Spesialisering og utdanningsstillinger

Helsepersonell og andre kan spesialisere seg innen en rekke fag, blant annet medisinske og psykologiske spesialiteter. UNN HF er et universitetssykehus med behov for spesialister innen alle yrkesgrupper og fagfelt.

UNNs overordnede strategi og planer for kompetanse danner grunnlaget for fremtidig satsninger. Sykehusets administrative ledelse avgjør hvilke videreutdanninger som til enhver tid prioriteres for utdanningsstillinger.

 
UNN er arbeidsplass, utdannings- og praksisarena for leger i spesialisering, psykologer i spesialisering og videreutdanningsstudenter i utdanningsstillinger.

 

Spesialistutdanning for leger (LIS)


Her finner du utdanningsplaner for alle spesialitetene ved UNN. Ferdige utdanningsplaner blir lagt ut fortløpende.

UNN tilbyr leger å spesialisere seg innen følgende spesialiteter:

 • Anestesiologi
 • Arbeidsmedisin
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Barnesykdommer
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Generell kirurgi
 • Generell kirurgi: Bryst- og endokrinkirurgi
 • Generell kirurgi: Gastroenterologisk kir.
 • Generell kirurgi: Karkirurgi
 • Generell kirurgi: Thoraxkirurgi
 • Generell kirurgi: Urologisk kirurgi
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Immunologi og transfusjonsmedisin
 • Indremedisin
 • Indremedisin: Blodsykdommer
 • Indremedisin: Endokrinologi
 • Indremedisin: Fordøyelsessykdommer
 • Indremedisin: Geriatri
 • Indremedisin: Hjertesykdommer
 • Indremedisin: Infeksjonssykdommer
 • Indremedisin: Lungesykdommer
 • Indremedisin: Nyresykdommer
 • Klinisk farmakologi
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Medisinsk biokjemi
 • Medisinsk genetikk
 • Medisinsk mikrobiologi
 • Nevrokirurgi
 • Nevrologi
 • Nukleærmedisin
 • Onkologi
 • Ortopedisk kirurgi
 • Patologi
 • Plastikkirurgi
 • Psykiatri
 • Radiologi
 • Revmatologi
 • Rus- og avhengighetsmedisin
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer

UNN lyser ut utdanningsstillinger med jevne mellomrom, se vår oversikt over ledige stillinger.
Les mer om spesialistutdanningen på Legeforeningens sider.

Ny spesialistutdanning for leger
Ny spesialistutdanning starter opp høsten 2017. Da blir turnuslegene en del av spesialistutdanningsløpet og første kull ut i den nye utdanningen. 

Den nye spesialistutdanningen er tredelt. Del 1 erstatter dagens turnusordning, er felles for alle, og utgjør ett år på sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Del 2 er felles kompetanseplattformer for grupper av kirurgiske og indremedisinske fag. Del 3 er unik for hver spesialitet. Leger som spesialiserer seg innen spesialiteter som ikke har felles kompetanseplattformer med andre fag går direkte fra del 1 til del 3.

Spesialistutdanning for psykologer

Den enkelte psykolog organiserer sitt spesialiseringsforløp og arbeidsgivers rolle er å legge til rette for dette og dekke kostnadene til bl.a. kurs, permisjoner og veiledning.

Per november 2019 utdannes det til følgende spesialiteter:

 • Arbeidspsykologi
 • Barne- og ungdomspsykologi
 • Familiepsykologi
 • Nevropsykologi
 • Organisasjonspsykologi
 • Psykoterapi
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Samfunns- og allmennpsykologi
 • Voksenpsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Habilitering

Veiledning er en del av en spesialiseringen, men også en nødvendig kvalitetssikring fra spesialisthelsetjenesten sin side og del av HF-ets plikt. Det er ulike krav til veiledning avhengig av hvilken spesialitet psykologen spesialiserer seg innenfor.

Det er ulike praksiskrav til de ulike spesialitetene. Kurssekvens er også avhengig av hvilken spesialitet en spesialiserer seg innenfor. Det er krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs i samtlige deler av spesialiseringen. Spesialiseringen begynner med ett års fellesprogram.

Deltidsarbeid under 50 % stilling godkjennes ikke. Det er ikke systematiske rotasjonsordninger for psykologer i spesialisering på linje med andre yrkesgrupper.  

Skriftlig oppgave
Det gis i varierende grad veiledning/kurs knyttet til den skriftlige oppgaven.

Vedlikehold av spesialitet
Hvert femte år skal psykologspesialister ha godkjenning av vedlikehold av spesialitet. Dette fordrer vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Psykologforening har nærmere informasjon om spesialitetene og krav i spesialiseringsløpet
Spesialistprogrammene
Det skriftlige arbeidet
Vedlikehold av spesialiteten

Utdanning i anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK)


UiT - Norges arktiske universitet tar opp nytt kull 2020 i Master i sykepleie - studieretning anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK) med oppstart august 2020. I den forbindelse ansetter UNN sykepleiere i utdanningsstillinger tilknyttet de ulike studieretningene. Utdanningsstillingene reguleres av en utdanningsavtale som gir lønn i de tre første semestre (1,5 år) av masterutdanningen til kvalifikasjon som spesialsykepleier er oppnådd.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal til enhver tid ha sykepleiere med spesialkompetanse.

Ansatte i utdanningsstilling inngår en utdanningsavtale med UNN som regulerer rettigheter og plikter mellom partene. Ansettelsen gir en fast 100% stilling med lønn etter gjeldende overenskomst. Bindingstiden etter tre semestres fulltidsstudiet er 2,5 år for ABIOK og 2 år for kreftutdanningen-deltidsstudiet.

Utdanningsstillingene ble utlyst 19.01.20 i ulike jobbsøkerportaler, se https://unn.no/om-oss/ledige-stillinger.

Ansettelsesprosessen foregår på vanlig måte med bla intervju. Antall utdanningsstillinger tilknyttet de ulike spesialiseringene baserer seg på UNNs fremtidige behov. Start-dato for utdanningsstillingene er sammenfallende med oppstart på studiet ved UiT august 2020.

For ansettelse i UNNs utdanningsstilling kreves det at kandidaten er tatt opp på Master i sykepleie - aktuell studieretning, ved Det helsevitenskapelige fakultet UiT. Bekreftet studieplass må ettersendes søknaden til utdanningsstilling i UNN.

For informasjon om studiene henvises det til UiTs hjemmesider.

OBS! Søknadsfrister - husk å søk begge steder!

 • UiT er 1. mars 2020
 • UNNs utdanningsstillinger er 8. mars 2020 (Ansatte i UNN må søke på utdanningsstilling via Personalportalen)

Vi gjør oppmerksomme på at det i utdanningsavtalen står presisert at ferie skal være avviklet innen studiet starter. Ønsker du å søke studiet ved UiT og utdanningsstilling i UNN bør du tidlig være i dialog med din leder slik at blant annet avvikling av ferie kan planlegges i god tid.

Det informeres forøvrig om ledermøtesak fra 2011: Beslutning i ledermøtesak 168.11 Administrative forhold angående ABIKO-studenter er at den som har gjennomført en spesialutdanning med finansiering fra UNN mister fortrinnsrett/ ansiennitetsrett til ytterligere UNN-finansiert spesialutdanning.

Spørsmål tilknyttet utdanningsstillingene kan rettes til Klinisk utdanningsavdeling.

NB! Utdanningsavtalen er under revidering og publiseres så snart den er klar!

Søk på utdanningsstilling i anestesisykepleie
Søk på utdanningsstilling i barnesykepleie
Søk på utdanningsstilling i intensivsykepleie
Søk på utdanningsstilling i operasjonssykepleie
Søk på utdanningsstilling i kreftsykepleie – fulltid
Søk på utdanningsstilling i kreftsykepleie – deltid


​Turnusfysioterapeuter

UNN utdanner og ansetter turnusfysioterapeuter. Sju turnusfysioterapeuter har i gjennomsnitt vært ansatt i løpet av 2018.
 

 


 
Fant du det du lette etter?