logo habilitering no

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringsfeltet samlet på ett sted

Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering og Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering har et nært samarbeid. Disse nettsidene skal være et bindeledd mellom ledernettverkenes arbeidsutvalg, ledere og fagpersoner i habiliteringstjenestene i landet og ulike samarbeidsparter.
Begge arbeidsutvalgene er satt sammen av 1 representant fra habiliteringstjenestene i hver helseregion (Helse Sør-Øst, Helse Midt, Helse Nord og Helse Vest).  Arbeidsutvalgene har 5 årlige møter, der man deler tiden mellom separate og felles møter. Det sendes ut felles nyhetsbrev etter alle møtene. Arbeidsutvalgene arrangerer også nasjonale lederkonferanser og fagkonferanser.

Det er Per Wilhelmsen som er ansvarlig redaktør og Hans Kristian Høgås som er nettredaktør, begge arbeider ved seksjon for habilitering i Tromsø.

Innspill og forslag til innhold kan sendes til per.wilhemsen@unn.no eller hans.kristian.hogas@unn.no

Barnehabilitering

Styremedlemmer, barnehabilitering

Arbeidsutvalget
Helseforetak​Representant ​Periode
​Helse Nord​Hilde Lund, Finnmarkssykehuset HF​2019-2021
​Vara​​Oddmar Ole Steinsvik, UNN HF​2015-2019
​Helse Midt-NorgeAnne Lise Høyland, St.Olavs Hospital HF​2018-2020
​Vara
​Helse VestKari Anne B. Ringdal, Helse Fonna (leder)
​​Helse Vest​Kari Helene Bjo Reinås, Helse Stavanger HF​2019-2021
​Vara​Vigdis Jacobsen, Helse Bergen HF​2019-2021
​Helse Sør-Øst (1) ​Trude Høvik Yacoubian, Sykehuset Telemark HF​2018-2020
​Vara​Rep.fra Sørlandet sykehus HF2018-2020​
​Helse Sør-Øst (2)Wenche Røkke, Sykehuset Innlandet HF​2019-2021
​Vara​Rep. fra OUS HF​2019-2021

Statutter barn (vedtatt på årsmøtet 2011) 

NASJONALT NETTVERK FOR LEDERE I BARNEHABILITERING
Oppdatert i tråd med Stiftelsesdokument for Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering vedtatt 4 juni 2009.
Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering er et fagnettverk for ledere i spesialisthelsetjenesten som arbeider med habilitering av barn som hovedoppgave.

1. Formål
Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering skal bidra til utvikling av en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste innen barnehabilitering for å sikre barn med varige funksjonsnedsettelser et best mulig habiliteringstilbud.
2. Medlemmer
Administrative og faglige medlemmer som har driftsansvar i enheter for barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten kan delta. Årsmøtet avgjør deltagelse i nettverket. Utgangspunktet for nettverket vil være de enheter som har betalt kontingent.
3. Organisering
3.1 Årsmøtet er nettverkets høyeste organ
3.1.1 Årsmøtet avholdes årlig
3.1.2 Årsmøtepapirene skal være sendt ut senest 14 dager før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest 1 måned før møtet.
3.1.3 Årsmøtet evaluerer og godkjenner årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag, handlingsplan og evt. innkomne forslag.
3.1.4 Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
3.1.5 Medlemmer som har betalt kontingent gjeldende år har en stemme på årsmøtet.
3.1.6 Årsmøtet velger revisor, leder og valgkomite.
3.1.7 Årsmøtet ledes av valgt dirigent.
3.2. Nettverkets arbeidsutvalg.
3.2.1 Arbeidsutvalget er sammensatt av representanter fra alle RHF. Hver region oppnevner sin representant med vara. Helse Sørøst oppnevner 2.  Leder velges på årsmøtet blant disse representantene eller i tillegg til disse. Resten av AU konstituerer seg selv.
3.2.2 Representantene oppnevnes for 2 år, en tilstreber at ikke alle representantene går ut samtidig.
3.2.3 Arbeidsutvalget har møter minimum 4 ganger hvert år.
3.2.4 Arbeidsutvalget setter hvert år opp en handlingsplan som legges fram for godkjenning på årsmøtet.
4. Ledersamling
4.1   Ledersamling arrangeres årlig
4.2   Når ledersamling arrangeres som et felles arrangement mellom barn –og voksenhabilitering, skal det legges til rette for både felles og separat møtetid i programmet.
5. Økonomi
5.1  Foreningen er selveiende og ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over formue eller har krav på utdeling av overskudd eller hefter for eventuell gjeld. Midler som er overskudd fra et år til annet år blir godskrevet for neste år og vil gå inn i budsjettet for det året. Det blir ikke tatt ut overskudd til noen.
5.2 De som er medlemmer i foreningen betaler en årlig kontingent. Kontingenten innbetales innen 1 mars hvert år.
5.3   Eksterne midler blir ført på prosjektnummer i regnskapet.
5.4   Det legges frem budsjett og revidert regnskap på årsmøtet.
6. Oppløsning av foreningen
6.1 Årsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte å oppløse foreningen.
6.2 Ved oppløsning av foreningen vil midler som er gitt fra eksterne instanser bli sendt tilbake til disse.

Voksenhabilitering

Styremedlemmer, voksenhabilitering

Arbeidsutvalg
Helseforetak​Representant ​Periode
​Helse Nord​Per Wilhelmsen, UNN HF​2019-2021
​Vara​Britt Karin Bakkefjell, Nordlandssykehuset HF​2019-2020
Helse Midt-Norge​Marion Elisabeth Ness, Helse Nord-Trøndelag HF​2018-2020
​Vara​Sidsel Jullumstrø, St.Olavs Hospital HF​2018-2020
Helse Vest​Randi Myklebust, Helse Bergen HF​2019-2021
​Vara​Roland Schwarz, Helse Førde​2019-2021
Helse Sør-Øst (1)​Terje Baasland, Sykehuset Telemark HF​2018-2020
​Vara​Aina Sander, Sykehuset Vestfold HF​2018-2020
Helse Sør-Øst (2)​Eva Male Davidsen, AHUS HF ​2018-2020
​Vara​Unni Pedersen, Sykehuset Østfold HF​2019-2021

Statutter, voksen

Nasjonalt ledernettverk for habilitering er et nettverk i spesialisthelsetjenesten som arbeider med habilitering av voksne som hovedoppgave.
1. Formål
Nasjonalt ledernettverk for habilitering skal bidra til utvikling av en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste innen habilitering som sikrer voksne med tidlig ervervet og varige funksjonsnedsettelser et best mulig habiliteringstilbud.
2. Deltagere
Ledere av kliniske avdelinger som driver habiliteringstjenester etter lov om spesialisthelsetjenester kan være medlemmer av nettverket.
3. Organisering
3.1 Årsmøtet er nettverkets høyeste organ.
3.1.1 Årsmøtet avholdes hvert år.
3.1.2.  Årsmøtepapirene skal være sendt ut senest 2 uker før årsmøtet
3.1.3 Årsmøtet evaluerer og godkjenner årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag og handlingsplan og eventuelt andre saker.
3.1.4 Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.
3.1.5 Hvert medlemskap har en stemme på årsmøtet.
3.1.6 Årsmøtet velger revisor.
3.2 Nettverkets arbeidsutvalg
3.2.1 Arbeidsutvalget består av 5 personer. Årsmøtet oppnevner en representant m/vara fra hver av helseregionene Nord, Midt og Vest og 2 fra Helse Sør-Øst. For å sikre spesialistdeltakelse kan Årsmøtet supplere AU med inntil 1 representant.
3.2.3   Arbeidsutvalget konstituerer seg selv.
3.2.4   Representantene oppnevnes for 2 år, en tilstreber at ikke alle representantene går ut samtidig.
3.2.5   Arbeidsutvalget har møter minimum 4 ganger hvert år.
3.2.6   Arbeidsutvalget setter hvert år opp handlingsplan som legges fram for godkjenning på årsmøtet.
4. Ledersamling
4.1 Ledersamling arrangeres som et felles arrangement mellom ledernettverket/foreningen for barn og voksne, med både felles og separat møtetid i programmet.
5. Økonomi
5.1 Foreningen er selveiende og ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over formue eller har krav på utdeling av overskudd eller hefter for eventuell gjeld. Midler som er overskudd fra et år til annet år blir godskrevet for neste år og vil gå inn i budsjettet for det året. Det blir ikke tatt ut overskudd til noen.
5.2 De som er medlemmer i foreningen betaler en årlig kontingent. Kontingenten innbetales til foreningen innen 1.mars hvert år.
5.3 Eksterne midler blir ført på prosjektnummer i regnskapet.
5.4 Det legges frem budsjett og revidert regnskap på årsmøtet.
6. Oppløsning av foreningen
6.1 Årsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte å oppløse foreningen.
6.2 Ved oppløsning av foreningen vil midler som er gitt fra de eksterne sendt tilbake til disse.

Kurs/konferanse/seminarer

Tips oss gjerne om aktuelle kurs og konferanser som bør være med her!

Arrangementsoversikt
​Fra​Til​Tittel​Sted​Avgift ​Lenke

06.08.2019

09.08.2019

​IASSIDD 2019​Glasgow​GBP 620Les mer
03.09.201903.09.2019​Basiskurs i habilitering
(samling 2/3)
​Oslo​GratisLes mer
04.09.201904.09.2019​​Psykoser hos personer ned utviklingshemming​Oslo​Ikke klarLes mer
05.09.201905.09.2019​Fagdag: ADHD og overgangen fra ungdom til voksen​Tromsø​Gratis​Les mer
05.09.201905.09.2019​​Kurs: ADHD - diagnostikk og behandling hos ungdom og voksne​Tromsø​NOK 600​Les mer
09.09.201909.09.2019​​Barn og unge som fungerer svakt, kognitivt og sosialt​Oslo​NOK 500Les mer

12.09.2019

13.09.2019​​Kurs: Epilepsi, utvklingshemming og autisme ​Sandvika​NOK 2500Les mer
18.09.201918.09.2016​​Fagseminar om BPA, tvang og makt​Oslo​GratisLes mer
18.09.201918.09.2019​​Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet​Bergen​NOK 2550Les mer
19.09.201920.09.2019​Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 2: Kontakt og sosialt samspill​Oslo​NOK 1200​Les mer
25.09.201925.09.2019​​Når tjenestemottakeren slår, sparker eller truer (foreløpig tittel)​Oslo​Ikke klarLes mer
10.10.201910.10.2019​​Aldring og demens hos personer med utviklingshemming​Stjørdal​NOK 2650​Les mer
16.10.201916.10.2019​​Smith-Magenis syndrom​Frambu​NOK 500​Les mer
18.10.201918.10.2019​Jubileumskonferansen «Da, nå og fremover»​Oslo​NOK 1800Les mer
23.10.201923.10.2019​​Kurs: Nyere og oppdatert kunnskap om autisme​Bodø​NOK 500Les mer
24.10.201925.10.2019​"​Rett og urett", rettssikkerhet og tjenestekvalitet for mennesker med utviklingshemming​Oslo​ikke klarLes mer
24.10.201925.10.2019​​Ernæring for voksne med sjeldne diagnoser og utviklingshemming​Frambu​NOK 1000Les mer
25.10.201926.10.2019​​Fra løfter til handling (Oppfølging av de åtte løftene fra NOUen «På lik linje»)​Oslo​NOK 4085Les mer
29.10.201930.10.2019​​Introduksjonskurs ADOS-2, modul 3 og 4​Tromsø​NOK 500Les mer
31.10.201931.10.2019​Norsk Akademi for Habiliteringsforsknings 10. årlige nasjonale konferanse​Værnes​NOK 700Les mer
04.11.201905.11.2019​​Basiskurs i habilitering
(samling 3/3)
​OsloGratis​Les mer
05.11.201906.11.2019​Sosial ferdighetstrening for barn og unge med autisme og andre utviklingsforstyrrelser​Tromsø​NOK 1200Les mer
06.11.201906.11.2019​​Angst og traumer hos mennesker med utviklingshemming​Oslo​ikke klar​Les mer
06.11.201906.11.2019​Miljøterapi til barn og unge med utviklingshemming/autisme​​Oslo​Ikke klarLes mer
13.11.201913.11.2019​​Temakonferanse om aldring og utviklingshemning ​​Oslo​NOK 1700Les mer
19.11.201920.11.2019​​SIGNOKONFERANSEN 2019: Autismespekterforstyrrelser og hørselsnedsettelse​Andebu​NOK 1100Les mer
20.11.201920.11.2019​Felleskonferansen 2019: "Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser"​Tromsø​NOK 500Les mer

21.11.2019

21.11.2019​Felleskonferansen 2019: "Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser"​TrondheimNOK 600Les mer
21.11.201922.01.2019​​Hafjellseminaret 2019​Øyer​Fra NOK 1005​Les mer
29.11.201929.11.2019​Utviklingsforstyrrelse - utfordrende atferd og seksualitet​Trondheim​NOK 2650Les mer
27.11.2019​28.11.2019​Autismespekterforstyrrelser – inkludering og livsmestring i skolen​Oslo​NOK 1200Les mer​
03.12.201903.12.2019​​Bruk av makt og tvang i helse og omsorgstjenesten; rettsregler, fag og etikk​Stjørdal​NOK 2650Les mer
04.12.201904.12.2019​​Felleskonferansen 2019: "Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser"​Oslo​NOK 300​Les mer
05.12.201906.12.2019​Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 3: MeningsdannelseOslo​​NOK 1200Les mer
05.12.201905.12.2019​​Felleskonferansen 2019: "Kultursensitivitet i møte med nevroutviklingsforstyrrelser"​BergenNOK 400 Les mer
12.12.201912.12.2019​​Ivaretakelse av psykisk helse hos personer med en sjelden fremadskridende sykdom​Frambu​NOK 500Les mer
03.02.202004.03.2020​​Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt​OsloNOK 3800Les mer
10.02.202010.02.2020​Regional habiliteringskonferanse​Fornebu​ikke klarLes mer
28.02.202029.02.2020​2nd European Autism Congress​Budapest​EUR 527​Les mer
19.03.202020.03.2020​Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 4: Overgang til kulturelt språk​Oslo​NOK 1200​Les mer
26.03.202027.03.2020​ICA 2020: International Conference on Autism​Madrid​EUR 450Les mer
16.04.202016.04.2020​Tilnærming til utfordrende atferd ved sjeldne diagnoser som omfatter utviklingshemning​Frambu​NOK 500​Les mer
18.05.202019.05.2020​Cancer in People with Intellectual Disability​Frambu​NOK 500​Les mer

03.06.2020

04.06.2020

​Nasjonal autismekonferanse​Tønsberg​Ikke klarLes mer
17.09.202018.09.2020​ICAIDD 2020 : International Conference on Autism, Intellectual and Developmental Disabilities​Lisboa​EUR 450Les mer
12.11.202012.11.2020​Sjelden diagnose og autisme/ADHD​Frambu​NOK 500​Les mer

Mandagsundervisning i habilitering

Hver mandag fra kl.08:30 til kl.09:30 (ikke helligdager og i sommerferien) inviteres du til å følge ulike forelesninger innen habiliteringsfaget. Forelesningene koordineres fra Tromsø. Forelesningene er gruppert slik:

  • Uke 2 - 6: Introduksjon til målgruppene
  • Uke 7 - 12: Komorbiditet
  • Uke 13 - 21: Utredning, kartlegging og diagnostisering
  • Uke 22 - 38: Medisinskfaglig (opphold i sommerferie)
  • Uke 39 - 41: Juridiske forhold
  • Uke 42-51: Arbeidsmetoder

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.  Alle som ønsker å gi innspill om aktuelt tema og/eller foreleser, o.l. bes sende en e - post: hans.kristian.hogas@unn.no

Delta på videokonferanse: ring 997077
Delta på Skype: slå inn 997077@uc.nhn.no

Undervisningsplan 2019
​Uke​Dato​Tema​Foreleser​Stilling
207.01.2019Utviklingshemming

Oddmar Ole
Steinsvik

Avd.leder og psykologspesialist, Barnehabiliteringen, UNN Tromsø
​3​14.01.2019​Autismespekterforstyrrelser ​Kari Anne Pedersen​Regional rådgiver, R-FAAT, Helse Nord
421.01.2019Muskelsyke og CPJasmina Majkic-TajsicAvdelingsoverlege, Barnehabiliteringen, UNN Tromsø
​5​28.01.2019Regional retningslinje for barn og unge med Down syndrom i Helse Sør-Øst​Bjørg HalvorsenLeder, RHABU, OUS
​6​04.02.2019Fragilt X​Gry Hoem​Lege i spesialisering, Medisinsk-genetisk avdeling, UNN
​7​11.02.2019​Utviklingshemming og samtidig psykisk lidelse​Bouwe Strikwerda / Per Wilhelmsen​Psykiater og regional overlege / seksjonsleder, Habiliteringsseksjonen, UNN
​8​18.02.2019​Autisme og psykisk helse: Observasjon og forebygging​Trine Lise Bakken​Enhetsleder/forsker PhD, Reg.kompetansetjeneste for psykiatri og utviklingshemning/
autisme, OUS
​9​25.02.2019Utviklingshemming, helseoppfølging og utfordringer​Silje Tessem​Seksjonsoverlege, Habiliteringsseksjonen, UNN
​10​04.03.2019ADHD og Tourettes syndrom​Eva MaltOverlege/spes. i psykiatri ved Voksenhab.- AHUS
​11​11.03.2019Utviklingshemming -/forstyrrelse og juridiske forhold​Aslak Syse​Lege/jurist/professor emeritus ved UiO
​12​18.03.2019​Multimodal funksjonell analyse​Nils Øivind Offernes​Psykologspesialist, OUS
​13​25.03.2019Helse og sykdom hos voksne med Down syndrom​Eva Malt​Overlege/spes. i psykiatri ved Voksenhab.- AHUS
​14​01.04.2019​"En pasient har behov for ASK – hva gjør vi nå? Kartlegging for best mulig tilpasning" ​Edda Granly​Spesialpedagog hos Finnmarkssykehuset/leder av ASK-nettverket i Helse Nord
​15​08.04.2019​Tourette syndrom (AVLYST)​Adrian Lund​Bruker med TS
​16​15.04.2019UTGÅR - PÅSKEUKEN​
​17​22.04.2019​UTGÅR - 2.PÅSKEDAG
​18​29.04.2019​Adaptiv kartlegging /ABAS og Vineland II​Kenneth Larsen​Rådgiver, Reg. kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst
​19​06.05.2019ADOS/ADI-R​​Eirik Nordmark​Psykologspesialist ved Barnehabiliteringen, UNN
​20​13.05.2019​Kognitiv og nevropsykologisk utredning​Roar Glefjell​Nevropsykolog ved Fys.med og rehab. - UNN Harstad
​21​20.05.2019Føtalt alkoholsyndrom (FASD) - verktøy​
​Jon Skranes​Overlege/prof.dr.med, HABU, Sørlandet sykehus
​22​27.05.2019Utviklingsforstyrrelser av tale og språk
​​Lill-May Rognan Henriksdatter​Fagkonsulent/logoped, Hab.enhet Harstad, UNN
​23​03.06.2019​M​edikamentell behandling av (psykiske lidelser) hos personer med autismespekterdiagnoseBouke Strikwerda​Psykiater, Habiliterings-seksjonen, UNN
​24​10.06.2019​UTGÅR - 2.PINSEDAG
​SOMMERFERIE (uke 25-33)
​34​19.08.2019Fysioterapi ved nevromuskulære sykdommer​Andreas R. Dybesland​Spesialfysioterapeut, Nevromuskulært Kompetansesenter, UNN
​35​26.08.2019Alvorlig utviklingshemmede innlagt i sykehus: Hvordan samarbeide om et godt tilbud?​Sigurd Sparr​Rådgiver/lege,  Habiliteringsseksjonen, UNN
​36​02.09.2019​Syndromer, identitet kasuistikker​Valeria Marton​Overlege og genetiker, Habiliteringsseksjonen, UNN
​37​09.09.2019​Tilsynsmessig oppfølging; hvordan Fylkesmannen fører tilsyn ved personer med UH og fokus på HOL kap. 9​Gry Bogetun​Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Troms og Finnmark
​38​16.09.2019Beslutningskompetanse, tvang og makt I: Kapittel 4A​Marius Storvik​Førsteamanuensis/jurist ved UiT-Norges arktiske universitet
​39​23.09.2019Den norske Downs syndrom- og demensstudien​Frode Kibsgaard Larsen, m.fl.
​40​30.09.2019Fysisk aktivitet og E-helse​Henriette Michalsen​Stipendiat/psykolog, Barnehabiliteringen UNN
​41​07.10.2019​Rettsikkerhet ved lovbrudd – overgriper og offer med kognitiv svikt​Nina Dahl / Lise Folkestad​Rådgiver forTryggEst, Tromsø kommune / Politioverbetjent, Troms PD.
​42​14.10.2019​Behandling av personer med PU som har begått seksuelle overgrep​Hege Nilsen​Spes.konsulent, Hab.team for voksne, Nordlandssykehuset Bodø
​43​21.10.2019Beslutningskompetanse, tvang og makt I: Kapittel 9​Marius Storvik​Førsteamanuensis/jurist ved UiT-Norges arktiske universitet
​44​28.10.2019​Ernæring/spisevansker hos personer med ASD - AVLYST PGA.SYKDOM​Jørgen Finvåg / Roy Salamonsen​Fagkonsulent / vernepleier ved Barnehabiliteringen, UNN
​45
​04.11.2019
​Identifisering av PTSD og traumesymptomer hos personer med autisme og utviklingshemming 
Arvid N. Kildahl​Psykologspesialist, Regional kompetansetjeneste for psykiatri, utviklingshemning/autisme, Oslo Univ.sykehus
​4611.11.2019Psykoedukativ tilnærming i gruppe for personer med Aspergers syndrom.

Brosjyre

Timeplan høst 2019
Hidegunn Hare og Ole Jan Hustøl​Psykologspesialist / Fagkonsulent ved HAVO, Helse Stavanger
​47
​18.11.2019
​Psykose hos personer med utviklingshemming/autisme – symptomforståelse og samhandling
​Trine Lise Bakken
​Enhetsleder/forsker, Regional kompetansetjeneste for psykiatri, utviklingshemning/autisme, Oslo Univ.sykehus
​48​25.11.2019​«Når vekten tar overhånd» - Klinisk og pedagogisk tilnærming overfor person med  utviklingshemming som har alvorlig overvekt og står i alvorlig helsefare​Ellen Eckhoff Gjeitnes ​Fysioterapeut ved seksjon for voksenhabilitering, Molde sjukehus
​49​02.12.2019Førerkortvurderinger i habilitering​Sigurd Sparr​Rådgiver/lege , Voksenhabiliteringen, UNN Tromsø
​50​09.12.2019Fysisk aktivitet for psykisk utviklingshemmede​Heidi Kosmo​Spesialergoterapeut ved Valnesfjord Helsesportsenter
​51​16.12.2019​Medisinsk utredning i habilitering; CP og PETØ​Peder Joakimsen​Overlege, Habilitering for barn og unge, UNN

Nyhetsbrev 2010-2016

20160815 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2016/20160815 Nyhetsbrev AU.pdf20160815 Nyhetsbrev AU.pdf
20160515 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2016/20160515 Nyhetsbrev AU.pdf20160515 Nyhetsbrev AU.pdf

20150615 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2015/20150615 Nyhetsbrev AU.pdf20150615 Nyhetsbrev AU.pdf
20150315 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2015/20150315 Nyhetsbrev AU.pdf20150315 Nyhetsbrev AU.pdf

20141215 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2014/20141215 Nyhetsbrev AU.pdf20141215 Nyhetsbrev AU.pdf
20140415 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2014/20140415 Nyhetsbrev AU.pdf20140415 Nyhetsbrev AU.pdf

20131215 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2013/20131215 Nyhetsbrev AU.pdf20131215 Nyhetsbrev AU.pdf
20130915 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2013/20130915 Nyhetsbrev AU.pdf20130915 Nyhetsbrev AU.pdf
20130515 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2013/20130515 Nyhetsbrev AU.pdf20130515 Nyhetsbrev AU.pdf
20130315 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2013/20130315 Nyhetsbrev AU.pdf20130315 Nyhetsbrev AU.pdf

20121215 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2012/20121215 Nyhetsbrev AU.pdf20121215 Nyhetsbrev AU.pdf
20120915 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2012/20120915 Nyhetsbrev AU.pdf20120915 Nyhetsbrev AU.pdf
20120515 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2012/20120515 Nyhetsbrev AU.pdf20120515 Nyhetsbrev AU.pdf
20120315 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2012/20120315 Nyhetsbrev AU.pdf20120315 Nyhetsbrev AU.pdf
20120115 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2012/20120115 Nyhetsbrev AU.pdf20120115 Nyhetsbrev AU.pdf

20111215 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2011/20111215 Nyhetsbrev AU.pdf20111215 Nyhetsbrev AU.pdf
20110615 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2011/20110615 Nyhetsbrev AU.pdf20110615 Nyhetsbrev AU.pdf
20110115 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2011/20110115 Nyhetsbrev AU.pdf20110115 Nyhetsbrev AU.pdf

20101215 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2010/20101215 Nyhetsbrev AU.pdf20101215 Nyhetsbrev AU.pdf
20100930 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2010/20100930 Nyhetsbrev AU.pdf20100930 Nyhetsbrev AU.pdf
20100630 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2010/20100630 Nyhetsbrev AU.pdf20100630 Nyhetsbrev AU.pdf

Lysark fra ledersamlinger

Ledersamling, Haugesund
2019-09-11 John Conrad Brandsø_Velkommen
2019-09-11 Nils Olav Aanonsen_Utviklingshemming, diagnose og konsekvenser
2019-09-11 Per-Christian Wandås Habiliteringstjenestene
2019-09-11 Marion Elisabeth Ness_Kompetansebygging om utviklingshemming i kommunene
2019-09-11 Bjørg Halvorsen Diagnostisk utredning ved spørsmål om utviklingshemming
2019-09-11 Tonje Elgsas_Psykologfaglig oppfølging og behandling
​2019-09-11 Årsmøte HABU_Protokoll
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Representanter til AU
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Deltagerliste årsmøte
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Protokoll side 1
2019-09-11 Årsmøte HAVO_Protokoll side 2
2019-09-12 Inger Huseby_Helsedirektoratet info
2019-09-12 Marian Yrke og Randi Hjelmervik_"Plutselig Voksen"
2019-09-12 Ingeborg Halvorsen_ViMo (videomodellering)
Ledersamling, Sarpsborg
​2018-09-12 Bruk av tvang og makt (Leif Hugo Stubrud)
​2018-09-12 Basiskurs i habilitering (Bjørg Halvorsen)
​2018-09-12 Regional undervisning (Per Wilhelmsen)
​2018-09-12 Sluttrapport_kartlegging av voksenhabilitering
​2018-09-12 Nye Sykehuset Østfold (Irene Dahl Andersen)
​2018-09-12 Tilbud til voksne pasienter med CP (diskusjon)
​2018-09-12 Protokoll_årsmøte
Ledersamling, Fevik
​2017-09-13 Førerkortvurderinger
​2017-09-13 Fritt behandlingsvalg innen spesialisert barnehabilitering
​2017-09-13 Prosjekt forskningsbasert kunnskap
​2017-09-13 Fritt behandlingsvalg og faglige utfordringer
​2017-09-13 Fokus på forskning
​2017-09-13 Medfødte russkader
2017-09-13 Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark
Ledersamling. Molde
​2015-09-23 Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon
​2015-09-23 Veileder for supplerende medisinsk undersøkelse
​2015-09-23 Brukerundersøkelse i HAVO
​2015-09-23 Handlingsplan for forskning og fagutvikling
​2015-09-23 Kvalitet i alle ledd
​2015-09-23 Nasjonal kartlegging
​2015-09-23 Om Ninjakoll
​2015-09-23 Evaluering_Kvalitet i alle ledd
​2015-09-23 Samarbeid kommune og spesialisthelsetjeneste
​2015-09-23 Videomodelleringsprosjekt
2015-09-23 Fremtidsrettet og koordinert arbeid
​2015-09-23 Konsekvenser av kommunereformen
​2015-09-23 Om HABSam-prosjekt
​2015-09-23 Program
Ledersamling, Bergen
2014-09-17 Aktivitetsstyrt bemanning_referanser
​2014-09-17 Aktivitetsstyrt bemanning
​2014-09-17 Det gode liv
​2014-09-17 Habiliteringens møte med fremmede kulturer
​2014-09-17 Nytt fra HDIR
2014-09-17 Kommunenes forventninger
​2014-09-17 Program
Ledersamling, Drammen
​2013-09-18 Psykisk helse og kognitiv funksjon
2013-09-18 Levevilkår for utviklingshemmede
​2013-09-18 Program
​2013-09-18 Aktivitetsdata HDIR
​2013-09-18 Helhetlige og koordinerte tjenester
​2013-09-18 Nytt fra RHABU
MIUH-fagmøte, Bergen
​2012-11-01 Om utredning og genetikk
​2012-11-01 Hvorfor habilitering?
2012-11-01 Struktur rundt diagnoser
Ledersamling, Trondheim
2012-09-19 Målinger av venteliste,fristbrudd, mv.
​2012-09-19 Om oppdragsdokumentene
​2012-09-19 Tilrettelegge for forskning
​2012-09-19 Kvalitet i helsetjenesten
​2012-09-19 Kvalitet i våre tjenester
2012-09-19 Omsorgsfeltets hviskelek
​2012-09-19 Samorganisering barn og voksne i Oppland
2012-09-19 Program
Ledersamling, Hamar
​2010-09-22 Utfordringer ved å lede en kunnskapsbedrift
2010-09-22 Utfordringer i voksenhabilitering
​2010-09-22 Problemstillinger ifm henvisninger
​2010-09-22 Forholdet juss og medisin
2010-09-22 Forventninger til habiliteringstjenesten
2010-09-22 Prinsipper for prioriteringer
​2010-09-22 Program

Prosjekt: Fagutvikling habilitering

Det nasjonale ledernettverk for voksenhabilitering mottok prosjektmidler fra Helsedirektoratet til «Prosjekt fagutvikling habilitering». Mandatet var, kartlegging av faglige metoder og kartleggingsverktøy som benyttes i habiliteringstjenestene. AU avgrenset arbeidet til å innhente/kartlegge /kartlegge faglige metoder og verktøy mht: utredning/diagnostisering, tiltak/behandling for følgende fagområder (klikk på tekst for mer informasjon):

a. Psykisk helse hos personer med utviklingshemming
b. Cerebral parese hos voksne
c. Utfordrende atferd hos personer med psykisk utviklingshemming

AU sendte ut et spørreskjema til alle tjenestene for å få en oversikt. Vi inviterte tjenestene i landet til en 3-dagers workshop. Vi vektla at det skulle være representanter fra alle regionene og ulike faggrupper var representert. Dette er ikke et standardisert skjema eller behandlingsforløp, men forslag til ulike verktøy og metoder som brukes i tjenestene. Det kan være mer verktøy og metoder som brukes, men det var dette som ble innhentet. Dette arbeidet kan brukes til å utvikle lokale retningslinjer i egne tjenester.

Kontaktinformasjon, habiliteringstjenester for barn og unge

Kontaktinformasjon
​Helseforetak​Tjeneste​Telefon​Hjemmeside
​Sykehuset Innlandet HF​Habiliteringstjenesten, Furnes​915 06 200​Klikk for å åpne
​Habiliteringstjenesten, Lillehammer​916 06 200​Klikk for å åpne
​Akershus universitetssykehus HF​Seksjon for barnehabilitering​67 96 22 10​​Klikk for å åpne
​Oslo universitetssykehus HF​Seksjon for nevrohabilitering, barn (Ullevaal)​22 11 76 35​​Klikk for å åpne
​Seksjon for nevrohabilitering, barn (Rikshospitalet)​23 07 02 03​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Østfold HF​Seksjon for barnehabilitering​69 86 98 00​​Klikk for å åpne
​Sørlandet sykehus HF​Seksjon for barnehabilitering, Arendal​37 07 57 50​​Klikk for å åpne
​Seksjon for barnehabilitering, Kristiansand​38 07 43 95​​Klikk for å åpne
​Vestre Viken HF​Habiliteringsavdelingen, Drammen sykehus​32 24 57 70​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Telemark HF​Habiliteringsseksjonen for barn og unge​35 00 29 00​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Vestfold HF​Habiliteringssenteret​33 30 82 00​​Klikk for å åpne
​Helse Bergen HF​Habiliteringstjenesten for barn og unge​55 97 83 35​​Klikk for å åpne
​Helse Stavanger HF​Barnehabiliteringen, Mariero ​51 51 47 00​​Klikk for å åpne
​Helse Førde HF​Avdeling for barnehabilitering​57 83 96 00​​Klikk for å åpne
​Helse Fonna HF​Seksjon habilitering, læring og mestring​52 73 46 00​​Klikk for å åpne
​Kristiansund sykehus HF​Enhet for barnehabilitering​71 21 75 70​​Klikk for å åpne
​Ålesund sjukehus HF​Seksjon for barnehabilitering​70 10 64 43​​Klikk for å åpne
​St. Olavs Hospital HF​Trondsletten habiliteringssenter​72 82 21 00​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Levanger HF​Habiliteringstjenesten for barn og unge​74 09 83 02​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Namsos HF​Habiliteringstjenesten for barn og unge​74 21 58 71​​Klikk for å åpne
​Helgelandssykehuset HF​Habiliteringstjenesten, Brønnøysund​75 06 06 60​​Klikk for å åpne
​Habiliteringstjenesten, Mo i Rana​75 12 52 70​​Klikk for å åpne
​Habiliteringstjenesten, Mosjøen​75 11 24 00​​Klikk for å åpne
​Habiliteringstjenesten, Sandnessjøen​75 06 54 50​​Klikk for å åpne
​Nordlandssykehuset HF​Barnehabiliteringen, Bodø​414 63 806​​Klikk for å åpne
​Barnehabiliteringen, Lofoten​76 60 02 73​​Klikk for å åpne
​Barnehabiliteringen, Vesterålen​75 42 50 40​​Klikk for å åpne
​Universitetssykehuset Nord-Norge HF​Barnehabiliteringen, Tromsø​77 75 59 40​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsenhet Harstad​77 01 56 50​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsenhet Narvik​76 96 82 55​​Klikk for å åpne
​Finnmarkssykehuset HF​Barnehabiliteringen​78 42 16 20​​Klikk for å åpne

Kontaktinformasjon, habiliteringstjenester for voksne

Kontaktinformasjon
​Helseforetak​Tjeneste​Telefon ​Hjemmeside
​Akershus universitetssykehus HFAvdeling for voksenhabilitering​​67 96 84 50​Klikk for å åpne
​Oslo universitetssykehus HF​Avdeling for nevrohabilitering​22 11 91 44​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Innlandet HF​Habiliteringstjenesten, Lillehammer​916 06 200​​Klikk for å åpne
​Habiliteringstjenesten, Furnes​916 06 200​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Østfold HF​Seksjon voksenhabilitering​69 86 98 00​​Klikk for å åpne
​Vestre Viken HF​Spesialseksjon, utviklingshemming/autismediagnoser med alvorlige psykiatriske symptomer/atferdsvansker​32 86 14 10
​Habiliteringssenteret​32 24 57 70​​Klikk for å åpne
​Sykehuset i Vestfold HF​Habiliteringssenteret​33 30 82 00​​Klikk for å åpne
​Glenne regionale senter for autisme​33 03 64 50​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Telemark HF​Seksjon Habilitering for voksne​35 00 29 00​​Klikk for å åpne
​Sørlandet sykehus HF​Seksjon for voksenhabilitering, Kristiansand​38 14 93 90​​Klikk for å åpne
​Seksjon for voksenhabilitering, Arendal​952 39 000​​Klikk for å åpne
​Helse Bergen HF​Habiliteringsavdelingen for voksne​55 53 50 00​​Klikk for å åpne
​Helse Stavanger HF​Habiliteringstjenesten for voksne​51 51 24 68 ​​Klikk for å åpne
​Helse Fonna HF​Seksjon for habiltering, læring og meistring​52 73 46 00​​Klikk for å åpne
​Helse Førde HF​Vaksenhabilitering/sentralt ressursteam​57 83 91 75​​Klikk for å åpne
​Helse Møre og Romsdal HF​Spesialisert habilitering, Sunnmøre​70 10 61 36​​Klikk for å åpne
​Spesialisert habilitering, Nordmøre og Romsdal​71 21 70 30​​Klikk for å åpne
​St.Olavs Hospital HF​Habiliteringstjenesten for voksne, Østmarka​72 82 36 30​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Levanger HF​Habiliteringstjenesten for voksne​74 09 80 00​​Klikk for å åpne
​Helgelandssykehuset HF  ​Habiliteringsavdelingen, Mo Rana ​75 12 52 70​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsavdelingen, Mosjøen ​75 11 24 00​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsavdelingen, Sandnessjøen​75 06 54 60​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsavdelingen, Brønnøysund​75 06 06 60​​Klikk for å åpne
​Nordlandssykehuset HF​Habiliteringsteamet i Lofoten​76 06 02 73​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsteamet i Vesterålen​75 42 50 40​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsteamet for voksne, Bodø​75 57 10 74​​Klikk for å åpne
​Psykiatrisk Innsatsteam​75 53 40 00​​Klikk for å åpne
​Universitetssykehuset Nord-Norge HF​Habiliteringsenhet Tromsø​77 75 41 80​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsenhet Harstad​77 01 56 50​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsenhet Narvik​76 96 82 55​​Klikk for å åpne
​Finnmarkssykehuset HF​Habiliteringstjenesten for voksne i Finnmark​78 97 31 50​​Klikk for å åpne

Kontaktinformasjon, ledere i habilitering

Ledere i habilitering
Sykehuset Innlandet
​Avd for habilitering, Hedmark, BarneseksjonenAnne Grethe Einang​

anne.grethe.einang@sykehuset-innlandet.no

​Avd for habilitering, Hedmark, Voksenseksjonen​Inger Tove Nilsen 

inger.tove.nilsen@sykehuset-innlandet.no

​Avd for habilitering, Oppland, Utredningsseksjonen (alle aldre)​Inger Lise Rorgemoen

inger.lise.rorgemoen@sykehuset-innlandet.no

​Avd for habilitering, Oppland, Oppfølgingsseksjonen  (alle aldre)​Else Marie Grønnerudelse.marie.gronnerud@sykehuset-innlandet.no
​Akershus universitetssykehus
​​Seksjon for barnehabilitering​Knut Wærstad

knut.waerstad@ahus.no

​Avdeling for voksenhabilitering​Eva Male Davidsen ​

evda@ahus.no

​Håvard Hesselberg

hhesselberg@hotmail.com

​​Oslo universitetssykehus
​​Seksjon for nevrohabilitering, barn (Ullevaal)​Petra Aden

petra.aden@ous-hf.no

​Seksjon for nevrohabilitering, barn (Rikshospitalet)​Kjersti Ramstad

kjeram@ous-hf.no

​Avdeling for nevrohabilitering​Nils Olav Aanonsen

NILAAN@ous-hf.no

​Lotta Tholander

lottho@ous-hf.no

​​Sykehuset Østfold
​Seksjon for barne -og ungdomshabilitering​Kristin S. Breda

krbred@so-hf.no

​Seksjon for voksenhabilitering​Unni Pedersen

Unni.pedersen@so-hf.no

​​Sørlandet sykehus
​​Seksjon for barnehabilitering, Arendal​Jon Skranes

jon.skranes@sshf.no

​​Seksjon for barnehabilitering, Kristiansand​Randi Damgård

randi.damgard@sshf.no

​Program Intensivert Habilitering (PIH)​Ida Eline Vestrheim

ida.vestrheim@sshf.no

​​Seksjon for voksenhabilitering, Arendal​Bjørg Øygarden

bjorg.oygarden@sshf.no

​Seksjon for voksenhabilitering, Kristiansand​Rune Ulvestad

rune.harald.ulvestad@sshf.no

​​Sykehuset Telemark
​Habiliteringsseksjonen for barn og unge​​Trude Høvik Yacoubian

hovt@sthf.no

​Seksjon Habilitering for voksne​Terje Baasland

bate@sthf.no

​Jon Gunnar Gausel

gaug@sthf.no

​​Vestre Viken
​​Habiliteringssenteret (barn og voksen)​Kari Krum Bang

kari.krum.bang@vestreviken.no

​​Sykehuset Vestfold
​Habiliteringssenteret​Aina Sander

aina.sander@siv.no

​​Glenne regionale senter for autisme​Arne Terje Gulbrandsen

arne.terje.gulbrandsen@siv.no

Helse Bergen
Habiliteringstjenesten for barn og unge​​Vigdis Jacobsen

vigdis.jacobsen@helse-bergen.no 

​Habiliteringsavdelingen for vaksne​​Avd.leder/klinikkdir.
Kjersti A. Erdal

kjersti.agnete.erdal@helse-bergen.no

​Ass.seksjonsleder Beate Kristin Lillehell

bateli@helse-bergen.no

​Seksjonsleder
Randi Myklebust

randi.myklebust@helse-bergen.no

Helse Stavanger
​​​Barne- og ungdomshabilitering​Kari Helene B. Reinås

rkhb@sus.no

​​Habiliteringstjenesten for voksne

​Helse Førde
​Avdeling for barnehabilitering​​Margun Skudal Nistad

margunn.skudal.nistad@helse-forde.no

​​Vaksenhabilitering/
sentralt ressursteam
​Roland Schwarz

roland.schwarz@helse-forde.no

​​​Helse Fonna
​​Seksjon habilitering, læring og mestring​Kari Anne B. Ringdal

Kari.anne.brynjelsen.ringdal@helse-fonna.no

​Tverrfagleg team for vaksenhabilitering​Marian Yrke (konst.)

marian.yrke@helse-fonna.no

​Habilitering for vaksne​Anne Margrethe Sørensen

anne.margrethe.sorensen@helse-fonna.no

​​Kristiansund sykehus​
​Barnehabiliteringen​​​Eva Løkvik

eva.unni.lokvik@helse-mr.no

​Ålesund sjukehus
​​Seksjon for barnehabilitering​Anne Helene Marøy Ulvestad

anne.helene.maroy.ulvestad@helse-mr.no

​​Helse Møre og Romsdal
Spesialisert habilitering, Sunnmøre​Frode Skjelstad (konst.)

frode.skjelstad@helse-mr.no

​​Spesialisert habilitering,
Nordmøre og Romsdal
​Hilde Husby

hilde.husby@helse-mr.no

​​St. Olavs Hospital
​Trondsletten habiliteringssenter​Anne Lise Høyland

anne.lise.hoyland@stolav.no

​Habiliteringstjenesten for voksne, Østmarka​Sidsel Jullumstrø

sidsel.jullumstro@stolav.no

​Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos
​​Habiliteringstjenesten for barn og unge​Anita Hoff

anita.hoff@hnt.no

​​Habiliteringstjenesten for voksne​Marion Elisabeth Ness

marionelisabeth.ness@helse-nordtrondelag.no

Helgelandssykehuset​
​Habiliteringstjenesten, barn og voksen​Marita Kristiansen

marita.kristiansen@helgelandssykehuset.no

​Nordlandssykehuset
​​Barnehabiliteringen, Bodø​Vigdis Aasen Grubstad

vigdis.aasen.grubstad@nordlandssykehuset.no

​Voksenhabilitering, Bodø​Britt Karin Bakkefjell

britt.karin.bakkefjell@nordlandssykehuset.no

Barne -og voksenhabilitering, Lofoten​​Beate Johansen

bjo008@nordlandssykehuset.no

​Barne -og voksenhabilitering, Vesterålen​Sonja Stavem

sonja.stavem@nordlandssykehuset.no

​​Universitetssykehuset Nord-Norge
​Barne -og voksenhabilitering, Narvik​Vanja Rottem

vanja.rottem@unn.no

​Barne -og voksenhabilitering, Harstad​Grethe Nicolaysen

grethe.nicolaysen@unn.no

Habilitering for barn og unge, Tromsø​Oddmar Ole Steinsvik

oddmar.ole.steinsvik@unn.no

Voksenhabilitering, Tromsø​Per Wilhelmsen

per.wilhelmsen@unn.no

​​Finnmarkssykehuset
​​Barnehabiliteringen, Hammerfest​Hilde Lund

hilde.lund@finnmarkssykehuset.no

​Voksenhabiliteringen, Kirkenes​Hilde M. Kristiansen

hilde.margrete.kristiansen@finnmarkssykehuset.no

Referater

Referater
2019-06-14 Referat AU voksen
2019-03-19 Referat Skypemøte.pdf
2019-03-13 Referat AU HABU.pdf
2019-02-15 Referat AU og Hdir.pdf
2019-02-14 Referat AU HAVO.pdf
2019-02-14 Referat AU Felles.pdf
Møtereferat_konstituering_HAVO2018.pdf

Lenker

Aldring og helse     

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Helsedirektoratet (om habilitering, barn og unge)

Helsedirektoratet (om habilitering, voksne)

Hjernehjelp for barn

Kartleggingsbanken

Medisinsk forening for nevrohabilitering 

NAKU (Nasjonalt fagmiljø for utviklingshemming)

NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier)

NFSS Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

RHABU (Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge)

Sjelden.no

Stiftelsen SOR (Samordningsrådet)

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser


Vennligst meld i fra om det er lenker som ikke virker. 

Årlig nettverkssamling for fysio - og ergoterapeuter i HAVO

Faglig råd

Ulike råd og hjelp til habilitøren
Psykisk lidelse hos mennesker med psykisk utviklingshemming
Psykisk utviklingshemming
Atferdsvansker hos voksne med psykisk utviklingshemming
​Regional retningslinje for diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming

Fant du det du lette etter?