Illustrasjon: Arkitema Architects/Borealis Arkitekter AS/Moe Norge AS

Nytt sykehus i Narvik


Vi skal samle tilbudet innen både fysisk og psykisk helse og rusbehandling i ett felles bygg, som vi reiser på Furumoen mellom Narvik sentrum og Hålogalandsbrua. Det nye sykehuset i Narvik skal erstatte det gamle sykehuset på «sykehushaugen» i Narvik sentrum og bygningene i Håkvik.

Nye UNN Narvik skal sikre bedre kvalitet på helsetjenestene, økt pasientsikkerhet, lengre åpningstider og kortere ventetid. Helhetlig pasientforløp og pasientbehandling skal være førende prinsipper for valg av løsning for det nye sykehuset. Arealet skal tilrettelegge for flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser. 

Planleggingen av nytt sykehus i Narvik er inne i forprosjektfasen (fra april 2019). Vi skal etter planen være ferdig med byggingen i 2023.

Nyheter

 • 09.10.2019
  Felles akuttmottak og legevakt gir nye muligheter

  Standardisering og fleksibilitet til pasientens beste er viktige prinsipper når nye UNN Narvik planlegges. Sykehusets akuttmottak og Narvik kommunale legevakt skal integreres.

 • 26.09.2019
  Innspill og forslag til Nye UNN Narvik

  I forbindelse med planlegging og bygging av nytt sykehus i Narvik, ønsker vi å få innspill og forslag på innhold og tjenester i sykehuset fra våre brukere.

 • 08.07.2019
  Hvilke funksjoner bør være i tilknytting til ankomst- og oppholdsarealene i Nye UNN Narvik?

  Dette var spørsmålet som ble rette til de 15 brukerrepresentanter som deltok i en workshop den 17.06.2019. Deltakerne var invitert via UNN sitt Brukerutvalg, pasientorganisasjonene og Brukerpanelet for Narvik.

 • 12.06.2019
  Nye UNN Narvik - nyhetsbrev 2/2019

  Vi er kommet et stykke videre i arbeidet med å utvikle Nye UNN Narvik. Stor takk til alle som bidrar i dette arbeidet!I tiden fram mot desember 2019 skal byggeprosjektet og organisasjonsutviklingsprosjektet (OU) samarbeide svært tett.

 • 12.06.2019
  Nye UNN Narvik – nyhetsbrev 1/2019

  Målet med Nye UNN Narvik er å utvikle et pasientenes helsetjeneste i et samarbeid med pasienter, ansatte og andre brukere. En grunnleggende tanke er å integrere fagfeltene somatikk, psykisk helse og rusbehandling under samme tak, dvs. en dø...

Fremdrift

 1. Oktober 2017: Revidering og kvalitetssikring av konseptfasen

 2. November 2017: Lånesøknad sendt fra Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartmentet

 3. Januar 2018: Rekruttering til brukerpanelet starter

  Ja jeg vil gjerne være med i brukerpanelet - klikk her
 4. Mai 2018: Styringsgruppen vedtar at det skal etableres et organisasjonsutviklingsprosjekt

 5. September 2018: Lånesøknad innvilget av Helse- og omsorgsdepartementet

 6. 2. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019: Veg- og tunnelarbeid

  Tunnelen blir rundt 600 meter lang.

 7. April - desember 2019: Forprosjekt

 8. 2020: Planlagt byggestart

 9. 2022: Planlagt prøvedrift

 10. 2023: Ferdig bygg
Organisering

Styret i Helse Nord RHF har overordnet ansvar for prosjektet. 

Styringsgruppe

 • Marit Lind, viseadministrerende direktør i UNN
 • Grethe Andersen, drifts- og eiendomssjef i UNN
 • Tordis Sørensen Høifødt, klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken i UNN
 • Espen Mælen Hauge, administrerende direktør i Sykehusapotek Nord
 • Eva-Hanne Hansen, klinikksjef Operasjons- og intensivklinikken i UNN
 • Bjørn Yngvar Nordvåg, klinikksjef Nevro-, ortopedi-, og rehabiliteringsklinikken i UNN
 • Tor Andre Skjelbakken, avdelingsleder e-helse og IKT i UNN
 • Lars Alvar Mickelsen, rådgiver Eieravdelingen i Helse Nord
 • Gina M Johansen, driftsleder UNN Harstad
 • Rita Vang, foretakshovedverneombud i UNN
 • Stine Fedreheim, Ofoten regionråd
 • Monica Dybwad, seksjonssykepleier UNN Narvik
 • Heidi E. Laksaa, kommunalsjef i Narvik
 • Silje Wangberg, assisterende instituttleder for helse- og omsorgsfag UiT
 • David Ole Nystad, tillitsvalgtrepresentant
 • Bengt-Ole Larsen, konsernverneombud i Helse Nord
 • Siv-Elin Reitan, medlem av Brukerutvalget i UNN

Brukerpanel

UNN ønsker å ha en sterkere involvering av pasienter og pårørende både i pleie og behandling, i pasientforløp og ved organisatoriske endringer. I planleggingen av nytt sykehus i Narvik har UNN derfor opprettet et brukerpanel for tidligere og nåværende pasienter, pårørende med erfaring fra UNN Narvik, eller andre som vil være med å gi innspill til det nye sykehuset på Furumoen. 

Målet med brukerpanelet

Målet er at pasienter og pårørende skal komme med ideer og være UNNs sparringspartner i forhold til både fremtidens pasientforløp, samt innretning og utforming av fremtidens UNN Narvik gjennom blant annet workshops. Pasientenes behov og syn på utformingen skal være en viktig del av prosessen.

Det vi i første omgang har behov for er pasienter og pårørende som kan tenke seg å delta i en workshop i Narvik i februar 2018. Deltakere i denne workshopen vil være pasienter og pårørende med ulike erfaringer og i ulike aldersgrupper, i tillegg til fagfolk fra UNN. Formålet er å jobbe frem en god løsning for plassering av sykehusets funksjoner og forholdet mellom funksjonene.

Se videoreportasje fra workshop'en 28. februar:

 
Pingvinavisa: Ansatte og brukere ble byggmestere for nytt sykehus

Ved en senere anledning kan medlemmene av brukerpanelet bli spurt om å delta gjennom:

 • Spørsmål på e-post
 • Spørreskjemaundersøkelser
 • Workshops med andre pasienter og pårørende
 • Workshops med fagfolk fra UNN

Som medlem av brukerpanelet velger du selv hva du ønsker å bli involvert i.

Ved innmelding i brukerpanelet oppgir du navn og kontaktinformasjon, og eventuelle spesielle interesse- og kunnskapsområder. Deltakelse er basert på frivillighet, derfor dekker vi ingen kostnader til reise, opphold eller tapt arbeidsfortjeneste.

Vil vi invitere medlemmene via e-post til å delta i de ulike typene arrangementer og initiativer, og gi tilbakemelding på hvorvidt de har anledning til å delta eller ikke. Du kan når som helst melde deg ut av panelet igjen.  

Påmelding
Alle nåværende og tidligere pasienter og pårørende ved UNN Narvik kan melde seg på til brukerpanelet.
Dersom du har spørsmål om brukerpanelet kan du ta kontakt med oss via brukerpanel@unn.no


Organisasjonsutvikling

I organisasjonsutviklingsprosjektet er det nå etablert følgende delprosjekter:

​Delprosjektgruppe:​Delprosjektleder:
​1 Tverrfaglig samarbeid​Ola Sollie
​2 Framtidens helsetjeneste​Monika Dalbakk
​3a Pasientforløp: Akuttaksen​Pernille Haraldsen
​3b Pasientforløp: Dag- og poliklinikk​Anne Marthe Foshaug Jenssen
​3c Pasientforløp: Døgnopphold​Beate Fridfeldt
​3d Pasientforløp: Føde og barsel​Kari Fiske
​4a Samarbeid: Mellom helsepersonell​Geir Hugo Bolle
​4b Samarbeid: Helsepersonell og servicepersonell​Karin Samuelsen
​4c Samarbeid: Helsepersonell i Nye UNN Narvik og kommunene​Robert Grønbech
​5a Legemiddelkvalitet: Apotekdrift i Nye UNN Narvik​Airin K. Nordgård
​5b Legemiddelkvalitet i Nye UNN NarvikTherese Sannes ​
Til hvert at delprosjektene er det etablert prosjektgrupper etter følgende prinsipper:

 1. Fagfeltene somatikk, psykisk helse og TSB skal være representert 
 2. Tverrfaglighet mht. profesjoner
 3. Berørte klinikker er representert
 4. Delprosjektene bør ikke være større enn 10 personer inklusive tillitsvalgt, verneombud, kommunene og brukerrepresentant
Delprosjektene starter opp sitt arbeide i løpet av desember 2018. Arbeidet i delprosjektene er delt inn i tre faser:

 • Fase 1: Utarbeide forslag til pasient- og varelogistikk (2018-2019)
 • Fase 2: Jobbe med endringsprosesser som ikke påvirker byggets utforming, opplæring og planlegging inn mot flytting (2019-2022)
 • Fase 3: Selv ibruktakingen av Nye UNN Narvik (2022-2024)


Idéfasen

Her utredet vi ulike driftskonsept for det nye sykehuset. Samlet arealbehov ble utredet, vi gjorde vurderinger for hvordan vi best kunne organisere arealet for å imøtekomme de ulike pasientforløpenes behov. To hovedalternativer ble utredet med tanke på kostnad, fleksibilitet og finansiering, og konseptet ble vedtatt bygget i ett trinn. 

Universitetssykehuset Nord-Norge valgte i denne fasen tomt i samarbeid med Narvik kommune og startet arbeidet med tilrettelegging av vei og tunnel.

Konseptfasen

I denne fasen har man valgt det mest aktuelle konseptet. Basert på det en vet om framtidige behov har man sett på ulike problemstillinger: Hvordan løse funksjonene i et nytt bygg? Hvordan bør logistikken være? Hva koster det å drive sykehuset? 

Dette er blitt beregnet ganske nøye, ned til omtrent hvor mange rom en behøver og hvilken størrelse en bør legge til grunn. Arkitektene har laget skisser som viser hvordan driftsmodellene kan se ut som ferdige bygg. En har også regnet ut samlet prosjektkostnad og vurdert helseforetaket sin evne til å bære kostnaden. 

Et eksternt miljø ble leid inn til å kvalitetssikre konseptfaserapporten og har påpekt nødvendigheten av å presisere pasientforløp, flyt og logistikk i nytt bygg. 

Forprosjektfasen

Målet for forprosjektfasen er å utvikle det valgte konseptet til et nivå slik at styret i Helse Nord RHF kan fatte endelig vedtak om å bygge. I forprosjektet skal vi gå videre med detaljert planlegging av innretting og utstyr. Det vil bli opprettet medvirkergrupper og arbeidsgrupper med medlemmer fra fagmiljøene ved UNN Narvik.

I forprosjektet skal vi utarbeides et romfunksjonsprogram som forklarer virksomheten i alle rom, samt funksjonelle og tekniske krav til rom og bygg. Programmering av rom og utstyr skal gjennomføres parallelt med utviklinga av forprosjektet. 

Arkitekter skal utarbeide mer detaljerte tegninger av bygg og utearealer. Behov for nærhet mellom funksjoner ut fra pasientforløpsperspektivet er førende for plassering av funksjoner. 

I forprosjektet skal også prosjektkostnaden kvalitetssikres og vi skal utarbeide en plan for hvordan byggingen skal gjennomføres.

Styrende dokumenter


Vedtak i Helse Nord

Mars 2008 besluttet Helse Nord RHF å starte konseptfasen 


Februar 2010 valgte Helse Nord RHF tomt for planlegging av nybygg i sak 19-2010


Mars 2011 godkjente Helse Nord RHF konseptfaserapporten i sak 35-2011


Mai 2017 vedtok styret i Helse Nord RHF veg- og tunnelløsning i sak 56-2017


November 2017 vedtok styret i Helse Nord kvalitetssikring av konseptfaserapporten (KSK). Lånesøknad er sendt fra Helse Nord. 

Juni 2018 vedtok styret i Helse Nord supplerende tilleggsdokument til konseptfaserapporten (KSK) og godkjente styringsdokumentet for forprosjektet og at prosjektet går inn i forprosjektfasen.

Kontaktinformasjon

Formelle henvendelser:
 postmottak@unn.no

Prosjektleder for byggeprosjektet:
Viggo Søderblom
Viggo.Soderblom@unn.no
Telefon 909 43 498

Prosjektleder organisasjonsutvikling:
Lars Kristian Rye
lars.rye@unn.no
Telefon 472 80 250

Brukerpanel:
brukerpanel@unn.no

 


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)