HELSENORGE

Profilhåndboka

​Her finner du de offisielle logosymbolene og maler som er i bruk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Alle ansatte oppfordres til å bruke profilhåndboka som et verktøy og en konkret rettesnor for hvordan UNN skal fremstå i offisielle sammenhenger.​

Bakgrunn
I forbindelse med opprettelsen av helseforetak i 2002 innførte Helse- og omsorgsdepartementet et nasjonalt profilprogram. I 2011 ble det nasjonale profilprogrammet revidert og det ble samtidig innført en gjennomgående designprofil for departementet, de regionale helseforetakene og helseforetakene. I Helse Nord har alle de lokale helseforetakene hatt et lokalt logoelemenent (pingvinen i UNN) som helseforetakene har ønsket å kunne bruke i en hensiktsmessig kombinasjon med det nasjonale profilprogrammet.

Den utvidede profilen etablerer et felles uttrykk for Helse Nord, som i prinsipp følger det nasjonale profilprogrammet, med et variabelt tillegg som ivaretar de ulike helseforetakenes innarbeidede identitet.

Takk for at du bidrar til å skape en enhetlig identitet og tilhørighet i UNN.​

Hilde Annie Pettersen
Kommunikasjonssjef​

Retningslinjer

Retningslinjer for bruk av logoer, symboler og designelementer i foretaksgruppen

Med designelementer menes i denne sammenheng: 
Pingvinen 

Hovedregel
Det skal ikke utvikles egne logoer for organisatoriske enheter, eller i forbindelse med prosjekter i foretaksgruppen. Prinsippet gjelder uavhengig av størrelse og lengde på prosjektet.

Unntak
  1. Det kan, i prosjekter, etter avtale med kommunikasjonssjefen i det aktuelle foretak, utvikles symboler og designelement for å skape en intern gjenkjennelseseffekt.
  2. Slike symboler og designelement skal bygge på prinsippene for design beskrevet i nasjonal og lokal profilhåndbok.
  3. Symboler og designelement skal ikke under noen omstendighet erstatte HF-logoer, eller gis en visuelt mer fremtredende rolle enn HF-logoer.

Bruk av symboler og designelement i ulike kanaler


Generelt
Designelement kan som hovedregel benyttes, men ikke til erstatning for logo (prikkekorset). Designelement sammen med logo skal følge oppsett som beskrevet i profilhåndbok.

Powerpoint
Det skal ikke herske tvil om virksomhetens/prosjektets organisatoriske tilknytning, ved at foretakets logo har en fremtredende plass gjennom hele presentasjonen. Om foretakene har standard maler i powerpoint (basert på nasjonal eller lokal profilhåndbok) skal disse brukes, uten at malen modifiseres.

Brev
Symboler/designelement, eller prosjektnavn, skal ikke erstatte brevhodet med HF-logo. Hovedregelen er at brevhode skal bestå av HF-logo evt. i kombinasjon med lokalt designelement. Følg retningslinjer i håndbok.

Konvolutter
Symboler/designelement skal ikke erstatte logo på konvolutter. Her gjelder samme regel som for brevark. Rapporter/publikasjoner Symboler/designelement skal ikke brukes som erstatning for HF-logo og navn, og det skal tydelig fremgå ved hvilket HF rapporten/publikasjonen er utarbeidet. Symboler/designelement kan brukes som illustrasjon.

Internett
Symboler/designelement på nettsteder skal kun brukes i kombinasjon med logo på den måte som er angitt i profilprogrammet. Alle nettsteder i foretaksgruppen skal bruke HF-logoer og navn, evt. kompetansesenter-navn der det er gitt tillatelse til dette.

Intranett
Det kan brukes symboler/designelement som en del av innholdet på intranett. Symboler/designelement kan aldri erstatte HF-logo og navn på intranett.

Rollups
Det kan brukes symboler/designelement på rollups, såfremt det tydelig brukes HF-logo og navn.

Bekledning
Det skal ikke brukes symboler/designelement på arbeidstøy.

Visittkort
Det skal ikke brukes symboler/designelement på visittkort, annet enn det som er beskrevet i regional/lokal profilhåndbok.

Annonser
Det skal ikke brukes symboler/designelement i annonser, annet enn det som er beskrevet i regional/lokal profilhåndbok.

E-post-signatur
Det skal ikke brukes symboler/designelement som ikke er beskrevet i regional/lokal profilhåndbok i e-post-signatur.

Fargepalett

Logoen gjengis i hovedsak i 2 spesialfarger eller i CMYK.

I tilfeller hvor man kun har en farge til rådighet kan logoen gjengis i kun PMS 287.


Hovedfarger
C: 100
M: 69
Y: 0
K: 11
R: 0
G: 50
B: 131
C: 55
M: 19
Y: 0
K: 0
R: 129
G: 169
B: 225
HEX: #003283
PMS 287 HEX: #81A9E1PMS 284

Støttefarger
C: 18
M: 35
Y: 47
K: 5
R: 195
G: 166
B: 135
C: 30
M: 54
Y: 57
K: 26
R: 141
G: 106
B: 89
HEX: #C3A687
PMS 4665 HEX: #8D6A59PMS 4715

C: 36
M: 80
Y: 75
K: 53
R: 92
G: 50
B: 41
C: 0
M: 100
Y: 81
K: 4
R: 189
G: 12
B: 46
HEX: #5C3229 PMS 483 HEX: #BD0C2E PMS 1795

C: 16
M: 14
Y: 71
K: 1
R: 217
G: 203
B: 104
C: 0
M: 39
Y: 100
K: 0
R: 227
G: 166
B: 16
HEX: #D9CB68 PMS 459
HEX: #E3A611 PMS 130

C: 57
M: 24
Y: 44
K: 6
R: 131
G: 156
B: 143
C: 73
M: 13
Y: 100
K: 1
R: 107
G: 155
B: 58
HEX: #839C8F PMS 624
HEX: #6B9B3A PMS 362

C: 44
M: 28
Y: 25
K: 6
R: 154
G: 162
B: 171
C: 95
M: 32
Y: 79
K: 26
R: 47
G: 101
B: 74
HEX: #9AA2AB PMS 7543
HEX: #2F654A PMS 342

Typografi

I daglig bruk, i løpende tekst, som f.eks. brev og publikasjoner, benyttes Calibri og/eller Cambria, som ligger som standardfonter i den nyeste Officepakken. De har god lesbarhet og fungerer godt på både skjerm og trykk.

Scala benyttes kun logo og i profilerende materiell satt opp av byrå.

Hovedregel for fontbruk er at skrifttypen Calibri skal benyttes, og at det er mulighet for å kombinere eller bytte den ut med Cambria.

Man kan variere de to skrifttypene, eller velge å gjennomføre bruk av en av dem.

Calibri egner seg godt på skjerm og i overskrifter, mens Cambria gir god lesbarhet på trykket materieale. Øyet følger bokstavenes seriffer, noe som gir god flyt i lengre tekster.

Brev/brødtekst skrives i 12 pkt Cambria regular.

Det legges opp til riktig fontbruk i maler som utarbeides av HF. Disse skal følges.

Cambria og Calibri er godt utbygget med hensyn til samiske tegn.

Linjer og fargepalett

I daglig bruk, i løpende tekst, som f.eks. brev og publikasjoner, benyttes Calibri og/eller Cambria, som ligger som standardfonter i den nyeste Officepakken. De har god lesbarhet og fungerer godt på både skjerm og trykk.

Scala benyttes kun logo og i profilerende materiell satt opp av byrå.

Enkel stiplet linje benyttes som fleksibelt designelement, for å dele inn formatet.


Bildebruk

Bilder skal støtte og forsterke budskapet og motivet bør derfor ha relevans for innholdet.

Det er ønskelig at bildene inneholder mennesker, der det er naturlig og mulig, men ikke et krav. Utsnitt av mennesker kan fungere der temaet ikke er så konkret at man lett kan finne et passende motiv.

Se bildeeksemplene på denne siden.


Bruk av logo

Lokalt symbol tilknyttes helseforetakslogo på nivå som designelement. Dette gir en tydelig avsender, med lokalt særpreg, uten at symbolet direkte berører logoens informasjon.

Symbolet skilles fra logospråket ved at det fungerer som designelement. Symbolet gjengis i sin fulle form, ubeskåret og med 100% fargestyrke (eller tilsvarende gråtone).

Logo består av en sammensetting av logosymbol og foretaksnavn. Foretaket har i tillegg et designelement, symbolisert ved sola. Som hovedregel skal logo alltid brukes sammen med designelement, og sammenstilles slik profilhåndboken angir.

Dersom designelementet skal løsrives fra logoen, skal dette ha en klar begrunnelse, for eksempel at designelementet skal brukes som illustrasjon andre steder på trykksaken/designet.Profiloversikt

Logovarianter 

Logo skal alltid brukes sammen med designelement, og sammenstilles slik profilhåndboken angir. Bruk av logo uten designelement kan kun begrunnes med eksplisitt bruk av logo andre steder på informasjonsflaten eller i spesielle situasjoner med liten plass.

UNN-logo

Alle logovarianter, Norsk, Engelsk og Samisk i formater PNG, AI, EPS, JPG. (ZIP) 

Brevmaler

Ferdige brevmaler med faste elementer utarbeides i Word.
Maler bør produseres i Office 2003 og 2010.
Fargepalett legges inn som standard.
Typografi er ferdig innstilt med størrelser og typer.

Fysisk sykehus/institusjon/senter/klinikk må komme tydelig frem. Dersom det fjernes fra logo, må det komme frem i brevtekst.

Avsender skal med i brevets innledning.


Powerpoint

Startside og undersider. Dette er eksempler på bruk av designelementene. Logoplassering forholder seg til venstre kant/hjørne.

I Powerpoint 2007 og 2010 kan man velge mange ulike malsider innenfor samme maldokument.Det er mulig med frihet innenfor de oppsatte rammer.

UNN-SAMISK.pptx

UNN-Høy-kontrast (for svaksynte)

UNN.pptx (for widescreen 16:9)Stillingsannonser

Eksempler på stillingsannonser


annonser.zip

Publikasjoner

Eksempler på bruk av designelementene. Logoplassering forholder seg til venstre kant/hjørne. Lokalt symbol plasseres i hovedsak i motsatt ende av formatet. Nedre rekke: Eksempler på oppsett med flere logoer.


publikasjon.zip

Rollup

Ved dobbel gjengivelse av designelement, f.eks. når det benyttes som annet virkemiddel, kan det utelates i logo.

rollup.zip

Merking av personer

Personer merkes ved hjelp av ID-kort. Her er det ikke viktig med lokalt særpreg. Merkingen skal være formell og tydelig.

Tydelig merking er et sikkerhetselement.

Vekting:
NAVN
FUNKSJON
BILDE
ARBEIDSSTED


Skilt

På skilting av bygg, innvendig og utvendig, små henvisninger og store oversikter, skal samisk være med. Det avklares lokalt hvor mye informasjon som skal være med på skiltet. Eksemplene viser oppsett med ulik plassering av foretakslogo. Skrifttype på skiltet er satt i Calibri.
Samisk

Bruk av Samisk

Samisk språk ivaretas i logo og på alle profilerte informasjonsflater hos foretakene i Helse Nord.
Ulik ordlengde må ivaretas på alle nivåer
Dobbelt logo skal settes opp som vist på denne siden.


På informasjonsflater der samisk er spesielt tungtveiende, kan samiskorientert logo benyttes, her ligger det samiske foretaksnavnet først.


Helseforetakene som betjener både bokmål- og stor samisktalende befolkning, skal ha logo med dobbelt hovednavn.

Annen informasjon skal også fremkomme på begge språk:
Kompetansesenter

Profilering av kompetansesenter

System for oppsett og eksempel på kompetansesenter og frittstående institusjoner, enten underlagt HF direkte eller under et sykehus:


Profilystem for Finnmarkssykehuset kompetansesenter SANKS. Kombinasjonslogo Finnmarkssykehuset + SANKS på to språk. Her er det viktig å videreføre innarbeidet navn og uttrykk, logo videreføres som designelement og benyttes på samme måte som for helseforetakene siden SANKS har en særegen rolle og funksjon i forhold til en spesiell målgruppe.

Annen informasjon skal også fremkomme på begge språk:


Fant du det du lette etter?