Spesialisering og utdanningsstillinger

Helsepersonell og andre kan spesialisere seg innen en rekke fag, blant annet medisinske og psykologiske spesialiteter. UNN HF er et universitetssykehus med behov for spesialister innen alle yrkesgrupper og fagfelt.

UNNs overordnede strategi og planer for kompetanse danner grunnlaget for fremtidig satsninger. Sykehusets administrative ledelse avgjør hvilke videreutdanninger som til enhver tid prioriteres for utdanningsstillinger.

 
UNN er arbeidsplass, utdannings- og praksisarena for leger i spesialisering, psykologer i spesialisering og videreutdanningsstudenter i utdanningsstillinger.

 

Spesialistutdanning for leger (LIS)


   Spesialistutdanning for leger

Spesialistutdanning for psykologer

Den enkelte psykolog organiserer sitt spesialiseringsforløp og arbeidsgivers rolle er å legge til rette for dette og dekke kostnadene til bl.a. kurs, permisjoner og veiledning.

Per november 2019 utdannes det til følgende spesialiteter:

 • Arbeidspsykologi
 • Barne- og ungdomspsykologi
 • Familiepsykologi
 • Nevropsykologi
 • Organisasjonspsykologi
 • Psykoterapi
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Samfunns- og allmennpsykologi
 • Voksenpsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Habilitering

Veiledning er en del av en spesialiseringen, men også en nødvendig kvalitetssikring fra spesialisthelsetjenesten sin side og del av HF-ets plikt. Det er ulike krav til veiledning avhengig av hvilken spesialitet psykologen spesialiserer seg innenfor.

Det er ulike praksiskrav til de ulike spesialitetene. Kurssekvens er også avhengig av hvilken spesialitet en spesialiserer seg innenfor. Det er krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs i samtlige deler av spesialiseringen. Spesialiseringen begynner med ett års fellesprogram.

Deltidsarbeid under 50 % stilling godkjennes ikke. Det er ikke systematiske rotasjonsordninger for psykologer i spesialisering på linje med andre yrkesgrupper.  

Skriftlig oppgave
Det gis i varierende grad veiledning/kurs knyttet til den skriftlige oppgaven.

Vedlikehold av spesialitet
Hvert femte år skal psykologspesialister ha godkjenning av vedlikehold av spesialitet. Dette fordrer vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Psykologforening har nærmere informasjon om spesialitetene og krav i spesialiseringsløpet
Spesialistprogrammene
Det skriftlige arbeidet
Vedlikehold av spesialiteten

Utdanning i anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK)

UiT - Norges arktiske universitet (UiT) tok opp nytt kull i Master i sykepleie - studieretning anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK) med oppstart august 2020. Neste ordinære opptak august 2022. 

UiT har opptak av ekstra kull innen studieretning Intensivsykepleie med oppstart august 2021 (søknadsfrist for studiet var 1. mars).

Kombiner studiet med utdanningsstilling i UNN. Ved å søke utdanningsstilling tilknyttet ekstraopptak 2021 vil du ha mulighet for fast ansettelse og dermed motta lønn som sykepleier til kompetanse som intensivsykepleier er oppnådd (fullført 1,5 semester). Stillingen er 100% og består av 1,5 semester utdanningstid (fulltid) og 2,5 års bindingstid. Lønn i utdanningstiden er ansinitetslønn. Permisjon og lønn for gjennomføring av 4. semester reguleres etter personalhåndbokens bestemmelser og må søkes om underveis i studiet.

I tilknytning utdanningsstillingen tegnes en utdanningsavtale, se den lengre ned

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal til enhver tid ha sykepleiere med spesialkompetanse. I forbindelse med UiT-opptaket ansatte UNN sykepleiere i utdanningsstillinger tilknyttet de ulike studieretningene. Utdanningsstillingene reguleres av en utdanningsavtale som gir lønn i de tre første semestre (1,5 år) av masterutdanningen til kvalifikasjon som spesialsykepleier er oppnådd.

Utdanningsavtalen med UNN regulerer rettigheter og plikter mellom partene. Ansettelsen gir en fast 100% stilling med lønn etter gjeldende overenskomst. Bindingstiden etter tre semestres fulltidsstudiet er 2,5 år for ABIOK og 2 år for kreftutdanningen-deltidsstudiet.

Antall utdanningsstillinger tilknyttet de ulike spesialiseringene inn mot hvert UiT-opptak, baserer seg på UNNs fremtidige behov. Utdanningsstillingene lyses ut i ulike jobbsøkerportaler.ca. 6-7 mnd. før studiestart i august og har som regel søknadsfrist tidlig i mars.

Ansettelsesprosessen foregår på vanlig måte med bla intervju. Start-dato for utdanningsstillingene er sammenfallende med oppstart på studiet ved UiT.

For ansettelse i UNNs utdanningsstilling kreves det at kandidaten er tatt opp på Master i sykepleie - aktuell studieretning, ved Det helsevitenskapelige fakultet UiT. Bekreftet studieplass må ettersendes søknaden til utdanningsstilling i UNN.

For informasjon om studiene og neste opptak henvises det til UiTs hjemmesider.

Vi gjør oppmerksomme på at det i utdanningsavtalen står presisert at ferie skal være avviklet innen studiet starter. Ønsker du å søke studiet ved UiT og utdanningsstilling i UNN bør du tidlig være i dialog med din leder slik at blandt annet avvikling av ferie kan planlegges i god tid.

Det informeres om ledermøtesak fra 2011: Beslutning i ledermøtesak 168.11 Administrative forhold angående ABIKO-studenter er at den som har gjennomført en spesialutdanning med finansiering fra UNN mister fortrinnsrett/ ansiennitetsrett til ytterligere UNN-finansiert spesialutdanning.

Spørsmål tilknyttet utdanningsstillingene i UNN kan rettes til Klinisk utdanningsavdeling.

Utdanningsavtale 2020-2021 for UNN HF, ABIOK (PDF).

Utdanningsavtale 2021-2022 UNN HF, Intensivutdanning (PDF)


​Turnusfysioterapeuter

UNN utdanner og ansetter turnusfysioterapeuter. Ni turnusfysioterapeuter har i gjennomsnitt vært ansatt i løpet av 2020.

 

 


 
Fant du det du lette etter?