HELSENORGE
Smilende jente. Illustrasjon fra Colourbox

Habilitering - pasient og pårørendeinformasjon

Habilitering er et sammensatt fagfelt som grenser mot andre fagområder i spesialisthelsetjenesten. Habilitering handler om en tverrfaglig innsats for bedring av funksjonsevne, helse og livskvalitet gjennom utredning, diagnostikk, behandling og tiltak. 

​ Målgruppe

Personer med medfødte eller tidlig ervervede kognitive problemer som trenger habilitering/rehabilitering. Personer med psykisk utviklingshemning og med autisme skal prioriteres. Eksempel på kognitive funksjoner kan være hukommelse, konsentrasjon, oppmerksomhet eller innlæring.

Henvisninger

Henvisninger til oss må komme fra lege (fastlege eller sykehuslege). Unntaket er henvisninger etter helse -og omsorgstjenesteloven kap.9, der hver kommune har utnevnt en ansvarlig person som henviser videre til oss. Teamet har ukentlige inntaksmøter. En av de ansatte i teamet blir hovedansvarlig for den som er henvist. Vår arbeidsmåte innebærer at man som oftest er i kontakt med flere i teamet underveis.

Arbeidsområder

Er utredning, diagnostisering og veiledning/oppfølging. Utredningen kan blant annet innebære nevropsykologiske undersøkelser, somatisk undersøkelse, kartlegging av praktiske ferdigheter og intervjuer med personen selv og nærpersoner. Resultater av utredningen blir (etter avtale) muntlig presentert for personen selv og for aktuelle nærpersoner. Skriftlig tilbakemelding blir alltid gitt til den som har henvist.

Veiledning/oppfølgning 

Kan (ut fra behov og aktuell problemstilling) for eksempel være veiledning til nærpersoner, støttesamtaler med personen selv, deltakelse i ansvarsgruppe, deltakelse i utarbeidelse av individuell plan, rådgivning til andre involverte instanser, undervisning med mer.  

Rettigheter


Generelt for pårørende

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Prioriteringsveileder, habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder, habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Andre ressurser:

Hjemmeundervisning av elever med særlige behov

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)

NAKUs Kunnskapsbank

Norsk forbund for utviklingshemmede

Sjeldne diagnoser (Frambu.no)

Fant du det du lette etter?