Kontinuerlig forbedring

Dette er ikke noe som kommer i tillegg - dette er måten vi jobber på
Kontinuerlig forbedring er UNNs langsiktig utviklingsarbeid med fokus på daglige, pasientnære forbedringer. Gjennom kompetanseutvikling og trening, i team og i partnerskap med pasienter og brukere, skal vi bygge kultur for kontinuerlig, varig og virkningsfull forbedring av våre arbeidsprosesser.

Lær av de beste-seminar 12. september 2019 - se opptak her:

Forbedringskompetanse

INSPIRASJON OG GODE IDEER

 • Pasientrettet forbedringsarbeid gir resultater

   Som et resultat av den nye pasientrettighetslover har poliklinikkene i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (K3K) endret kurs og styrer nå driften etter etterspørselen fra pasientene. 

 • Fokus på pasientens behov gir bedre ressursutnyttelse

  Hva skjer når vi slutter å ta valg på vegne av pasienten og istedenfor lar pasient og familie få være med å bestemme hva som passer best for dem av de tilbud som finnes?  CAPA-modellen (Choice and Partnership Approach) har gitt oppsiktsvekk...

 • Standardisering og samarbeid øker kapasiteten

  Tverrfaglig gjennomgang av detaljer i hele pasientforløpet, standardiserte prosedyrer, og fjerning av plunder og heft gir økt operasjonskapasitet for pasienter med sykdommer i skjoldbruskkjertelen.

 • Grasrotarbeid er gull verdt

  Skal du lykkes med forbedringsarbeid må du involvere dine ansatte. Det har Psykisk helse- og rusklinikken gode erfaringer med.

 • Pasientene bidrar til forbedring

  Ortopedisk døgnenhet i Tromsø ønsker å lytte til og lære av pasientenes erfaringer etter uheldige hendelser.

 • Kreativt verksted med nye ideer

  Hvordan skape økt brukermedvirkning og godt partnerskap med pasienten? En idedugnad med brukere og ansatte resulterte i et vell av nye ideer.

 • Pasientopplæring gir kortere ventetid og mindre smerter

  Artroseskole med fysisk trening fører til betydelig reduserte smerter og økt livskvalitet hos pasientene med mild til moderat artrose. I tillegg møter nå ortopeden «de riktige pasientene» på utredningspoliklinikken.

 • Ny prosedyre ved spinalpunksjon reduserer komplikasjoner

  I 2017 opplevde en pasient alvorlig blødningskomplikasjon etter spinalpunksjon ved et sykehus i Helse Nord. Hendelsen førte til at også UNN reviderte sine egne prosedyrer.

 • ForBedring – din mulighet til å påvirke arbeidsmiljø og pasientsikkerhet

  Medarbeiderundersøkelsen ForBedring kartlegger ulike forhold som kan virke negativt på UNN-ansattes helse og som kan påvirke pasientsikkerheten. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til lokalt forbedringsarbeid i din enhet. 

 • Prinsipper for kontinuerlig forbedring

  Prinsipper angir retning, og er en forutsetning for koordinert forbedringsatferd i organisasjonen. De ti prinsippene for kontinuerlig forbedring beskriver innhold i så vel som omfang av satsningen.

 • Kontinuerlig forbedring – hva er nytt?

  UNN har jobbet med forbedringsprosjekter i mange år. Det nye er at forbedring må bli en naturlig del av måten vi jobber på, i alt vi gjør, hele tiden. Det skal ikke være noe vi kjører som et prosjekt ved siden av. 

Kvalitetsnettverk for kontinuerlig forbedring

Kvalitetsnettverket består av kvalitetsrådgiverne fra UNN sine klinikker og sentre, og driftes av Kontinuerlig forbedring. Nettverket ble etablert i 2018, og skal bidra til kunnskapsspredning og kontinuitet i forbedringsarbeidet. Direktørens ledergruppe vedtok etableringen av nettverket i 2017 som en viktig strategisk tilnærming, og «et rent gevinstrealiserende tiltak» ledelsen har store forventninger til.

Oppgaver og formål
Nettverket møtes månedlig og har følgende hovedoppgaver og formål:

«Målet med å formalisere funksjonen og harmonisere på tvers er å kunne arbeide systematisk med kvalitetsforbedring mellom de ulike «lagene» i organisasjonen. Eksempelvis vil bruk av tavlemøter i alle klinikkledelser kunne implementeres på en ensartet, hensiktsmessig og effektiv måte om kvalitetsrådgiverne har samme skolering og veileder ledelsen i egen klinikk i både design og bruk av tavler. Et kvalitetsnettverk vil sikre slik felles opplæring, erfaringsutveksling, kollegastøtte, mv. I tillegg kan nettverket fungere som bindeledd mellom de ulike behov klinikkene har for støtte og kompetanse på kvalitetsområdet, og sykehusledelsens behov for å nå ut med kontinuerlig forbedring slik at foretakets gjennomføringskraft på området styrkes.» (jf ledermøtesak 4/17)

Nettverket kan nås gjennom å kontakte kontinuerlig.forbedring@unn.no

Finn din kvalitetsrådgiver i UNN

Hver klinikk har sin egen kvalitetsrådgiver. Kvalitetsrådgiver initierer, koordinerer og veileder i forbedringsarbeid i klinikken. 

Ta gjerne kontakt med din lokale kvalitetsrådgiver dersom du har et forbedringsarbeid du har lyst til å jobbe med.

Akuttmedisinsk klinikk


Barne- og ungdomsklinikken

Diagnostisk klinikk (laboratoriemedisin)
Grethe Ytterstad

Hjerte- og lungeklinikken
Oddgeir Moe

Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Trine Storjord

Medisinsk klinikk
Elin Teigen

Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Inghild Nerland (permisjon)

Operasjons- og intensivklinikken

Psykisk helse- og rusklinikken
Elisabeth C. K. Reitan

Drifts- og eiendomssenteret
Marit Einejord

Kvalitets- og utviklingssenteret
Mette Fredheim

Nyttige maler til bruk i forbedringsarbeid


Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren ble iverksatt 1. januar 2017. 

«Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.» (Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, § 1)

Det nye i denne forskriften er at den:

 • Tydeliggjør lederes ansvar
 • Tydeliggjør medarbeideres involvering
 • Poengterer krav til brukermedvirkning
 • Forsterker kravet til forbedring
 • Fremmer krav til kvalitet, system og kultur
På Helsedirektoratets nettside finner du selve forskriften med veileder.

Hensikten er å gi en oversikt over intensjon og krav i forskriften til ledere og ansatte i egen organisasjon.


Lenke til fremragende forbedringssykehus og andre relevante nettsteder

Her finner du lenker til ulike sykehus og institusjoner som arbeider med forbedring, i tillegg til andre relevante lenker.

Fremragende forbedringssykehus
Region Hovedstadens psykiatriske hospital, København Sødra Älvsborg Sykehus, Göteborg Karolinska sjukhus, Stockholm Landspitali, Reykjavik NHS East London Foundation Trust (ELFT)

Forbedringsutdanninger
Scottish Quality and Safety (SQS) Fellowship Programme, NHS Education for Scotland (NES) i parnerskap med Healthcare Improvement Scotland and NHS Scotland. 
Pasientsikkerhetsprogrammets oversikt over forbedringsutdanninger
Forbedringsutdanning i Helse Vest
Forbedringskonferanser
International Forum on Quality & Safety in Healthcare Regional pasientsikkerhetskonferanse 2020
Nyttige nasjonale og internasjonale nettsteder
I trygge hender 24-7 (Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet)
Helsebiblioteket IHI Institute for Healthcare Improvement Catalysis - Utdanningsprogram for helsetjenesten Virginia Mason Institute - En ideell organisasjon som spesialiserer seg på forbedring i helsetjenesten The Health Foundation – Veldedighetsorganisasjon som fremmer helsetjeneste i Storbritannia

Relevante artikler og faglitteratur

Her finner du lenker til en del relevante artikler og faglitteratur.

Litteratur – bøker og artikler

Langley G. J., Moen R. D., Nolan K. M., Nolan T. N., Norman C. L., Provost L. P. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance, 2nd Edition. Jossey-Bass. 2009

Syed M. Black Box Thinking: Marginal Gains and the Secrets of High Performance. John Murray General Publishing 2016

Fillingham D., Massey L. A Sense of Urgency, A Sense of Hope – Building av culture and system for continous improvement. Aqua 2018          

Vaughn VM, Saint S, Krein SL, et al Characteristics of healthcare organisations struggling to improve quality: results from a systematic review of qualitative studies BMJ Qual Saf Published Online First: 25 July 2018. doi: 10.1136/bmjqs-2017-007573

Andersen H, Røvik KA, Ingebrigtsen T.Lean thinking in hospitals: is there a cure for the absence of evidence? A systematic review of reviews BMJ Open 2014;4:e003873. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003873     

Stone D., Patton B, Heen S. Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most. Penguin Putnam Inc 2011

Kotter J. P. XLR8 (Accelerate). Building Stretegic Agility for a Faster-Moving World. Harvard Business Review Press 2014

Building a Culture of Improvement at East London NHS Foundation Trust. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; November 2016. (Available at ihi.org)

Jones B., Woodhead T. Building the foundations for improvement. How five UK trust built quality improvement capability at scale within their organisations. The Health Foundation 2015

Normand J. (red), Mertz A. (red), Sydberg R. (red). Forbedringsarbejdet – en håndbog for ledere i Region Hovedstadens Psykiatri 2017

IHI. QI Essential Toolkit: Institute for Healthcare Improvement 

Styrende dokumenter

Her finner du styrende dokumenter for Kontinuerlig forbedring fra Styret ved UNN og Direktørens ledergruppe. 

Styret ved UNN

Sak 61/2016 Kontinuerlig forbedring - tentativ gjennomføringsplan for UNN

Sak 5/2017 Kontinuerlig forbedring – Grunnleggende prinsipper, risikovurdering av gjennomføringsplanen og konsekvenser for styrets arbeid

Sak 9/2018 Kontinuerlig forbedring ved UNN - Status i gjennomføringen og etablering av sentral støtteenhet

Direktørens ledergruppe

Sak 78/19 Forbedringskompetanse ved UNN 

Sak 89/19 Forbedringskompetanse ved UNN

Sak 171/2019 Forbedringskompetanse ved UNN - modell for utrulling

Sak 177/2019 Ny utviklingsssamtale UNN

Om oss

Kontinuerlig forbedring er enheten som er satt til å lede og koordinere implementeringen av den organisasjonsomfattende styrkede satsningen på systematisk forbedringsarbeid i UNN.

Styret ved UNN besluttet i 2017 å styrke satsingen på systematisk forbedringsarbeid i foretaket gjennom et langsiktig utviklingsarbeid med fokus på forbedringskultur i partnerskap med pasientene (jf styresak 5/17).

De ti grunnleggende prinsippene og gjennomføringsplanen for Kontinuerlig forbedring ble utarbeidet for å bøte på de store utfordringene UNN og helsetjenesten for øvrig står ovenfor; en demografisk, rekrutteringsmessig og økonomisk utvikling der vi må levere mer helse med færre hender. For å sikre en bærekraftig helsetjeneste også de neste 30-40 årene, må vi frigjøre ressurser fra arbeidsprosesser som er knyttet til ineffektivitet, overbehandling og unødvendige pasientskader. Dette er beskrevet i Nasjonal helse og sykehusplan 2016-19. Kontinuerlig forbedring er styrets og direktørens viktigste tiltak for implementeringen av UNN sine strategier og for å følge Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

Avdelingen Kontinuerlig forbedring ble etablert som en del av direktørens stab 1. oktober 2018, og skal lede og koordinere implementeringen av satsningen (jf styresak 9/18).

Hovedoppgavene våre er å:

 • Bidra til å bygge gjennomgående systemer og kultur for kontinuerlig forbedring i foretaket.
 • Samle, koordinere og utvikle forbedringskompetansen ved UNN i tett samarbeid med kolleger i klinikk og i stab.
 • Samarbeide med og hente kunnskap fra regionale, nasjonale og internasjonale miljøer som har lang, dokumentert og kunnskapsbasert erfaring med forbedringsarbeid.

Vi kan bidra på veien fra idé til forbedring. Her er noen eksempler:

 • Utvikle og legge til rette for at medarbeidere på alle nivåer i UNN får forbedringskompetanse. Først ut er ny forbedringsutdanning for leger i spesialisering som starter i mars 2019.
 • Samle nyttig informasjon om forbedringsarbeid på UNN sin egen nettside.
 • Utvikle evidensbaserte standarder og maler for forbedringsarbeid.
 • Invitere brukere og ansatte til et kreativt verksted for å styrke partnerskap med pasienter og pårørende.
 • Lære av de beste: Arrangere seminar for avdelingsledere med internasjonalt anerkjente klinikere som lykkes med kontinuerlig forbedring.
 • Anvende «forbedringsbriller» når nye, store oppgaver skal planlegges: Fokuserer vi på de reelle problemene, får vi de riktige løsningene.
 • Drive følgeforskning i samarbeid med eksterne forskere.

Og ikke minst, vi baserer oss på forbedringsferdigheter og –atferd blant dagens og morgendagens ledere. Det er leders ansvar å legge til rette for at medarbeiderne får utført sine arbeidsoppgaver mest mulig effektivt og med høy kvalitet, noe også forskriften legger stor vekt på. Gjennom leders synlige forbedringsatferd og tankegang kan medarbeiderne veiledes, støttes og oppmuntres til selv å gjøre forbedringstiltak i egen arbeidshverdag.  

UNN sine ledere og medarbeidere har allerede fokus på forbedringer i hverdagen. Ved at vi gjennom trening, veiledning og støtte også gjør Kontinuerlig forbedring til «måten vi jobber på her», kan vi forsterke arbeidet og få til varige og virkningsfulle forbedringer for pasienter og brukere. Samtidig har vi respekt for hverandre, og legger til grunn at kulturendring krever både atferdsendring og endret tankesett, og ikke minst åpenhet og trygghet til å melde ifra. Dette både krever tid og tar tid.

Styret i UNN har anslått at det vil ta minst 10 år å fase inn det langsiktige utviklingsarbeidet. Målet er å gjøre rett første gang og hver gang, å avdekke nye områder for forbedring, og å gjennomføre effektfulle tiltak og lære på tvers.  Dette er mulig ved å gå de små skritt, drive småskala forbedringsarbeid og gjennomføre gradvis kompetanseheving gjennom øvelse og praksis.

Kontakt oss 

Har du innspill, ideer, spørsmål eller andre tilbakemeldinger? Ikke nøl med å ta kontakt: kontinuerlig.forbedring@unn.no.

Hege Andersen

Hege Andersen
Leder, Kontinuerlig forbedring
Tlf. 99 53 03 53

Andreas Danielsen

Andreas Danielsen
Rådgiver, Kontinuerlig forbedring
Tlf. 90 58 91 06

Kim Reier Nielsen Martinsen

Kim Reier Nielsen Martinsen
Rådgiver, Kontinuerlig forbedring

Linda Solbakken

Linda Solbakken
Rådgiver, Kontinuerlig forbedring

Cilie Jonassen
Rådgiver, Kontinuerlig forbedring

Siri Engstad

Siri Engstad
Erfaringskonsulent, Kontinuerlig forbedring
Tlf. 77627918

Besøksadresse:
Hansine Hansens vei 82
PET-senteret 9. etasje

Postadresse:
UNN Tromsø
Kontinuerlig forbedring - Direktøren
9038 Tromsø

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)