Meld samhandlingsavvik og fakturainnsigelser

Avvik PLO (dialogmelding)

Skrives i DIPS (for sykehus) eller Profil. Anbefales kun brukt ved behov for å etterspørre opplysninger som har med pasienten å gjøre. 

Meldingene vi sender mellom sykehus og kommuner blir liggende synlig i pasientens journal på helsenorge.no

Samhandlingsavvik

Ved brudd på tjenesteavtaler, inkludert uønskede hendelser relatert til samhandling mellom sykehus og kommuner, herunder også de som utfører oppdrag på vegne av partene (avtalespesialister, botiltak i privat regi på oppdrag fra kommunen).
Send samhandlingsavvik til UNN

Disse avvikene mottas av postmottak i UNN (og legges i ePhorte), fordeles til samhandlingsavdelingen, som sender det ut i UNNs kvalitetssystem (Docmap) for så å innhente svar fra enheten på UNN som er involvert i avviket. Deretter svares avviket ut til kommunen av samhandlingsavdelingen.
Send samhandlingsavvik til kommune

Disse registreres i Docmap av oppdagende enhet på UNN og sendes til Samhandlingsavdelingen (søk opp Trine Lise Dyngeland) for videre utsending i ePhorte. Kommunen svarer tilbake til Samhandlingsavdelingen som legger svaret inn i Docmap og sender det tilbake til melder.

Fakturainnsigelser

Fakturagrunnlag for utskrivningsklare pasienter skal gjennomgås og kvalitetssikres før utsending til aktuell kommune. Faktura skal betales innen forfall. Dersom innsigelsen tas til følge vil beløpet bli kreditert i etterkant.
Send fakturainnsigelse fra kommune til UNN

Innsigelsen behandles av utskrivende enhet. Dersom kommunen er uenig i svaret kan dette påklages til samhandlingsavdelingen som i samarbeid med vår jurist kan overprøve avgjørelsen, dersom den er i strid med lovverk og tjenesteavtaler. 

Uenighet vedrørende om en pasient kan regnes som utskrivningsklar 

Kommunen har krav på redegjørelse for sykehusets vurderinger, jfr. forskriftens § 14. Krav om redegjørelse rettes til leder ved utskrivende avdeling. 

Redegjørelse skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at kommunen kan vurdere å ta stilling til om vilkårene for å melde utskrivningsklar pasient er oppfylt. Vær oppmerksom på at denne formen for drøftinger/diskusjonikke skal foregå i pasientens journal. Redegjørelse skal være skriftlig.

Melding om pasienthendelse 

Vær oppmerksom på at enkelte hendelser skal meldes som dette, selv om det også kan dreie seg om et samhandlingsavvik. 

Hendelsen skal meldes straks etter at den ble oppdaget. Med straks menes senest innen 24 timer etter at hendelsen ble oppdaget. Meldeordningen tar likevel imot alle meldinger og registrerer tidspunktet for når de kom inn, også hvis fristen ikke er overholdt. Du skal melde alle uønskede hendelser:

  • Som førte til betydelig personskade
  • Som kunne ha ført til betydelig personskade

En uønsket hendelse skal meldes også om den oppstår som følge av mangel på ytelse av helsetjeneste. Med ytelse av helsetjeneste menes forebygging, veiledning, undersøkelse, diagnostisering, forsøk, donasjon, behandling, tilsyn, pleie- og omsorg. 
https://helsedirektoratet.no/meld-uonsket-hendelseFant du det du lette etter?