Samhandling

Samhandling mellom UNN og primærhelsetjenesten​

Riktig oppgave- og ansvarsfordeling og et godt samarbeid mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten, er avgjørende for at pasientene skal få et helhetlig og godt behandlingstilbud.

Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.​

Samhandlingskonferansen 2016 (29-30.11) - klikk her for informasjon og påmelding​

Samarbeidsavtalen og tjenesteavtaler

Samarbeidsavtalen består av en overordnet samarbeidsavtale mellom kommunene og Universitetssykehuset Nord-Norge og elleve tjenesteavtaler.

Arbeidet med å utforme avtalene er gjort i samarbeidsorganene Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) og Overordnet samarbeidsutvalg (OSO).


Tjenesteavtale 1 - Oppgavefordeling

Tjenesteavtale 2 - Koordinerte tjenester

Tjenesteavtale 3 - Innleggelse og utskrivning

Tjenesteavtale 4 - Kommunalt døgnbasert ø-hjelpstilbud

Tjenesteavtale 5 - Pasienter med behov for kommunale tjenester

Tjenesteavtale 6 - Kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tjenesteavtale 7 - Forskning og fagutvikling

Tjenesteavtale 8 - Jordmortjenester

Tjenesteavtale 9 - IKT

Tjenesteavtale 10 - Forebygging

Tjenesteavtale 11 - Akuttmedisinsk kjede / Beredskap

Samarbeidsutvalgene

Overordnet samarbeidsorgan

Overordnet samarbeidsorgan (OSO) består av representanter på rådmanns- og direktørnivå fra kommunene i lokalsykehusområdet og UNN.

Overordnet samarbeidsorgan skal:
  • Sørge for at samarbeidsavtalene mellom UNN og kommunene i opptaksområdet følges opp
  • Avklare saker av prinsipiell, administrativ, faglig og økonomisk karakter
  • Oppnevne medlemmer til kliniske samarbeidsutvalg (brukerrepresentanter inkludert), og gi disse mandat
  • Godkjenne retningslinjer
Medlemmer i Overordnet samarbeidsorgan pr 17.09.2015
Vedtekter for Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Overordnet samarbeidsorgan kan kontaktes gjennom sekretariatet

Tlf. 777 54 110 
Postadresse
Samhandlingsavdelingen
Sykehusvegen 23,
9038 Tromsø 

Kliniske samarbeidsutvalg

Kliniske samarbeidsutvalg (KSU) utvikler og evaluerer retningslinjer for faglig samarbeid som skal sikre gode pasientforløp. Kliniske samarbeidsutvalg oppnevnes av Overordnet samarbeidsorgan (OSO) og rapporterer til OSO.

De kliniske utvalgene kan få oppdrag i tilknytning til utvikling av helsetjenester, samt kunnskaps- og kompetanseutveksling.

Det vil til enhver tid kunne være flere slike utvalg i aktivitet på forskjellige områder. De vil ha ulik funksjonstid og ulikt mandat fra Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Samhandlingsavvik

Hendelser som avviker fra bestemmelsene i tjenesteavtalene, skal meldes skriftlig. Innsendte avvik og forbedringsforslag brukes i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetsarbeid.

Rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommunen og UNN

 1. Uønskede samhandlingshendelser
  Hendelser som avviker fra bestemmelsene i tjenesteavtalene, skal meldes skriftlig og sendes til UNN (se adresse i skjema). UNN videresender dette til det aktuelle tjenestested. Deretter behandles meldingen av leder ved det aktuelle tjenestested. Hensikten er å sikre at uønskede hendelser blir behandlet, at sårbare områder kartlegges, at gjentakelser forebygges og at antall avvik reduseres. Innsendte avvik skal brukes i kvalitetsforbedring og sikkerhetsarbeid.
 2. Hva skal meldes?
  Hendelser som avviker fra bestemmelsene i Samarbeidsavtalen og tjenesteavtalene skal meldes som avvik. I tillegg kan en også melde forslag til forbedringer. Prøv å unngå pasientidentifiserbare opplysninger i samhandlingsavvikene.​
 ​


​Les vedlagte rutine for melding og håndtering av uønskede samhandlingshendelser mellom kommunene og Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 


Koordinerende enhet i UNN

Enheten (KE) er en lovpålagt oppgave i henhold til spesialisthelsetjenestelovens § 2-5. Funksjonen er organisatorisk plassert i Rehabiliteringsavdelingen i Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken, og er en tjeneste for alle lokasjoner i UNN. 

Funksjonen Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. 

På neste side finner du mer informasjon om enhetens oppgaver og ansvar, kontaktinformasjon til KE i UNN og KE i UNN-kommuner, samt informasjon om koordinator i spesialisthelsetjenesten og individuell plan (IP).

Praksiskons​ulenter

Praksiskonsulentordningen - PKO - er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal sikre og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger, allmennpraktiserende leger og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste for enkeltpasienten.
​Navn​​Stilling
​Leif Røssås​​Praksiskoordinator (mandag) Telefon 970 04 905
Kontakt eventuelt Samhandlingsavdelingen, 77754110
​Unni Ringberg​Praksiskonsulent
​Dag Nordvåg​​Praksiskonsulent
​Sigbjørn Rønbeck​​Praksiskonsulent
Anton Giæver​​Praksiskonsulent
​Morten Høyer​​Praksiskonsulent
Camilla Midtbu​​​Praksiskonsulent

Kontakt​informasjon

Postadresse
Samhandlingsavdelingen
Sykehusvegen 23,
9038 Tromsø
Merkes i emnefelt: Til Samhandlingsavdelingen
(Send aldri personopplysninger på e-post)

​Kontaktper​​so​​​​ner ​

​Magne Nicolaisen
Avdelingsleder Samhandlingsavdelingen
Telefon 917 36 289
E-post​​
Ann-Karin Furskognes
Seksjonsleder drift og rådgivning
Telefon 948 74 810

Robert Strand
Rådgiver
Telefon 412 48 565
Beate Nyheim
Seniorrådgiver
Telefon 975 43 010

Marit Bergh
Utskrivingskoordinator
Telefon 922 82 471

Statutter for Samhandlingsprisen​

UNN og kommunenes samhandlingspris består av et innrammet diplom og 50.000 kroner. Prisen går til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av UNN HF og en eller flere kommuner. Prisen deles ut årlig.

Samhandlingsprisen blir delt ut på dialogkonferansen mellom UNN og kommunene. De som er nominert til prisen vil i dette forumet få anledning til å presentere sine samhandlingsløsninger.

Statutter
 • ​​Samhandlingsprisen deles ut av UNN HF og kommunene i lokalsykehusområdet i fellesskap.
 • Prisen går til et pasientrettet samhandlingstiltak mellom hele eller deler av UNN HF og en eller flere kommuner.
 • Systematikk, brukermedvirkning, forebygging, løsningsfokus og god ressursutnyttelse vektlegges.
 • Finansieringen av prisen deles likt mellom kommunene og UNN HF, og prispengene fordeles likt mellom kommunen(e) og UNN HF.
 • Prisen består av et innrammet diplom og 50.000 kroner.
 • Prisen deles ut årlig på slutten av året.
 • Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen innen 1. september.
 • Begrunnet forslag til prismottakere sendes på e-post til samhandlingsenheten(a)unn.no
 • Overordnet SamarbeidsOrgan (OSO) er jury.
Alle som ønsker det kan foreslå seg selv eller andre til prisen.

Forslag sendes Samhandlingsavdelingen på e-post merket .