Kontinuerlig forbedring

Kontinuerlig forbedring

Dette er ikke noe som kommer i tillegg - dette er måten vi jobber på
Kontinuerlig forbedring er UNNs langsiktig utviklingsarbeid med fokus på daglige, pasientnære forbedringer. Gjennom kompetanseutvikling og trening, i team og i partnerskap med pasienter og brukere, skal vi bygge kultur for kontinuerlig, varig og virkningsfull forbedring av våre arbeidsprosesser.

Grunnlaget for trygge helsetjenester ligger i årelang kulturbygging og systematisk kvalitetsforbedring basert på tillit, trygghet og åpenhet. Kulturendring krever endret atferd og tankesett, og her må lederne gå foran ved å bruke mer tid på, trene og støtte medarbeiderne i det daglige forbedringsarbeidet. Ved å jobbe på denne måten kan vi redusere feil, bedre kvaliteten og pasientsikkerheten, og prioritere aktivitet som gir dokumentert helsegevinst. Dette vil gjøre oss bedre i stand til å møte de utfordringer vi har foran oss. 

INSPIRASJON OG GODE IDÉER

 • Ledelses-informasjonssystemet HN-LIS

  HN-LIS er et styringssystem for alle ledernivåer i UNN. Ledelsesinformasjonen er satt sammen av data fra mange ulike kilder, og HN-LIS gjør det også mulig å se ulik informasjon i sammenheng. Eksempler på informasjon er bl.a. sengepostanalys...

 • Kontinuerlig forbedring – hva er nytt?

  UNN har jobbet med forbedringsprosjekter i mange år. Det nye er at forbedring må bli en naturlig del av måten vi jobber på, i alt vi gjør, hele tiden. Det skal ikke være noe vi kjører som et prosjekt ved siden av. 

 • Forbedringsutdanning for leger i spesialisering

  UNN starter opp sin egen forbedringsutdanning for leger i spesialisering i 2019. Den er obligatorisk for alle i ny utdanningsordning, men det vil også være mulighet for andre til å delta dersom det er ledige plasser.

 • Sjekkliste for endring

  Er vi klar for (mer) endring? Virkelig? Her får du en sjekkliste for organisatorisk beredskap som inneholder de viktigste faktorer som fremmer vellykket forbedringsarbeid. 

 • Forbedringsmodellen – en metode for å gjennomføre forbedringer

  Forbedringsmodellen er en systematisk og strukturert metode som kan brukes når man skal i gang med et forbedringsprosjekt. Modellen er todelt, der den første delen benyttes til å planlegge arbeidet, og den andre delen til å teste tiltakene...

 • Prinsipper for kontinuerlig forbedring

  Prinsipper angir retning, og er en forutsetning for koordinert forbedringsatferd i organisasjonen. De ti prinsippene for kontinuerlig forbedring beskriver innhold i så vel som omfang av satsningen.

Finn din kvalitetsrådgiver i UNN

Hver klinikk har sin egen kvalitetsrådgiver. Kvalitetsrådgiver initierer, koordinerer og veileder i forbedringsarbeid i klinikken. 

Ta gjerne kontakt med din lokale kvalitetsrådgiver dersom du har et forbedringsarbeid du har lyst til å jobbe med.

Akuttmedisinsk klinikk


Barne- og ungdomsklinikken


Diagnostisk klinikk (laboratoriemedisin)
Grethe Ytterstad

Hjerte- og lungeklinikken
Oddgeir Moe

Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken
Ingrid Lernes Mathiassen

Medisinsk klinikk
Elin Teigen

Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken
Inghild Nerland

Operasjons- og intensivklinikken

Psykisk helse- og rusklinikken
Elisabeth C. K. Reitan

Drifts- og eiendomssenteret
Marit Einejord

Kvalitets- og utviklingssenteret
Mette Fredheim

Stabssenteret
Margrete Knustad

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren 

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren ble iverksatt 1. januar 2017. 

«Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves.» (Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, § 1)

Det nye i denne forskriften er at den:

 • Tydeliggjør lederes ansvar
 • Tydeliggjør medarbeideres involvering
 • Poengterer krav til brukermedvirkning
 • Forsterker kravet til forbedring
 • Fremmer krav til kvalitet, system og kultur
På Helsedirektoratets nettside finner du selve forskriften med veileder. I tillegg har Helsedirektoratet laget en standardpresentasjon som kan brukes av alle som skal snakke om eller jobbe med ledelse og kvalitetsforbedring. 

Hensikten er å gi en oversikt over intensjon og krav i forskriften til ledere og ansatte i egen organisasjon.

Lenke til fremragende forbedringssykehus og andre relevante nettsteder

Her finner du lenker til ulike sykehus og institusjoner som arbeider med forbedring, i tillegg til andre relevante lenker.

Fremragende forbedringssykehus

ForbedringsutdanningerForbedringskonferanser
Lean Forum Norge, Helsekonferansen 11. – 12. mars 2019: Pasientforløp og samhandling mellom kommune og sykehus
Nyttige nasjonale og internasjonale nettsteder

Relevante artikler og faglitteratur

Her finner du lenker til en del relevante artikler og faglitteratur.

Litteratur – bøker og artikler

Langley G. J., Moen R. D., Nolan K. M., Nolan T. N., Norman C. L., Provost L. P. The Improvement Guide: A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance, 2nd Edition. Jossey-Bass. 2009

Syed M. Black Box Thinking: Marginal Gains and the Secrets of High Performance. John Murray General Publishing 2016

Fillingham D., Massey L. A Sense of Urgency, A Sense of Hope – Building av culture and system for continous improvement. Aqua 2018          

Vaughn VM, Saint S, Krein SL, et al Characteristics of healthcare organisations struggling to improve quality: results from a systematic review of qualitative studies BMJ Qual Saf Published Online First: 25 July 2018. doi: 10.1136/bmjqs-2017-007573

Andersen H, Røvik KA, Ingebrigtsen T.Lean thinking in hospitals: is there a cure for the absence of evidence? A systematic review of reviews BMJ Open 2014;4:e003873. doi: 10.1136/bmjopen-2013-003873     

Stone D., Patton B, Heen S. Difficult Conversations: How to Discuss What Matters Most. Penguin Putnam Inc 2011

Kotter J. P. XLR8 (Accelerate). Building Stretegic Agility for a Faster-Moving World. Harvard Business Review Press 2014

Building a Culture of Improvement at East London NHS Foundation Trust. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement; November 2016. (Available at ihi.org)

Jones B., Woodhead T. Building the foundations for improvement. How five UK trust built quality improvement capability at scale within their organisations. The Health Foundation 2015

Normand J. (red), Mertz A. (red), Sydberg R. (red). Forbedringsarbejdet – en håndbog for ledere i Region Hovedstadens Psykiatri 2017

IHI. QI Essential Toolkit: Institute for Healthcare Improvement 

Om oss

Kontinuerlig forbedring er enheten som er satt til å lede og koordinere implementeringen av den organisasjonsomfattende styrkede satsningen på systematisk forbedringsarbeid i UNN.

Styret ved UNN besluttet i 2017 å styrke satsingen på systematisk forbedringsarbeid i foretaket gjennom et langsiktig utviklingsarbeid med fokus på forbedringskultur i partnerskap med pasientene (jf styresak 5/17).

De ti grunnleggende prinsippene og gjennomføringsplanen for Kontinuerlig forbedring ble utarbeidet for å bøte på de store utfordringene UNN og helsetjenesten for øvrig står ovenfor; en demografisk, rekrutteringsmessig og økonomisk utvikling der vi må levere mer helse med færre hender. For å sikre en bærekraftig helsetjeneste også de neste 30-40 årene, må vi frigjøre ressurser fra arbeidsprosesser som er knyttet til ineffektivitet, overbehandling og unødvendige pasientskader. Dette er beskrevet i Nasjonal helse og sykehusplan 2016-19. Kontinuerlig forbedring er styrets og direktørens viktigste tiltak for implementeringen av UNN sine strategier og for å følge Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

Avdelingen Kontinuerlig forbedring ble etablert som en del av direktørens stab 1. oktober 2018, og skal lede og koordinere implementeringen av satsningen (jf styresak 9/18).

Hovedoppgavene våre er å:

 • Bidra til å bygge gjennomgående systemer og kultur for kontinuerlig forbedring i foretaket.
 • Samle, koordinere og utvikle forbedringskompetansen ved UNN i tett samarbeid med kolleger i klinikk og i stab.
 • Samarbeide med og hente kunnskap fra regionale, nasjonale og internasjonale miljøer som har lang, dokumentert og kunnskapsbasert erfaring med forbedringsarbeid.

Og ikke minst, vi baserer oss på forbedringsferdigheter og –atferd blant dagens og morgendagens ledere. Det er leders ansvar å legge til rette for at medarbeiderne får utført sine arbeidsoppgaver mest mulig effektivt og med høy kvalitet, noe også forskriften legger stor vekt på. Gjennom leders synlige forbedringsatferd og tankegang kan medarbeiderne veiledes, støttes og oppmuntres til selv å gjøre forbedringstiltak i egen arbeidshverdag.  

UNN sine ledere og medarbeidere har allerede fokus på forbedringer i hverdagen. Ved at vi gjennom trening, veiledning og støtte også gjør Kontinuerlig forbedring til «måten vi jobber på her», kan vi forsterke arbeidet og få til varige og virkningsfulle forbedringer for pasienter og brukere. Samtidig har vi respekt for hverandre, og legger til grunn at kulturendring krever både atferdsendring og endret tankesett, og ikke minst åpenhet og trygghet til å melde ifra. Dette både krever tid og tar tid.

Styret i UNN har anslått at det vil ta minst 10 år å fase inn det langsiktige utviklingsarbeidet. Målet er å gjøre rett første gang og hver gang, å avdekke nye områder for forbedring, og å gjennomføre effektfulle tiltak og lære på tvers.  Dette er mulig ved å gå de små skritt, drive småskala forbedringsarbeid og gjennomføre gradvis kompetanseheving gjennom øvelse og praksis.

Kontakt oss 

Har du innspill, ideer, spørsmål eller andre tilbakemeldinger? Ikke nøl med å ta kontakt: kontinuerlig.forbedring@unn.no.


Hege Andersen

Leder, Kontinuerlig forbedring
Tlf. 99 53 03 53


Anne Regine Lager

Rådgiver, Kontinuerlig forbedring
Tlf. 91 71 16 30

Andreas Danielsen
Rådgiver, Kontinuerlig forbedring
Tlf. 90 58 91 06

Besøksadresse:
Hansine Hansens vei 82
PET-senteret 9. etasje

Postadresse:
UNN Tromsø
Kontinuerlig forbedring - Direktøren
9038 Tromsø

 


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)