HELSENORGE

Gjennomgang av regionale tjenester/funksjoner

I Helse Nord (spesialisthelsetjenesten) finnes det mange regionale tjenester/funksjoner som har spesialist- og primærhelsetjenesten, pasienter og pårørende og samfunnet for øvrig som målgruppe og samarbeidspartnere. Helse Nord RHF ønsker å foreta en samlet gjennomgang.

Det stilles spørsmål om følgende:

  • ​I hvilken grad bidrar tjenestene/funksjonene til å styrke kvaliteten på pasientbehandlingen (kurativ, forebyggende/helsefremmende) i regionen?
  • I hvilken grad bidrar tjenestene/funksjonene med tanke på beredskap, utdanning, kompetansespredning, råd og veiledning til helseforetakene, primærhelsetjenesten, pasienter og brukere, eller andre målgrupper?
  • Er prioriteringene riktige utfra dagens behov?
  • Kan det være hensiktsmessig at det som tjenestene/funksjonene yter, bør tilbys i andre former?
  • Er det fortsatt behov for den enkelte tjenesten/funksjonen, og gis den best som regional funksjon?
  • Ligger finansieringen på riktig nivå?

For å kunne vurdere dette, ønsker vi å innhente tilbakemeldinger fra brukere av tjenestene/funksjonene. Helse Nord RHF har i den forbindelse opprettet internettside med informasjon om pågående prosjekt. På siden ligger det et digitalt spørreskjema (Questback) som det er ønskelig at flest mulig svarer på.
 
Målgruppe: Helse- og administrativt personell i spesialist- og primærhelsetjeneste i Nord-Norge (Helse Nord-området), pasienter, pårørende og samfunnet for øvrig.
 
Fint om du klikker deg inn og svarer på questbacken.