Bilde av bakterier

K-res

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens

K-res skal være nasjonalt og internasjonalt ledende i påvisning og karakterisering av antibiotikaresistens hos utvalgte sykdomsfremkallende bakterier.

Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens logo

K-res skal bygge opp og spre kompetanse om påvisning av antibiotikaresistente bakterier og ivareta utvalgte nasjonale referansefunksjoner. Målgruppen er i hovedsak spesialisthelsetjenesten innen medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin og smittevern. Vårt mål er å spre kunnskap til alle helseregioner for å sikre god og likeverdig kvalitet. Informasjon til allmennheten er også viktig.

K-res er en viktig bidragsyter i fagfeltet antibiotikaresistens i samarbeid med andre aktører. Disse inkluderer

Rekvisisjon

K-res har utarbeidet en rekvisisjon som skal følge stammer som sendes til oss for nærmere undersøkelser. Vi oppfordrer alle rekvirenter til å benytte denne rekvisisjonen, slik at vi mottar den nødvendige informasjonen for å kunne tolke analyseresultatene på en best mulig måte.​

2019_Rekvisisjon K-res.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rekvisisjon/2019_Rekvisisjon K-res.pdf2019_Rekvisisjon K-res.pdf
2019_Rekvisisjon K-res.docxhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rekvisisjon/2019_Rekvisisjon K-res.docx2019_Rekvisisjon K-res.docx


Prioriterte analyser og referansefunksjoner

Prioriterte analyser ved K-res 2019

Liste over prioriterte analyser og revidert rekvisisjon finner du nederst i artikkelen

I forbindelse med at K-res er tildelt medisinsk referansefunksjon for vancomycinresistente enterokokker og colistin-resistens hos Gram-negative stavbakterier, ønsker vi å spesielt gjøre oppmerksom på følgende følgende punkter:

Vancomycinresistente enterokokker:

  1. Alle kliniske E. faecium og E. faecalis VRE isolater: Disse vil bli analysert med helgenomsekvensering (HGS) for å overvåke genetisk slektskap og mobile genetiske elementer. Hvis HGS-data allerede finnes, ønskes kun fastq-filer sammen med nødvendig epidemiologisk informasjon.
  2. Representative kliniske og/eller bærerisolater av Enterococcus spp. (etter   nærmere avtale) fra mistenkt VRE-utbrudd, samt informasjon om utbruddet. Isolatene vil bli analysert for genetisk slektskap med HGS.
  3. Enterokokker hvor det er diskrepans mellom vankomycin feno- og genotype, dvs vanAB-gen positive vankomycinfølsomme enterokokker og vankomycinresistente E. faecium og E. faecalis som er vanAB-gen negative. Disse vil undersøkes nærmere med buljongfortynning og/eller genetiske analyser alt etter hva problemstillingen er.
Colistin-resistens

Det er ingen endringer fra 2018 med tanke på innsendingskriterier for stammer med spørsmål om colistin-resistens.

K-res vil utføre bekreftende buljongfortynning på isolater med mistanke om colistinresistens, før genetisk undersøkelser for overførbar colistinresistens (PCR/HGS). Isolater innsendt med tanke på andre undersøkelser, men som under analysering blir funnet å være colistinresistente, vil også bli undersøkt for overførbar colistinresistens. 

Analyse av Enterobacterales med tanke på ESBL-A eller ESBL-M gjøres kun ved mistanke om smitteutbrudd etter nærmere avtale. 

Kontaktinformasjon
For spørsmål kontakt Kristin Hegstad (kristin.hegstad@uit.no), Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no).

Vedlegg:

Prioriterte analyser K-res 2019-pdf

Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res –pdf

Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res –doc


Referansegruppe

Det er oppnevnt en referansegruppe med representanter fra hver helseregion hvis målsetning er å sikre en nasjonal forankring og lik tilgang til de høyspesialiserte tjenestene. K-res har møte med referansegruppen årlig og presenterer her sine aktiviteter og planer.


Følgende representanter sitter i referansegruppen:

Helse Vest:   
Overlege Dag Harald Skutlaberg (leder)
Mikrobiologisk avdeling,
Haukeland Universitetssjukehus,
5021 Bergen.

Helse Sør-Øst:  
Overlege Dagfinn Skaare
Mikrobiologisk avdeling,
Sykehuset i Vestfold,
Postboks 2168 Postterminalen,
3103 Tønsberg.

Helse Midt-Norge: 
Overlege Kjersti Wik Larssen
Avdeling for medisinsk mikrobiologi,
St. Olavs hospital,
7006 Trondheim

Helse Nord/NORM: 
Overlege Gunnar Skov Simonsen
Avdeling for mikrobiologi og smittevern,
Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø

Folkehelseinstituttet:
Overlege Martin Steinbakk
Avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi
Divisjon for smittevern
Folkehelseinstituttet
0403 Oslo

Universitetet i Oslo: 
Professor Tone Tønjum
Avdeling for mikrobiologi,
Universitetet i Oslo - Rikshospitalet
0372 Oslo

Universitetet i Tromsø:
Professor Ørjan Olsvik
Institutt for medisinsk biologi,
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø

Bruker-representant:
Bioingeniør Anne Cathrine Hollekim
Senter for laboratoriemedisin
Medisinsk bakteriologi
Sykehuset Østfold
1714 Grålum

   

Resultat- og kvalitetsmål


Virksomhetsrapportering

Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Faglige rapporter og vitenskapelige publikasjoner​

​​
Rapporter

Meropenem screeningsbrytningspunkt Enterobacterales 2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Meropenem screeningsbrytningspunkt Enterobacterales 2018.pdfMeropenem screeningsbrytningspunkt Enterobacterales 2018.pdf
Status_ESBL-CARBA_Norge_2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Status_ESBL-CARBA_Norge_2014.pdfStatus_ESBL-CARBA_Norge_2014.pdf
ESBL_MC_plasmid-mediert AmpC_Escherichia_coli_Klebsiella_pneumoniae_isolater_NORM_2010-2012.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/ESBL_MC_plasmid-mediert AmpC_Escherichia_coli_Klebsiella_pneumoniae_isolater_NORM_2010-2012.pdfESBL_MC_plasmid-mediert AmpC_Escherichia_coli_Klebsiella_pneumoniae_isolater_NORM_2010-2012.pdf
Evaluering_Carba_NP_metoden_ESBL_Carba 2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Evaluering_Carba_NP_metoden_ESBL_Carba 2014.pdfEvaluering_Carba_NP_metoden_ESBL_Carba 2014.pdf
Status_ESBL-CARBA_Norge_2013.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Status_ESBL-CARBA_Norge_2013.pdfStatus_ESBL-CARBA_Norge_2013.pdf
Enterobacteriaceae_isolater_kromosomal_(cAmpC)_plasmid-mediert_AmpC_(ESBLM-C)_innsendt_K-res_2010-2012.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Enterobacteriaceae_isolater_kromosomal_(cAmpC)_plasmid-mediert_AmpC_(ESBLM-C)_innsendt_K-res_2010-2012.pdfEnterobacteriaceae_isolater_kromosomal_(cAmpC)_plasmid-mediert_AmpC_(ESBLM-C)_innsendt_K-res_2010-2012.pdf
Validering_ROSCO-tabletter_deteksjon_ESBL-A_ESBL-M_(AmpC)_metallo-β-laktamaser 2011.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Rapporter K-res/Validering_ROSCO-tabletter_deteksjon_ESBL-A_ESBL-M_(AmpC)_metallo-β-laktamaser 2011.pdfValidering_ROSCO-tabletter_deteksjon_ESBL-A_ESBL-M_(AmpC)_metallo-β-laktamaser 2011.pdf

Publikasjoner


Resistenspaneler

Resistenspaneler Gram positive bakterier.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Resistenspaneler/Resistenspaneler Gram positive bakterier.pdfResistenspaneler Gram positive bakterier.pdf
Resistenspaneler Gram negative bakterier.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/K-res Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens/Resistenspaneler/Resistenspaneler Gram negative bakterier.pdfResistenspaneler Gram negative bakterier.pdf


Kontakt oss​

Laboratoriet
Telefon 776 27032

Ved faglige spørsmål:


NYHETER FRA K-RES

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)