Illustrasjon: Arkitema Architects/Borealis Arkitekter AS/Moe Norge AS

Nytt sykehus i Narvik

Vi skal samle tilbudet innen både fysisk og psykisk helse og rusbehandling i ett felles bygg, som vi reiser på Furumoen mellom Narvik sentrum og Hålogalandsbrua. Det nye sykehuset i Narvik skal erstatte det gamle sykehuset på «sykehushaugen» i Narvik sentrum og bygningene i Håkvik.

Nye UNN Narvik skal sikre bedre kvalitet på helsetjenestene, økt pasientsikkerhet, lengre åpningstider og kortere ventetid. Helhetlig pasientforløp og pasientbehandling skal være førende prinsipper for valg av løsning for det nye sykehuset. Arealet skal tilrettelegge for flyt, god logistikk og gode arbeidsprosesser. 

Planleggingen av sykehuset i Narvik er inne i en klargjørende fase før oppstart av forprosjektet i 2018. Vi skal etter planen være ferdig med bygginga i 2022. 


Fremdrift

 1. Oktober 2017: Revidering og kvalitetssikring av konseptfasen

 2. November 2017: Lånesøknad sendt fra Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartmentet

 3. Januar 2018: Rekruttering til brukerpanelet starter

  Ja jeg vil gjerne være med i brukerpanelet - klikk her
 4. 2. kvartal 2018 - 3. kvartal 2019: Veg- og tunnelarbeid

 5. 2.-4. kvartal 2018: Forprosjekt

 6. 2. halvår 2019: Byggestart

 7. 3. kvartal 2022: PrøvedriftOrganisering

Styret i Helse Nord RHF har overordnet ansvar for prosjektet. 

Styringsgruppe

Styringsgruppen ledes av administrerende direktør i UNN. Medlemmer av styringsgruppa er viseadministrerende direktør, drifts- og eiendomssjef, utbyggingssjef, representanter fra klinisk drift, tillitsvalgte og vernetjenesten, Norges arktiske universitet - Campus Narvik, vertskommunen, Ofoten regionråd og pasient- og brukerrepresentant. 

 • Administrerende direktør: Tor Ingebrigtsen
 • Utbyggingssjef: Tor-Arne Hansen
 • Prosjektleder: Viggo Søderblom
 • Rådgivere fra Sykehusbygg HF

Brukerpanel

UNN ønsker å ha en sterkere involvering av pasienter og pårørende både i pleie og behandling, i pasientforløp og ved organisatoriske endringer. I planleggingen av nytt sykehus i Narvik har UNN derfor opprettet et brukerpanel for tidligere og nåværende pasienter og pårørende med erfaring fra UNN Narvik. 

Målet med brukerpanelet

Målet er at pasienter og pårørende skal komme med ideer og være UNNs sparringspartner i forhold til både fremtidens pasientforløp, samt innretning og utforming av fremtidens UNN Narvik gjennom blant annet workshops. Pasientenes behov og syn på utformingen skal være en viktig del av prosessen.

Alle tidligere og nåværende pasienter og pårørende ved UNN Narvik kan melde seg. Vi ønsker pasienter og pårørende i alle aldre og med ulik erfaring som deltakere i brukerpanelet. 

Det vi i første omgang har behov for er pasienter og pårørende som kan tenke seg å delta i en workshop i Narvik i februar 2018. Deltakere i denne workshopen vil være pasienter og pårørende med ulike erfaringer og i ulike aldersgrupper, i tillegg til fagfolk fra UNN. Formålet er å jobbe frem en god løsning for plassering av sykehusets funksjoner og forholdet mellom funksjonene.

Ved en senere anledning kan medlemmene av brukerpanelet bli spurt om å delta gjennom:

 • Spørsmål på e-post
 • Spørreskjemaundersøkelser
 • Workshops med andre pasienter og pårørende
 • Workshops med fagfolk fra UNN

Som medlem av brukerpanelet velger du selv hva du ønsker å bli involvert i.

Ved innmelding i brukerpanelet oppgir du navn og kontaktinformasjon, og eventuelle spesielle interesse- og kunnskapsområder. Deltakelse er basert på frivillighet, derfor dekker vi ingen kostnader til reise, opphold eller tapt arbeidsfortjeneste.

Vil vi invitere medlemmene via e-post til å delta i de ulike typene arrangementer og initiativer, og gi tilbakemelding på hvorvidt de har anledning til å delta eller ikke. Du kan når som helst melde deg ut av panelet igjen.  

Påmelding
Alle nåværende og tidligere pasienter og pårørende ved UNN Narvik kan melde seg på til brukerpanelet.
Dersom du har spørsmål om brukerpanelet kan du ta kontakt med oss via brukerpanel@unn.no


Idéfasen

Her utredet vi ulike driftskonsept for det nye sykehuset. Samlet arealbehov ble utredet, vi gjorde vurderinger for hvordan vi best kunne organisere arealet for å imøtekomme de ulike pasientforløpenes behov. To hovedalternativer ble utredet med tanke på kostnad, fleksibilitet og finansiering, og konseptet ble vedtatt bygget i ett trinn. 

Universitetssykehuset Nord-Norge valgte i denne fasen tomt i samarbeid med Narvik kommune og startet arbeidet med tilrettelegging av vei og tunnel.

Konseptfasen

I denne fasen har man valgt det mest aktuelle konseptet. Basert på det en vet om framtidige behov har man sett på ulike problemstillinger: Hvordan løse funksjonene i et nytt bygg? Hvordan bør logistikken være? Hva koster det å drive sykehuset? 

Dette er blitt beregnet ganske nøye, ned til omtrent hvor mange rom en behøver og hvilken størrelse en bør legge til grunn. Arkitektene har laget skisser som viser hvordan driftsmodellene kan se ut som ferdige bygg. En har også regnet ut samlet prosjektkostnad og vurdert helseforetaket sin evne til å bære kostnaden. 

Et eksternt miljø ble leid inn til å kvalitetssikre konseptfaserapporten og har påpekt nødvendigheten av å presisere pasientforløp, flyt og logistikk i nytt bygg. 

Forprosjektfasen

Målet for forprosjektfasen er å utvikle det valgte konseptet til et nivå slik at styret i Helse Nord RHF kan fatte endelig vedtak om å bygge. I forprosjektet skal vi gå videre med detaljert planlegging av innretting og utstyr. Det vil bli opprettet medvirkergrupper og arbeidsgrupper med medlemmer fra fagmiljøene ved UNN Narvik.

I forprosjektet skal vi utarbeides et romfunksjonsprogram som forklarer virksomheten i alle rom, samt funksjonelle og tekniske krav til rom og bygg. Programmering av rom og utstyr skal gjennomføres parallelt med utviklinga av forprosjektet. 

Arkitekter skal utarbeide mer detaljerte tegninger av bygg og utearealer. Behov for nærhet mellom funksjoner ut fra pasientforløpsperspektivet er førende for plassering av funksjoner. 

I forprosjektet skal også prosjektkostnaden kvalitetssikres og vi skal utarbeide en plan for hvordan byggingen skal gjennomføres.

Forprosjektfasen starter i 2018.

Styrende dokumenterVedtak i Helse Nord

Mars 2008 besluttet Helse Nord RHF å starte konseptfasen 


Februar 2010 valgte Helse Nord RHF tomt for planlegging av nybygg i sak 19-2010


Mars 2011 godkjente Helse Nord RHF konseptfaserapporten i sak 35-2011


Mai 2017 vedtok styret i Helse Nord RHF veg- og tunnelløsning i sak 56-2017


November 2017 vedtok styret i Helse Nord kvalitetssikring av konseptfaserapporten (KSK). Lånesøknad er sendt fra Helse Nord. 


Kontaktinformasjon

Prosjektleder for nye UNN Narvik:
Viggo Søderblom, e-post Viggo.Soderblom@unn.no

Brukerpanel:
brukerpanel@unn.no

 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.