HELSENORGE

Kontinuerlig forbedring

Dette er ikke noe som kommer i tillegg - dette er måten vi jobber på
Kontinuerlig forbedring er UNNs langsiktig utviklingsarbeid med fokus på daglige, pasientnære forbedringer. Gjennom kompetanseutvikling og trening, i team og i partnerskap med pasienter og brukere, skal vi bygge kultur for kontinuerlig, varig og virkningsfull forbedring av våre arbeidsprosesser.

Forbedringskompetanse

INSPIRASJON OG GODE IDEER

Forbedringsnettverket ved UNN

Forbedringsnettverket er en faglig arena der ansatte med forbedringskompetanse på ulike nivå og på tvers av fag og organisatoriske grenser møtes for felles problemløsning omkring pasientnære arbeidsprosesser. Her drives kompetansehevende tiltak i forbedringsmetodikk som bidrar til at foretakets gjennomføringskraft i forbedringsområdet styrkes. Her kan ansatte med forbedringskompetanse utveksle erfaringer, få kollegastøtte og hjelp til eget forbedringsarbeid. Forbedringsnettverket skal bidra til å styrke kvalitets-, forbedrings-, og pasientsikkerhetsarbeidet ved UNN med å tilføre forbedringskompetanse til våre klinikker, avdelinger og seksjoner. 

Oppsummert skal forbedringsnettverket bidra til:

 • systematisk forbedringsarbeid mellom de ulike «lagene» i organisasjonen
 • kunnskapsspredning og kontinuitet i arbeidet med kontinuerlig forbedring 
 • å styrke foretakets gjennomføringskraft på forbedringsområdet
 • å sikre felles opplæring, erfaringsutveksling og kollegastøtte i forbedringsmetodikk
 • et bindeledd mellom de ulike klinikkene når det gjelder behov de har for støtte og kompetanse på området
 • å sette kvalitetsrådgivere og andre forbedringsagenter i stand til å veilede ansatte og ledelsen i egen klinikk i forbedringsmetodikk.

Alle deltakere kan foreslå tema for møtene. Vi har om lag 10 møter i året av 2 timers varighet.

Forbedringsnettverket driftes og koordineres av avdelingen Kontinuerlig forbedring og kan kontaktes via kf@unn.no.

Direktørens ledergruppe vedtok etableringen av nettverket i 2017 (ledermøtesak 4/17) som et tiltak for å øke gjennomføringskraften på forbedringsområdet. Kvalitetsrådgiverne skulle fungere som spydspiss i dette langsiktige arbeidet (styremøtesak 61/16). Forbedringsnettverket ble i 2018 først etablert som et kvalitetsnettverk bestående av kvalitetsrådgivere fra UNN sine klinikker og sentre. Fra 01.01.2020 ble kvalitetsnettverket utvidet til å omfatte ansatte med forbedrings- og veilederkompetanse og endret navn til Forbedringsnettverket (ledermøtesak 171/19).

Finn din kvalitetsrådgiver i UNN

Hver klinikk har sin egen kvalitetsrådgiver. Kvalitetsrådgiver initierer, koordinerer og veileder i forbedringsarbeid i klinikken. 

 
Ta gjerne kontakt med din lokale kvalitetsrådgiver dersom du har et forbedringsarbeid du har lyst til å jobbe med.

 
Akuttmedisinsk klinikk
Elisabeth Mia Lorentsen Warvik 

 
Barne- og ungdomsklinikken
Rune Andre Jensen

Diagnostisk klinikk (laboratoriemedisin)
Jakob Tetlie

 
Hjerte- og lungeklinikken
Oddgeir Moe

 
Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Gunnbjørg Andreassen 

 
Medisinsk klinikk
Else-Marie Molund

Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken

Operasjons- og intensivklinikken

Psykisk helse- og rusklinikken
Elisabeth C. K. Reitan (Permisjon)
Heidi Vik

Drifts- og eiendomssenteret
Marit Einejord

Fag- og kvalitetssenteret
Mette Fredheim

 
E-helse-, samhandlings- og innovasjonssentret 

 
Kommunikasjons- og kultursentret

 
Personal- og organisasjonssentret 

 
Økonomi og analysesentret 


 

Nyttige maler og verktøy til bruk i forbedringsarbeidForskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren ble iverksatt 1. januar 2017. 

 
«Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.» (Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, § 1)

 
Det nye i denne forskriften er at den:

 
 • Tydeliggjør lederes ansvar
 • Tydeliggjør medarbeideres involvering
 • Poengterer krav til brukermedvirkning
 • Forsterker kravet til forbedring
 • Fremmer krav til kvalitet, system og kultur
På Helsedirektoratets nettside finner du selve forskriften med veileder.

 
Hensikten er å gi en oversikt over intensjon og krav i forskriften til ledere og ansatte i egen organisasjon.

Lenke til fremragende forbedringssykehus og andre relevante nettsteder

Her finner du lenker til ulike sykehus og institusjoner som arbeider med forbedring, i tillegg til andre relevante lenker.

Fremragende forbedringssykehus

Forbedringsutdanninger

Forbedringskonferanser


Nyttige nasjonale og internasjonale nettsteder

Relevante artikler og faglitteratur

Her finner du lenker til en del relevante artikler og faglitteratur.

Litteratur – bøker og artikler

Langley G. J., Moen R. D., Nolan K. M., Nolan T. N., Norman C. L., Provost L. P. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance, 2nd Edition. Jossey-Bass. 2009

Syed M. Black Box Thinking: Marginal Gains and the Secrets of High Performance. John Murray General Publishing 2016

Fillingham D., Massey L. A Sense of Urgency, A Sense of Hope – Building av culture and system for continous improvement. Aqua 2018          

Vaughn VM, Saint S, Krein SL, et al Characteristics of healthcare organisations struggling to improve quality: results from a systematic review of qualitative studies BMJ Qual Saf Published Online First: 25 July 2018. doi: 10.1136/bmjqs-2017-007573

Andersen H, Røvik KA, Ingebrigtsen T.Lean thinking in hospitals: is there a cure for the absence of evidence? A systematic review of reviews BMJ Open 2014;4:e003873. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003873     

Stone D., Patton B, Heen S. Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most. Penguin Putnam Inc 2011

Kotter J. P. XLR8 (Accelerate). Building Stretegic Agility for a Faster-Moving World. Harvard Business Review Press 2014

Building a Culture of Improvement at East London NHS Foundation Trust. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; November 2016. (Available at ihi.org)

Jones B., Woodhead T. Building the foundations for improvement. How five UK trust built quality improvement capability at scale within their organisations. The Health Foundation 2015

Normand J. (red), Mertz A. (red), Sydberg R. (red). Forbedringsarbejdet – en håndbog for ledere i Region Hovedstadens Psykiatri 2017

IHI. QI Essential Toolkit: Institute for Healthcare Improvement 

Swensen S, Pugh M, McMullan C, Kabcenell A. High-Impact Leadership: Improve Care, Improve the Health of Populations, and Reduce Costs. IHI White Paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2013. (Available at ihi.org)

Hilton K, Anderson A. IHI Psychology of Change Framework to Advance and Sustain Improvement. Boston, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2018. (Available at ihi.org)

Perlo J, Balik B, Swensen S, Kabcenell A, Landsman J, Feeley D. IHI Framework for Improving Joy in Work. IHI White Paper. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; 2017. (Available at ihi.org)

Styrende dokumenter

Her finner du styrende dokumenter for Kontinuerlig forbedring fra Styret ved UNN og Direktørens ledergruppe. 

Styret ved UNN

Sak 61/2016 Kontinuerlig forbedring - tentativ gjennomføringsplan for UNN

Sak 5/2017 Kontinuerlig forbedring – Grunnleggende prinsipper, risikovurdering av gjennomføringsplanen og konsekvenser for styrets arbeid

Sak 9/2018 Kontinuerlig forbedring ved UNN - Status i gjennomføringen og etablering av sentral støtteenhet

Styresak 44-2023/5 – Løypemelding for UNNs langsiktige satsing på kontinuerlig forbedring 

Direktørens ledergruppe

Sak 78/19 Forbedringskompetanse ved UNN 

Sak 89/19 Forbedringskompetanse ved UNN

Sak 171/2019 Forbedringskompetanse ved UNN - modell for utrulling

Sak 177/2019 Ny utviklingssamtale UNN

Stabsmøtesak 27.04.20 – Regional veilederutdanning

Sak 33/2020 Etablering av Læringsnettverk ved UNN

Sak 09/2021 Brukerinvolvering «Bestill en bruker»

2021/6764 «Speed up and spread» - revidert utrullingsplan for Kontinuerlig Forbedring

2021/6764-3 Læringsnettverkt og andre kompetansehevende tiltak

2021/6764 Evaluering av tavlemøter i direktørens ledergruppe

2021/6764 Tavlemøter 2023

2021/6764-6 Satsinger kontinuerlig forbedring 2023

Om oss

Kontinuerlig forbedring er enheten som er satt til å lede og koordinere implementeringen av den organisasjonsomfattende styrkede satsningen på systematisk forbedringsarbeid i UNN.

Styret ved UNN besluttet i 2017 å styrke satsingen på systematisk forbedringsarbeid i foretaket gjennom et langsiktig utviklingsarbeid med fokus på forbedringskultur i partnerskap med pasientene (jf styresak 5/17).

De ti grunnleggende prinsippene og gjennomføringsplanen for Kontinuerlig forbedring ble utarbeidet for å bøte på de store utfordringene UNN og helsetjenesten for øvrig står ovenfor; en demografisk, rekrutteringsmessig og økonomisk utvikling der vi må levere mer helse med færre hender. For å sikre en bærekraftig helsetjeneste også de neste 30-40 årene, må vi frigjøre ressurser fra arbeidsprosesser som er knyttet til ineffektivitet, overbehandling og unødvendige pasientskader. Dette er beskrevet i Nasjonal helse og sykehusplan 2016-19. Kontinuerlig forbedring er styrets og direktørens viktigste tiltak for implementeringen av UNN sine strategier og for å følge Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

Avdelingen Kontinuerlig forbedring ble etablert som en del av direktørens stab 1. oktober 2018, og skal lede og koordinere implementeringen av satsningen (jf styresak 9/18).

Hovedoppgavene våre er å:

 • Bidra til å bygge gjennomgående systemer og kultur for kontinuerlig forbedring i foretaket.
 • Samle, koordinere og utvikle forbedringskompetansen ved UNN i tett samarbeid med kolleger i klinikk og i stab.
 • Samarbeide med og hente kunnskap fra regionale, nasjonale og internasjonale miljøer som har lang, dokumentert og kunnskapsbasert erfaring med forbedringsarbeid.

Vi kan bidra på veien fra idé til forbedring. Her er noen eksempler:

 • Utvikle og legge til rette for at medarbeidere på alle nivåer i UNN får forbedringskompetanse.
 • Samle nyttig informasjon om forbedringsarbeid på UNN sin egen nettside.
 • Utvikle evidensbaserte standarder og maler for forbedringsarbeid.
 • Invitere brukere og ansatte til et kreativt verksted for å styrke partnerskap med pasienter og pårørende.
 • Lære av de beste: Arrangere seminar for avdelingsledere med internasjonalt anerkjente klinikere som lykkes med kontinuerlig forbedring.
 • Anvende «forbedringsbriller» når nye, store oppgaver skal planlegges: Fokuserer vi på de reelle problemene, får vi de riktige løsningene.
 • Drive følgeforskning i samarbeid med eksterne forskere.

Og ikke minst, vi baserer oss på forbedringsferdigheter og –atferd blant dagens og morgendagens ledere. Det er leders ansvar å legge til rette for at medarbeiderne får utført sine arbeidsoppgaver mest mulig effektivt og med høy kvalitet, noe også forskriften legger stor vekt på. Gjennom leders synlige forbedringsatferd og tankegang kan medarbeiderne veiledes, støttes og oppmuntres til selv å gjøre forbedringstiltak i egen arbeidshverdag.  

UNN sine ledere og medarbeidere har allerede fokus på forbedringer i hverdagen. Ved at vi gjennom trening, veiledning og støtte også gjør Kontinuerlig forbedring til «måten vi jobber på her», kan vi forsterke arbeidet og få til varige og virkningsfulle forbedringer for pasienter og brukere. Samtidig har vi respekt for hverandre, og legger til grunn at kulturendring krever både atferdsendring og endret tankesett, og ikke minst åpenhet og trygghet til å melde ifra. Dette både krever tid og tar tid.

Styret i UNN har anslått at det vil ta minst 10 år å fase inn det langsiktige utviklingsarbeidet. Målet er å gjøre rett første gang og hver gang, å avdekke nye områder for forbedring, og å gjennomføre effektfulle tiltak og lære på tvers.  Dette er mulig ved å gå de små skritt, drive småskala forbedringsarbeid og gjennomføre gradvis kompetanseheving gjennom øvelse og praksis.

Kontakt oss 

Har du innspill, ideer, spørsmål eller andre tilbakemeldinger? Ikke nøl med å ta kontakt: kontinuerlig.forbedring@unn.no.

Hege Andersen

Hege Andersen
Leder, Kontinuerlig forbedring
Tlf. 99 53 03 53

Andreas Danielsen

Andreas Danielsen
Rådgiver, Kontinuerlig forbedring
Tlf. 90 58 91 06

Arne Magnus Elvegård

Arne Magnus Elvegård
Rådgiver/Organisasjonspsykolog
Tlf: 90 09 58 80

 

  Linn Kathrin Ilstad

Linn Kathrin Ilstad
Rådgiver, Kontinuerlig forbedring

Trine Trillingsgaard Nielsen  

Trine Trillingsgaard Nielsen
Rådgiver, Kontinuerlig forbedring
Tlf: 46470229

Sinthu Nadesalingam
 

Sinthu Nadesalingam
Rådgiver, Kontinuerlig forbedring
Tlf: 95 74 25 94

Merethe Saga Lønnum  

Merethe Saga Lønnum
Erfaringskonsulent, Kontinuerlig forbedring
Tlf: 91536078

Besøksadresse:

Hansine Hansens vei 82
PET-senteret 9. etasje

Postadresse:
UNN Tromsø
Kontinuerlig forbedring - Direktøren
9038 Tromsø


Fant du det du lette etter?