Norsk nakke- og ryggregister

Norsk- nakke- og ryggregister (NNRR) har som mål å bedre kvaliteten på behandlingen av pasienter med nakke- og ryggplager ved norske sykehus, og gi handlingsgrunnlag for offentlige myndigheter. Målgruppen er voksne pasienter som henvises til de tverrfaglige nakke- og ryggpoliklinikkene i spesialisthelsetjenesten. 

Hensikten med registeret er å få en oversikt over pasientgrunnlaget med regionale variasjoner og evaluere tjenestetilbudet ved hvert enkelt sykehus.

Fagrådet for registeret har det faglige ansvaret. Databehandlingsansvarlig er Universitetssykehuset Nord Norge HF. Hvert deltakende sykehus har egne lokale registeransvarlige som har ansvar for at prosedyrer og rutiner følges.

​Registerbeskrivelse og brukerveiledning

Det er utarbeidet et hefte bestående av to deler. Registerbeskrivelse inneholder temaene organisering og drift av registeret, målgruppe, rutiner for skriftlig samtykke, datakvalitet, registeret design, rapporter, sikkerhet og personvern. Brukerveiledning viser hvordan man søker tilgang til registerets web-registrering og gangen i registreringen. Heftet kan lastes ned som pdf-fil. Redigert 27.10.15.​

Registerbeskrivelse

Utlevering av data fra Norsk Nakke- og Ryggregister

Retningslinjer utfylling av 1b

Skjema

Skjemaene kan printes ut som pdf

Helsepersonell-skjema

Pasientskjema

Samtykkeskjema

Retningslinjer for utfylling av Helsepersonell-skjema (1b)


Fagråd

Registerleder 
Audny Anke,
overlege, professor, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Fagrådsleder
Lars-Petter Granan,
overlege, PhD,  Representant for Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering.
  
Jan Sture Skouen,
seksjonsoverlege, professor, Haukeland Universitetssykehus HF.
  
Jens Ivar Brox,
seksjonsoverlege, professor, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål.
  
Cecilie Røe,
avdelingsleder, professor, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål (vara for Brox)
  
Gunn Hege Marchand,
overlege, PhD, St.Olavs Hospital HF
  
Terese Fors,
overlege, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  
Thor Einar Holmgard,
pasientrepresentant, Ryggforeninga

Årsrapporter

NNRR Årsrapport for 2012.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk nakke- og ryggregister/Årsrapporter/NNRR Årsrapport for 2012.pdfNNRR Årsrapport for 2012.pdfpdf134741
NNRR Årsrapport for 2013.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk nakke- og ryggregister/Årsrapporter/NNRR Årsrapport for 2013.pdfNNRR Årsrapport for 2013.pdfpdf237496
NNRR Årsrapport for 2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk nakke- og ryggregister/Årsrapporter/NNRR Årsrapport for 2014.pdfNNRR Årsrapport for 2014.pdfpdf204073
NNRR Årsrapport for 2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk nakke- og ryggregister/Årsrapporter/NNRR Årsrapport for 2015.pdfNNRR Årsrapport for 2015.pdfpdf948210
NNRR Årsrapport for 2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk nakke- og ryggregister/Årsrapporter/NNRR Årsrapport for 2016.pdfNNRR Årsrapport for 2016.pdfpdf439036
NNRR Årsrapport for 2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk nakke- og ryggregister/Årsrapporter/NNRR Årsrapport for 2017.pdfNNRR Årsrapport for 2017.pdfpdf767535
NNRR Årsrapport for 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk nakke- og ryggregister/Årsrapporter/NNRR Årsrapport for 2018.pdfNNRR Årsrapport for 2018.pdfpdf1318477
NNRR Årsrapport for 2019.pdfhttps://unn.no/Documents/Kvalitetsregistre/Norsk nakke- og ryggregister/Årsrapporter/NNRR Årsrapport for 2019.pdfNNRR Årsrapport for 2019.pdfpdf1564565


Resultater

https://www.kvalitetsregistre.no/registers/532/resultater

Rettigheter


Ditt personvern og rettigheter

Norsk Nakke og Ryggregister er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten med registeret er å forbedre kvaliteten på tilbudet til personer med nakke og ryggplager på de ulike sykehusene i Norge. Administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er databehandlingsansvarlig.

Hva skal registreres?

Ditt personnummer og navn, opplysninger om diagnose, samt opplysninger som beskriver plagene dine, grad av funksjonshemning og yrkesstatus. I tillegg registreres vanlige journalopplysninger som sykehistorie, radiologiske funn og opplysninger om hvilken type behandling du får.

Hvordan samles opplysningene inn?

Opplysninger samles inn i forkant av første konsultasjon ved poliklinikken. Ved første undersøkelse registreres spørreskjemaet og opplysninger fra helsepersonell som undersøker deg. Norsk Nakke- og Ryggregister vil i tillegg sende deg et spørreskjema 6 og 12 måneder etter undersøkelsen på sykehuset.

Hvem kan få tilgang til opplysningene?

Opplysninger som samles inn gjøres tilgjengelig for den sykehusavdelingen eller institusjon som undersøkte deg, og det er kun de som får tilgang til dine personidentifiserbare opplysninger. Opplysningene behandles videre uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Slike avidentifiserte opplysninger fra registeret kan utleveres etter søknad for kvalitetssikring og forskning.

Forskning

Forskere vil kunne bruke registeret til å evaluere hva som har betydning for gode eller dårlige resultat for pasienter med nakke- og ryggproblemer. For spesielle forskningsprosjekter kan det være aktuelt å sammenstille informasjon fra registeret med andre offentlige registre (se vedlagte liste). Dersom du godtar at dine opplysninger kan brukes til forskning, samtykker du også til at du kan kontaktes på nytt utenom 6 og 12 måneders oppfølgings-skjemaet.

Lagring av data og dine rettigheter

Spørreskjemaene utfylles vanligvis elektronisk, men kan også fylles ut på papir. Data vil lagres elektronisk. Opplysninger i databasen lagres på en trygg måte som ivaretar personvernet. De vil bli lagret uten tidsbegrensning.

Å bidra med opplysninger til registeret er frivillig og krever ditt samtykke. Hvis du velger å ikke samtykke vil det ikke få noen konsekvenser for behandlingen du får nå eller i fremtiden. Du har rett til å få vite hva som står om deg i registeret, og du har rett til å kreve at opplysninger blir slettet fra registeret.

Dersom du ikke ønsker å delta i nasjonalt register kan du møte 30 minutter i forkant av din undersøkelse på sykehuset for å fylle ut kartlegging av dine helseplager på papir, slik at helsepersonell får informasjonen. Samtykke til registeret leveres da ikke og dataene om deg vil ikke lagres i registeret.

Det kan være aktuelt å sammenstille informasjon fra kvalitetsregisteret Norsk Nakke- og Ryggregister med følgende offentlige registre og befolkningsundersøkelser:

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi
Registrene i NAV
Dødsårsakregisteret
Medisinsk Fødselsregister
Norsk Pasientregister
Kreftregisteret
Reseptregisteret
Registeret i Statistisk sentralbyrå
Nasjonalt register for leddproteser
Befolkningsundersøkelsene som inngår i Conor (Cohort of Norway)
Befolkningsundersøkelsene som inngikk i Statens Helseundersøkelser (SHuS)
HUNT
Tromsøundersøkelsen
Skattedirektoratets databaser


Kontakt oss

Faglig leder

Maja Wilhelmsen

E-post

Registerenheten
v/registersekretær
Tlf: 777 54287

Postadresse
Norsk Nakke- og Ryggregister
Postboks 20
9038 Tromsø​Fant du det du lette etter?