HELSENORGE

Spesialisering og utdanningsstillinger

Helsepersonell og andre kan spesialisere seg innen en rekke fag, blant annet medisinske og psykologiske spesialiteter. UNN HF er et universitetssykehus med behov for spesialister innen alle yrkesgrupper og fagfelt.

UNNs overordnede strategi og planer for kompetanse danner grunnlaget for fremtidig satsninger. Sykehusets administrative ledelse avgjør hvilke videreutdanninger som til enhver tid prioriteres for utdanningsstillinger.

 
UNN er arbeidsplass, utdannings- og praksisarena for leger i spesialisering, psykologer i spesialisering og videreutdanningsstudenter i utdanningsstillinger.

 

Spesialistutdanning for leger (LIS)


   Spesialistutdanning for leger

Spesialistutdanning for psykologer

Den enkelte psykolog organiserer sitt spesialiseringsforløp og arbeidsgivers rolle er å legge til rette for dette og dekke kostnadene til bl.a. kurs, permisjoner og veiledning.

Per november 2019 utdannes det til følgende spesialiteter:

 • Arbeidspsykologi
 • Barne- og ungdomspsykologi
 • Familiepsykologi
 • Nevropsykologi
 • Organisasjonspsykologi
 • Psykoterapi
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Samfunns- og allmennpsykologi
 • Voksenpsykologi
 • Eldrepsykologi
 • Habilitering

Veiledning er en del av en spesialiseringen, men også en nødvendig kvalitetssikring fra spesialisthelsetjenesten sin side og del av HF-ets plikt. Det er ulike krav til veiledning avhengig av hvilken spesialitet psykologen spesialiserer seg innenfor.

Det er ulike praksiskrav til de ulike spesialitetene. Kurssekvens er også avhengig av hvilken spesialitet en spesialiserer seg innenfor. Det er krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs i samtlige deler av spesialiseringen. Spesialiseringen begynner med ett års fellesprogram.

Deltidsarbeid under 50 % stilling godkjennes ikke. Det er ikke systematiske rotasjonsordninger for psykologer i spesialisering på linje med andre yrkesgrupper.  

Skriftlig oppgave
Det gis i varierende grad veiledning/kurs knyttet til den skriftlige oppgaven.

Vedlikehold av spesialitet
Hvert femte år skal psykologspesialister ha godkjenning av vedlikehold av spesialitet. Dette fordrer vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Psykologforening har nærmere informasjon om spesialitetene og krav i spesialiseringsløpet
Spesialistprogrammene
Det skriftlige arbeidet
Vedlikehold av spesialiteten

Utdanning i anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK)

Vil du heve din kompetanse å bli spesialsykepleier og jobbe i UNN?

UiT - Norges arktiske universitet tar opp nytt kull i Master i sykepleie - studieretning anestesi-, barn-, intensiv-, operasjon- og kreftsykepleie (ABIOK) i august 2022. For at flere skal ha mulighet til å spesialisere seg tilbyr UNN utdanningsstillinger der den som ansettes kan ta en spennende utdanning samtidig som man mottar lønn fra sykehuset. 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) skal til enhver tid ha sykepleiere med spesialkompetanse. Hos oss kan man kombinere studiet med jobb gjennom å søke utdanningsstilling. Utdanningsstillingene er regulert gjennom en utdanningsavtale som gir lønn i de tre første semestre (1,5 år) av masterutdanningen til kvalifikasjon som spesialsykepleier er oppnådd. I tillegg til lønn regulerer avtalen rettigheter og plikter mellom partene.

For gjennomføring av 4. semester vises det til Personalhåndbokens bestemmelser hva gjelder permisjon og lønn, og dette må søkes om til nærmeste leder underveis i studiet.

Ansettelsen gir en fast 100% stilling med lønn som sykepleier etter gjeldende overenskomst og ansiennitet. Man vil selvsagt også opparbeide seg både lønnsansiennitet og pensjon den tid man er ansatt i utdanningsstilling. Bindingstiden etter tre semestre er 2,5 år.

Utdanningsstillingene blir utlyst ca 6-7 mndr før studiestart UiT i ulike jobbsøkerportaler.

Ansettelsesprosessen foregår på vanlig måte med bla intervju. Antall utdanningsstillinger tilknyttet de ulike spesialiseringene baserer seg på UNNs fremtidige behov. Start-dato for utdanningsstillingene er sammenfallende med oppstart på studiet ved UiT.

For ansettelse i UNNs utdanningsstilling kreves det at kandidaten er tilbudt og takket ja til studieplass på Master i sykepleie - aktuell studieretning, ved Det helsevitenskapelige fakultet UiT. Opptak til studie ved UiT og ansettelsesprosessen i utdanningsstilling i UNN er prosesser som går parallelt. Det er derfor viktig å søke begge stedene innen søknadsfristen utløper. Bekreftet studieplass ettersendes søknaden til utdanningsstilling i UNN.

For informasjon om studiene og neste opptak henvises det til UiTs hjemmesider.

Det informeres forøvrig om ledermøtesak fra 2011: Beslutning i ledermøtesak 168.11 Administrative forhold angående ABIKO-studenter er at den som har gjennomført en spesialutdanning med finansiering fra UNN mister fortrinnsrett/ansiennitetsrett til ytterligere UNN-finansiert spesialutdanning.

Spørsmål tilknyttet utdanningsstillingene i UNN kan rettes til Klinisk utdanningsavdeling på mail: Utdanning@unn.no

Utdanningsavtale Master i sykepleie, studieretning ABIOK 2022-2023


​Turnusfysioterapeuter

UNN utdanner og ansetter turnusfysioterapeuter. Ni turnusfysioterapeuter har i gjennomsnitt vært ansatt i løpet av 2020.

Master i jordmorfag​

​​UiT - Norges arktiske universitet tar opp nytt kull master i jordmorfag med oppstart august 2022. For at sykepleiere skal ha mulighet til å ta utdanning som jordmor tilbyr UNN seks utdanningsstillinger for å ta en spennende utdanning samtidig som man mottar lønn fra sykehuset.

Ansettelsen er en fast stilling i UNN med lønn som sykepleier etter gjeldende overenskomst og ansiennitet. Utdanningsstillingen har en ramme på 4,5 år der du i utdanningstiden (2 år) er tilsatt i 100% stilling for å studere, med påfølgende bindingstiden (2,5 år) med tilsetning som jordmor.

Stillingene er regulert gjennom en utdanningsavtale som regulerer rettigheter og plikter mellom partene, bla. arbeidsplikt for UNN i studiefrie perioder fra UiT.

Utdanningsstillingene har vært lyst ut i ulike jobbsøkerportaler.

Ansettelsesprosessen er en ordinær ansettelse der intervju må påregnes. Antall utdanningsstillinger er for dette opptaket seks. Oppstartsdato for utdanningsstillingene er sammenfallende med oppstart på studiet ved UiT.

For ansettelse i UNNs utdanningsstilling kreves det at kandidaten er tilbudt og takket ja til studieplass på master i jordmorfag ved UiT. Husk derfor at du også må ha søket studiet ved UiT. Bekreftet studieplass skal ettersendes søknaden til utdanningsstilling i UNN.

For informasjon om studiet vises det til UiT sine sider

Trykk her for å lese gjeldende Utdanningsavtale Master i jordmorfag 2022-2024​​.

Fant du det du lette etter?