HELSENORGE
Smittevernrutine for sykehjem

Norovirus

​Formål og grunnlagsinformasjon

 • Norovirus gir akutt gastroenteritt med symptomer som diaré, kvalme, brekninger, magesmerter, muskelverk og feber. Varer vanligvis i 1 – 3 døgn. Ingen spesifikk behandling. Kan være behov for ekstra væsketilførsel.
 • Inkubasjonstiden er 12 – 48 timer. De syke er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré, men er også smittsomme i en kort periode før symptomstart og et par dager etter symptomfrihet.
 • Norovirus kan smitte ved dråpe-, kontakt- og fekal-oral smitte. Viruset er svært smittsomt, og gir lett utbrudd.     

Smitteverntiltak

Se rutine Isolering ved behov for mer utfyllende forklaring av tiltak.

 • Isolering etter rutine for dråpesmitte. Beboer bruker eget bad/ toalett.
 • Beskyttelsesutstyr: Smittefrakk med lang arm og mansjett, nitril- eller latexhansker og kirurgisk munnbind.
 • Håndhygiene: Alkohol har begrenset effekt på Norovirus, håndvask med såpe og vann anbefales. I Håndhygieneveilederen er anbefalingen modifisert: Alkoholholdig hånddesinfeksjon kan brukes ved Norovirus forutsatt at hendene ikke har vært i direkte kontakt med smittestoffer, at hansker har vært benyttet, at desinfeksjonsmidlet har dokumentert effekt på nakne virus og at produsentens anbefalinger om mengde og virketid overholdes.
 • Tekstiler: Alle brukte tekstiler håndteres/ emballeres som smittetøy. Privattøy vaskes separat på den høyeste temperaturen det tåler. Vaskemaskin rengjøres ved å kjøre tom maskin på høyest mulig temperatur. Bruk beskyttelsesutstyr i all håndtering av urene tekstiler. Se Tekstilhåndtering i avdeling.
 • Avfall: Håndteres som smitteavfall. Se Avfallshåndtering – Smittefarlig avfall
 • Flergangsutstyr: Rengjøres og desinfiseres raskest mulig for å unngå inntørking. Utstyr emballeres i gul plastpose før det tas ut av rommet. Ved mellomlagring forblir utstyret i posen inntil det dekontamineres.   
 • Oppvask: Vurder engangsservise p.g.a. stor smitterisiko. Brukes vanlig dekketøy, emballeres det før det tas ut av rommet og settes direkte i oppvaskmaskin. Maskinen startes umiddelbart på vaskeprogram med høy temperatur på sluttskylling. Ekstra tiltak kan være å desinfisere servise/ bestikk før det bringes på kjøkkenet.
 • Renhold: Renholdspersonell bruker samme beskyttelsesutstyr som pleiepersonalet. Smitterom vaskes daglig, og tas til slutt. Eget moppeskaft på rommet. Brukte mopper emballeres og går direkte til smittevask eller smitteavfall. Har bøtte vært benyttet på rommet skal denne direkte i dekontaminator. Rommet smittevaskes når isolering opphører. Ved utbrudd vurderes behov for økt renhold i fellesarealer. Se Renhold ved smitte
 • Desinfeksjon: av berøringspunkter minimum x 1 daglig, f.eks. nattbord, sengegjerde, armlener, lysbrytere, dørhåndtak, armatur, servant, dispensere, toalettsete, skylleknapp, toalettstol etc. Alkohol har begrenset effekt på Norovirus. Bruk f.eks Virkon®, LifeClean® eller PeraSafe®. Ved søl av kroppsvæsker: Bruk beskyttelsesutstyr, fjern sølet med papir og dynk på desinfeksjonsmiddel. Overhold virketiden og vask av. Se Desinfeksjon av overflater og utstyr.
 • Besøkende: Pårørende orienteres, tilbys beskyttelsesutstyr og gis informasjon om god håndhygiene. En som har besøkt smittet beboer bør ikke besøke andre, oppholde seg i fellesareal eller gå til annen avdeling.
 • Opphør av isolering: Kan opphøre 48 timer etter siste symptom. Beboer dusjer, får rene klær og sengklær. Brukte tekstiler sendes til smittevask. Engangsutstyr kastes og flergangsutstyr emballeres i gule poser før det tas ut og desinfiseres. Rengjør og desinfiser seng og madrass, samt horisontale overflater og alle berøringspunkter. Vegg bak senga og veggflater som er synlig tilsølt desinfiseres. Gulv vaskes. Se Renhold ved smitte

Utbrudd med Norovirus - organisering

 • Dråpesmitteisolering: Iverksettes ved mistanke om Norovirus (som beskrevet på forrige side)
 • Koordinering: En utpekt person koordinerer tiltakene, oftest avdelingssykepleier.
 • Oversikt: Lag registreringsliste over hvem som har symptomer (oppkast/ diaré) med klokkeslett og dato. Registrer også ev. prøvetakingsdatoer og prøvesvar.
 • Avføringsprøver: Tas innen tre døgn etter sykdomsstart av tre ulike personer med symptomer. Det vil bekrefte om det er utbrudd, ytterligere prøver behøves normalt ikke. Bruk sterilt glass med skje. Prøven skal helst holdes kjølig under oppbevaring og transport.
 • Utstyr: Sjekk på et tidlig tidspunkt at tjenestestedet har lager av beskyttelsesutstyr.
 • Informasjon: Gis til ledelsen, legetjenesten og kommuneoverlege.

  Varsle kjøkken/kantine, øvrige avdelinger og andre servicefunksjoner. Ha særlig tett dialog med renholdspersonell, det blir ofte aktuelt å øke frekvensen på daglig renhold, i tillegg til smittevask av rom.

  Skal beboer fra en avdeling med utbrudd til andre helseinstitusjoner, gis informasjon om status.
 • Varsling av utbrudd. Varsles til kommuneoverlege, som varsler Folkehelseinstituttet via varslingssystemet Vesuv. Se Slik varsler du om utbrudd gjennom Vesuv-CIM

  Vær forberedt på at media kan ta kontakt, og avklar med kommuneoverlegen hvem som uttaler seg.
 • Pårørende: Informer pårørende om utbrudd. Det bør henge oppslag ved inngangen om at besøkende henvender seg til personalet. Besøkende som blir syke, kan oppfordres til vente med å besøke avdelingen til det er gått 48 timer etter siste symptom.
 • Inntaksstopp: Vurderes sammen med lege, spesielt dersom utbruddet er stort eller langvarig.
 • Mathygiene: Ha skjerpet fokus på mathygiene. Personell som pleier beboere med Norovirus eller som har smittede hjemme, skal ikke arbeide i kjøkkenet. Pårørende skal ikke ha adgang til kjøkken. Ev. ismaskin stenges ved utbrudd, og desinfiseres før den tas i bruk igjen. Avstå fra buffétservering under utbrudd. Maten serveres slik at felles berøring av mat unngås. Alle beboere må tilbys håndhygiene før måltidene.
 • Personell:
 • ​Begrens rullering av personell. Hvis mulig unngå at de som pleier beboere med Norovirus har ansvar for øvrige beboere. Personale fra avdeling med utbrudd bør ikke arbeide i andre avdelinger eller benytte felles kantine. Helsepersonell med bijobb i annen helseinstitusjon bør sykemeldes fra bijobben til utbruddet er over.
 • Personell som blir smittet med Norovirus bør være borte fra arbeid til det har gått 48 timer fra siste oppkast eller diaré. Personell som har smittet person hjemme kan være på jobb, men skal ikke håndtere mat.
 • Tiltak i fellesområder: Utsett fellesaktiviteter. Daglig desinfeksjon av berøringspunkter i fellesområdene anbefales (Merk: Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler har begrenset effekt). Vurder å øke frekvens på vanlig renhold, også i fellesområder. Når utbruddet er over utføres grundig renhold og desinfeksjon av utsatte steder. De første par ukene etter utbruddet bør det være økt fokus på renhold og håndhygiene ettersom det fortsatt vil være virusutskillelse hos de som har vært syke.

Referanser

 


 

Tilbakemelding på denne sida