Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB)

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB) er etablert for å formidle og heve kompetanse til helsepersonell og brukere av helsetjenesten innen utredning og behandling av inkontinens og bekkenbunnsykdom. 
Kompetansetjenesten formidler fagutvikling, forskning og undervisning og er ikke en behandlingstjeneste. 
 

Arctic Pelvic Floor Meeting (APFM)


Om tjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB) ble opprettet i 2012 og er en del av Kirurgi-, kreft og kvinnehelseklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Tjenestens fagområder er vannlatings - og avføringsdysfunksjoner, bekkenbunnsmerter samt sammensatte bekkenbunnsdysfunksjoner. 

NKIB er ikke en behandlingstjeneste. Henvisninger vedrørende inkontinens og bekkenbunnsykdom vurderes i hovedsak ved de lokale helseforetak. Informasjon om henvisning av pasienter til UNN finnes på siden til Bekkensenteret UNN.

NKIB jobber med kompetansespredning gjennom prosjektarbeid, forskning og kursvirksomhet for helsepersonell. Tjenesten bidrar inn i ulike faglige nettverk. NKIB samarbeider med fagfelt nasjonalt og internasjonalt i form av kunnskapsutveksling, kunnskapsutvikling og undervisning. NKIB har ansvar for drift av Norsk register for behandling av analinkontinens (NRA). Tjenesten driver også informasjonsspredning til allmenheten og jobber aktivt med å bryte ned tabu og stigma som ofte følger disse tilstandene.

En viktig formidlingskanal for tjenesten er bekkenbunnsportalen.no som er en kompetanseportal for pasienter, pårørende og helsepersonell.

Tverrfaglig samarbeid

Tjenesten samarbeider med flere nasjonale fagmiljø. Samarbeidet med Bekkensenteret UNN er i tillegg utvidet til å gjelde koordinering av tverrfaglige møter. Det tverrfaglige teamet ved UNN har regelmessige møter hvor pasienter med sammensatte tilstander blir vurdert med fokus på å gi pasienten et best mulig utredning og behandlingsforløp. For informasjon om henvisning til tverrfaglig vurdering se Bekkensenteret UNN.

Faglig referansegruppe

Gruppen skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonen i forskrift og at tjenestenes innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet.

Medlemmer av faglig referansegruppe:

 • Jone Trovik (leder), Helse Vest RHF 
 • Tom Øresland, Helse Sør-Øst RHF
 • Signe Nilssen Stafne, Helse Midt RHF
 • Anne Marthe Fosshaug Jensen, Helse Nord RHF
 • Anita Hansen, Brukerrepresentant

Bekkenbunnsportalen

Dette er en kompetanseportal hvor du finner faglig oppdatert og kvalitetssikret informasjon om ulike tilstander, utredning og behandling innen inkontinens og bekkenbunnsykdom.

Bekkenbunnsportalen.no​

Kurs og konferanser

Fag og forskning


Kvalitetsregister
 

Norsk register for analink​ontinens (NRA)

Norske fagnettverksgrupper​​​​​

I samarbeid med erfarne klinikere i alle helseregioner har NKIB etablert tverrfaglige fagnettverk innen konservativ tilnærming av bekkensmerte og anal- og rektalfunksjonsforstyrrelser. Urin -og vannlatingsforstyrrelser har ikke fått etablert et eget fagnettverk, men dette er under planlegging.

Fagpersoner som planlegger, utfører og leder konservativ behandling innen de ulike områdene er invitert til felles arbeid der hovedmål er å bli enige om felles rutiner for konservativ behandling, samt skåringsverktøy til bruk i utredning og evaluering av behandling. Det er også et mål å utvikle kvalitetsregistre basert på hvilke skåringsverktøy gruppene kommer frem til. 

I tillegg til å overvåke behandlingsresultater vil kvalitetsregistre også kunne danne grunnlag for kvalitetsforbedring og forskning. Slike kvalitetsregistre kan enten være lokale registre eller man kan jobbe for å utvikle nasjonale registre.

De som ønsker mer informasjon kan kontakte KIB@unn.no

Norsk gruppe for konservativ tilnærming av anal- og rektalfunksjonsforstyrrelser

Det er i 2018 ferdigstilt et arbeid med å få skrevet en felles nasjonal retningslinje for scoring og behandling av anal inkontinens. Link til retningslinjene vil komme når disse er publisert.

Prosjektet vil underveis løftes inn til styringsgruppen i Nasjonalt kvalitetsregister for analinkontinens.

Prosjektgruppen ble på første møte enige om å dele videre oppgaver inn i to arbeidsgrupper.

Gruppen består av:

 • Arvid Stordahl, Sykehuset Østfold, gruppeleder
 • Nazir Naimy, AHUS
 • Hege Hølmo Johannessen, Sykehuset Østfold
 • Bjørg Furnes, Haukeland universitetssykehus
 • Kari Johannessen, UNN/NKIB
 • Anita Thomassen Lindam, AHUS, gruppeleder
 • Mette Hammer, AHUS
 • Torill Olsen, Haukeland universitetssykehus
 • Signe Nilsen Stafne, St. Olavs hospital
 • Steen Buntzen, UNN/NKIB
 • Marianne Nicolaisen, UNN/NKIB 
 • Arnfinn Seim, Almennlege og professor ved institutt for samfunnsmedisin
 • Tonje Hapalahti, Brukerrepresentant, leder a- inko NOFUS

Pågående prosjekter

Samhandlingsprosjekt for å ivareta inkontinensomsorgen i primærhelsetjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom (NKIB) ønsket gjennom samhandlingsprosjektet; " Når enkle tilnærminger gjør stor forskjell", å ruste opp primærhelsetjenesten med faglig kompetanse og verktøy for optimal behandling av pasienter med inkontinens og bekkenbunnssykdom i regionen. Prosjektet omfattet en stor og en mindre kommune tilknyttet Helse Nord. Samhandlingsprosjektet er nå avsluttet, det arbeides nå med å få publisert resultatene.

PUST: Forskningsprosjekt om behandling av kroniske bekkensmerter

Ved UNN Tromsø har vi nå startet en klinisk studie som omhandler en ikke-invasiv behandling av kroniske bekkensmerter hos kvinner.

Hensikt: Sammenligne effekten av somatokognitiv behandling i gruppe (”PUST”) med vanlig fysioterapibehandling ved kroniske bekkensmerter.

Prosjektets tittel er:

”Kroniske bekkensmerter hos kvinner – somatokognitiv gruppebehandling sammenlignet med vanlig fysioterapi. En randomisert kontrollert studie”

Her er nærmere informasjon om prosjektet:

Bakgrunn og formål: Kroniske bekkensmerter (KBS) hos kvinner er en sammensatt tilstand, og det finnes begrenset kunnskap både om etiologi og beste behandling. Tilstanden har stor innvirkning på livskvalitet og arbeidsproduktivitet. KBS er også en stor økonomisk belastning for helsesystemet fordi pasientene ofte utredes innen flere fagfelt og over lang tid, uten systematisk eller tverrfaglig tilnærming. I denne studien er hovedhensikten å undersøke om et nyutviklet, tverrfaglig gruppebehandlingstilbud gir bedre resultater enn det som i dag er vanlig tilbud til kvinner med KBS.

Metode: For å sammenligne effekt av to behandlingsalternativer benyttes et randomisert kontrollert studiedesign. Etter inklusjon trekkes det om deltakerne skal motta gruppebehandlingen ”PUST” ved UNN i Tromsø, eller oppfølging hos fysioterapeut nær sitt hjemsted.

Inklusjon av deltakere til prosjektet er nå avsluttet, men inntil videre opprettholdes behandlingstilbudet PUST.
Har du eller noen du kjenner slike plager, eller er du helsepersonell og har pasienter du tenker kan ha nytte av en ikke- invasiv oppfølging ved bekkensmerter? Ta gjerne kontakt med oss!

For henvisningsrutiner til behandlingstilbudet PUST, se litt under "Henvisning".


Forskningsaktivitet:

A comparison of biofeedback vs anal injections as a first choice of treatment – a randomized, controlled, clinical study
Researcher: Trond Dehli MD
Lead Investigator: Prof. Barthold Vonen
Research Team: , Prof. Barthold Vonen, Rolv-Ole Lindsetmo Associate Professor, Kjersti Mevik MD, Arvid Stordahl MD PhD, Morten Jacobsen MD PhD.

Radiation Therapy of Anal Cancer. Treatment results and late residual effect - A Multicenterstudy
Lead Investigator: Lise Balteskar MD
Research Team: Anne Gry Bentzen MD, Lise Balteskar MD, Marianne Guren
 
How a structured rehabilitation program affect quality of life in patient surgically treated for anal cancer. A randomized study
Researcher: Kjersti Mevik, MD
Lead Investigator: Associate Professor Rolv-Ole Lindsethmo
Research Team: Prof. Barthold Vonen, Anne Karin Sjøtun, Unni K Strand, Kari Holte,
 
Incidence and treatment of residual anal-, urinary-, and sexual dysfunction after rectum cancer treatment
Researcher: Mona Rydningen MD
Lead Investigator: Dr.Med Stig Norderval
Research Team: Mona Rydningen MD, Prof. Barthold Vonen, Stig Norderval MD PhD, Marianne Nicolaisen RN
 
Perineal ruptures grade 3 -4. The after-effect of an intervention
Researcher: Mona Stedenfeldt PT, MSc
Lead investigator: Professor Pål Øian
Research Team: Mona Stedenfeldt RPT MSc, Prof Pål Øian, Prof. Jouko Pironen, Prof. Mika Gissler, Prof Barthold Vonen

Master study: Helseplager, livskvalitet og pasienttilfredshet etter radikal behandling for prostatakreft/symptoms, quality of life and patient satisfaction after radical treatments for prostate cancer
Researcher: Marianne Nicolaisen, RN, MSc student
Lead investigator: Supervisor: Tove Aminda Hansen
Supervisor: Stig Müller

Master study: Muskelspenninger og diffuse helseplager hos pasienter med kroniske bekkensmerter/Muscle tone and diffuse health problems in patients suffering from chronical pelvic pain
Researcher: Tine Vold, PT, MSc student

Vitenskapelige artikler

Anal incontinence after obstetric sphincter tears: outcome of anatomic primary repairs. Norderval S, Oian P, Revhaug A, Vonen B; Dis Colon Rectum. 2006 Sep;49(9):1465-6

Three-dimensional endoanal ultrasonography: intraobserver and interobserver agreement using scoring systems for classification of anal sphincter defects. Norderval S, Dehli T, Vonen B. Ultrasound Obstet Gynecol. 2009 Feb 17. [Epub ahead of print] PMID: 19224542 [PubMed - as supplied by publisher]

Utredning av anal inkontinens hos voksne.​ T Dehli S Norderval R Lindsetmo B VonenAnal incontinence after obstetric sphincter tears: incidence in a Norwegian county. Norderval S, Nsubuga D, Bjelke C, Frasunek J, Myklebust I, Vonen B. Acta Obstet Gynecol Scand. 2004 Oct;83(10):989-94.

Force and stiffness of the pelvic floor as function of muscle length: A comparison between women with and without stress urinary incontinence. Verelst M, Leivseth G. Neurourol Urodyn. 2007;26(6):852-7. PMID: 17563104 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Force-length relationship in the pelvic floor muscles under transverse vaginal distension: a method study in healthy women. Verelst M, Leivseth G. Neurourol Urodyn. 2004;23(7):662-7. PMID: 15382182 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Are fatigue and disturbances in pre-programmed activity of pelvic floor muscles associated with female stress urinary incontinence? Verelst M, Leivseth G. Neurourol Urodyn. 2004;23(2):143-7. PMID: 14983426 [PubMed - indexed for MEDLINE]

A population based, randomized, controlled trial of conservative treatment for urinary incontinence in women. ​Holtedahl K, Verelst M, Schiefloe A. Acta Obstet Gynecol Scand. 1998 Jul;77(6):671-7. PMID: 9688247 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Translation and validation of the Norwegian version of the fecal incontinence quality-of-life scale. Dehli, T. Martinussen, M. Mevik, K. Stordahl, A. Sahlin, Y. Lindsetmo, R O. Vonen, B. Scandinavian Journal of Surgery: SJS. 100(3):190-5, 2011.

Episiotomy characteristics and risks for obstetric anal sphincter injuries: a case-control study. Stedenfeldt M, Pirhonen J, Blix E, Wilsgaard T, Vonen B, Øian P. BJOG. 2012 May;119(6):724-30. doi: 10.1111/j.1471-0528.2012.03293.x. Epub 2012 Mar 6.


PUST

Dette er et gruppebehandling for kvinnelige pasienter med langvarige underlivssmerter innen somato kognitiv terapi (PUST). PUST er opprinnelig et forskningsprosjekt i regi av NKIB, men vil fortsette som etablert tilbud ved UNN Tromsø.

Henvisningsrutinene er:

Elektronisk henvisning i DIPS: "GASTRO Kontor PUST/inkont Tromsø"

Post:
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
Postboks 96, 9038 Tromsø

Det finnes også et lignende tilbud for menn «mini-PUST». Henvisning til «mini-PUST» sendes til Fysioterapi seksjonen på UNN.

Henvisningen skal inneholde:

 • Fullstendig sykehistorie, inkludert anamnese, symptomer, kliniske funn og tidligere operasjoner
 • Resultatbeskrivelse av gjennomførte utredninger og undersøkelser
 • Operasjonsbeskrivelser
 • Tidligere rettighetsvurderinger med dato

Årsrapporter

​Tilgang til årsrapporter for ulike år får du ved å velge årstall øverst til høyre i bildet når du klikker på lenka under. Her finner du også de faglige vurderingene av rapporten fra Helsedirektoratet og NKIBs faglige referansegruppe.

Klikk her for å velge årsrappport

Ansatte og rådgivere


Leder
Lotte Karen Lindstrøm Eliassen
Sykepleier, Msc
lotte.lindstrom.eliassen@unn.no  
Telefon 776 28393/90984119

Kurs- og informasjonsadministrator
Hilde Tollefsen
Sykepleier, uroterapeut
hilde.tollefsen@unn.no
Telefon 776 69692

Sekretær/konsulent
Wenche M. Andersen
Vernepleier
wenche.marie.andersen@unn.no
Telefon 776 69226 (Mandag, tirsdag og torsdag, kl 09-14)

Fag- og kurskoordinator
Gry-Hege Sjøhaug
Jordmor
gry-hege.sjohaug@unn.no
Telefon 776 26032

Prosjektkoordinator/ Daglig leder for NRA
Tone Prøch-Bilden
Fysioterapeut
tone.prosch-bilden@unn.no
Telefon 776 69 733

Faglige rådgivere
Mona Rydningen
MD, Phd, gastrokirurgi
mona.rydningen@unn.no

Per Espen Låhne
MD, urologi
per.espen.lahne@unn.no

Kristine Amundsen
MD, gynekologi
kristine.amundsen@unn.no

Anne Tine Vold
Psykomotorisk fysioterapeut
anne.tine.vold@unn.no

Cathrine Boge-Olsnes
Psykomotorisk fysioterapeut
cathrine.maria.boge-olsnes@unn.no

Mona Stedenfeldt
Fysioterapeut, forsker
mona.stedenfeldt@stolav.no

Koordinator for Bekkensenteret UNN Tromsø
Gøril Nilsen
Sykepleier
Telefontreffetid: Tirsdag: 09.00 - 15.00. Torsdag: 09.00 - 15.00. Fredag: 09.00 - 15.00 (oddetallsuker)
Telefon 776 27267
bekkensenteret@unn.no

Hjemmeside til Bekkensenteret

Koordinator for Sakral nervemodulering i UNN
Wenche Jenssen
Telefontreffetid; torsdager i oddetallsuker fra kl. 10:00-14:00
Tlf: 76 96 84 49
Universitetssykehuset Nord-Norge, Narvik
E-post: wenche.marianne.jenssen@unn.no

For faglige henvendelser samt informasjon om kurs, hospitering ved Bekkensenteret ved UNN, undervisning, fagutveksling med mer:
nkib@unn.no

Kontakt oss

Ved behov for kontakt anbefaler vi å bruke vår e-postadresse: nkib@unn.no

Send aldri personopplysninger. Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post.

Telefon: +47 77 66 92 26
Du finner oss også på facebook.

Postadresse:
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
Postboks 96
9038 Tromsø
 
Besøksadresse:
Fløy E4, 2. etasje

Information in English

​The Norwegian National Advisory Unit on Incontinence and Pelvic Floor Health (NKIB) was established in 2012. It is located at the University Hospital in Tromsø, North Norway.

The most important task to the Advisory Unit is to spread knowledge about proper diagnosis and treatment for patients with incontinence and pelvic floor disorders. Focus is interdisciplinary collaboration across the departments of gastroenterology, gynecology, urology, neurology, radiology and physiotherapy. Other appointed tasks to NKIB are stimulating research, quality improvement and the establishment of proper and correct care for all patients in the whole country.

Contact us
E-mail: nkib@unn.no

Telephone: +47 77 66 92 26


Fant du det du lette etter?