Helsenorge

Nytt sykehus i Narvik

Vi skal samle tilbudet innen både fysisk og psykisk helse og rusbehandling i ett felles bygg, som vi reiser på Furumoen mellom Narvik sentrum og Hålogalandsbrua.


 

 Det nye sykehuset i Narvik skal erstatte det gamle sykehuset på «sykehushaugen» i Narvik sentrum og bygningene i Håkvik.

Nye UNN Narvik skal sikre bedre kvalitet på helsetjenestene, økt pasientsikkerhet, lengre åpningstider og kortere ventetid. Helhetlig pasientforløp og pasientbehandling skal være førende prinsipper for valg av løsning for det nye sykehuset. Arealet skal tilrettelegge for flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser. 

Nyheter

Fremdrift

 1. Oktober 2017: Revidering og kvalitetssikring av konseptfasen

 2. November 2017: Lånesøknad sendt fra Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

 3. Januar 2018: Rekruttering til brukerpanelet starter

  Ja jeg vil gjerne være med i brukerpanelet - klikk her
 4. Mai 2018: Styringsgruppen vedtar at det skal etableres et organisasjonsutviklingsprosjekt

 5. September 2018: Lånesøknad innvilget av Helse- og omsorgsdepartementet

 6. 2. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019: Veg- og tunnelarbeid

  Furumotunnelen er 600 meter lang.

 7. April - desember 2019: Forprosjekt

 8. 2020: Planlagt byggestart

 9. 2024: Ferdig bygg og prøvedrift

 10. Sommeren 2024: Nye UNN Narvik tas i bruk


 


 


 

Organisering

Styret i Helse Nord RHF har overordnet ansvar for prosjektet. 

 

Prosjektstyre

 • Tor-Arne Hanssen, prosjektstyreleder
 • Marit Lind, viseadministrerende direktør
 • Gry Andersen, prosjekteier organisasjonsutvikling
 • Cathrin Carlyle, brukerrepresentant
 •  David Ole Nystad, ansatterepresentant
 •  Espen Robertsen, Byggkompetanse Inspirante AS (ekstern)
 • Svein Petter Raknes, Byggkompetanse Metier OEC (ekstern)

Brukerpanel

UNN ønsker å ha en sterkere involvering av pasienter og pårørende både i pleie og behandling, i pasientforløp og ved organisatoriske endringer. I planleggingen av nytt sykehus i Narvik har UNN derfor opprettet et brukerpanel for tidligere og nåværende pasienter, pårørende med erfaring fra UNN Narvik, eller andre som vil være med å gi innspill til det nye sykehuset på Furumoen. 

 
Målet med brukerpanelet
Målet er at pasienter og pårørende skal komme med ideer og være UNNs sparringspartner i forhold til både fremtidens pasientforløp, samt innretning og utforming av fremtidens UNN Narvik gjennom blant annet workshops. Pasientenes behov og syn på utformingen skal være en viktig del av prosessen.

 
Det vi i første omgang har behov for er pasienter og pårørende som kan tenke seg å delta i en workshop i Narvik i februar 2018. Deltakere i denne workshopen vil være pasienter og pårørende med ulike erfaringer og i ulike aldersgrupper, i tillegg til fagfolk fra UNN. Formålet er å jobbe frem en god løsning for plassering av sykehusets funksjoner og forholdet mellom funksjonene.

 
Se videoreportasje fra workshop'en 28. februar:
 
Slett
Pingvinavisa: Ansatte og brukere ble byggmestere for nytt sykehus
Ved en senere anledning kan medlemmene av brukerpanelet bli spurt om å delta gjennom:

 
 • Spørsmål på e-post
 • Spørreskjemaundersøkelser
 • Workshops med andre pasienter og pårørende
 • Workshops med fagfolk fra UNN
Som medlem av brukerpanelet velger du selv hva du ønsker å bli involvert i.

 
Ved innmelding i brukerpanelet oppgir du navn og kontaktinformasjon, og eventuelle spesielle interesse- og kunnskapsområder. Deltakelse er basert på frivillighet, derfor dekker vi ingen kostnader til reise, opphold eller tapt arbeidsfortjeneste.

 
Vil vi invitere medlemmene via e-post til å delta i de ulike typene arrangementer og initiativer, og gi tilbakemelding på hvorvidt de har anledning til å delta eller ikke. Du kan når som helst melde deg ut av panelet igjen.  

 
Påmelding
Alle nåværende og tidligere pasienter og pårørende ved UNN Narvik kan melde seg på til brukerpanelet.
Dersom du har spørsmål om brukerpanelet kan du ta kontakt med oss via brukerpanel@unn.no

Organisasjonsutvikling

Informasjon kommer.

Idéfasen

Her utredet vi ulike driftskonsept for det nye sykehuset. Samlet arealbehov ble utredet, vi gjorde vurderinger for hvordan vi best kunne organisere arealet for å imøtekomme de ulike pasientforløpenes behov. To hovedalternativer ble utredet med tanke på kostnad, fleksibilitet og finansiering, og konseptet ble vedtatt bygget i ett trinn. 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge valgte i denne fasen tomt i samarbeid med Narvik kommune og startet arbeidet med tilrettelegging av vei og tunnel.

Konseptfasen

I denne fasen har man valgt det mest aktuelle konseptet. Basert på det en vet om framtidige behov har man sett på ulike problemstillinger: Hvordan løse funksjonene i et nytt bygg? Hvordan bør logistikken være? Hva koster det å drive sykehuset? 

 
Dette er blitt beregnet ganske nøye, ned til omtrent hvor mange rom en behøver og hvilken størrelse en bør legge til grunn. Arkitektene har laget skisser som viser hvordan driftsmodellene kan se ut som ferdige bygg. En har også regnet ut samlet prosjektkostnad og vurdert helseforetaket sin evne til å bære kostnaden. 

 
Et eksternt miljø ble leid inn til å kvalitetssikre konseptfaserapporten og har påpekt nødvendigheten av å presisere pasientforløp, flyt og logistikk i nytt bygg. 

Forprosjektfasen

I forprosjektfasen ble det valgte konseptet utviklet til et nivå som ga styret i Helse Nord RHF grunnlag for å fatte endelig vedtak om å bygge. Et betydelig omfang av medvirkergrupper og arbeidsgrupper med medlemmer fra alle fagmiljøene ved UNN Narvik har bidratt.

Romfunksjonsprogrammet ble utarbeidet med beskrivelse av funksjonelle og tekniske krav til rom og bygg. Programmering av rom og utstyr ble gjennomført parallelt med utviklinga av forprosjektet.

I forprosjektet ble prosjektkostnaden kvalitetssikret, og det ble utarbeidet en plan for hvordan byggingen skal gjennomføres.

Gjennomføringsfasen

Gjennomføringsfasen inneholder alle aktiviteter som skjer fra mai 2020 og frem til Nye UNN Narvik står ferdig. Fasen tar for seg en rekke ulike oppgaver:

 • Detaljprosjektering: Innholdet i bygget blir prosjektert og beskrevet i detalj og entreprenør planlegger gjennomføringen av byggeprosessen. 
 • Bygging: Universitetssykehuset Nord-Norge har inngått kontrakt med totalentreprenøren HENT og planlagt byggestart er høsten 2020. Det er planlagt full drift ved sykehuset fra sommeren 2024.
 • Infrastruktur: Furumotunellen er ferdig bygget og brukes til anleggstrafikk i byggeperioden. Åpner for offentlig trafikk til Furumoen når byggeperioden er over.
 • Organisasjonsutvikling: Sykehusets kliniske og tekniske miljøer jobber med endringsprosesser som ikke påvirker byggets utforming. Det gjennomføres opplæring. Innflytting forberedes.
 • Prøvedrift og innflytting: Når entreprenør er ferdig med bygget starter en periode med testing av tekniske anlegg. Deretter starter klinisk prøvedrift der deler av bygget testes mot normal sykehusdrift. Når testperioden er ferdig vil innflytting foretas.

Styrende dokumenter

Organisasjonsutvikling fase 3: pasientforløp, organisering og kompetansetiltak. Mandater for delprosjekter

Vedtak i Helse Nord

Mars 2008 besluttet Helse Nord RHF å starte konseptfasen 


Februar 2010 valgte Helse Nord RHF tomt for planlegging av nybygg i sak 19-2010


 
Mars 2011 godkjente Helse Nord RHF konseptfaserapporten i sak 35-2011


 
Mai 2017 vedtok styret i Helse Nord RHF veg- og tunnelløsning i sak 56-2017


 
November 2017 vedtok styret i Helse Nord kvalitetssikring av konseptfaserapporten (KSK). Lånesøknad er sendt fra Helse Nord. 

Juni 2018 vedtok styret i Helse Nord supplerende tilleggsdokument til konseptfaserapporten (KSK) og godkjente styringsdokumentet for forprosjektet og at prosjektet går inn i forprosjektfasen.

 

Mai 2020 godkjente styret i Helse Nord forprosjekt og byggestart for Nye Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik:

Kontaktinformasjon

Formelle henvendelser:
postmottak@unn.no

Prosjektleder for byggeprosjektet:
Viggo Søderblom
Viggo.Soderblom@unn.no
Telefon 909 43 498

Prosjektleder organisasjonsutvikling:
Lars Kristian Rye
lars.rye@unn.no
Telefon 472 80 250

Brukerpanel:
brukerpanel@unn.no

 
Fant du det du lette etter?