Pårørendes rettigheter

Mange pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også ha behov for støtte og hjelp til å mestre sin egen livssituasjon.

Selv om helsepersonell har taushetsplikt, er det mange tilfeller hvor pårørende også har rett på informasjon. Alle pårørende har alltid rett til generell veiledning, og det bryter aldri taushetsplikten å lytte.

Når har pårørende rett til informasjon?

Pasientene har rett til informasjon når:

  • Opplysningene allerede er kjent
  • Pasienten eller brukeren gir samtykke
  • Pasienten åpenbart ikke kan ivareta sine interesser
  • Forholdene tilsier infomasjonsformidling, for eksempel i en nødsituasjon eller hvis pasienten er ute av stand til å gi samtykke

Hvem er pårørende?

Foreldre har også rett til informasjon om sine barn inntil de fyller 16 år, og inntil de fyller 18 år hvis opplysningene er nødvendige for å ivareta foreldreansvaret.

Det er nærmeste pårørende som har rett til informasjon. Pasienten eller brukeren har rett til å utpeke sin nærmeste pårørende. Hvis vedkommende er ute av stand til å utpeke nærmeste pårørende skal det være den som i størst utstrekning har varig og løpende kontakt med pasienten.

Kan jeg ha med noen?

Mange pasienter har med reisefølge til behandling. Under visse forutsetninger kan ledsagere og pårørende få dekket reisen. I enkelte tilfeller kan barnepasser også ha krav på permisjon.

Rettighetene beskrevet på helsenorge

Kan pårørende være med i ambulanse?

Bagasje/rullestol

Ambulansene har maksimalt plass til en liten bag (kabinstørrelse) tilhørende pasienten. Rullestol og større kolli må eventuelt sendes på annen måte. Dette må besørges av pasienten/pårørende ved reise til sykehuset, og av utskrivende avdeling ved reise fra sykehuset.

Ambulansepersonellet avgjør

Ifølge ”Forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling” dekkes ikke pårørendes reiseutgifter til/fra sykehus i forbindelse med ambulansetransport av pasient over 18 år. Ambulansepersonellet avgjør i hvert enkelt tilfelle hvorvidt det er plass til pårørende i ambulansen til sykehuset. Vær oppmerksom på at hensynet til  ehandlingssituasjonen eller vektbegrensninger kan medføre at pårørende ikke kan følge med pasienten i ambulansen.

Dekning av pårørendes utgifter

I forbindelse med pasientens opphold på institusjon i spesialisthelsetjenesten kan oppholdsutgifter og hjemreise etter sykehusoppholdet unntaksvis dekkes for en pårørende. I slike tilfelle skal behandlende lege på sykehuset ha vurdert at det er medisinsk nødvendig med pårørende til stede i forbindelse med behandlingen. Dersom forutsetningen oppfylles dekkes overnatting etter faste satser av den avdelingen pasienten er innlagt på, kostutgifter dekkes ikke. Innleggende lege (primærhelsetjenesten) har ikke myndighet til å avgjøre om pårørende skal få dekket reise-/oppholdsutgifter i forbindelse med pasientens behandling i spesialisthelsetjenesten. Dette må forhåndsavklares med behandlende lege i sykehuset /institusjonen hvor pasienten er innlagt.

Innleggelse av barn under 18 år

Ved innleggelse av barn under 18 år har barnet krav på å ha en pårørende hos seg ved reise og opphold på sykehus/institusjon i spesialisthelsetjenesten. Det dekkes reise- og oppholdsutgifter for en pårørende. Ved alvorlig/livstruende sykdom dekkes det for begge foreldrene. Dette er regulert av ”Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon”. Hvis barnet transporteres med ambulanse og forelder ikke får plass i ambulansen, dekkes reiseutgifter med annen transport i henhold til avsnitt over. Reiseutgiftene dekkes via pasientreiser.

Ambulansepersonell

Ambulansepersonellet er i hovedsak delt inn i fire kategorier: Lærlinger, vikarer, ambulansefagarbeidere og paramedics.

Lærlingene følger samme turnus som veilederne sine. De har et to-årig lærlingeløp hvorav første del gjennomføres som 3.mann på bilen og får undervisning av fastpersonellet. Andre del av lærlingeperioden gjennomføres som 2. mann på bilen og har noenlunde samme status som vikarene. Ambulanselærlinger har en ganske omfattende teoretisk og praktisk læreplan de skal gjennom, så vi ønsker at du som lege lar lærlingen vår få praktisere og lære så mye som mulig.

Vikarene våre har stort sett en annen helsefaglig bakgrunn pluss vikarkurs for ambulansetjenesten.

Ambulansearbeiderne er personell med fagbrev i ambulansetjeneste. De fleste har stående delegeringer på utvalgte medikamenter og gjennomført PHTLS kurs (spesialisert traumekurs for ambulansepersonell).

Paramedics er personell med videreutdannelse på høyskole innenfor ambulanseoperative og akuttmedisinske fag.

Hva kan pårørende få dekket med tanke på reise og opphold?

Pårørende som er ledsager/reisefølge får dekket utgifter til reise og opphold etter bestemte regler. Ring pasientreiser på 05515.

Pasientreiser

Kan barnepasser ha krav på permisjon?

 I enkelte tilfeller ja. Du har en del rettigheter etter arbeidsmiljøloven ( Rettigheter du har etter arbeidsmiljøloven § 12-9 ).
Sjekk gjerne med arbeidsgiver om du har bedre rettigheter (bedre rettigheter kan ha blitt fremforhandlet lokalt).

 

 Rettigheter du har etter arbeidsmiljøloven § 12-9

 

Gode råd til deg som er pårørende

Det eneste som betyr noe er hvordan det går med den jeg er pårørende til", er vanlig å høre fra pårørende. Men pårørende har også egne behov. De kan være utsatt for fysiske, psykiske og sosiale belastninger. Det er viktig at du som pårørende søker råd og støtte før problemene blir for store.

Råd på helsenorge.no

Barn som pårørende

Barn påvirkes når noen i familien har helseutfordringer. Når familien snakker om sykdommen, skaden eller avhengigheten er det lettere for barn og unge å mestre det som skjer.

Mer om åpenhet

Andre råd

Tilbud for pårørende innen psykisk helse og rus

Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis og du trenger ikke henvisning.

Mer om tilbudene

Pårørendesenteret

Pårørendesenteret er en statlig finansiert stiftelse og et nettsted for pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp, samt oversikt over dine rettigheter. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer.

Nettstedet er for alle voksne pårørende uansett hvor de befinner seg i landet eller hvor nær de står den som har funksjonsnedsettelse og/ eller sliter med rus, psykiske lidelser eller kroppslige plager.

Pårørendesenteret.no

 

Mer om pårørendes rettigheter (Helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupperFant du det du lette etter?