enheter i kommunal regi


Kommunale prosjekter

Utlysning av tilskudd for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 2018
Søknadsfrist 1. mars 2018. Målet med tilskuddet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg. Søknad sendes til Fylkesmannen i Troms. Fullstendig utlysning og informasjon om regelverk finnes på Helsedirektoratets nettsider.
Kompetansehevende tiltak i kommunehelsetjenesten
Tildelte midler for nordnorske kommuner 2016

Forskning og fagutvikling

Nyhetsbrev januar 2018 Lindring i nord.pdf

Nyhetsbrev Lindring i nord sommer 2017.pdf

Nyhetsbrev høst 2016, Lindring i nord.pdf


Sentrale dokumenter og aktuelle lenker

Helsedirektoratet har kommet med ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen omfatter voksne, ungdom og barn som pårørende. Pårørende til pasienter som har livstruende – og alvorlig progredierende sykdom omtales som pårørende med særlig behov for støtte. 

Pårørendeveileder

Sentrale dokumenter

(Studie fra 2015. Materialet i multisenterstudien består av informasjon om 534 familier: 202 i somatiske spesialisthelsetjenester, 199 i psykisk helsevern, 133 i tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Skjema er utfylt av barn, foreldre (pasient og annen foreldre), behandlere, lærere og barnehagepersonell.  Nordlandssykehuset var med i studien)

NOU 1999:2 - Livshjelp
St.meld. nr. 26 (2014-2015)
St.meld. nr. 47 (2008-2009)

Aktuelle lenker

Helse Bergen, Haukeland Universitetssjukehus:

Helse Sør-Øst:

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB)

Helse Midt-Norge:

Kompetansesenter i lindrende behandling Midt-Norge

Om oss

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, ”Lindring i nord”, er organisert som enhet under Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

Kontakt oss

Telefon:  776 26074  
E-post: Reg.klb@unn.no

Prest, telefon 776 26090

​​Ansatte

Bente Ervik (leder)
Kreftsykepleier/PhD 
Tlf 776 28225 eller 977 53395

Sigve Andersen
Onkolog/kreftlege, PhD
Sigve.andersen@unn.no

Bodil Trosten
kreftsykepleier
Telefon 777 54350 eller 908 09847

Sølvi Hall
Kontaktperson område Helgelandssykehuset HF
Kreftsykepleier, 20 prosent stilling
Telefon 751 25296 eller mobil 996 04061

Bente Lohne
sekretær
Telefon 776 26074

Tom Dønnem
Onkolog, PhD. 10 prosent stilling

Postadresse:
Kompetansetjeneste for lindrende behandling
Kreftavdelingen
Postboks 13
Universitetssykehuset Nord-Norge 
9038 Tromsø​​​

​​​
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.