HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens

K-res

K-res skal være nasjonalt og internasjonalt ledende i påvisning og karakterisering av antibiotikaresistens hos utvalgte sykdomsfremkallende bakterier.

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens logo

K-res skal bygge opp og spre kompetanse om påvisning av antibiotikaresistente bakterier og ivareta utvalgte nasjonale referansefunksjoner. Målgruppen er i hovedsak spesialisthelsetjenesten innen medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin og smittevern. Vårt mål er å spre kunnskap til alle helseregioner for å sikre god og likeverdig kvalitet. Informasjon til allmennheten er også viktig.

 

Rekvisisjon

K-res har utarbeidet en rekvisisjon som skal følge stammer som sendes til oss for nærmere undersøkelser. Vi oppfordrer alle rekvirenter til å benytte denne rekvisisjonen, slik at vi mottar den nødvendige informasjonen for å kunne tolke analyseresultatene på en best mulig måte.​

Rekvisisjon K-res (word)

Rekvisisjon K-res (pdf)

Referansefunksjoner og andre prioriterte analyser

Prioriterte analyser ved K-res

Lenke til prioriterte analyser og rekvisisjon finner du nederst i artikkelen.

Referanseundersøkelser:
 • ​Karbapenemaseproduserende Gram-negative staver 
  K-res utfører følsomhetstesting på et utvidet panel av antibiotika, fenotypiske og biokjemiske tester samt PCR på innsendte isolater med mistanke om karbapenemaseproduksjon. Alle positive funn helgenomsekvenseres.
 • Overførbar colistinresistens hos Gram-negative staver 
  K-res utfører rutinemessig følsomhetstesting for kolistin med referansemetoden (mikrobuljongfortynning) på innsendte isolater med mistanke om karbapenemaseproduksjon og etter spesifikt ønske fra rekvirent. Kolistinresistente isolater gjennomgår PCR-/helgenomanalyse i forhold til overførbare kolistinresistensgener (mcr-gener). Andre isolater som gjennomgår helgenomsekvensering uavhengig av kolistinresistens vil også undersøkes for overførbare kolistinresistensgener. 
 • Vancomycinresistente enterokokker
  Nytt av året er at K-res ønsker tilsendt alle (kliniske og bærerskap) VRE isolater og/eller helgenomsekvenserings data på disse. K-res bekrefter resistensfenotypen ved funn av diskrepans mellom feno- og genotype med referansemetoden (mikrobuljongfortynning), og utfører genetisk karakterisering med PCR og helgenomsekvensering.
 • Linezolidresistente enterokokker
  K-res bekrefter resistensfenotypen med referansemetoden (mikrobuljongfortynning) og utfører genetisk karakterisering med PCR og helgenomsekvensering.
For alle referansefunksjoner utføres det en kjernegenomanalyse (cgMLST) for å overvåke slektskap mellom isolater med tanke på evt. regional/nasjonal smittespredning og i forbindelse med den epidemiologiske overvåkningen. 
Spesifikt for 2022 ønsker vi å gjøre oppmerksom på følgende endringer:

 • Basert på epidemiologi, interne analyser og tilbakemeldinger fra laboratoriene er det gjort endringer i kriterier for innsending av Enterobacterales med mistanke om karbapenemaseproduksjon. Det er lagt til ett eget unntak for Enterobacter spp. og Klebsiella aerogenes med mistanke om karbapenemaseproduksjon. Dette for å begrense innsending og undersøkelse av Enterobacter/K. aerogenes med nedsatt følsomhet for meropenem hvor sannsynligheten for tilstedeværelse av karbapenemase er begrenset. I K-res sine undersøkelser finner vi ingen karbapenemase-produserende Enterobacter/K. aerogenes med meropenem sonediameter på 25-27 mm selv om isolatene kan være piperacillin-tazobaktam resistent. 
 • For VRE ønsker K-res alle (kliniske og bærerskap) VRE isolater og/eller helgenomsekvenseringsdata på disse. Dette fordi antall VRE i Norge er nå blitt veldig lavt og det tidligere har vært ulik praksis for hvilke isolater som sendes til referanseundersøkelse, men nå har vi mulighet for å få en fullstendig oversikt over VRE i Norge. 


Kontaktinformasjon
For spørsmål kontakt Kristin Hegstad (kristin.hegstad@uit.no), Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no).

Vedlegg:

Prioriterte analyser K-res​​ -pdf

Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res –pdf

Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res –doc

​Referansegruppe

Det er oppnevnt en referansegruppe med representanter fra hver helseregion hvis målsetning er å sikre en nasjonal forankring og lik tilgang til de høyspesialiserte tjenestene. K-res har møte med referansegruppen årlig og presenterer her sine aktiviteter og planer.


Følgende representanter sitter i referansegruppen:

Helse Vest:   
Overlege Dag Harald Skutlaberg (leder)
Mikrobiologisk avdeling,
Haukeland Universitetssjukehus,
5021 Bergen.

 
Helse Sør-Øst:  
Overlege Dagfinn Skaare
Mikrobiologisk avdeling,
Sykehuset i Vestfold,
Postboks 2168 Postterminalen,
3103 Tønsberg.

 Helse Midt-Norge: 

Overlege Kyriakos Zaragkoulias
Medisinsk mikrobiologi
Helse Nord-Trøndelag
7601 Levanger 

 
Helse Nord: 
LIS Kristoffer Endresen
Mikrobiologisk fagområde, Avd. for laboratoriemedisin
Nordlandssykehuset 
8092 Bodø
 
Bruker-representant:
Bioingeniør Anne Cathrine Hollekim
Senter for laboratoriemedisin
Medisinsk bakteriologi
Sykehuset Østfold
1714 Grålum

Folkehelseinstituttet:
Overlege Miriam Sare
Seksjon for resistens og infeksjonsforebygging
Folkehelseinstituttet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo
 
NORM: 
Overlege Gunnar Skov Simonsen
Avdeling for mikrobiologi og smittevern,
Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø

Representant fra K-res:
Professor Ørjan Samuelsen
K-res 
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 Tromsø

 
   

Samarbeid med andre aktører

K-res samarbeider også nært med andre aktører innen fagområdet antibiotika og antibiotikaresistens:
 
AFA – Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse er et faglig rådgivende utvalg organisert under Helsedirektoratet. AFA anbefaler metoder for resistensbestemmelse samt utarbeider norske brytningspunkter for antibiotika og anbefaler metoder for kvalitetskontroll og resistenspaneler. 
 
K-res utfører forskning, metodeevalueringer og leverer laboratoriedata som grunnlag for AFAs anbefalte metoder. K-res er med dette en viktig premissleverandør for AFAs arbeid. K-res er representert i og medisinsk faglig leder for K-res er for tiden også leder av AFA.
 
Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA ivaretar den nasjonale referansefunksjonen for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved St. Olavs Hospital. K-res samarbeider med MRSA-laboratoriet i påvisning av overførbar linezolidresistens hos gule stafylokokker.
 
NORM – Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober er et nasjonalt helseregister som overvåker resistens hos mikrober fra mennesker. K-res samarbeider med NORM i overvåkningen av særlige viktige overførbare resistensmekanismer gjennom våre nasjonale referansefunksjoner og utarbeider laboratoriedata/-analyser til den årlige NORM-rapporten. 
 
KAS – Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten ved Haukeland Universitetssykehus skal støtte norske sykehus i arbeidet for ansvarlig antibiotikabruk. K-res deltar sammen med KAS i arbeidet med nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten.
 
ASP – Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Universitetet i Oslo er et nasjonalt kompetansesenter som skal fremme rasjonell bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten. K-res deltar sammen med ASP i arbeidet med nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten.
 
MSIS – meldingssystem for smittsomme sykdommer er et nasjonalt helseregister administrert av Folkehelseinstituttet som overvåker smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge herunder også spesifikke antibiotikaresistente bakterier. 
 
K-res leverer verifiserte laboratoriedata på særlig viktige meldepliktige antibiotikaresistente bakterier til MSIS. K-res bidrar også med genetisk karakterisering av slike bakterier for å kunne avdekke utbrudd og innenlands spredning av beslektede resistente bakterier og overførbare resistensmekanismer. 
 
NOIS – Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjeneste-assosierte infeksjoner er et nasjonalt helseregister administrert av Folkehelseinstituttet som overvåker infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner i Norge. K-res har ikke et formelt samarbeid med NOIS.

 

 


 

Resultat- og kvalitetsmål

Virksomhetsrapportering

Faglige rapporter og fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner

​​
Faglige rapporter

Rapport VRE LRE CPO COLR Norge 2021.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Rapport VRE LRE CPO COLR Norge 2021.pdfRapport VRE LRE CPO COLR Norge 2021.pdfpdf1923055
Bakterier med spesielle resistensmønstre i Norge 2020 - forekomst og molekylære genetiske analyser.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Bakterier med spesielle resistensmønstre i Norge 2020 - forekomst og molekylære genetiske analyser.pdfBakterier med spesielle resistensmønstre i Norge 2020 - forekomst og molekylære genetiske analyser.pdfpdf2518957
2020 Rapport Kartlegging VRE, LRE, Col.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/2020 Rapport Kartlegging VRE, LRE, Col.pdf2020 Rapport Kartlegging VRE, LRE, Col.pdfpdf407881
Forekomst og molekylære genetiske analyser av bakterier med spesielle resistensmønstre i Norge 2019.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Forekomst og molekylære genetiske analyser av bakterier med spesielle resistensmønstre i Norge 2019.pdfForekomst og molekylære genetiske analyser av bakterier med spesielle resistensmønstre i Norge 2019.pdfpdf2225452
2019 Kartlegging av metoder for påvisning av karbapenemaser.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/2019 Kartlegging av metoder for påvisning av karbapenemaser.pdf2019 Kartlegging av metoder for påvisning av karbapenemaser.pdfpdf785265
Rapport LRE-CPO Norge 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Rapport LRE-CPO Norge 2018.pdfRapport LRE-CPO Norge 2018.pdfpdf862817
Meropenem screeningsbrytningspunkt Enterobacterales 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Meropenem screeningsbrytningspunkt Enterobacterales 2018.pdfMeropenem screeningsbrytningspunkt Enterobacterales 2018.pdfpdf1215799
Status_ESBL-CARBA_Norge_2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Status_ESBL-CARBA_Norge_2014.pdfStatus_ESBL-CARBA_Norge_2014.pdfpdf553825
ESBL_MC_plasmid-mediert AmpC_Escherichia_coli_Klebsiella_pneumoniae_isolater_NORM_2010-2012.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/ESBL_MC_plasmid-mediert AmpC_Escherichia_coli_Klebsiella_pneumoniae_isolater_NORM_2010-2012.pdfESBL_MC_plasmid-mediert AmpC_Escherichia_coli_Klebsiella_pneumoniae_isolater_NORM_2010-2012.pdfpdf614722
Evaluering_Carba_NP_metoden_ESBL_Carba 2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Evaluering_Carba_NP_metoden_ESBL_Carba 2014.pdfEvaluering_Carba_NP_metoden_ESBL_Carba 2014.pdfpdf636839
Status_ESBL-CARBA_Norge_2013.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Status_ESBL-CARBA_Norge_2013.pdfStatus_ESBL-CARBA_Norge_2013.pdfpdf539764
Enterobacteriaceae_isolater_kromosomal_(cAmpC)_plasmid-mediert_AmpC_(ESBLM-C)_innsendt_K-res_2010-2012.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Enterobacteriaceae_isolater_kromosomal_(cAmpC)_plasmid-mediert_AmpC_(ESBLM-C)_innsendt_K-res_2010-2012.pdfEnterobacteriaceae_isolater_kromosomal_(cAmpC)_plasmid-mediert_AmpC_(ESBLM-C)_innsendt_K-res_2010-2012.pdfpdf533499
Validering_ROSCO-tabletter_deteksjon_ESBL-A_ESBL-M_(AmpC)_metallo-β-laktamaser 2011.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Validering_ROSCO-tabletter_deteksjon_ESBL-A_ESBL-M_(AmpC)_metallo-β-laktamaser 2011.pdfValidering_ROSCO-tabletter_deteksjon_ESBL-A_ESBL-M_(AmpC)_metallo-β-laktamaser 2011.pdfpdf100537

Fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner


 

Resistenspaneler

Resistenspaneler Gram positive bakterier.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Resistenspaneler/Resistenspaneler Gram positive bakterier.pdfResistenspaneler Gram positive bakterier.pdfpdf145683
Resistenspaneler Gram negative bakterier.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Resistenspaneler/Resistenspaneler Gram negative bakterier.pdfResistenspaneler Gram negative bakterier.pdfpdf161318


 

Kontakt oss​

Laboratoriet
Telefon 776 27032

E-post: K-res@unn.no

Ved faglige spørsmål:


 

NYHETER FRA K-RES

Fant du det du lette etter?