Samhandling

Samhandling mellom UNN og primærhelsetjenesten​

Riktig oppgave- og ansvarsfordeling og et godt samarbeid mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten, er avgjørende for at pasientene skal få et helhetlig og godt behandlingstilbud.

Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.​

Samhandlingskonferansen 2016 (29-30.11) - klikk her for informasjon og påmelding​

Samarbeidsavtalen og tjenesteavtaler

Samarbeidsavtalen består av en overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og Universitetssykehuset Nord-Norge og elleve tjenesteavtaler.

Arbeidet med å utforme avtalene er gjort i samarbeidsorganene Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) og Overordnet samarbeidsutvalg (OSO).


Tjenesteavtale 1 - Oppgavefordeling

Tjenesteavtale 2 - Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 3 - Innleggelse og utskrivning

Tjenesteavtale 4 - Kommunalt døgnbasert ø-hjelpstilbud

Tjenesteavtale 5 - Pasienter med behov for kommunale tjenester

Tjenesteavtale 6 - Kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tjenesteavtale 7 - Forskning og fagutvikling

Tjenesteavtale 8 - Jordmortjenester

Tjenesteavtale 9 - IKT

Tjenesteavtale 10 - Forebygging

Tjenesteavtale 11 - Akuttmedisinsk kjede / Beredskap

Samarbeidsutvalgene

Overordnet samarbeidsorgan

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) består av representanter på rådmanns- og direktørnivå fra kommunene i lokalsykehusområdet og UNN.

Overordnet samarbeidsorgan skal:
  • Sørge for at samarbeidsavtalene mellom UNN og kommunene i opptaksområdet følges opp
  • Avklare saker av prinsipiell, administrativ, faglig og økonomisk karakter
  • Oppnevne medlemmer til kliniske samarbeidsutvalg (brukerrepresentanter inkludert), og gi disse mandat
  • Godkjenne retningslinjer
Medlemmer i Overordnet samarbeidsorgan pr 17.09.2015
Vedtekter for Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Overordnet samarbeidsorgan kan kontaktes gjennom sekretariatet

Tlf. 777 54 110 
Postadresse
Samhandlingsavdelingen
Sykehusvegen 23,
9038 Tromsø 

Kliniske samarbeidsutvalg

Kliniske samarbeidsutvalg (KSU) utvikler og evaluerer retningslinjer for faglig samarbeid som skal sikre gode pasientforløp. Kliniske samarbeidsutvalg oppnevnes av Overordnet samarbeidsorgan (OSO) og rapporterer til OSO.

De kliniske utvalgene kan få oppdrag i tilknytning til utvikling av helsetjenester, samt kunnskaps- og kompetanseutveksling.

Det vil til enhver tid kunne være flere slike utvalg i aktivitet på forskjellige områder. De vil ha ulik funksjonstid og ulikt mandat fra Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Samhandlingsavvik

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i tjenesteavtalene, skal meldes skriftlig. Innsendte avvik og forbedringsforslag brukes i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid.

Rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommunen og UNN

 1. Uønskede samhandlingshendelser
  Hendelser som avviker fra bestemmelsene i tjenesteavtalene, skal meldes skriftlig og sendes til UNN (se adresse i skjema). UNN videresender dette til det aktuelle tjenestested. Deretter behandles meldingen av leder ved det aktuelle tjenestested. Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet, at sårbare områder kartlegges, at gjentakelser forebygges og at antall avvik reduseres. Innsendte avvik skal brukes i kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid.
 2. Hva skal meldes?
  Hendelser som avviker fra bestemmelsene i Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene skal meldes som avvik. I tillegg kan en også melde forslag til forbedringer. Prøv å unngå pasientidentifiserbare opplysninger i samhandlingsavvikene.​
 ​


​Les vedlagte rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommunene og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 


Koordinerende enhet i UNN

UNN har etablert en koordinerende enhet (KE) som er en lovpålagt tjeneste i henhold til spesialisthelsetjenestelovens § 2-5.

Funksjonen er organisatorisk plassert i Rehabiliteringsavdelingen i Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken, og er en tjeneste for alle lokasjoner i UNN. Funksjonen Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Koordinerende enhets oppgaver er:
 • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i helseforetaket
 • Generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunene
 • Nødvendig kontakt med habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunene
 • Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan (IP), som innebærer at Koordinerende enhet skal sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan
 • Overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator
​​Kontaktinformasjon til Koordinerende enhet i UNN:
Torill Davida Nilsen
Telefon: 77 62 63 91
E-post

Koordinator og individuell plan (IP)

Retten til individuell plan og koordinator er for sykehusets virksomhet hjemlet i Spesialisthelsetjenestelovens § 2-5 samt beskrevet i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. For kommunal virksomhet er dette hjemlet i Helse - og omsorgstjenesteloven. 

Pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester tjenester har rett til å få oppnevnt koordinator, og få utarbeidet individuell plan. Uavhengig av om de ønsker individuell plan, skal pasienter/brukere med behov for langvarige koordinerte tjenester få tilbud om koordinator i kommunen og/eller i spesialisthelsetjenesten.

Jfr. helsepersonellovens § 38a og § 23 i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, skal helsepersonell snarest mulig gi melding om pasienters og brukeres behov for individuell plan og koordinator. Dette skal meldes Koordinerende enhet i pasientens kommune.

Koordinerende enheter i UNNs samarbeidskommuner

Kontaktpersoner for habilitering og rehabilitering i kommunene.
​Ballangen
Eli Martinussen ,
sjef åpen omsorg,
8540 Ballangen,
Telefon: 76 92 92 24
Balsfjord
Rigmor Hamnvik ,
Enhetsleder Psykiatri og ReHabilitering,
Enhet psyk og ReHab.
Helsesenteret 9050 Storsteinnes.
Telefon: 77 72 21 65,  mob. 950 63 180
​Bardu
Gurine Haaksvold ,
Ergoterapeut/ rehab.koordinator,
Fogd Holmboesgt 56,
9360 Bardu.
Telefon: 77 18 55 39
​Berg
Jorid Meyer,
Levekårssjef,
Berg kommune, 9385 Skaland,
Telefon: 77 85 90 12, mob. 416 60 038
Dyrøy
Tove Utmo
Enhetsleder Pleie og omsorg,
Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn
Telefon: 77 18 92 84 / mob.993 67 541
Evenes
Gunnar Bergvik
Pleie- og omsorgsleder,
Helse- og sosialsenteret 8534 Liland,
Telefon: 76 98 15 28, mob. 918 63 212
​Gratangen
Liv Karin Helland
Gratangsheimen, 9470 Gratangen 
Ring telefon: 77 02 18 60 for informasjon
​Harstad
Kjersti Dragland
Rehabiliteringskoordinator, Koordinerende enhet,
Harstad kommune, 9479 Harstad.
Telefon: 770 266 29
​Ibestad
Sylvi Johansen
Helsesentret, 9450 Hamnvik,
Telefon: 481 84 985
​Karlsøy
Ann Ellen Johansen
Pleie og omsorgsleder, Karlsøy omsorgssenter.
Telefon: 77 74 60 80
​Kvæfjord
Marit Blekastad
Helsefaglig rådgiver
9475 Borkenes
Telefon: 77 02 33 36
​Kvænangen
Louise Nygaard.
Kommunefysioterapeuten i Kvænangen,
9161 Burfjord.
Telefon: 77 77 90 29, mob. 404 05 623
​Kåfjord
Liv Solvang 
Rådgiver/saksbehandler PRO-tjenesten,
Kåfjord helsesenter
Telefon: 77 71 93 00​/77 71 93 03
​Lavangen
Norunn Johansen
Pleie og omsorgssjef,
9357 Tennevoll
Telefon: 77 17 65 78
​Lenvik
Mona Hagensen
Tildelingsenheten
Postboks 600, 9306 Finnsnes
Telefon: 77 88 31 20
Lyngen
Inger Grønvoll  
Enhetsleder, helse.
Lyngstunet Helse- og omsorgssenter,
9060 Lyngseidet.
Telefon: 77 71 17 05

Anette Samuelsen
Kommuneergoterapeut
Kjosveien 20, 9060 Lyngseidet
Telefon 906 11 571
​Lødingen
Solveig Storjord Hanssen
Koordinator hab og rehab.
Idrettsveien 1a, 8410  Lødingen.
Telefon: 76 98 67 11, mob. 903 61 080
​Målselv
Inger Sæterhaug
Fysioterapeut.
Rehabilteringsteamet,
Målselv Helsesenter, 9325 Bardufoss.
Telefon: 77 83 25 50
​Narvik
Grete Feragen
Tildelingskontoret,
Kongensgt 49, 8512 Narvik.
Telefon: 76 91 35 98, mob. 416 24 947
​Nordreisa
Helene Hanssen
Systemutvikler voksne  
Sonjatun, fysikalsk avdeling
Storslett
Telefon: 77 58 81 90

Agnes Bjørgve
Systemutvikler barn og unge
Sonjatun Fysikalsk avdeling,
9156 Storslett.
Telefon: 77 58 81 90
​Salangen
Anne Vestermo Nesje
Ergoterapeut/ rehab.koordinator 
Helsesenteret, 9350 Sjøvegan
Telefon: 77 17 20 78
​Skjervøy
Siv M. Karlsen
Ledende fysioterapeut
KE v/ Siv Karlsen
Sandvåghaugen 1, 9180 Skjervøy
Telefon: 77 77 57 22 / 488 67 195 
​Skånland
Leif Hugo Hansen
Spesialrådgiver for habilitering
Skånland Kommune, 9439 Evenskjer
Telefon: 77 08 95 70

Per Eivind Horn
Kontakt for rehabilitering
Skånland Kommune, 9439 Evenskjer
Telefon. 77 08 98 43/ mob.409 07 262
​Storfjord
Linda Rasmussen
Tjenestetelefonleder for forebyggende tjenester. Storfjord kommune
Vedtaksteamet v/Linda Rasmussen
Rådhuset. 9046 Otern 
Telefon: 77 21 28 55 /  mob. 400 28 869
​Sørreisa
Lars Reigstad
Ergoterapeut
Rehabiliteringsenheten, Sykehjemsveien 37, 9310 Sørrreisa
Telefon: 992 04 710
​Tjeldsund
Eli Tyldum
Helse og omsorgssjef
Tjeldsund omsorgsenter,
Strandveien 82, 9441 Fjelldal
Telefon: 76 91 91 60
​Torsken
Tore Øseth
Fysioterapeut
Postboks 475, 9305 Finnsnes
Telefon: 77 84 52 00, mob. 959 25 134
​Tranøy
​​Anita Theodorsen
Fagleder
9392 Stonglandseidet
Telefon: 991 68 509
​Tromsø
Heidi Matre
Leder koordinerende team
Skippergata 35–37, 9008 Tromsø
Telefon: 77 79 15 77 / 950 05 ​283
Tysfjord
Line Østergård
Fysioterapeut
Tysfjord kommune,
postboks 104, 8591 Kjøpsvik
Telefon: 75 77 55 00 / 911 67 526

Praksiskons​ulenter

Praksiskonsulentordningen - PKO - er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal sikre og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger, allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste for enkeltpasienten.
​Navn​​Stilling
​Leif Røssås​​Praksiskoordinator (mandag) Telefon 970 04 905
Kontakt eventuelt Samhandlingsavdelingen, 77754110
​Unni Ringberg​Praksiskonsulent
​Dag Nordvåg​​Praksiskonsulent
​Sigbjørn Rønbeck​​Praksiskonsulent
Anton Giæver​​Praksiskonsulent
​Morten Høyer​​Praksiskonsulent
Camilla Midtbu​​​Praksiskonsulent

Kontakt​informasjon

Postadresse
Samhandlingsavdelingen
Sykehusvegen 23,
9038 Tromsø
Merkes i emnefelt: Til Samhandlingsavdelingen
(Send aldri personopplysninger på e-post)

​Kontaktper​​so​​​​ner ​

​Magne Nicolaisen
Avdelingsleder Samhandlingsavdelingen
Telefon 917 36 289
E-post​​
Ann-Karin Furskognes
Seksjonsleder drift og rådgivning
Telefon 948 74 810

Robert Strand
Rådgiver
Telefon 412 48 565
Beate Nyheim
Seniorrådgiver
Telefon 975 43 010

Marit Bergh
Utskrivingskoordinator
Telefon 922 82 471

Statutter for Samhandlingsprisen​

UNN og kommunenes samhandlingspris består av et innrammet diplom og 50.000 kroner. Prisen går til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av UNN HF og en eller flere kommuner. Prisen deles ut årlig.

Samhandlingsprisen blir delt ut på dialogkonferansen mellom UNN og kommunene. De som er nominert til prisen vil i dette forumet få anledning til å presentere sine samhandlingsløsninger.

Statutter
 • ​​Samhandlingsprisen deles ut av UNN HF og kommunene i lokalsykehusområdet i fellesskap.
 • Prisen går til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av UNN HF og en eller flere kommuner.
 • Systematikk, brukermedvirkning, forebygging, løsningsfokus og god ressursutnyttelse vektlegges.
 • Finansieringen av prisen deles likt mellom kommunene og UNN HF, og prispengene fordeles likt mellom kommunen(e) og UNN HF.
 • Prisen består av et innrammet diplom og 50.000 kroner.
 • Prisen deles ut årlig på slutten av året.
 • Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen innen 1. september.
 • Begrunnet forslag til prismottakere sendes på e-post til samhandlingsenheten(a)unn.no
 • Overordnet SamarbeidsOrgan (OSO) er jury.
Alle som ønsker det kan foreslå seg selv eller andre til prisen.

Forslag sendes Samhandlingsavdelingen på e-post merket .