Bilde av bakterier

K-res

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens

K-res skal være nasjonalt og internasjonalt ledende i påvisning og karakterisering av antibiotikaresistens hos utvalgte sykdomsfremkallende bakterier.

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens logo

K-res skal bygge opp og spre kompetanse om påvisning av antibiotikaresistente bakterier og ivareta utvalgte nasjonale referansefunksjoner. Målgruppen er i hovedsak spesialisthelsetjenesten innen medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin og smittevern. Vårt mål er å spre kunnskap til alle helseregioner for å sikre god og likeverdig kvalitet. Informasjon til allmennheten er også viktig.

Rekvisisjon

K-res har utarbeidet en rekvisisjon som skal følge stammer som sendes til oss for nærmere undersøkelser. Vi oppfordrer alle rekvirenter til å benytte denne rekvisisjonen, slik at vi mottar den nødvendige informasjonen for å kunne tolke analyseresultatene på en best mulig måte.​

2019_Rekvisisjon K-res.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rekvisisjon/2019_Rekvisisjon K-res.pdf2019_Rekvisisjon K-res.pdf
2019_Rekvisisjon K-res.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rekvisisjon/2019_Rekvisisjon K-res.docx2019_Rekvisisjon K-res.docx


Prioriterte analyser og referansefunksjoner

Prioriterte analyser ved K-res 2019

Liste over prioriterte analyser og revidert rekvisisjon finner du nederst i artikkelen

Referansefunksjoner
  • Karbapenemaseproduserende Gram negative staver
  • Overførbar colistinresistens hos Gram negative staver
  • Vancomycinresistente enterokokker
  • Linezolidresistente enterokokker

I forbindelse med at K-res er tildelt medisinsk referansefunksjon for vancomycinresistente enterokokker og colistin-resistens hos Gram-negative stavbakterier, ønsker vi å spesielt gjøre oppmerksom på følgende følgende punkter:

Vancomycinresistente enterokokker:

  1. Alle kliniske E. faecium og E. faecalis VRE isolater: Disse vil bli analysert med helgenomsekvensering (HGS) for å overvåke genetisk slektskap og mobile genetiske elementer. Hvis HGS-data allerede finnes, ønskes kun fastq-filer sammen med nødvendig epidemiologisk informasjon.
  2. Representative kliniske og/eller bærerisolater av Enterococcus spp. (etter   nærmere avtale) fra mistenkt VRE-utbrudd, samt informasjon om utbruddet. Isolatene vil bli analysert for genetisk slektskap med HGS.
  3. Enterokokker hvor det er diskrepans mellom vankomycin feno- og genotype, dvs vanAB-gen positive vankomycinfølsomme enterokokker og vankomycinresistente E. faecium og E. faecalis som er vanAB-gen negative. Disse vil undersøkes nærmere med buljongfortynning og/eller genetiske analyser alt etter hva problemstillingen er.
Colistin-resistens

Det er ingen endringer fra 2018 med tanke på innsendingskriterier for stammer med spørsmål om colistin-resistens.

K-res vil utføre bekreftende buljongfortynning på isolater med mistanke om colistinresistens, før genetisk undersøkelser for overførbar colistinresistens (PCR/HGS). Isolater innsendt med tanke på andre undersøkelser, men som under analysering blir funnet å være colistinresistente, vil også bli undersøkt for overførbar colistinresistens. 

Analyse av Enterobacterales med tanke på ESBL-A eller ESBL-M gjøres kun ved mistanke om smitteutbrudd etter nærmere avtale. 

Kontaktinformasjon
For spørsmål kontakt Kristin Hegstad (kristin.hegstad@uit.no), Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no).

Vedlegg:

Prioriterte analyser K-res 2019-pdf

Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res –pdf

Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res –doc


Referansegruppe

Det er oppnevnt en referansegruppe med representanter fra hver helseregion hvis målsetning er å sikre en nasjonal forankring og lik tilgang til de høyspesialiserte tjenestene. K-res har møte med referansegruppen årlig og presenterer her sine aktiviteter og planer.


Følgende representanter sitter i referansegruppen:

Helse Vest:   
Overlege Dag Harald Skutlaberg (leder)
Mikrobiologisk avdeling,
Haukeland Universitetssjukehus,
5021 Bergen.

Helse Sør-Øst:  
Overlege Dagfinn Skaare
Mikrobiologisk avdeling,
Sykehuset i Vestfold,
Postboks 2168 Postterminalen,
3103 Tønsberg.

Helse Midt-Norge: 
Overlege Kjersti Wik Larssen
Avdeling for medisinsk mikrobiologi,
St. Olavs hospital,
7006 Trondheim

Helse Nord: 
LIS Kristoffer Endresen
Mikrobiologisk fagområde, Avd. for laboratoriemedisin
Nordlandssykehuset 
8092 Bodø

Bruker-representant:
Bioingeniør Anne Cathrine Hollekim
Senter for laboratoriemedisin
Medisinsk bakteriologi
Sykehuset Østfold
1714 Grålum

Folkehelseinstituttet:
Overlege Oliver Kacelnik
Resistens- og infeksjonsforebygging
Område for smittevern, miljø og helse
Folkehelseinstituttet
0403 Oslo

NORM: 
Overlege Gunnar Skov Simonsen
Avdeling for mikrobiologi og smittevern,
Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø

Representant fra K-res:
Professor Ørjan Samuelsen
K-res 
Avdeling for mikrobiologi og smittevern
Universitetssykehuset Nord-Norge
9038 Tromsø

   

Samarbeid med andre aktører

K-res samarbeider også nært med andre aktører innen fagområdet antibiotika og antibiotikaresistens:

AFA – Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder for resistensbestemmelse er et faglig rådgivende utvalg organisert under Helsedirektoratet. AFA anbefaler metoder for resistensbestemmelse samt utarbeider norske brytningspunkter for antibiotika og anbefaler metoder for kvalitetskontroll og resistenspaneler. 

K-res utfører forskning, metodeevalueringer og leverer laboratoriedata som grunnlag for AFAs anbefalte metoder. K-res er med dette en viktig premissleverandør for AFAs arbeid. K-res er representert i og medisinsk faglig leder for K-res er for tiden også leder av AFA.

Nasjonalt referanselaboratorium for MRSA ivaretar den nasjonale referansefunksjonen for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) ved St. Olavs Hospital. K-res samarbeider med MRSA-laboratoriet i påvisning av overførbar linezolidresistens hos gule stafylokokker.

NORM – Norsk overvåkningssystem for antibiotikaresistens hos mikrober er et nasjonalt helseregister som overvåker resistens hos mikrober fra mennesker. K-res samarbeider med NORM i overvåkningen av særlige viktige overførbare resistensmekanismer gjennom våre nasjonale referansefunksjoner og utarbeider laboratoriedata/-analyser til den årlige NORM-rapporten. 

KAS – Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten ved Haukeland Universitetssykehus skal støtte norske sykehus i arbeidet for ansvarlig antibiotikabruk. K-res deltar sammen med KAS i arbeidet med nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten.

ASP – Antibiotikasenteret for primærmedisin ved Universitetet i Oslo er et nasjonalt kompetansesenter som skal fremme rasjonell bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten. K-res deltar sammen med ASP i arbeidet med nasjonale faglige retningslinjer for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten.

MSIS – meldingssystem for smittsomme sykdommer er et nasjonalt helseregister administrert av Folkehelseinstituttet som overvåker smittsomme sykdommer hos mennesker i Norge herunder også spesifikke antibiotikaresistente bakterier. 

K-res leverer verifiserte laboratoriedata på særlig viktige meldepliktige antibiotikaresistente bakterier til MSIS. K-res bidrar også med genetisk karakterisering av slike bakterier for å kunne avdekke utbrudd og innenlands spredning av beslektede resistente bakterier og overførbare resistensmekanismer. 

NOIS – Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjeneste-assosierte infeksjoner er et nasjonalt helseregister administrert av Folkehelseinstituttet som overvåker infeksjoner og antibiotikabruk i helseinstitusjoner i Norge. K-res har ikke et formelt samarbeid med NOIS.Resultat- og kvalitetsmål


Virksomhetsrapportering

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Faglige rapporter og vitenskapelige publikasjoner​

​​
Rapporter

Rapport LRE-CPO Norge 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Rapport LRE-CPO Norge 2018.pdfRapport LRE-CPO Norge 2018.pdf
Meropenem screeningsbrytningspunkt Enterobacterales 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Meropenem screeningsbrytningspunkt Enterobacterales 2018.pdfMeropenem screeningsbrytningspunkt Enterobacterales 2018.pdf
Status_ESBL-CARBA_Norge_2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Status_ESBL-CARBA_Norge_2014.pdfStatus_ESBL-CARBA_Norge_2014.pdf
ESBL_MC_plasmid-mediert AmpC_Escherichia_coli_Klebsiella_pneumoniae_isolater_NORM_2010-2012.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/ESBL_MC_plasmid-mediert AmpC_Escherichia_coli_Klebsiella_pneumoniae_isolater_NORM_2010-2012.pdfESBL_MC_plasmid-mediert AmpC_Escherichia_coli_Klebsiella_pneumoniae_isolater_NORM_2010-2012.pdf
Evaluering_Carba_NP_metoden_ESBL_Carba 2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Evaluering_Carba_NP_metoden_ESBL_Carba 2014.pdfEvaluering_Carba_NP_metoden_ESBL_Carba 2014.pdf
Status_ESBL-CARBA_Norge_2013.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Status_ESBL-CARBA_Norge_2013.pdfStatus_ESBL-CARBA_Norge_2013.pdf
Enterobacteriaceae_isolater_kromosomal_(cAmpC)_plasmid-mediert_AmpC_(ESBLM-C)_innsendt_K-res_2010-2012.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Enterobacteriaceae_isolater_kromosomal_(cAmpC)_plasmid-mediert_AmpC_(ESBLM-C)_innsendt_K-res_2010-2012.pdfEnterobacteriaceae_isolater_kromosomal_(cAmpC)_plasmid-mediert_AmpC_(ESBLM-C)_innsendt_K-res_2010-2012.pdf
Validering_ROSCO-tabletter_deteksjon_ESBL-A_ESBL-M_(AmpC)_metallo-β-laktamaser 2011.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Validering_ROSCO-tabletter_deteksjon_ESBL-A_ESBL-M_(AmpC)_metallo-β-laktamaser 2011.pdfValidering_ROSCO-tabletter_deteksjon_ESBL-A_ESBL-M_(AmpC)_metallo-β-laktamaser 2011.pdf

Publikasjoner


Resistenspaneler

Resistenspaneler Gram positive bakterier.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Resistenspaneler/Resistenspaneler Gram positive bakterier.pdfResistenspaneler Gram positive bakterier.pdf
Resistenspaneler Gram negative bakterier.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Resistenspaneler/Resistenspaneler Gram negative bakterier.pdfResistenspaneler Gram negative bakterier.pdf


Kontakt oss​

Laboratoriet
Telefon 776 27032

Ved faglige spørsmål:


NYHETER FRA K-RES

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)