Nettverk

Nettverksarbeid er sentralt for samhandling, for ivaretakelse av kontinuitet i pleie- og omsorgstilbudet og for å spre kompetanse om lindrende behandling.
Hensikten med kompetansenettverkene er å bidra til kompetanseheving gjennom undervisning og erfaringsutveksling, fagutvikling og kvalitetsarbeid, samhandling på tvers av kommunegrenser, samhandling mellom kommuner og lokalsykehus, og gjensidig støtte i de daglige utfordringer innen fagområdet.


​Kompetansenettverk for ressurssykepleiere i kreft– og lindrende behandling

Nettverk av sykepleiere med definert ansvarsområde og funksjon innenfor kreft og lindrende behandling i Nord Norge. Nettverkene er knyttet til de ulike helseforetakene med ressurssykepleiere fra avdelinger ved sykehusene og fra tilhørende kommuner. 

Det arrangeres 2 årlige møter i hvert av nettverkene, et lokalt møte knyttet til det enkelte sykehus og et fellesmøte. Det er fire kompetansenettverk for ressurssykepleiere i kreft og lindrende behandling i Nord Norge.


Finnmarkssykehuset

Vårens nettverksmøte arrangeres digitalt på Norsk HelseNett tirsdag 13.04.2021 kl.1200-1500 (Påkobling kl.1145) Invitasjon er sendt på mail til alle ressurssykepleiere.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 

Ressurssykepleiere UNN HF.pdf

rens nettverksmøter arrangeres digitalt på Norsk HelseNett

UNN Tromsø med tilhørende kommuner torsdag 15.04.2021 kl.1200-1500 (Påkobling kl.1145)
UNN Harstad/Narvik med tilhørende kommuner onsdag 28.04.21 kl.1200- 1500 (påkobling kl.1145)
Invitasjon er sendt på mail til alle ressurssykepleiere.


Nordlandssykehuset

Vårens nettverksmøter arrangeres digitalt på Norsk HelseNett.
Nordlandssykehuset Bodø med tilhørende kommuner torsdag 06.05.2021 kl.1200-1430 (påkobling kl.1145)
Invitasjon vil bli sendt på mail. 
Nordlandssykehuset Lofoten/Vesterålen med tilhørende kommuner - dato kommer og invitasjon sendes på mail.

Helgelandssykehuset

Det blir et felles digitalt nettverksmøte på Norsk HelseNett. 
Dato og invitasjon kommer. 

Nettverk prestetjenesten 

Kreftkoordinatorer i kommunene

Kreftforeningen har oversikt over kreftkoordinatorer på sine nettsider:

Oversikt over kreftkoordinatorer i kommunene

Om nettverkene

Deltakelse i nettverket er forankret i den kommunale pleie- og omsorgsledelsen i og ledelsen ved sykehusavdelingene.  Der det er kreftsykepleier eller kreftkoordinator er det hensiktsmessig at vedkommende er en del av nettverket.

I dag organiseres nettverkene primært av «Lindring i nord» i samarbeid med Kreftforeningen. Fremover vil de lokale møtene i hovedsak organiseres av medlemmene sammen med «Lindring i nord». Fellesmøtene vil organiseres av «Lindring i nord» og Kreftforeningen.

Fant du det du lette etter?