Spesialisering og utdanningsstillinger

Helsepersonell og andre kan spesialisere seg innen en rekke fag, blant annet medisinske og psykologiske spesialiteter. UNN HF er et universitetssykehus med behov for spesialister innen alle yrkesgrupper og fagfelt.

UNNs overordnede strategi og planer for kompetanse danner grunnlaget for fremtidig satsninger. Sykehusets administrative ledelse avgjør hvilke videreutdanninger som til enhver tid prioriteres for utdanningsstillinger.

 
UNN er arbeidsplass, utdannings- og praksisarena for leger i spesialisering, psykologer i spesialisering og videreutdanningsstudenter i utdanningsstillinger.

 

Spesialistutdanning for leger (LIS)


Her finner du utdanningsplaner for alle spesialitetene ved UNN. Ferdige utdanningsplaner blir lagt ut fortløpende.

UNN tilbyr leger å spesialisere seg innen følgende spesialiteter:

 • Anestesiologi
 • Arbeidsmedisin
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Barnesykdommer
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Generell kirurgi
 • Generell kirurgi: Bryst- og endokrinkirurgi
 • Generell kirurgi: Gastroenterologisk kir.
 • Generell kirurgi: Karkirurgi
 • Generell kirurgi: Thoraxkirurgi
 • Generell kirurgi: Urologisk kirurgi
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Immunologi og transfusjonsmedisin
 • Indremedisin
 • Indremedisin: Blodsykdommer
 • Indremedisin: Endokrinologi
 • Indremedisin: Fordøyelsessykdommer
 • Indremedisin: Geriatri
 • Indremedisin: Hjertesykdommer
 • Indremedisin: Infeksjonssykdommer
 • Indremedisin: Lungesykdommer
 • Indremedisin: Nyresykdommer
 • Klinisk farmakologi
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Medisinsk biokjemi
 • Medisinsk genetikk
 • Medisinsk mikrobiologi
 • Nevrokirurgi
 • Nevrologi
 • Nukleærmedisin
 • Onkologi
 • Ortopedisk kirurgi
 • Patologi
 • Plastikkirurgi
 • Psykiatri
 • Radiologi
 • Revmatologi
 • Rus- og avhengighetsmedisin
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer

UNN lyser ut utdanningsstillinger med jevne mellomrom, se vår oversikt over ledige stillinger.
Les mer om spesialistutdanningen på Legeforeningens sider.

Ny spesialistutdanning for leger
Ny spesialistutdanning starter opp høsten 2017. Da blir turnuslegene en del av spesialistutdanningsløpet og første kull ut i den nye utdanningen. 

Den nye spesialistutdanningen er tredelt. Del 1 erstatter dagens turnusordning, er felles for alle, og utgjør ett år på sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Del 2 er felles kompetanseplattformer for grupper av kirurgiske og indremedisinske fag. Del 3 er unik for hver spesialitet. Leger som spesialiserer seg innen spesialiteter som ikke har felles kompetanseplattformer med andre fag går direkte fra del 1 til del 3.

Spesialistutdanning for psykologer

Den enkelte psykolog organiserer sitt spesialiseringsforløp og arbeidsgivers rolle er å legge til rette for dette og dekke kostnadene til bl.a. kurs, permisjoner og veiledning.

Per november 2019 utdannes det til følgende spesialiteter:

 • Arbeidspsykologi
 • Barne- og ungdomspsykologi
 • Familiepsykologi
 • Nevropsykologi
 • Organisasjonspsykologi
 • Psykoterapi
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Samfunns- og allmennpsykologi
 • Voksenpsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Habilitering

Veiledning er en del av en spesialiseringen, men også en nødvendig kvalitetssikring fra spesialisthelsetjenesten sin side og del av HF-ets plikt. Det er ulike krav til veiledning avhengig av hvilken spesialitet psykologen spesialiserer seg innenfor.

Det er ulike praksiskrav til de ulike spesialitetene. Kurssekvens er også avhengig av hvilken spesialitet en spesialiserer seg innenfor. Det er krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs i samtlige deler av spesialiseringen. Spesialiseringen begynner med ett års fellesprogram.

Deltidsarbeid under 50 % stilling godkjennes ikke. Det er ikke systematiske rotasjonsordninger for psykologer i spesialisering på linje med andre yrkesgrupper.  

Skriftlig oppgave
Det gis i varierende grad veiledning/kurs knyttet til den skriftlige oppgaven.

Vedlikehold av spesialitet
Hvert femte år skal psykologspesialister ha godkjenning av vedlikehold av spesialitet. Dette fordrer vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Psykologforening har nærmere informasjon om spesialitetene og krav i spesialiseringsløpet
Spesialistprogrammene
Det skriftlige arbeidet
Vedlikehold av spesialiteten

Utdanning i anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK)

  

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal til enhver tid ha sykepleiere med spesialkompetanse.
UiT - Norges arktiske universitet startet i august 2018 opp Master i sykepleie-studieretning anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK) . UNN har i den forbindelse ansatt sykepleiere i utdanningsstillinger tilknyttet de ulike studieretningene. Utdanningsstillingen omfatter de tre første semestre (1,5 år).

Etter dagens ordning tilbys den ansatte i utdanningsstilling fast ansettelse og mottar 100% lønn etter gjeldende overenskomst. Rettigheter og plikter reguleres gjennom en utdanningsavtale. Bindingstiden etter tre semestre er 2,5 år for ABIO og 2 år for kreftutdanningen.

Neste opptak til Master i sykepleie - studieretninger ABIOK, UiT er august 2020.

I god tid før opptak ved UiT besluttes det i UNN om tilbudet med utdanningsstillinger skal videreføres. Antall stillinger reguleres etter UNNs behov for de ulike spesialsykepleiere.

Beslutning i ledermøtesak 168.11 Administrative forhold angående ABIKO-studenter er at den som har gjennomført en spesialutdanning med finansiering fra UNN mister fortrinnsrett/ ansiennitetsrett til ytterligere UNN-finansiert spesialutdanning.

Oppdatert informasjon om utdanningsstillingene i UNN vil komme i overgangen 2019/2020.

For informasjon om studiene henvises det til UiTs hjemmesider.

Spørsmål tilknyttet utdanningsstillingene kan rettes til Klinisk utdanningsavdeling, Kvalitets- og utviklingssenteret på


utdanning@unn.no


Relaterte vedlegg: 


​Turnusfysioterapeuter

UNN utdanner og ansetter turnusfysioterapeuter. Sju turnusfysioterapeuter har i gjennomsnitt vært ansatt i løpet av 2018.
 

 


 
Fant du det du lette etter?