logo habilitering no

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringsfeltet samlet på ett sted

Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering og Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering har et nært samarbeid. Disse nettsidene skal være et bindeledd mellom ledernettverkenes arbeidsutvalg, ledere og fagpersoner i habiliteringstjenestene i landet og ulike samarbeidsparter.
Begge arbeidsutvalgene er satt sammen av 1 representant fra habiliteringstjenestene i hver helseregion (Helse Sør-Øst, Helse Midt, Helse Nord og Helse Vest).  Arbeidsutvalgene har 5 årlige møter, der man deler tiden mellom separate og felles møter. Det sendes ut felles nyhetsbrev etter alle møtene. Arbeidsutvalgene arrangerer også nasjonale lederkonferanser og fagkonferanser.

Det er Per Wilhelmsen som er ansvarlig redaktør og Hans Kristian Høgås som er nettredaktør, begge arbeider ved seksjon for habilitering i Tromsø.

Innspill og forslag til innhold kan sendes til per.wilhemsen@unn.no eller hans.kristian.hogas@unn.no

Barnehabilitering

Styremedlemmer, barnehabilitering

Arbeidsutvalg 2016-2017
Helseforetak​Representant Vararepresentant
​Helse Nord​Hilde Lund (2015-2019)​Oddmar Ole Steinsvik (2015-2019)
​Helse Midt-Norge​Anne Helen Marøy Ulvestad (2018-2019)
Anne Lise Høyland (2018-2020)
​Helse Vest​Kari Anne B.Ringdal (2017-2019))​John Conrad Brandsø (2017-2019)
​Helse Sør-Øst (1) ​Trude Høvik Yacoubian (2018-2020)​Randi Damgård (2018-2019/2020)
​Helse Sør-Øst (2)​Jon Sverre Skranes (2017-2019)Wenche M. Røkke ​(2017-2019)

Styre:
Leder: Anne Helen Marøy Ulvestad
Sekretær: Kari Anne B. Ringdal
Kasserer: Hilde Lund
Styrerepresentanter: Jon Sverre Skranes og Trude Høvik Yacoubian
Revisor: Kari Krum Bang (2016-2018)
Valgkomite: Eva Løkvik (2018-2019) og Brit Kristiansen (2018-2019)

Statutter barn (vedtatt på årsmøtet 2011) 

NASJONALT NETTVERK FOR LEDERE I BARNEHABILITERING
Oppdatert i tråd med Stiftelsesdokument for Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering vedtatt 4 juni 2009.
Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering er et fagnettverk for ledere i spesialisthelsetjenesten som arbeider med habilitering av barn som hovedoppgave.

1. Formål
Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering skal bidra til utvikling av en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste innen barnehabilitering for å sikre barn med varige funksjonsnedsettelser et best mulig habiliteringstilbud.
2. Medlemmer
Administrative og faglige medlemmer som har driftsansvar i enheter for barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten kan delta. Årsmøtet avgjør deltagelse i nettverket. Utgangspunktet for nettverket vil være de enheter som har betalt kontingent.
3. Organisering
3.1 Årsmøtet er nettverkets høyeste organ
3.1.1 Årsmøtet avholdes årlig
3.1.2 Årsmøtepapirene skal være sendt ut senest 14 dager før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest 1 måned før møtet.
3.1.3 Årsmøtet evaluerer og godkjenner årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag, handlingsplan og evt. innkomne forslag.
3.1.4 Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
3.1.5 Medlemmer som har betalt kontingent gjeldende år har en stemme på årsmøtet.
3.1.6 Årsmøtet velger revisor, leder og valgkomite.
3.1.7 Årsmøtet ledes av valgt dirigent.
3.2. Nettverkets arbeidsutvalg.
3.2.1 Arbeidsutvalget er sammensatt av representanter fra alle RHF. Hver region oppnevner sin representant med vara. Helse Sørøst oppnevner 2.  Leder velges på årsmøtet blant disse representantene eller i tillegg til disse. Resten av AU konstituerer seg selv.
3.2.2 Representantene oppnevnes for 2 år, en tilstreber at ikke alle representantene går ut samtidig.
3.2.3 Arbeidsutvalget har møter minimum 4 ganger hvert år.
3.2.4 Arbeidsutvalget setter hvert år opp en handlingsplan som legges fram for godkjenning på årsmøtet.
4. Ledersamling
4.1   Ledersamling arrangeres årlig
4.2   Når ledersamling arrangeres som et felles arrangement mellom barn –og voksenhabilitering, skal det legges til rette for både felles og separat møtetid i programmet.
5. Økonomi
5.1  Foreningen er selveiende og ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over formue eller har krav på utdeling av overskudd eller hefter for eventuell gjeld. Midler som er overskudd fra et år til annet år blir godskrevet for neste år og vil gå inn i budsjettet for det året. Det blir ikke tatt ut overskudd til noen.
5.2 De som er medlemmer i foreningen betaler en årlig kontingent. Kontingenten innbetales innen 1 mars hvert år.
5.3   Eksterne midler blir ført på prosjektnummer i regnskapet.
5.4   Det legges frem budsjett og revidert regnskap på årsmøtet.
6. Oppløsning av foreningen
6.1 Årsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte å oppløse foreningen.
6.2 Ved oppløsning av foreningen vil midler som er gitt fra eksterne instanser bli sendt tilbake til disse.

Voksenhabilitering

Styremedlemmer, voksenhabilitering

Representanter i perioden 2018-2019
Helseforetak​Representant ​Vararepresentant
​Helse Nord​Per Wilhelmsen (leder)​Tone Johnsen
​Helse Midt-Norge​Marion Elisabeth Ness​Sidsel Jullumstrø
​Helse Vest​Bjørn Roar Vagle (sekretær)​Sigve Eintveit
​Helse Sør-Øst (1)​Terje Baasland (kasserer)​Aina Sander
​Helse Sør-Øst (2)​Eva Male Davidsen (rep.-legegruppen)​Unni Pedersen
​Tilleggsmedlem​Ellen Katrine Rud

​Nils Olav Aanonsen

Statutter, voksen

Nasjonalt ledernettverk for habilitering er et nettverk i spesialisthelsetjenesten som arbeider med habilitering av voksne som hovedoppgave.
1. Formål
Nasjonalt ledernettverk for habilitering skal bidra til utvikling av en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste innen habilitering som sikrer voksne med tidlig ervervet og varige funksjonsnedsettelser et best mulig habiliteringstilbud.
2. Deltagere
Ledere av kliniske avdelinger som driver habiliteringstjenester etter lov om spesialisthelsetjenester kan være medlemmer av nettverket.
3. Organisering
3.1 Årsmøtet er nettverkets høyeste organ.
3.1.1 Årsmøtet avholdes hvert år.
3.1.2.  Årsmøtepapirene skal være sendt ut senest 2 uker før årsmøtet
3.1.3 Årsmøtet evaluerer og godkjenner årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag og handlingsplan og eventuelt andre saker.
3.1.4 Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.
3.1.5 Hvert medlemskap har en stemme på årsmøtet.
3.1.6 Årsmøtet velger revisor.
3.2 Nettverkets arbeidsutvalg
3.2.1 Arbeidsutvalget består av 5 personer. Årsmøtet oppnevner en representant m/vara fra hver av helseregionene Nord, Midt og Vest og 2 fra Helse Sør-Øst. For å sikre spesialistdeltakelse kan Årsmøtet supplere AU med inntil 1 representant.
3.2.3   Arbeidsutvalget konstituerer seg selv.
3.2.4   Representantene oppnevnes for 2 år, en tilstreber at ikke alle representantene går ut samtidig.
3.2.5   Arbeidsutvalget har møter minimum 4 ganger hvert år.
3.2.6   Arbeidsutvalget setter hvert år opp handlingsplan som legges fram for godkjenning på årsmøtet.
4. Ledersamling
4.1 Ledersamling arrangeres som et felles arrangement mellom ledernettverket/foreningen for barn og voksne, med både felles og separat møtetid i programmet.
5. Økonomi
5.1 Foreningen er selveiende og ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over formue eller har krav på utdeling av overskudd eller hefter for eventuell gjeld. Midler som er overskudd fra et år til annet år blir godskrevet for neste år og vil gå inn i budsjettet for det året. Det blir ikke tatt ut overskudd til noen.
5.2 De som er medlemmer i foreningen betaler en årlig kontingent. Kontingenten innbetales til foreningen innen 1.mars hvert år.
5.3 Eksterne midler blir ført på prosjektnummer i regnskapet.
5.4 Det legges frem budsjett og revidert regnskap på årsmøtet.
6. Oppløsning av foreningen
6.1 Årsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte å oppløse foreningen.
6.2 Ved oppløsning av foreningen vil midler som er gitt fra de eksterne sendt tilbake til disse.

Kurs/konferanse/seminarer

Arrangementsoversikt
​Fra​Til​Tittel​Sted​Avgift ​Lenke
30.08.201830.08.2018​Fagsamling: Mer mestringVerdalsøyra​ikke oppgitt  Les mer
05.09.201805.09.2018​Psykoser hos personer med utviklingshemning​Oslo​NOK 1545    ​Les mer
14.09.201814.09.2018​Asperger syndrom og seksualitet ​Trondheim​NOK 1395​Les mer
17.09.201817.09.2018​Asperger syndrom og seksualitet ​Bergen​NOK 1395Les mer
18.09.201818.09.2018​Asperger syndrom og seksualitet ​Oslo​NOK 1395​Les mer
26.09.201826.09.2018​Kapittel 9 - rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning​Oslo​NOK 1565​Les mer
27.09.201828.09.2018​20th International Conference on Autism​London​EUR 250Les mer
15.10.201815.10.2018​Fragilt X syndrom med tilleggsdiagnose ADHD/ADD, Aspergers syndrom eller autismespekterforstyrrelse​Frambu​NOK 500​Les mer
11.11.201814.11.2018​AUCD 2018 conferenceWashington​​USD 495​Les mer
12.11.201812.11.2018​Felleskonferansen 2018: Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer​Trondheim​Ingen avgift​Les mer

13.11.2018

13.11.2018Felleskonferansen 2018: Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer​Tromsø​NOK 500Les mer
21.11.201821.11.2018​Helsehjelp gitt med tvang​Jølster ​ingen avgiftLes mer
23.11.201824.11.2018​Tvungen omsorg og sikring​Stjørdal​NOK 2100Les mer
26.11.201826.11.2018​Felleskonferansen 2018: Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer​OsloNOK 500​Les mer
27.11.201827.11.2018Felleskonferansen 2018; Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer​Bergen​NOK 400Les mer
03.12.201807.12.2018​Kurs i AMPS (ergoterapeutisk observasjonsmetode)​Hammel​DKK 8500Les mer
04.12.201804.12.2018​Kurs: Væremåter og tiltak​Oslo​NOK 850Les mer
25.04.201928.04.2019​7th World Congress on ADHD​Lisboa​ikke oppgittLes mer
23.05.201925.05.2019​EAMHID 2019​Barcelona​ikke oppgitt

Les mer

Mandagsundervisning i habilitering

Hver mandag fra kl.08:30 til kl.09:30 (ikke helligdager og i sommerferien) inviteres du til å følge ulike forelesninger innen habiliteringsfaget. Forelesningene koordineres fra Tromsø. Forelesningene er gruppert slik:

  • Uke 1- 6:       Introduksjon til målgruppene
  • Uke 7-19       Utredning, kartlegging og diagnostisering
  • Uke 20-38     Medisinskfaglig (opphold i sommerferie)
  • Uke 39-42     Juridiske forhold for habiliteringsabeid
  • Uke 43-51     Arbeidsmetoder

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.

Delta på videokonferanse: ring 997077
Delta på Skype: slå inn 997077@uc.nhn.no

Undervisningsplan 2018
​Uke​Dato​Tema​Foreleser​Stilling
​208.01.2018​Psykisk utviklingshemmede​Oddmar Ole SteinsvikAvd.leder/psykologspesialist ved Barnehabiliteringen, UNN HF
​315.01.2018​Psykiske lidelser og utviklingshemming​Even Myrbakk​Psykologspesialist, PIT, Nordlandssykehuset HF
​422.01.2018​Muskelsyke og CP​Eva Stensland​Overlege, Habiliteringsseksjonen, UNN HF
​529.01.2018​Psykiske lidelser og autismespekterforstyrrelser ​Trine Lise Bakken​Enhetsleder/forsker PhD, Regional kompetansetjeneste for psykiatri og utviklingshemning/autisme, Oslo univ. sykehus HF
​605.02.2018​ASD/ADHD/Tourette - en innføring​Kari Anne Pedersen​Rådgiver, R-FAAT
​712.02.2018​Unge brukere som faller mellom to stoler​Per Håkan Brøndbo​Instituttleder, RKBU Nord
​819.02.2018​Føtalt alkoholsyndrom (FASD)​Jon Skranes​Overlege/prof.dr.med, HABU, Sørlandet sykehus HF
​926.02.2018​Kognitiv og nevropsykologisk utredning​Roar Glefjell​Nevropsykolog ved Fys.med og rehab. - UNN HF Harstad
​1005.03.2018​ADOS / ADI - R​Sidsel Romhus​Psykologspesialist, PHR Barn/unge, Nordlandssykehuset HF
​1112.03.2018​Tvang/makt og psykisk utviklingshemmede​Aslak Syse​Professor emeritus ved UiO
​1219.03.2018​Multimodal funksjonell analyseNils Øivind Offernes ​​Psykologspesialist, Oslo univ. sykehus HF
1509.04.2018​Spesifikke språk-forstyrrelser; diagnostisering og komorbiditet med andre nevroutviklingsforstyrrelser​Lill-May Henriksdatter​Fagkonsulent og logoped, Hab.enhet Harstad, UNN HF
​1616.04.2018​" En pasient har behov for ASK – hva gjør vi nå?" Kartlegging for best mulig tilpasning ​Edda Granly​Spes.pedagog hos Finnmarkssykehuset HF
​1723.04.2018​Etiologisk utredning av psykisk utviklingshemmede​Katalin Juhasz​Overlege/spesialist i psykiatri, Voksenhab. - Akershus univ.sykehus HF
​1830.04.2018​Ernæring/spisevansker hos personer med ASD​Jørgen Finvåg og Roy Salamonsen​Fagkonsulent og vernepleier ved Barnehabiliteringen, UNN HF
​1907.05.2018​Vineland-II ​Per Håkan Brøndbo​Instituttleder, RKBU Nord
​2014.05.2018​​Legens rolle i habilitering -  diagnoser viktig?​Eva Male Davidsen​Avd.leder, Voksenhabilitering, Akershus univ.sykehus HF
​2228.05.2018​Habilitering fra et bruker-perspektiv​Gunn Strand Hutchinson​Dosent på Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet og nestleder i regionalt brukerutvalg i Helse Nord
​2304.06.2018​Syndromologi/dysmorfologi​Valeria Marton​Overlege/genetiker, Habiliteringsseksjonen, UNN HF
​2411.06.2018​Medikamentell behandling av (psykiske lidelser) hos personer med autismespekterdiagnose​Bouke Strikwerda​Psykiater, Habiliteringsseksjonen, UNN HF
​3527.08.2018​Adaptiv kartleggingKenneth Larsen​​Rådgiver, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst
​3603.09.2018​Rettsikkerhet ved lovbrudd – overgriper og offer med kognitiv svikt​Lise Folkestad og Nina Dahl​Politioverbetjent/familievoldskoordinator ved Troms politidistrikt og rådgiver i Tromsø kommune
​3710.09.2018​​Fysioterapi ved nevro-muskulære sykdommer​Andreas R. Dybesland​Spesialfysioterapeut, Nevromuskulært Kompetansesenter, UNN HF
​3817.09.2018​​Fragilt X-syndrom og FXTAS​Sigurd Sparr​Rådgiver og lege, Habiliteringsseksjonen, UNN
​3924.09.2018Medisinsk utredning i habilitering ift pasientgruppen med CP og PETØ​Peder JoakimsenOverlege, Barnehabiliteringen Tromsø, UNN
​4001.10.2018​​Beslutningskompetanse, tvang og makt I: Kapittel 9​Marius Storvik​Førsteamanuensis ved UiT-Norges arktiske universitet
​4108.10.2018​Aktivitetsregistering​Hilde HusbySeksjonsleder, Spesialisert habilitering, Nordmøre og Romsdal
​4215.10.2018​​Koordinerende enhet og individuell plan​Tove Hauan Løvli ​Rådgiver, Koordinerende enhet, UNN HF
​4322.10.2018​Behandling av personer med PU som har begått seksuelle overgrep​Hege Nilsen​Spes.konsulent, Hab.team for voksne, Nordlandssykehuset HF, Bodø
​4429.10.2018Seksuell helse hos utviklingshemmede​Heidi Solvang​Fagkonsulent, Hab.tjenesten for voksne, Finnmarkssykehuset HF
​4505.11.2018​Beslutningskompetanse, tvang og makt II: Kapittel 4a​Marius Storvik​Førsteamanuensis ved UiT-Norges arktiske universitet
​4612.11.2018​Førerkortvurderinger i habilitering​Caroline Jota og Sigurd Sparr​Psykologspesialist og rådgiver/lege, Voksenhabiliteringen, UNN Tromsø
​4719.11.2018​Psykoedukasjon​Michael Lensing​Spesialpedagog PhD ved NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier)
​4826.11.2018​​Psykisk utviklingshemning og GAP-modellen​Bjørn Roar Vagle​Seksjonsleder, Voksenhabiliteringen, Stavanger universitetssjukehus HF
​4903.12.2018Utviklingshemning, overvekt og fedme, aktivitet og ernæring​Olaug Laukeland og Marianne NielsenFagkonsulent i ergoterapi/ass.klinikkdirektør, HAVO, Haukeland universitetssykehus
​5010.12.2018​Fysisk aktivitet for psykisk utviklingshemmedeHeidi Kosmo​Spesialfysioterapeut, Valnesfjord Helsesportsenter
​5117.12.2018​Habilitering fra et bruker-perspektiv​Gunn Strand Hutchinson​Dosent på Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet og nestleder i regionalt brukerutvalg i Helse Nord

Nyhetsbrev 2010-2016

20160815 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2016/20160815 Nyhetsbrev AU.pdf20160815 Nyhetsbrev AU.pdf
20160515 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2016/20160515 Nyhetsbrev AU.pdf20160515 Nyhetsbrev AU.pdf

20150615 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2015/20150615 Nyhetsbrev AU.pdf20150615 Nyhetsbrev AU.pdf
20150315 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2015/20150315 Nyhetsbrev AU.pdf20150315 Nyhetsbrev AU.pdf

20141215 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2014/20141215 Nyhetsbrev AU.pdf20141215 Nyhetsbrev AU.pdf
20140415 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2014/20140415 Nyhetsbrev AU.pdf20140415 Nyhetsbrev AU.pdf

20131215 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2013/20131215 Nyhetsbrev AU.pdf20131215 Nyhetsbrev AU.pdf
20130915 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2013/20130915 Nyhetsbrev AU.pdf20130915 Nyhetsbrev AU.pdf
20130515 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2013/20130515 Nyhetsbrev AU.pdf20130515 Nyhetsbrev AU.pdf
20130315 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2013/20130315 Nyhetsbrev AU.pdf20130315 Nyhetsbrev AU.pdf

20121215 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2012/20121215 Nyhetsbrev AU.pdf20121215 Nyhetsbrev AU.pdf
20120915 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2012/20120915 Nyhetsbrev AU.pdf20120915 Nyhetsbrev AU.pdf
20120515 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2012/20120515 Nyhetsbrev AU.pdf20120515 Nyhetsbrev AU.pdf
20120315 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2012/20120315 Nyhetsbrev AU.pdf20120315 Nyhetsbrev AU.pdf
20120115 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2012/20120115 Nyhetsbrev AU.pdf20120115 Nyhetsbrev AU.pdf

20111215 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2011/20111215 Nyhetsbrev AU.pdf20111215 Nyhetsbrev AU.pdf
20110615 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2011/20110615 Nyhetsbrev AU.pdf20110615 Nyhetsbrev AU.pdf
20110115 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2011/20110115 Nyhetsbrev AU.pdf20110115 Nyhetsbrev AU.pdf

20101215 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2010/20101215 Nyhetsbrev AU.pdf20101215 Nyhetsbrev AU.pdf
20100930 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2010/20100930 Nyhetsbrev AU.pdf20100930 Nyhetsbrev AU.pdf
20100630 Nyhetsbrev AU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Nyhetsbrev/2010/20100630 Nyhetsbrev AU.pdf20100630 Nyhetsbrev AU.pdf

Lysark fra ledersamlinger


20170913 Ledersamling Fevik_Førerkortvurderinger.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2017 Ledersamling Fevik/20170913 Ledersamling Fevik_Førerkortvurderinger.pdf20170913 Ledersamling Fevik_Førerkortvurderinger.pdf
20170913 Ledersamling Fevik_Fritt behandlingsvalg inen spesialisert barnehabilitering.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2017 Ledersamling Fevik/20170913 Ledersamling Fevik_Fritt behandlingsvalg inen spesialisert barnehabilitering.pdf20170913 Ledersamling Fevik_Fritt behandlingsvalg inen spesialisert barnehabilitering.pdf
20170913 Ledersamling Fevik_Prosjekt forskningsbasert kunnskap.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2017 Ledersamling Fevik/20170913 Ledersamling Fevik_Prosjekt forskningsbasert kunnskap.pdf20170913 Ledersamling Fevik_Prosjekt forskningsbasert kunnskap.pdf
20170913 Ledersamling Fevik_Fritt behandlingsvalg og faglige utfordringer.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2017 Ledersamling Fevik/20170913 Ledersamling Fevik_Fritt behandlingsvalg og faglige utfordringer.pdf20170913 Ledersamling Fevik_Fritt behandlingsvalg og faglige utfordringer.pdf
20170913 Ledersamling Fevik_Fokus på forskning.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2017 Ledersamling Fevik/20170913 Ledersamling Fevik_Fokus på forskning.pdf20170913 Ledersamling Fevik_Fokus på forskning.pdf
20170913 Ledersamling Fevik_Medfødte russkader.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2017 Ledersamling Fevik/20170913 Ledersamling Fevik_Medfødte russkader.pdf20170913 Ledersamling Fevik_Medfødte russkader.pdf
20170913 Ledersamling Fevik_Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2017 Ledersamling Fevik/20170913 Ledersamling Fevik_Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark.pdf20170913 Ledersamling Fevik_Tilsyn HAVO Sykehuset Telemark.pdf

20160907 Ledersamling Sommarøy_Utvikling av ledere.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2016 Ledersamling Sommarøy/20160907 Ledersamling Sommarøy_Utvikling av ledere.pdf20160907 Ledersamling Sommarøy_Utvikling av ledere.pdf
20160907 Ledersamling Sommarøy_Forventninger til habilitering.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2016 Ledersamling Sommarøy/20160907 Ledersamling Sommarøy_Forventninger til habilitering.pdf20160907 Ledersamling Sommarøy_Forventninger til habilitering.pdf
20160907 Ledersamling Sommarøy_Spesialisert habilitering.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2016 Ledersamling Sommarøy/20160907 Ledersamling Sommarøy_Spesialisert habilitering.pdf20160907 Ledersamling Sommarøy_Spesialisert habilitering.pdf
20160907 Ledersamling Sommarøy_Informasjon fra HDIR.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2016 Ledersamling Sommarøy/20160907 Ledersamling Sommarøy_Informasjon fra HDIR.pdf20160907 Ledersamling Sommarøy_Informasjon fra HDIR.pdf
20160907 Ledersamling Sommarøy_Kvalitetsregistre.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2016 Ledersamling Sommarøy/20160907 Ledersamling Sommarøy_Kvalitetsregistre.pdf20160907 Ledersamling Sommarøy_Kvalitetsregistre.pdf
20160907 Ledersamling Sommarøy_Forventninger til habiliteringstjensten.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2016 Ledersamling Sommarøy/20160907 Ledersamling Sommarøy_Forventninger til habiliteringstjensten.pdf20160907 Ledersamling Sommarøy_Forventninger til habiliteringstjensten.pdf
20160907 Ledersamling Sommarøy_BUPgen.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2016 Ledersamling Sommarøy/20160907 Ledersamling Sommarøy_BUPgen.pdf20160907 Ledersamling Sommarøy_BUPgen.pdf
20160907 Ledersamling Sommarøy_Prosjekt helseindikatorer.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2016 Ledersamling Sommarøy/20160907 Ledersamling Sommarøy_Prosjekt helseindikatorer.pdf20160907 Ledersamling Sommarøy_Prosjekt helseindikatorer.pdf

20150923 Ledersamling Molde_Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2015 Ledersamling Molde/20150923 Ledersamling Molde_Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon.pdf20150923 Ledersamling Molde_Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon.pdf
20150923 Ledersamling Molde_Veilleder for supplerende medisinsk undersøkelse.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2015 Ledersamling Molde/20150923 Ledersamling Molde_Veilleder for supplerende medisinsk undersøkelse.pdf20150923 Ledersamling Molde_Veilleder for supplerende medisinsk undersøkelse.pdf
20150923 Ledersamling Molde_Brukerundersøkelse i HAVO.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2015 Ledersamling Molde/20150923 Ledersamling Molde_Brukerundersøkelse i HAVO.pdf20150923 Ledersamling Molde_Brukerundersøkelse i HAVO.pdf
20150923 Ledersamling Molde_Handlingsplan for forskning og fagutvikling.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2015 Ledersamling Molde/20150923 Ledersamling Molde_Handlingsplan for forskning og fagutvikling.pdf20150923 Ledersamling Molde_Handlingsplan for forskning og fagutvikling.pdf
20150923 Ledersamling Molde_Kvalitet i alle ledd.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2015 Ledersamling Molde/20150923 Ledersamling Molde_Kvalitet i alle ledd.pdf20150923 Ledersamling Molde_Kvalitet i alle ledd.pdf
20150923 Ledersamling Molde_Nasjonal kartlegging.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2015 Ledersamling Molde/20150923 Ledersamling Molde_Nasjonal kartlegging.pdf20150923 Ledersamling Molde_Nasjonal kartlegging.pdf
20150923 Ledersamling Molde_Om Ninjakoll.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2015 Ledersamling Molde/20150923 Ledersamling Molde_Om Ninjakoll.pdf20150923 Ledersamling Molde_Om Ninjakoll.pdf
20150923 Ledersamling Molde_Evaluering_Kvalitet i alle ledd.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2015 Ledersamling Molde/20150923 Ledersamling Molde_Evaluering_Kvalitet i alle ledd.pdf20150923 Ledersamling Molde_Evaluering_Kvalitet i alle ledd.pdf
20150923 Ledersamling Molde_Samarbeid kommune og spesialisthelsetjeneste.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2015 Ledersamling Molde/20150923 Ledersamling Molde_Samarbeid kommune og spesialisthelsetjeneste.pdf20150923 Ledersamling Molde_Samarbeid kommune og spesialisthelsetjeneste.pdf
20150923 Ledersamling Molde_Videomodelleringsprosjekt.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2015 Ledersamling Molde/20150923 Ledersamling Molde_Videomodelleringsprosjekt.pdf20150923 Ledersamling Molde_Videomodelleringsprosjekt.pdf
20150923 Ledersamling Molde_Fremtidsrettet og koordinert arbeid.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2015 Ledersamling Molde/20150923 Ledersamling Molde_Fremtidsrettet og koordinert arbeid.pdf20150923 Ledersamling Molde_Fremtidsrettet og koordinert arbeid.pdf
20150923 Ledersamling Molde_Konsekvenser av kommunereformen.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2015 Ledersamling Molde/20150923 Ledersamling Molde_Konsekvenser av kommunereformen.pdf20150923 Ledersamling Molde_Konsekvenser av kommunereformen.pdf
20150923 Ledersamling Molde_Om HABSam prosjekt.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2015 Ledersamling Molde/20150923 Ledersamling Molde_Om HABSam prosjekt.pdf20150923 Ledersamling Molde_Om HABSam prosjekt.pdf
20150923 Ledersamling Molde_Program.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2015 Ledersamling Molde/20150923 Ledersamling Molde_Program.pdf20150923 Ledersamling Molde_Program.pdf

20140917 Ledersamling Bergen_Aktivitetsstyrt bemanning_referanser.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2014 Ledersamling Bergen/20140917 Ledersamling Bergen_Aktivitetsstyrt bemanning_referanser.pdf20140917 Ledersamling Bergen_Aktivitetsstyrt bemanning_referanser.pdf
20140917 Ledersamling Bergen_Aktivitetsstyrt bemanning.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2014 Ledersamling Bergen/20140917 Ledersamling Bergen_Aktivitetsstyrt bemanning.pdf20140917 Ledersamling Bergen_Aktivitetsstyrt bemanning.pdf
20140917 Ledersamling Bergen_Det gode liv.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2014 Ledersamling Bergen/20140917 Ledersamling Bergen_Det gode liv.pdf20140917 Ledersamling Bergen_Det gode liv.pdf
20140917 Ledersamling Bergen_Habiliteringens møte med fremmede kulturer.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2014 Ledersamling Bergen/20140917 Ledersamling Bergen_Habiliteringens møte med fremmede kulturer.pdf20140917 Ledersamling Bergen_Habiliteringens møte med fremmede kulturer.pdf
20140917 Ledersamling Bergen_Nytt fra HDIR.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2014 Ledersamling Bergen/20140917 Ledersamling Bergen_Nytt fra HDIR.pdf20140917 Ledersamling Bergen_Nytt fra HDIR.pdf
20140917 Ledersamling Bergen_Kommunenes forventninger.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2014 Ledersamling Bergen/20140917 Ledersamling Bergen_Kommunenes forventninger.pdf20140917 Ledersamling Bergen_Kommunenes forventninger.pdf
20140917 Ledersamling Bergen_Program.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2014 Ledersamling Bergen/20140917 Ledersamling Bergen_Program.pdf20140917 Ledersamling Bergen_Program.pdf

20130918 Lederkonferanse Drammen_Psykisk helse og kognitiv funksjon.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2013 Lederkonferanse Drammen/20130918 Lederkonferanse Drammen_Psykisk helse og kognitiv funksjon.pdf20130918 Lederkonferanse Drammen_Psykisk helse og kognitiv funksjon.pdf
20130918 Lederkonferanse Drammen_Levevillkår for utviklingshemmede.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2013 Lederkonferanse Drammen/20130918 Lederkonferanse Drammen_Levevillkår for utviklingshemmede.pdf20130918 Lederkonferanse Drammen_Levevillkår for utviklingshemmede.pdf
20130918 Lederkonferanse Drammen_Program.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2013 Lederkonferanse Drammen/20130918 Lederkonferanse Drammen_Program.pdf20130918 Lederkonferanse Drammen_Program.pdf
20130918 Lederkonferanse Drammen_Aktivitetsdata HDIR.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2013 Lederkonferanse Drammen/20130918 Lederkonferanse Drammen_Aktivitetsdata HDIR.pdf20130918 Lederkonferanse Drammen_Aktivitetsdata HDIR.pdf
20130918 Lederkonferanse Drammen_Helhetlige og koordinerte tjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2013 Lederkonferanse Drammen/20130918 Lederkonferanse Drammen_Helhetlige og koordinerte tjenester.pdf20130918 Lederkonferanse Drammen_Helhetlige og koordinerte tjenester.pdf
20130918 Lederkonferanse Drammen_Nytt fra RHABU.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2013 Lederkonferanse Drammen/20130918 Lederkonferanse Drammen_Nytt fra RHABU.pdf20130918 Lederkonferanse Drammen_Nytt fra RHABU.pdf

20121101_MIUH fagmøte Bergen_Om utredning og genetikk.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2012 Møte i MIUH Bergen/20121101_MIUH fagmøte Bergen_Om utredning og genetikk.pdf20121101_MIUH fagmøte Bergen_Om utredning og genetikk.pdf
20121101_MIUH fagmøte Bergen_Hvorfor habilitering.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2012 Møte i MIUH Bergen/20121101_MIUH fagmøte Bergen_Hvorfor habilitering.pdf20121101_MIUH fagmøte Bergen_Hvorfor habilitering.pdf
20121101_MIUH fagmøte Bergen_Struktur rundt diagnoser.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2012 Møte i MIUH Bergen/20121101_MIUH fagmøte Bergen_Struktur rundt diagnoser.pdf20121101_MIUH fagmøte Bergen_Struktur rundt diagnoser.pdf

20120919 Lederkonferanse Trondheim_Målinger av venteliste_fristbrudd_mv.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2012 Lederkonferanse Trondheim/20120919 Lederkonferanse Trondheim_Målinger av venteliste_fristbrudd_mv.pdf20120919 Lederkonferanse Trondheim_Målinger av venteliste_fristbrudd_mv.pdf
20120919 Lederkonferanse Trondheim_Om oppdragsdokumentene.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2012 Lederkonferanse Trondheim/20120919 Lederkonferanse Trondheim_Om oppdragsdokumentene.pdf20120919 Lederkonferanse Trondheim_Om oppdragsdokumentene.pdf
20120919 Lederkonferanse Trondheim_Tilrettelegge for forskning.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2012 Lederkonferanse Trondheim/20120919 Lederkonferanse Trondheim_Tilrettelegge for forskning.pdf20120919 Lederkonferanse Trondheim_Tilrettelegge for forskning.pdf
20120919 Lederkonferanse Trondheim_Kvalitet i helsetjenesten.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2012 Lederkonferanse Trondheim/20120919 Lederkonferanse Trondheim_Kvalitet i helsetjenesten.pdf20120919 Lederkonferanse Trondheim_Kvalitet i helsetjenesten.pdf
20120919 Lederkonferanse Trondheim_Kvalitet i våre tjenester.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2012 Lederkonferanse Trondheim/20120919 Lederkonferanse Trondheim_Kvalitet i våre tjenester.pdf20120919 Lederkonferanse Trondheim_Kvalitet i våre tjenester.pdf
20120919 Lederkonferanse Trondheim_Omsorgsfeltets hviskelek.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2012 Lederkonferanse Trondheim/20120919 Lederkonferanse Trondheim_Omsorgsfeltets hviskelek.pdf20120919 Lederkonferanse Trondheim_Omsorgsfeltets hviskelek.pdf
20120919 Lederkonferanse Trondheim_Samorganisering barn og voksne i Oppland.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2012 Lederkonferanse Trondheim/20120919 Lederkonferanse Trondheim_Samorganisering barn og voksne i Oppland.pdf20120919 Lederkonferanse Trondheim_Samorganisering barn og voksne i Oppland.pdf
20120919 Lederkonferanse Trondheim_Program.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2012 Lederkonferanse Trondheim/20120919 Lederkonferanse Trondheim_Program.pdf20120919 Lederkonferanse Trondheim_Program.pdf

20100922 Ledersamling Hamar_Utfordringer ved å lede en kunnskapsbedrift.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2010 Ledersamling Hamar/20100922 Ledersamling Hamar_Utfordringer ved å lede en kunnskapsbedrift.pdf20100922 Ledersamling Hamar_Utfordringer ved å lede en kunnskapsbedrift.pdf
20100922 Ledersamling Hamar_Utfordringer i voksenhabilitering.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2010 Ledersamling Hamar/20100922 Ledersamling Hamar_Utfordringer i voksenhabilitering.pdf20100922 Ledersamling Hamar_Utfordringer i voksenhabilitering.pdf
20100922 Ledersamling Hamar_Problemstillinger ifm henvisninger.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2010 Ledersamling Hamar/20100922 Ledersamling Hamar_Problemstillinger ifm henvisninger.pdf20100922 Ledersamling Hamar_Problemstillinger ifm henvisninger.pdf
20100922 Ledersamling Hamar_Forholdet juss og medisin.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2010 Ledersamling Hamar/20100922 Ledersamling Hamar_Forholdet juss og medisin.pdf20100922 Ledersamling Hamar_Forholdet juss og medisin.pdf
20100922 Ledersamling Hamar_Forventninger til habiliteringstjenesten.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2010 Ledersamling Hamar/20100922 Ledersamling Hamar_Forventninger til habiliteringstjenesten.pdf20100922 Ledersamling Hamar_Forventninger til habiliteringstjenesten.pdf
20100922 Ledersamling Hamar_Prinsipper for prioriteringer.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2010 Ledersamling Hamar/20100922 Ledersamling Hamar_Prinsipper for prioriteringer.pdf20100922 Ledersamling Hamar_Prinsipper for prioriteringer.pdf
20100922 Ledersamling Hamar_Program.pdfhttps://unn.no/Documents/Habilitering i spesialisthelsetjenesten/Lysark fra ledersamlinger/2010 Ledersamling Hamar/20100922 Ledersamling Hamar_Program.pdf20100922 Ledersamling Hamar_Program.pdf

Kontaktinformasjon, habiliteringstjenester for barn og unge

Kontaktinformasjon
​Helseforetak​Tjeneste​Telefon​Hjemmeside
​Sykehuset Innlandet HF​Habiliteringstjenesten, Furnes​915 06 200​Klikk for å åpne
​Habiliteringstjenesten, Lillehammer​916 06 200​Klikk for å åpne
​Akershus universitetssykehus HF​Seksjon for barnehabilitering​67 96 22 10​​Klikk for å åpne
​Oslo universitetssykehus HF​Seksjon for nevrohabilitering, barn (Ullevaal)​22 11 76 35​​Klikk for å åpne
​Seksjon for nevrohabilitering, barn (Rikshospitalet)​23 07 02 03​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Østfold HF​Seksjon for barnehabilitering​69 86 98 00​​Klikk for å åpne
​Sørlandet sykehus HF​Seksjon for barnehabilitering, Arendal​37 07 57 50​​Klikk for å åpne
​Seksjon for barnehabilitering, Kristiansand​38 07 43 95​​Klikk for å åpne
​Vestre Viken HF​Habiliteringsavdelingen, Drammen sykehus​32 24 57 70​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Telemark HF​Habiliteringsseksjonen for barn og unge​35 00 29 00​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Vestfold HF​Habiliteringssenteret​33 30 82 00​​Klikk for å åpne
​Helse Bergen HF​Habiliteringstjenesten for barn og unge​55 97 83 35​​Klikk for å åpne
​Helse Stavanger HF​Barnehabiliteringen, Mariero ​51 51 47 00​​Klikk for å åpne
​Helse Førde HF​Avdeling for barnehabilitering​57 83 96 00​​Klikk for å åpne
​Helse Fonna HF​Seksjon habilitering, læring og mestring​52 73 46 00​​Klikk for å åpne
​Kristiansund sykehus HF​Enhet for barnehabilitering​71 21 75 70​​Klikk for å åpne
​Ålesund sjukehus HF​Seksjon for barnehabilitering​70 10 64 43​​Klikk for å åpne
​St. Olavs Hospital HF​Trondsletten habiliteringssenter​72 82 21 00​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Levanger HF​Habiliteringstjenesten for barn og unge​74 09 83 02​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Namsos HF​Habiliteringstjenesten for barn og unge​74 21 58 71​​Klikk for å åpne
​Helgelandssykehuset HF​Habiliteringstjenesten, Brønnøysund​75 06 06 60​​Klikk for å åpne
​Habiliteringstjenesten, Mo i Rana​75 12 52 70​​Klikk for å åpne
​Habiliteringstjenesten, Mosjøen​75 11 24 00​​Klikk for å åpne
​Habiliteringstjenesten, Sandnessjøen​75 06 54 50​​Klikk for å åpne
​Nordlandssykehuset HF​Barnehabiliteringen, Bodø​414 63 806​​Klikk for å åpne
​Barnehabiliteringen, Lofoten​76 60 02 73​​Klikk for å åpne
​Barnehabiliteringen, Vesterålen​75 42 50 40​​Klikk for å åpne
​Universitetssykehuset Nord-Norge HF​Barnehabiliteringen, Tromsø​77 75 59 40​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsenhet Harstad​77 01 56 50​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsenhet Narvik​76 96 82 55​​Klikk for å åpne
​Finnmarkssykehuset HF​Barnehabiliteringen​78 42 16 20​​Klikk for å åpne

Kontaktinformasjon, habiliteringstjenester for voksne

Kontaktinformasjon
​Helseforetak​Tjeneste​Telefon ​Hjemmeside
​Akershus universitetssykehus HFAvdeling for voksenhabilitering​​67 96 84 50​Klikk for å åpne
​Oslo universitetssykehus HF​Avdeling for nevrohabilitering​22 11 91 44​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Innlandet HF​Habiliteringstjenesten, Lillehammer​916 06 200​​Klikk for å åpne
​Habiliteringstjenesten, Furnes​916 06 200​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Østfold HF​Seksjon voksenhabilitering​69 86 98 00​​Klikk for å åpne
​Vestre Viken HF​Spesialseksjon, utviklingshemming/autismediagnoser med alvorlige psykiatriske symptomer/atferdsvansker​32 86 14 10
​Habiliteringssenteret​32 24 57 70​​Klikk for å åpne
​Sykehuset i Vestfold HF​Habiliteringssenteret​33 30 82 00​​Klikk for å åpne
​Glenne regionale senter for autisme​33 03 64 50​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Telemark HF​Seksjon Habilitering for voksne​35 00 29 00​​Klikk for å åpne
​Sørlandet sykehus HF​Seksjon for voksenhabilitering, Kristiansand​38 14 93 90​​Klikk for å åpne
​Seksjon for voksenhabilitering, Arendal​952 39 000​​Klikk for å åpne
​Helse Bergen HF​Habiliteringstjenesten for voksne​55 53 50 00​​Klikk for å åpne
​Helse Stavanger HF​Habiliteringstjenesten for voksne​51 51 24 68 ​​Klikk for å åpne
​Helse Fonna HF​Seksjon for habiltering, læring og meistring​52 73 46 00​​Klikk for å åpne
​Helse Førde HF​Vaksenhabilitering/sentralt ressursteam​57 83 91 75​​Klikk for å åpne
​Helse Møre og Romsdal HF​Spesialisert habilitering, Sunnmøre​70 10 61 36​​Klikk for å åpne
​Spesialisert habilitering, Nordmøre og Romsdal​71 21 70 30​​Klikk for å åpne
​St.Olavs Hospital HF​Habiliteringstjenesten for voksne, Østmarka​72 82 36 30​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Levanger HF​Habiliteringstjenesten for voksne​74 09 80 00​​Klikk for å åpne
​Helgelandssykehuset HF  ​Habiliteringsavdelingen, Mo Rana ​75 12 52 70​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsavdelingen, Mosjøen ​75 11 24 00​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsavdelingen, Sandnessjøen​75 06 54 60​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsavdelingen, Brønnøysund​75 06 06 60​​Klikk for å åpne
​Nordlandssykehuset HF​Habiliteringsteamet i Lofoten​76 06 02 73​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsteamet i Vesterålen​75 42 50 40​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsteamet for voksne, Bodø​75 57 10 74​​Klikk for å åpne
​Psykiatrisk Innsatsteam​75 53 40 00​​Klikk for å åpne
​Universitetssykehuset Nord-Norge HF​Habiliteringsenhet Tromsø​77 75 41 80​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsenhet Harstad​77 01 56 50​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsenhet Narvik​76 96 82 55​​Klikk for å åpne
​Finnmarkssykehuset HF​Habiliteringstjenesten for voksne i Finnmark​78 97 31 50​​Klikk for å åpne

Referater

11-09-2018 Konstituering AU-voksne 

Lenker

Aldring og helse     

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Helsedirektoratet (om habilitering, barn og unge)

Helsedirektoratet (om habilitering, voksne)

Hjernehjelp for barn

Kartleggingsbanken

Medisinsk forening for nevrohabilitering 

NAKU (Nasjonalt fagmiljø for utviklingshemming)

NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier)

NFSS Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

RHABU (Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge)

Stiftelsen SOR (Samordningsrådet)

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Vennligst meld i fra om det er lenker som ikke virker. 

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)