Forhåndssamtale og palliativ plan

Forhåndssamtale og palliativ plan er viktige redskaper i palliativ behandling og omsorg, og kan introduseres tidlig i et sykdoms-/palliativt forløp. «Hva er viktig for deg nå?» er et sentralt spørsmål og kan styrke pasientens medvirkning og åpne opp for refleksjon og forståelse gjennom hele forløpet. Om pasienten ønsker og tillater kan pårørende delta i samtalen.

«Forhåndssamtaler (advance care planning) er samtaler med pasienten om framtidig behandling. Slike formaliserte samtaler vil kunne bidra til at pasientens ønsker er kjent ved krevende beslutninger mot livets slutt generelt, og spesielt hvis den kognitive evnen forventes å bli redusert.»
NOU 2017:16 På liv og død – Palliasjon til alvorlig syke og døende s. 32

En palliativ plan er et verktøy for pasienter, helsepersonell og pårørende. Planen kan ta utgangspunkt i en forhåndssamtale, følge pasienten over år eller i kortere perioder. Planen dokumenteres i pasientens journal og kan oppdateres med nye oppfølgingssamtaler.

«I palliasjon må utformingen og omfanget av den individuelle planen tilpasses pasientens spesielle situasjon, med stadig endring i tilstanden og vekslende behov for oppfølgning og tiltak.

En palliativ plan er et planleggingsdokument og en strukturert samarbeidsprosess. Planen oppdateres kontinuerlig, og er et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet»
Meld. St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg s. 37

Individuell plan skal inneholde: 

  • pasientens skriftlige samtykke 
  • en koordinator, f.eks. hjemmesykepleier 
  • pasientens mål
  • en ansvarlig tjenesteyter for hvert tjenesteområde
  • kontaktoversikt og ansvarsfordeling, inkl. kveld, natt og helg
  • avtalt oppfølging
  •  klare retningslinjer for hvor og hvordan ev. innleggelse skal ordnes. Dersom åpen returbegrepet brukes, skal dette være klart definert 

Også pasienter som ikke ønsker individuell plan, har rett på koordinator. 

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen, Helsedirektoratet s. 45-46

Forhåndssamtale og palliativ plan/individuell plan er knyttet til enkeltpasienter. Noen kommuner har også kommunale palliative planer.

Forhåndssamtaler:

UIO Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem

UIO Spørsmål om fremtidig helsehjelp, lommekort

Dine ønsker for livets siste tid - veiledning og skjema for samtale om preferanser (Lovisenberg sykehus)

Forhåndssamtale med alvorlig syke geriatriske pasienter og deres pårørende på sykehus (Oslo universitetssykehus)

Planer:

Helse Møre og Romsdal Palliativ plan

Helse Vest Individuell plan til bruk i palliasjon

Helse Sør-Øst Individuell plan

Verdighetssenteret Bergen Palliativ plan

Sentrale dokumenter:

NOU 2017:16. På liv og død - palliasjon til alvorlig syke og døende

Meld. St. 24 (2019-2020) Lindrende behandling og omsorg

Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen, Helsedirektoratet

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Veileder for beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling, Helsedirektoratet

"Leve med kreft", Nasjonal kreftstrategi, helse og omsorgsdepartementet (2018-2022) - individuell plan

Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven

Fant du det du lette etter?