Kom i gang med forbedring

Finn nyttige verktøy og metoder for forbedring


Gangen i et forbedringsarbeid

Forbedringsarbeid går gjennom en rekke faser. Faseinndelingen skissert under baserer seg på erfaringer fra norsk og internasjonalt forbedringsarbeid. Inndelingen kan brukes ved både små og store forbedringsprosjekter. Det å strukturere arbeidet på denne måten vil kunne hjelpe deg til å jobbe mer systematisk. Det finnes andre modeller og fremstillinger av et forbedringsarbeid. Disse modellene er noe ulike, men prinsippene er de samme.

Forbedringsarbeid er ikke en lineær prosess, og du vil kunne oppleve å bevege deg frem og tilbake mellom de ulike fasene. Noen ganger vil du kanskje også oppleve å jobbe i en annen rekkefølge enn beskrevet eller at det er overlapp mellom fasene.

Figuren under viser de ulike fasene i et forbedringsarbeid:

Forbedringsarbeid

Takk til Pasientsikkerhetsprogrammet for lån av tekst og bilde fra Forbedringsguiden.

Verktøy for forbedring

 • flytskjemaFlytskjema – en visuell framstilling av et forløp

  Et detaljert flytskjema gjør det lettere å skape en felles forståelse av hvordan den aktuelle prosessen ser ut, og gjør det lettere å identifisere forbedringspunkter. Flytskjema brukes også til å planlegge helt nye prosesser.

 • Forbedringsmodellen – en metode for å gjennomføre forbedringer

  Forbedringsmodellen er en systematisk og strukturert metode som kan brukes når man skal i gang med et forbedringsprosjekt. Modellen er todelt, der den første delen benyttes til å planlegge arbeidet, og den andre delen til å teste tiltakene...

 • Driverdiagram – fra målsetting til konkrete tiltak

  Driverdiagrammet visualiserer sammenhengen mellom forbedringsarbeidets mål og de endringer og tiltak man tror kan ha effekt på målet.

 • Forbedringstavle og tavlemøte

  En forbedringstavle kan bidra til å gi systematisk og regelmessig dialog rundt forbedringsarbeid. Tavlen gir alle ansatte overblikk over status, fremdrift og resultater av forbedringsarbeid som pågår. 

 • Finn den virkelige årsaken med «5 x hvorfor»

  «5 x hvorfor» er et enkelt verktøy for å finne den grunnleggende årsaken til et problem, også kalt rotårsaken.

 • PrioriteringsmatrisePrioriteringsmatrise

  En prioriteringsmatrise er et verktøy for å vurdere hvilke ideer dere bør starte med å teste ut dersom dere har flere forbedringsideer. Matrisen bidrar til å sortere ideene etter antatt effekt og hvor krevende de er å gjennomføre.

 • A3 – en metode for problemløsning

  A3 tar utgangspunkt i forbedringssirkelen, og følger man denne «oppskriften» er en sikret en systematisk gjennomføringsplan for alle faser i et forbedringsarbeid.

 • Snakk med folk og ta dem med

  Når noe skal endres, en avdeling skal flytte til et annet sted i huset, eller en ny prosedyre skal implementeres. Snakk med folkene rundt deg, og ta dem med deg i arbeidet på en strukturert måte.

 • Plunder og heft i helsetjenestenPlunder og heft i helsetjenesten

  Plunder og heft i helsetjenesten kan vi forstå som tid og ressurser som brukes på oppgaver og aktiviteter som ikke skaper verdi for pasienten eller ansatte.

 • Ledelses-informasjonssystemet HN-LIS

  HN-LIS er et styringssystem for alle ledernivåer i UNN. Ledelsesinformasjonen er satt sammen av data fra mange ulike kilder, og HN-LIS gjør det også mulig å se ulik informasjon i sammenheng. Eksempler på informasjon er bl.a. sengepostanalys...

 • InteressentanalyseInteressentanalyse

  Interessentanalysen er et nyttig verktøy som kan bidra til at veien fra ide til gjennomføring blir enklere.

Fant du det du lette etter?