logo habilitering no

Habilitering i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringsfeltet samlet på ett sted

Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering og Nasjonalt nettverk for ledere i voksenhabilitering har et nært samarbeid. Disse nettsidene skal være et bindeledd mellom ledernettverkenes arbeidsutvalg, ledere og fagpersoner i habiliteringstjenestene i landet og ulike samarbeidsparter.
Begge arbeidsutvalgene er satt sammen av 1 representant fra habiliteringstjenestene i hver helseregion (Helse Sør-Øst, Helse Midt, Helse Nord og Helse Vest).  Arbeidsutvalgene har 5 årlige møter, der man deler tiden mellom separate og felles møter. Det sendes ut felles nyhetsbrev etter alle møtene. Arbeidsutvalgene arrangerer også nasjonale lederkonferanser og fagkonferanser.

Det er Per Wilhelmsen som er ansvarlig redaktør og Hans Kristian Høgås som er nettredaktør, begge arbeider ved seksjon for habilitering i Tromsø.

Innspill og forslag til innhold kan sendes til per.wilhemsen@unn.no eller hans.kristian.hogas@unn.no

Barnehabilitering

Styremedlemmer, barnehabilitering

Arbeidsutvalg 2016-2017
Helseforetak​Representant Vararepresentant
​Helse Nord​Hilde Lund (2015-2019)​Oddmar Ole Steinsvik (2015-2019)
​Helse Midt-Norge​Anne Helen Marøy Ulvestad (2018-2019)
Anne Lise Høyland (2018-2020)
​Helse Vest​Kari Anne B.Ringdal (2017-2019))​John Conrad Brandsø (2017-2019)
​Helse Sør-Øst (1) ​Trude Høvik Yacoubian (2018-2020)​Randi Damgård (2018-2019/2020)
​Helse Sør-Øst (2)​Jon Sverre Skranes (2017-2019)Wenche M. Røkke ​(2017-2019)

Styre:
Leder: Anne Helen Marøy Ulvestad
Sekretær: Kari Anne B. Ringdal
Kasserer: Hilde Lund
Styrerepresentanter: Jon Sverre Skranes og Trude Høvik Yacoubian
Revisor: Kari Krum Bang (2016-2018)
Valgkomite: Eva Løkvik (2018-2019) og Brit Kristiansen (2018-2019)

Statutter barn (vedtatt på årsmøtet 2011) 

NASJONALT NETTVERK FOR LEDERE I BARNEHABILITERING
Oppdatert i tråd med Stiftelsesdokument for Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering vedtatt 4 juni 2009.
Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering er et fagnettverk for ledere i spesialisthelsetjenesten som arbeider med habilitering av barn som hovedoppgave.

1. Formål
Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering skal bidra til utvikling av en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste innen barnehabilitering for å sikre barn med varige funksjonsnedsettelser et best mulig habiliteringstilbud.
2. Medlemmer
Administrative og faglige medlemmer som har driftsansvar i enheter for barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten kan delta. Årsmøtet avgjør deltagelse i nettverket. Utgangspunktet for nettverket vil være de enheter som har betalt kontingent.
3. Organisering
3.1 Årsmøtet er nettverkets høyeste organ
3.1.1 Årsmøtet avholdes årlig
3.1.2 Årsmøtepapirene skal være sendt ut senest 14 dager før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest 1 måned før møtet.
3.1.3 Årsmøtet evaluerer og godkjenner årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag, handlingsplan og evt. innkomne forslag.
3.1.4 Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
3.1.5 Medlemmer som har betalt kontingent gjeldende år har en stemme på årsmøtet.
3.1.6 Årsmøtet velger revisor, leder og valgkomite.
3.1.7 Årsmøtet ledes av valgt dirigent.
3.2. Nettverkets arbeidsutvalg.
3.2.1 Arbeidsutvalget er sammensatt av representanter fra alle RHF. Hver region oppnevner sin representant med vara. Helse Sørøst oppnevner 2.  Leder velges på årsmøtet blant disse representantene eller i tillegg til disse. Resten av AU konstituerer seg selv.
3.2.2 Representantene oppnevnes for 2 år, en tilstreber at ikke alle representantene går ut samtidig.
3.2.3 Arbeidsutvalget har møter minimum 4 ganger hvert år.
3.2.4 Arbeidsutvalget setter hvert år opp en handlingsplan som legges fram for godkjenning på årsmøtet.
4. Ledersamling
4.1   Ledersamling arrangeres årlig
4.2   Når ledersamling arrangeres som et felles arrangement mellom barn –og voksenhabilitering, skal det legges til rette for både felles og separat møtetid i programmet.
5. Økonomi
5.1  Foreningen er selveiende og ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over formue eller har krav på utdeling av overskudd eller hefter for eventuell gjeld. Midler som er overskudd fra et år til annet år blir godskrevet for neste år og vil gå inn i budsjettet for det året. Det blir ikke tatt ut overskudd til noen.
5.2 De som er medlemmer i foreningen betaler en årlig kontingent. Kontingenten innbetales innen 1 mars hvert år.
5.3   Eksterne midler blir ført på prosjektnummer i regnskapet.
5.4   Det legges frem budsjett og revidert regnskap på årsmøtet.
6. Oppløsning av foreningen
6.1 Årsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte å oppløse foreningen.
6.2 Ved oppløsning av foreningen vil midler som er gitt fra eksterne instanser bli sendt tilbake til disse.

Voksenhabilitering

Styremedlemmer, voksenhabilitering

Representanter i perioden 2018-2019
Helseforetak​Representant ​Vararepresentant
​Helse Nord​Per Wilhelmsen (leder)​Tone Johnsen
​Helse Midt-Norge​Marion Elisabeth Ness​Sidsel Jullumstrø
​Helse Vest​Bjørn Roar Vagle (sekretær)​Sigve Eintveit
​Helse Sør-Øst (1)​Terje Baasland (kasserer)​Aina Sander
​Helse Sør-Øst (2)​Eva Male Davidsen (rep.-legegruppen)​Unni Pedersen
​Tilleggsmedlem​Ellen Katrine Rud

​Nils Olav Aanonsen

Statutter, voksen

Nasjonalt ledernettverk for habilitering er et nettverk i spesialisthelsetjenesten som arbeider med habilitering av voksne som hovedoppgave.
1. Formål
Nasjonalt ledernettverk for habilitering skal bidra til utvikling av en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste innen habilitering som sikrer voksne med tidlig ervervet og varige funksjonsnedsettelser et best mulig habiliteringstilbud.
2. Deltagere
Ledere av kliniske avdelinger som driver habiliteringstjenester etter lov om spesialisthelsetjenester kan være medlemmer av nettverket.
3. Organisering
3.1 Årsmøtet er nettverkets høyeste organ.
3.1.1 Årsmøtet avholdes hvert år.
3.1.2.  Årsmøtepapirene skal være sendt ut senest 2 uker før årsmøtet
3.1.3 Årsmøtet evaluerer og godkjenner årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag og handlingsplan og eventuelt andre saker.
3.1.4 Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.
3.1.5 Hvert medlemskap har en stemme på årsmøtet.
3.1.6 Årsmøtet velger revisor.
3.2 Nettverkets arbeidsutvalg
3.2.1 Arbeidsutvalget består av 5 personer. Årsmøtet oppnevner en representant m/vara fra hver av helseregionene Nord, Midt og Vest og 2 fra Helse Sør-Øst. For å sikre spesialistdeltakelse kan Årsmøtet supplere AU med inntil 1 representant.
3.2.3   Arbeidsutvalget konstituerer seg selv.
3.2.4   Representantene oppnevnes for 2 år, en tilstreber at ikke alle representantene går ut samtidig.
3.2.5   Arbeidsutvalget har møter minimum 4 ganger hvert år.
3.2.6   Arbeidsutvalget setter hvert år opp handlingsplan som legges fram for godkjenning på årsmøtet.
4. Ledersamling
4.1 Ledersamling arrangeres som et felles arrangement mellom ledernettverket/foreningen for barn og voksne, med både felles og separat møtetid i programmet.
5. Økonomi
5.1 Foreningen er selveiende og ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over formue eller har krav på utdeling av overskudd eller hefter for eventuell gjeld. Midler som er overskudd fra et år til annet år blir godskrevet for neste år og vil gå inn i budsjettet for det året. Det blir ikke tatt ut overskudd til noen.
5.2 De som er medlemmer i foreningen betaler en årlig kontingent. Kontingenten innbetales til foreningen innen 1.mars hvert år.
5.3 Eksterne midler blir ført på prosjektnummer i regnskapet.
5.4 Det legges frem budsjett og revidert regnskap på årsmøtet.
6. Oppløsning av foreningen
6.1 Årsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte å oppløse foreningen.
6.2 Ved oppløsning av foreningen vil midler som er gitt fra de eksterne sendt tilbake til disse.

Kurs/konferanse/seminarer

Arrangementsoversikt
​Fra​Til​Tittel​Sted​Avgift ​Lenke
23.01.2019
24.01.2019​Medisinske utfordringer ved utviklingsforstyrrelser, CP og muskelsykdommer - et nevropsykiatrisk spekter. ​StavangerNOK 3000Les mer

24.01.2019

25.01.2019​Samisk helse- og sosialfaglig seminar​Stjørdal ​Ikke oppgittLes mer
30.01.201930.01.2019​Kosthold og overvekt hos personer med utviklingshemming​Bergen ​NOK 2650Les mer
31.01.201931.01.2019​Ikke veiledningsbar?Porsgrunn ​NOK 500Les mer
06.02.201908.02.2019​Kurs for personale til barn med nedsatt syn og sammensatte vansker​Oslo​NOK 1800Les mer
11.02.201912.02.2019​Utvidet utredning av demens og kognitiv svikt​Oslo​NOK 3700Les mer
11.02.201915.02.2019​Barnehabilitering​Oslo​NOK 7200Les mer
07.03.201908.03.2019​Epilepsi, utviklingshemming og autisme​Sandvika ​NOK 2500Les mer
12.03.201912.03.2019​Basiskurs om aldring hos personer med utviklingshemning​Oslo​NOK 3700Les mer
12.03.201912.03.2019​Seksualitet og kjønnsdysfori/kjønnsidentitet hos personer med Asperger syndrom/ autismespekterforstyrrelser​Tromsø​Ikke oppgittLes mer
14.03.201915.03.2019​European Autism Congress​Zagreb ​Ikke oppgittLes mer
19.03.201920.03.2019​Basal utredning av demens og kognitiv svikt​Oslo​NOK 3700Les mer
21.03.201921.03.2019​Downs syndrom og hørselsnedsettelse, kommunikasjon og språk​Andebu ​NOK 600Les mer
28.03.201928.03.2019​Utviklingshemning og aldring - Utfordringer i dagaktivitet og arbeid
​Oslo​NOK 2200Les mer
02.04.201904.04.2019​NFSS - Årskonferanse 2019Trondheim​NOK 2600Les mer
03.04.201903.04.2019​Målrettet miljøarbeid -”Se på meg, det er noe jeg forsøker å si til deg..”​Bergen​NOK 2650Les mer
04.04.201905.04.2019​PUA-seminaret​Oslo​NOK 1950Les mer
09.04.201910.04.2019​Meningsfulle aktiviteter for personer med syns- og hørselstap og døvblindhet​Oslo​NOK 1200Les mer
24.04.201925.04.2019​Når flere sanser svikter​Andebu​NOK 1100Les mer
25.04.201925.04.2019​Voksne med Retts syndrom​Frambu​NOK 500Les mer
25.04.201928.04.2019​7th World Congress on ADHD​Lisboa​ikke oppgittLes mer
09.05.201910.05.2019​​Er godt nok godt nok?​Bergen​NOK 3735Les mer
15.05.201917.05.2019​12th European Conference on Tourette Syndrome and Tic Disorders (ESSTS)​Hannover​EUR 370Les mer
23.05.201925.05.2019​EAMHID 2019Barcelona​ikke oppgitt

Les mer

Mandagsundervisning i habilitering

Hver mandag fra kl.08:30 til kl.09:30 (ikke helligdager og i sommerferien) inviteres du til å følge ulike forelesninger innen habiliteringsfaget. Forelesningene koordineres fra Tromsø. Forelesningene er gruppert slik:

  • Uke 2- 6:      Introduksjon til målgruppene
  • Uke 7-12      Komorbiditet
  • Uke 13-21    Utredning, kartlegging og diagnostisering
  • Uke 22-38    Medisinskfaglig (opphold i sommerferie)
  • Uke 39-41    Juridiske forhold
  • Uke 42-51    Arbeidsmetoder

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet.

Delta på videokonferanse: ring 997077
Delta på Skype: slå inn 997077@uc.nhn.no

Undervisningsplan 2019
​Uke​Dato​Tema​Foreleser​Stilling
207.01.2019Utviklingshemning

Oddmar Ole
Steinsvik

Avd.leder og psykologspesialist, Barnehabiliteringen, UNN Tromsø
421.01.2019Muskelsyke og CPJasmina Majkic-TajsicAvdelingsoverlege, Barnehabiliteringen, UNN Tromsø
​5​28.01.2019​Downs syndrom​Silje Tessem​Seksjonsoverlege, Voksenhabiliteringen, UNN Tromsø
​8​18.02.2019​Psykiske lidelser og autismespekterforstyrrelser​Trine Lise Bakken​Enhetsleder/forsker PhD, Reg.kompetansetjeneste for psykiatri og utviklingshemning/
autisme, OUS
​13​25.03.2019​Multimodal funksjonell analyse​Nils Øivind Offernes​Psykologspesialist, OUS
​14​01.04.2019​"En pasient har behov for ASK – hva gjør vi nå? Kartlegging for best mulig tilpasning" ​Edda Granly​Spesialpedagog hos Finnmarkssykehuset/leder av ASK-nettverket i Helse Nord
​18​29.04.2019​Adaptiv kartlegging /ABAS og Vineland II​Kenneth Larsen​Rådgiver, Reg. kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst
​19​06.05.2019ADOS/ADI-R​​Eirik Nordmark​Psykologspesialist ved Barnehabiliteringen, UNN
​21​20.05.2019Føtalt alkoholsyndrom (FASD) - verktøy​​Jon Skranes​Overlege/prof.dr.med, HABU, Sørlandet sykehus
​22​27.05.2019Spesifikke språk- forstyrrelser​​Lill-May Rognan Henriksdatter​Fagkonsulent og logoped, Hab.enhet Harstad, UNN
​23​03.06.2019​M​edikamentell behandling av (psykiske lidelser) hos personer med autismespekterdiagnoseBouke Strikwerda​Psykiater, Habiliterings-seksjonen, UNN

Nyhetsbrev 2010-2016

Lysark fra ledersamlinger

20180912_Ledersamling Sarpsborg_Bruk av tvang og makt (Leif Hugo Stubrud)
20180912_Ledersamling Sarpsborg_Innlegg om Basiskurset i habilitering (Bjørg Halvorsen)
20180912_Ledersamling Sarpsborg_Regional undervisning (Per Wilhelmsen)
20180912_Ledersamling Sarpsborg_Sluttrapport Kartlegging av voksenhabilitering
20180912_Ledersamling Sarpsborg_Sykehuset Østfold (Irene Dahl Andersen)
20180912_Ledersamling Sarpsborg_Tilbud til voksne pasienter med CP (diskusjon)
20180912_Årsmøte 2018 protokoll

Prosjekt: Fagutvikling habilitering

Det nasjonale ledernettverk for voksenhabilitering mottok prosjektmidler fra Helsedirektoratet til «Prosjekt fagutvikling habilitering». Mandatet var, kartlegging av faglige metoder og kartleggingsverktøy som benyttes i habiliteringstjenestene. AU avgrenset arbeidet til å innhente/kartlegge /kartlegge faglige metoder og verktøy mht: utredning/diagnostisering, tiltak/behandling for følgende fagområder (klikk på tekst for mer informasjon):

a. Psykisk helse hos personer med utviklingshemming
b. Cerebral parese hos voksne
c. Utfordrende atferd hos personer med psykisk utviklingshemming

AU sendte ut et spørreskjema til alle tjenestene for å få en oversikt. Vi inviterte tjenestene i landet til en 3-dagers workshop. Vi vektla at det skulle være representanter fra alle regionene og ulike faggrupper var representert. Dette er ikke et standardisert skjema eller behandlingsforløp, men forslag til ulike verktøy og metoder som brukes i tjenestene. Det kan være mer verktøy og metoder som brukes, men det var dette som ble innhentet. Dette arbeidet kan brukes til å utvikle lokale retningslinjer i egne tjenester.

Kontaktinformasjon, habiliteringstjenester for barn og unge

Kontaktinformasjon
​Helseforetak​Tjeneste​Telefon​Hjemmeside
​Sykehuset Innlandet HF​Habiliteringstjenesten, Furnes​915 06 200​Klikk for å åpne
​Habiliteringstjenesten, Lillehammer​916 06 200​Klikk for å åpne
​Akershus universitetssykehus HF​Seksjon for barnehabilitering​67 96 22 10​​Klikk for å åpne
​Oslo universitetssykehus HF​Seksjon for nevrohabilitering, barn (Ullevaal)​22 11 76 35​​Klikk for å åpne
​Seksjon for nevrohabilitering, barn (Rikshospitalet)​23 07 02 03​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Østfold HF​Seksjon for barnehabilitering​69 86 98 00​​Klikk for å åpne
​Sørlandet sykehus HF​Seksjon for barnehabilitering, Arendal​37 07 57 50​​Klikk for å åpne
​Seksjon for barnehabilitering, Kristiansand​38 07 43 95​​Klikk for å åpne
​Vestre Viken HF​Habiliteringsavdelingen, Drammen sykehus​32 24 57 70​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Telemark HF​Habiliteringsseksjonen for barn og unge​35 00 29 00​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Vestfold HF​Habiliteringssenteret​33 30 82 00​​Klikk for å åpne
​Helse Bergen HF​Habiliteringstjenesten for barn og unge​55 97 83 35​​Klikk for å åpne
​Helse Stavanger HF​Barnehabiliteringen, Mariero ​51 51 47 00​​Klikk for å åpne
​Helse Førde HF​Avdeling for barnehabilitering​57 83 96 00​​Klikk for å åpne
​Helse Fonna HF​Seksjon habilitering, læring og mestring​52 73 46 00​​Klikk for å åpne
​Kristiansund sykehus HF​Enhet for barnehabilitering​71 21 75 70​​Klikk for å åpne
​Ålesund sjukehus HF​Seksjon for barnehabilitering​70 10 64 43​​Klikk for å åpne
​St. Olavs Hospital HF​Trondsletten habiliteringssenter​72 82 21 00​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Levanger HF​Habiliteringstjenesten for barn og unge​74 09 83 02​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Namsos HF​Habiliteringstjenesten for barn og unge​74 21 58 71​​Klikk for å åpne
​Helgelandssykehuset HF​Habiliteringstjenesten, Brønnøysund​75 06 06 60​​Klikk for å åpne
​Habiliteringstjenesten, Mo i Rana​75 12 52 70​​Klikk for å åpne
​Habiliteringstjenesten, Mosjøen​75 11 24 00​​Klikk for å åpne
​Habiliteringstjenesten, Sandnessjøen​75 06 54 50​​Klikk for å åpne
​Nordlandssykehuset HF​Barnehabiliteringen, Bodø​414 63 806​​Klikk for å åpne
​Barnehabiliteringen, Lofoten​76 60 02 73​​Klikk for å åpne
​Barnehabiliteringen, Vesterålen​75 42 50 40​​Klikk for å åpne
​Universitetssykehuset Nord-Norge HF​Barnehabiliteringen, Tromsø​77 75 59 40​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsenhet Harstad​77 01 56 50​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsenhet Narvik​76 96 82 55​​Klikk for å åpne
​Finnmarkssykehuset HF​Barnehabiliteringen​78 42 16 20​​Klikk for å åpne

Kontaktinformasjon, habiliteringstjenester for voksne

Kontaktinformasjon
​Helseforetak​Tjeneste​Telefon ​Hjemmeside
​Akershus universitetssykehus HFAvdeling for voksenhabilitering​​67 96 84 50​Klikk for å åpne
​Oslo universitetssykehus HF​Avdeling for nevrohabilitering​22 11 91 44​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Innlandet HF​Habiliteringstjenesten, Lillehammer​916 06 200​​Klikk for å åpne
​Habiliteringstjenesten, Furnes​916 06 200​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Østfold HF​Seksjon voksenhabilitering​69 86 98 00​​Klikk for å åpne
​Vestre Viken HF​Spesialseksjon, utviklingshemming/autismediagnoser med alvorlige psykiatriske symptomer/atferdsvansker​32 86 14 10
​Habiliteringssenteret​32 24 57 70​​Klikk for å åpne
​Sykehuset i Vestfold HF​Habiliteringssenteret​33 30 82 00​​Klikk for å åpne
​Glenne regionale senter for autisme​33 03 64 50​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Telemark HF​Seksjon Habilitering for voksne​35 00 29 00​​Klikk for å åpne
​Sørlandet sykehus HF​Seksjon for voksenhabilitering, Kristiansand​38 14 93 90​​Klikk for å åpne
​Seksjon for voksenhabilitering, Arendal​952 39 000​​Klikk for å åpne
​Helse Bergen HF​Habiliteringstjenesten for voksne​55 53 50 00​​Klikk for å åpne
​Helse Stavanger HF​Habiliteringstjenesten for voksne​51 51 24 68 ​​Klikk for å åpne
​Helse Fonna HF​Seksjon for habiltering, læring og meistring​52 73 46 00​​Klikk for å åpne
​Helse Førde HF​Vaksenhabilitering/sentralt ressursteam​57 83 91 75​​Klikk for å åpne
​Helse Møre og Romsdal HF​Spesialisert habilitering, Sunnmøre​70 10 61 36​​Klikk for å åpne
​Spesialisert habilitering, Nordmøre og Romsdal​71 21 70 30​​Klikk for å åpne
​St.Olavs Hospital HF​Habiliteringstjenesten for voksne, Østmarka​72 82 36 30​​Klikk for å åpne
​Sykehuset Levanger HF​Habiliteringstjenesten for voksne​74 09 80 00​​Klikk for å åpne
​Helgelandssykehuset HF  ​Habiliteringsavdelingen, Mo Rana ​75 12 52 70​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsavdelingen, Mosjøen ​75 11 24 00​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsavdelingen, Sandnessjøen​75 06 54 60​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsavdelingen, Brønnøysund​75 06 06 60​​Klikk for å åpne
​Nordlandssykehuset HF​Habiliteringsteamet i Lofoten​76 06 02 73​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsteamet i Vesterålen​75 42 50 40​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsteamet for voksne, Bodø​75 57 10 74​​Klikk for å åpne
​Psykiatrisk Innsatsteam​75 53 40 00​​Klikk for å åpne
​Universitetssykehuset Nord-Norge HF​Habiliteringsenhet Tromsø​77 75 41 80​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsenhet Harstad​77 01 56 50​​Klikk for å åpne
​Habiliteringsenhet Narvik​76 96 82 55​​Klikk for å åpne
​Finnmarkssykehuset HF​Habiliteringstjenesten for voksne i Finnmark​78 97 31 50​​Klikk for å åpne

Kontaktinformasjon, ledere i habilitering

Ledere i habilitering
Sykehuset Innlandet
​Avd for habilitering, Hedmark, BarneseksjonenAnne Grethe Einang​anne.grethe.einang@sykehuset-innlandet.no
​Avd for habilitering, Hedmark, Voksenseksjonen​Inger Tove Nilsen ​inger.tove.nilsen@sykehuset-innlandet.no
​Avd for habilitering, Oppland, Utredningsseksjonen (alle aldre)​Inger Lise Rorgemoen​Inger.lise.rorgemoen@sykehuset-innlandet.no
​Avd for habilitering, Oppland, Oppfølgingsseksjonen  (alle aldre)​Else Marie Grønnerud​Else.marie.k.gronnerud@sykehuset-innlandet.no
​Akershus universitetssykehus
​​Seksjon for barnehabilitering​Knut Wærstad​knut.wærstad@ahus.no
​Avdeling for voksenhabilitering​Eva Male Davidsen ​​evda@ahus.no
​​Oslo universitetssykehus
​​Seksjon for nevrohabilitering, barn (Ullevaal)​Petra Aden​petra.aden@ous-hf.no
​Seksjon for nevrohabilitering, barn (Rikshospitalet)​Kjersti Ramstad​kjeram@ous-hf.no
​Avdeling for nevrohabilitering​Nils Olav Aanonsen​NILAAN@ous-hf.no
​​Sykehuset Østfold
​Seksjon for barne -og ungdomshabilitering​Kristin S. Breda​krbred@so-hf.no
​Seksjon for voksenhabilitering​Unni PedersenUnni.pedersen@so-hf.no ​
​​Sørlandet sykehus
​​Seksjon for barnehabilitering, Arendal​Jon Skranes​jon.skranes@sshf.no
​​Seksjon for barnehabilitering, Kristiansand​Randi Damgård​randi.damgard@sshf.no
​Program Intensivert Habilitering (PIH)​Ida Eline Vestrheim​ida.vestrheim@sshf.no
​​Seksjon for voksenhabilitering, Arendal​Bjørg Øygarden​bjorg.oygarden@sshf.no
​Seksjon for voksenhabilitering, Kristiansand​Rune Ulvestad ​rune.ulvestad@sshf.no
​​Sykehuset Telemark
​Habiliteringsseksjonen for barn og unge​​Trude Høvik Yacoubian​hovt@sthf.no
​Seksjon Habilitering for voksne​Terje Baasland​terje.baasland@sthf.no
​​Vestre Viken
​​Habiliteringssenteret (barn og voksen)​Kari Krum Bang​kari.krum.bang@vestreviken.no
​​Sykehuset Vestfold
​Habiliteringssenteret​Aina Sander​aina.sander@siv.no
​​Glenne regionale senter for autisme​Arne Terje Gulbrandsen​arne.terje.gulbrandsen@siv.no
Helse Bergen
Habiliteringstjenesten for barn og unge​​Vigdis Jacobsen​vigdis.jacobsen@helse-bergen.no 
​Habiliteringstjenesten for vaksne​​Ass. klinikkleder
Marianne Nielsen
​marianne.nielsen@helse-bergen.no
​Avd.leder/klinikkdir.
Kjersti A. Erdal
​kjersti.agnete.erdal@helse-bergen.no
​Seksjonsleder
Randi Myklebust
​randi.myklebust@helse-bergen.no
Helse Stavanger
​​​Barne- og ungdomshabilitering​Kari Helene B. Reinås​kari.helene.bjo.reinas@sus.no
​​Habiliteringstjenesten for voksne​Bjørn Roar Vagle​bjorn.roar.vagle@sus.no
​Helse Førde
​Avdeling for barnehabilitering​​Margun Skudal Nistad​margunn.skudal.nistad@helse-forde.no
​​Vaksenhabilitering/
sentralt ressursteam
​Roland Schwarz​roland.schwarz@helse-forde.no
​​​Helse Fonna
​​Seksjon habilitering, læring og mestring​Kari Anne B. Ringdal​Kari.anne.brynjelsen.ringdal@helse-fonna.no
​​Kristiansund sykehus​
​Barnehabiliteringen​​​Eva Løkvik​Eva.unni.lokvik@helse-mr.no
​Ålesund sjukehus
​​Seksjon for barnehabilitering​Anne Helene Marøy Ulvestad​Anne.Helene.Maroy.Ulvestad@helse-mr.no
​​Helse Møre og Romsdal
Spesialisert habilitering, Sunnmøre​Anders Bergstøl​anders.bergstol@helse-mr.no
​​Spesialisert habilitering,
Nordmøre og Romsdal
​Hilde Husby​hilde.husby@helse-mr.no
​​St. Olavs Hospital
​Trondsletten habiliteringssenter​Anne Lise Høyland​anne.lise.hoyland@stolav.no
​Habiliteringstjenesten for voksne, Østmarka​Sidsel Jullumstrø​sidsel.jullumstro@stolav.no
​Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos
​​Habiliteringstjenesten for barn og unge​Anita Hoff​anita.hoff@hnt.no
​​Habiliteringstjenesten for voksne​Marion Elisabeth Ness​MarionElisabeth.Ness@helse-nordtrondelag.no
Helgelandssykehuset​
​Habiliteringstjenesten, barn og voksen​Anikken Olsen Aaseng​anikken.olsen.aaseng@helgelandssykehuset.no
​Nordlandssykehuset
​​Barnehabiliteringen, Bodø​Vigdis Aasen Grubstad​vigdis.aasen.grubstad@nordlandssykehuset.no
​Voksenhabilitering, Bodø​Britt Karin Bakkefjell​britt.karin.bakkefjell@nordlandssykehuset.no
Barne -og voksenhabilitering, Lofoten​​Beate Johansen​bjo008@nordlandssykehuset.no
​Barne -og voksenhabilitering, Vesterålen​Sonja Stavem​sonja.stavem@nordlandssykehuset.no
​​Universitetssykehuset Nord-Norge
​Barne -og voksenhabilitering, Narvik​Vanja Rottem​vanja.rottem@unn.no
​Barne -og voksenhabilitering, Harstad​Grethe Nicolaysen​grethe.nicolaysen@unn.no
​​Barnehabiliteringen, Tromsø​Oddmar Ole Steinsvik​oddmar.ole.steinsvik@unn.no
​Voksenhabiliteringen, Tromsø​Ulla-Maija Ahokas​ulla-maija.ahokas@unn.no
Habiliteringsseksjonen​Per Wilhelmsen​per.wilhelmsen@unn.no
​​Finnmarkssykehuset
​​Barnehabiliteringen, Hammerfest​Hilde Lund​hilde.lund@finnmarkssykehuset.no
​Voksenhabiliteringen, Kirkenes​Hilde M. Kristiansen​hilde.margrete.kristiansen@finnmarkssykehuset.no

Referater

11-09-2018 Konstituering AU-voksne 

Lenker

Aldring og helse     

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Helsedirektoratet (om habilitering, barn og unge)

Helsedirektoratet (om habilitering, voksne)

Hjernehjelp for barn

Kartleggingsbanken

Medisinsk forening for nevrohabilitering 

NAKU (Nasjonalt fagmiljø for utviklingshemming)

NevSom (Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier)

NFSS Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv

RHABU (Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge)

Stiftelsen SOR (Samordningsrådet)

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Vennligst meld i fra om det er lenker som ikke virker. 

Nettverkskonferansen for fysio- og ergoterapeuter i HAVO 8. og 9.november 2018


Filer fra konferansen til nedlastning
Referat 2018
AMPS (Randi Hoel)
CPOP, voksen (Reidun Jahnsen)
Genetikk (Jack Schjelderup)
Kvalitetssikring, fysioterapi (Marit Hoel)
Manual PPAS, norsk oversettelse (Tove Karin Johansen)
Overgang fra ung til voksen (Følstad og Ahlvin)
Paraidrett (Cedilie Eriksen)
Posture and Postural Ability Scale (Tove Karin Johansen)
PPAS - norsk oversettelse (Tove Karin Johansen)
På topp i egen kropp (Mona Sandved)
Seksuell helse (Linda Myklebust)

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)