Spesialisering og utdanningsstillinger

Helsepersonell og andre kan spesialisere seg innen en rekke fag, blant annet medisinske og psykologiske spesialiteter. UNN HF er et universitetssykehus med behov for spesialister innen alle yrkesgrupper og fagfelt.

UNNs overordnede strategi og planer for kompetanse danner grunnlaget for fremtidig satsninger. Sykehusets administrative ledelse avgjør hvilke videreutdanninger som til enhver tid prioriteres for utdanningsstillinger.

 
UNN er arbeidsplass, utdannings- og praksisarena for leger i spesialisering, psykologer i spesialisering og videreutdanningsstudenter i utdanningsstillinger.

 

Spesialistutdanning for leger (LIS)


UNN tilbyr leger å spesialisere seg innen følgende spesialiteter:

 • Anestesiologi
 • Arbeidsmedisin
 • Barne- og ungdomspsykiatri
 • Barnesykdommer
 • Fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Fødselshjelp og kvinnesykdommer
 • Generell kirurgi
 • Generell kirurgi: Bryst- og endokrinkirurgi
 • Generell kirurgi: Gastroenterologisk kir.
 • Generell kirurgi: Karkirurgi
 • Generell kirurgi: Thoraxkirurgi
 • Generell kirurgi: Urologisk kirurgi
 • Hud- og veneriske sykdommer
 • Immunologi og transfusjonsmedisin
 • Indremedisin
 • Indremedisin: Blodsykdommer
 • Indremedisin: Endokrinologi
 • Indremedisin: Fordøyelsessykdommer
 • Indremedisin: Geriatri
 • Indremedisin: Hjertesykdommer
 • Indremedisin: Infeksjonssykdommer
 • Indremedisin: Lungesykdommer
 • Indremedisin: Nyresykdommer
 • Klinisk farmakologi
 • Klinisk nevrofysiologi
 • Medisinsk biokjemi
 • Medisinsk genetikk
 • Medisinsk mikrobiologi
 • Nevrokirurgi
 • Nevrologi
 • Nukleærmedisin
 • Onkologi
 • Ortopedisk kirurgi
 • Patologi
 • Plastikkirurgi
 • Psykiatri
 • Radiologi
 • Revmatologi
 • Rus- og avhengighetsmedisin
 • Øre-nese-halssykdommer
 • Øyesykdommer

UNN lyser ut utdanningsstillinger med jevne mellomrom, se vår oversikt over ledige stillinger.
Les mer om spesialistutdanningen på Legeforeningens sider.

Ny spesialistutdanning for leger
Ny spesialistutdanning starter opp høsten 2017. Da blir turnuslegene en del av spesialistutdanningsløpet og første kull ut i den nye utdanningen.
Den nye spesialistutdanningen er tredelt. Del 1 erstatter dagens turnusordning, er felles for alle, og utgjør ett år på sykehus og seks måneder i kommunehelsetjenesten. Del 2 er felles kompetanseplattformer for grupper av kirurgiske og indremedisinske fag. Del 3 er unik for hver spesialitet. Leger som spesialiserer seg innen spesialiteter som ikke har felles kompetanseplattformer med andre fag går direkte fra del 1 til del 3.

Nærmere informasjon om innføringen av den nye utdanningen.

Spesialistutdanning for psykologer

Den enkelte psykolog organiserer sitt spesialiseringsforløp og arbeidsgivers rolle er å legge til rette for dette og dekke kostnadene til bl.a. kurs, permisjoner og veiledning.

Per juni 2016 utdannes det til følgende spesialiteter:

 • Arbeidspsykologi
 • Barne- og ungdomspsykologi
 • Familiepsykologi
 • Nevropsykologi
 • Organisasjonspsykologi
 • Psykoterapi
 • Rus- og avhengighetspsykologi
 • Samfunn og allmennpsykologi
 • Voksenpsykologi
 • Eldrepsykologi, valgfritt program (foreslått gjenopprettet som egen spesialitet)
 • Habilitering og rehabilitering (foreslått gjenopprettet som to spesialiteter)

Veiledning er en del av en spesialiseringen, men også en nødvendig kvalitetssikring fra spesialisthelsetjenesten sin side og del av HF-ets plikt. Det er ulike krav til veiledning avhengig av hvilken spesialitet psykologen spesialiserer seg innenfor.

Det er ulike praksiskrav til de ulike spesialitetene. Kurssekvens er også avhengig av hvilken spesialitet en spesialiserer seg innenfor. Det er krav om samtidighet i praksis, veiledning og kurs i samtlige deler av spesialiseringen. Spesialiseringen begynner med ett års fellesprogram.

Deltidsarbeid under 50 % stilling godkjennes ikke. Det er ikke systematiske rotasjonsordninger for psykologer i spesialisering på linje med andre yrkesgrupper.  

Skriftlig oppgave
Det gis i varierende grad veiledning/kurs knyttet til den skriftlige oppgaven. Fagutviklingsenhet rus og psykiatri i Psykisk helse- og rusklinikken arrangerer kurs i oppgaveskriving. 

Vedlikehold av spesialitet
Hvert femte år skal psykologspesialister ha godkjenning av vedlikehold av spesialitet. Dette fordrer vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Psykologforening har nærmere informasjon om spesialitetene og krav i spesialiseringsløpet
Spesialistprogrammene
Det skriftlige arbeidet
Vedlikehold av spesialiteten

Utdanningsstillinger innen spesialsykepleie (ABIKO)

  
Universitetssykehuset Nord-Norge skal til enhver tid skal ha sykepleiere med spesialkompetanse. Derfor tilbyr vi lønn under utdanning til sykepleiere, i form av ansettelse i utdanningsstilling, tilknyttet videreutdanning innen anestesi-, barn-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie (ABIKO) ved UiT – Norges arktiske universitet (UiT).
 
Ut fra UNNs aktuelle behov for spesialsykepleiere, og i god tid før søknadsfristen til studiene ved UiT, beslutter ledelsen i UNN om ordningen med utdanningsstillinger skal videreføres og i hvilken form. Antall utdanningsstillinger tilknyttet den enkelte videreutdanninger vil kunne variere fra kull til kull.
 
Etter dagens ordning (kull 2016-2017) blir de som tilsettes i utdanningsstilling fast ansatt og mottar 100% lønn etter gjeldende overenskomster. Den ansatte er sikret samme rettigheter som ordinære arbeidstakere mot en bindingstid på 2,5 år (2 år for kreftutdanningen).
 
UiT planlegger neste opptak til ABIKO-utdanningene høsten 2018.
Se nærmere informasjon i utdanningsavtalene for utdanningsstillingene
For tidligere fast ansatte:

For studenter som ikke har vært fast ansatte:

Utlysning halvt år før studiestart
Utdanningsstillinger i UNN tilknyttet de fem ulike studieretningene blir utlyst i relevante jobbsøkerportaler omtrent seks måneder før studiestart ved UiT. Rettigheter og plikter reguleres gjennom utdanningsavtale som begge parter signerer.

Klinisk utdanningsavdeling i Kvalitets- og utviklingssenteret, samarbeider med Stabssenteret og aktuelle klinikker i administrering av utdanningsstillingene.

Beslutning i ledermøtesak 168.11 Administrative forhold angående ABIKO-studenter er at den som har gjennomført en spesialutdanning med finansiering fra UNN mister fortrinnsrett/ ansiennitetsrett til ytterligere UNN-finansiert spesialutdanning.

  
Kontaktinformasjon
For mer informasjon, ta kontakt med Klinisk utdanningsavdeling i Kvalitets- og utviklingssenteret på e-post:

​Turnusfysioterapeuter

UNN utdanner og ansetter turnusfysioterapeuter. Sju turnusfysioterapeuter har i gjennomsnitt vært ansatt i løpet av 2015.
 

 


 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.