Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB)

Logo KIBTjenesten er etablert for å bygge opp og heve kompetansen til helsepersonell i alle regioner innen tverrfaglig utredning og behandling av inkontinens og bekkenbunnsykdom. Arbeidet er rettet mot vannlatings - og avføringsforstyrrelser, bekkensmerter, samt komplekse og sammensatte bekkenbunnforstyrrelser. Dette gjøres i form av forskning, fagutvikling, kurs, undervisning, foredrag, og konsulenthjelp. Vi driver informasjonsvirksomhet rettet mot brukere og publikum, og bidrar i forbindelse med hospiteringshenvendelser til UNN.  

Vi har som mål å bygge opp kompetanse i alle helseregioner for å sikre bedre kvalitet og at det etableres faglige nettverk som på sikt viderefører dette arbeidet lokalt. NKIB er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

Arctic Pelvic Floor Meeting (APFM)


Om tjenesten

Tjenesten ble etablert i 2006 som det første av sitt slag i Norge. Vi har en tverrfaglig kompetansetjeneste innen urin- og avføringsinkontinens, samt komplekse bekkenbunnsdiagnoser. I 2012 fikk vi status som nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (NKIB).

De ansatte består av en gruppe helsefaglige spesialister. Disse arbeider med ulike oppgaver som prosjektarbeid, forskning, organisering og planlegging av klinisk virksomhet, samt ekstern og intern kursvirksomhet både for helsepersonell og pasienter. Andre oppgaver er informasjonstilbud og NKIBs kompetanseportal, etablere og vedlikeholde nasjonale og internasjonale nettverk. I tillegg har vi ansvar for drift av Norsk register for behandling av analinkontinens (NRA) og lokale kvalitetsregistre. 

NKIB samarbeider forøvrig i stor grad med fagfeltet nasjonalt og internasjonalt. Både når det gjelder kunnskapsutveksling, kunnskapsutvikling, undervisning og etablering av kvalitetsregistre. For andre institusjoner, hvor det også tilrettelegges for koordinert spesialistutdanning for legespesialister og annet helsepersonell, fungerer tjenesten som kompetanseressurs.

Kompetansespredning er et viktig område for tjenesten. Vi arrangerer flere kurs blant annet Artic Pelvic Floor meeting, en internasjonal konferanse annethvert år i samarbeid med ressurspersoner/spesialister fra hele landet.

Vi tar gjerne imot hospitanter i samarbeid med det tverrfaglige teamet og fagavdelinger tilknyttet tjenesten. Ved hospitering tilrettelegger vi slik at hospitanten får være med i det tverrfaglige samarbeidet. Det er viktig for oss at hospitanten sitter igjen både med ny kunnskap samt motivasjon og engasjement.


Tjenesten er etablert for å:

 • Bygge opp og formidle kompetanse
 • Overvåke og formidle behandlingsresultater
 • Delta i forskning og etablering av forskernettverk
 • Bidra i relevant undervisning
 • Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til helsetjenesten, andre tjenesteytere og pasienter
 • Iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til utredning og behandling
 • Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
Dette skjer i et tverrfaglig samarbeid mellom en bred gruppe spesialister bestående av blant annet leger, sykepleiere, uroterapeuter og fysioterapeuter. Disse utgjør et tverrfaglig team, der alle arbeider med utredning og behandling av pasienter med inkontinens- og bekkenbunnsproblematikk. 


Tverrfaglige team

NKIB arbeider for tverrfaglig samarbeid mellom avdelingene: Gastroenterologisk kirurgi, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Nevrologisk avdeling, Kvinneklinikken, Fysioterapiavdelingen, Radiologisk avdeling, og ved behov med andre avdelinger.

Vårt høyspesialiserte tverrfaglige team har regelmessige møter hvor pasienter med komplekse tilstander blir grundig vurdert, med fokus på å gi pasienten det mest oppdaterte utrednings og behandlingstilbudet. Det tverrfaglige teamet består av deltagere knyttet til NKIB ved sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik.

Teamet vurderer, utreder og behandler pasienter som henvises for urin- og/eller analinkontinens og bekkensmerter, i første rekke fra UNNs geografiske nedslagsfelt. Henvisninger med særlig kompliserte og sammensatte problemstillinger og second opinions blir vurdert av det tverrfaglige teamet. Henvisninger med enklere problemstillinger blir vurdert av legespesialister innenfor de ulike fagområdene. De fleste pasientene som får tilbud om time kommer til Utredningspoliklinikken.

Det tverrfaglige teamet tilbyr også hospitering for helsepersonell nasjonalt og internasjonalt.

Driftsråd

Mandat for driftsrådet:

 • Påse at drift er i henhold til strategi, mål og delmål.
 • Bidra til at forankring i organisasjonen opprettholdes
 • Bidra til gjennomføring av kliniske retningslinjer som det faglige miljøet i NKIB har vedtatt
 • Gi innspill og tilbakemeldinger på resultat
 • Bidra med kompetanse
 • Lederstøtte
 • Kvalitetssikre resultater

Medlemmene i driftsrådet er ledere eller særlig engasjerte fagpersoner fra de involverte avdelingene, og følgende personer er medlemmer:

 • Stig Norderval, lege, Gastrokirurgisk avd. (leder av driftsrådet)
 • Åse Torunn Revholt Pettersen, lege, Kvinneklinikken
 • Anne Ringheim, fysioterapeut, Fysioterapiseksjonen
 • Anne Gry Bentzen, lege, Kreftavdelingen
 • Mona Stedenfeldt- NKIB, faglig rådgiver
 • Hilde Tollefsen, NKIB,tverrfaglig koordinator
 • Margitta Kampman, lege, Nevrologisk avd. 
 • Sven Weum, lege, Røntgenavdelingen
 • Tore Knutsen, lege, avd. for Urologi og endokrin kirurgi
 • Sekretariat: Lotte Lindstrøm Eliassen
Faglig referansegruppe

Gruppen skal bidra til at tjenesten drives i tråd med intensjonen i forskrift og at tjenestenes innhold er likeverdig tilgjengelig for helsetjenesten og brukere i hele landet. 

Referansegruppens oppgaver:

 • Sikre forankring og lik tilgang til tjenesten i alle helseregione
 • Sikre at det etableres behandlingskjeder som dekker hele sykdomsforløpet
 • Bidra til at tjenesten drives i tråd med vedtatte målsetninger, resultatmål og krav stilt i forskrif
 • Vurdere og godkjenne årlig rapportering

Medlemmer av faglig referansegruppe:

 • Anita Hansen, brukerrepresentant
 • Jone Trovik (Gynekolog, dr. med, Helse Bergen), Helse Vest RHF. Referansegruppens lede
 • Helse SørØst RHF
 • Signe Nilssen Stafne (Fysioterapeut, PhD), Helse Midt-Norge RHF
 • Anne Marthe Fosshaug Jensen (urolog) UNN, Narvik, Helse Nord RHF


Samarbeid med andre tjenester

Nasjonale kompetansetjenester skal arbeide for kompetanseheving og kompetansespredning innenfor sitt faglige ansvarsområde til fagpersoner, pasienter og publikum i hele landet. Arbeidet gjelder hele pasientforløp, fra utredning og behandling til rehabilitering. Tjenestene er ikke nasjonale behandlingstjenester, men skal jobbe for at pasienter over hele landet får tilgang til best mulig behandling.

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) samordner alle kompetansesentrene for personer med sjeldne diagnoser. Det er i alt ni kompetansesentre og tre av disse inngår i samarbeidet med NKIB. 

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (helsenorge.no)

Samarbeid om inkontinens og bekkenbunnsykdom

NKIB og NKSD samarbeider om å avklare tilgrensende eller overlappende ansvarsområder for personer med inkontinens og bekkenbunnsykdom. Formålet med samarbeidet er å utnytte tjenestenes samlede kompetanse på en bedre måte, spesielt fordi tjenestene arbeider med ulik tilnærming. Det tjenestene har felles er at alle arbeider for pasientgrupper som kan oppleve funksjonsforstyrrelser relatert til avføring og vannlating.

NKSD samordner alle kompetansesentrene for personer med sjeldne diagnoser. Det er i alt ni kompetansesentre og tre av disse inngår i samarbeidet med NKIB. Man kan lese mer om NKSD og de ni kompetansesentrene ved å følge lenken: https://helsenorge.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sjeldne-diagnoser/kompetansesentrene

Samarbeidet gjelder følgende tjenester:

 • Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom(NKIB), ved universitetssykehuset Nord Norge
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
 • Nevromuskulært kompetansesenter (NMK),ved Universitetssykehuset Nord Norge
 • Senter for sjeldne diagnoser(SSD), ved Oslo Universitetssykehus
 • TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser (TRS), ved Sunnaas sykehus

I det følgende kommer en kort beskrivelse av de ulike tjenestene, med redegjørelse for hvilke problemstillinger pasientene kan oppleve knyttet til avførings- og vannlatingsproblemer.

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)

NMK er et nasjonalt kompetansesenter for personer med medfødte nevromuskulære sykdommer, som for eksempel muskeldystrofi. NMK bygger spesialkompetanse gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid, forskning, klinisk praksis, kurs og konferanser, erfaring fra medisinsk diagnostikk og behandling av pasienter. Senteret sprer kompetanse gjennom å arrangere kurs og konferanser for brukere, pårørende, helsepersonell og andre fagpersoner over hele landet.

Noen pasienter opplever urin- og/eller avføringsproblematikk som kan påvirke det sosiale livet.

Nevromuskulært kompetansesenter ​(unn.no)​​

Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser eller diagnosegrupper. SSD tilbyr skriftlig informasjon,rådgivning, veiledning og kurs om sjeldne diagnoser og hvordan det er å leve med en slik diagnose. Senterets tjenester har et livsløpsperspektiv og er rettet mot brukere, foreldre, søsken, og fagpersoner i hele landet.

Pasienten med de medfødte misdannelsene anorektale misdannelser ogblæreekstrofi/epispadi får et tilbud fra senteret. Personer med disse diagnosene kan i tillegg til inkontinens og funksjonsforstyrrelser relatert til avføring og vannlating også ha smerter i bekken, medfødte endringer på ryggmarg med påfølgende nevrogene dysfunksjoner som massiv forstoppelse og nevrogen blære.

sjeldnediagnoser.no

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser 

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne, medfødte tilstander. TRS jobber tverrfaglig og har livsløpsperspektiv. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap om diagnosene de gir tilbud til.

Senteret er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og hører hjemme på Sunnaas sykehus på Nesodden.

Personer med ryggmargsbrokk (myelomeningocele) har skadet ryggmarg og som regel nevrogen blære- og tarmforstyrrelse.

Også innen andre av TRS' diagnosegrupper, som skjelettdysplasier og bindevevstilstander, forekommer utfordringer knyttet til vannlating og avføring. 

TRS kompetansesenter på Sunnaas

Kompetanseportal

Kompetanseportalen er en informasjonsside for pasienter, pårørende og helsepersonell innen temaet inkontinens og bekkenbunnssykdom. Her finner du blant annet informasjon om ulike behandlingssteder i landet.

Bekkenbunnsportalen​ (helsekompetanse.no)​

Kurs og konferanse

e-læringskurs obstetriske sfinkterskaderArctic Pelvic Floor Meeting - next conference in 2019Den kompliserte bekkenbunnen 2018

Kvalitet, fag og forskning


Kvalitetsregister
 

Norsk register for analink​ontinens (NRA)

Norske fagnettverksgrupper​​​​​

I samarbeid med erfarne klinikere i alle helseregioner har NKIB etablert tverrfaglige fagnettverk innen konservativ tilnærming av bekkensmerte og anal- og rektalfunksjonsforstyrrelser. Urin -og vannlatingsforstyrrelser har ikke fått etablert et eget fagnettverk, men dette er under planlegging.

Fagpersoner som planlegger, utfører og leder konservativ behandling innen de ulike områdene er invitert til felles arbeid der hovedmål er å bli enige om felles rutiner for konservativ behandling, samt skåringsverktøy til bruk i utredning og evaluering av behandling. Det er også et mål å utvikle kvalitetsregistre basert på hvilke skåringsverktøy gruppene kommer frem til. 

I tillegg til å overvåke behandlingsresultater vil kvalitetsregistre også kunne danne grunnlag for kvalitetsforbedring og forskning. Slike kvalitetsregistre kan enten være lokale registre eller man kan jobbe for å utvikle nasjonale registre.

De som ønsker mer informasjon kan kontakte KIB@unn.no

Norsk gruppe for konservativ tilnærming av anal- og rektalfunksjonsforstyrrelser

Det er i 2018 ferdigstilt et arbeid med å få skrevet en felles nasjonal retningslinje for scoring og behandling av anal inkontinens. Link til retningslinjene vil komme når disse er publisert.

Prosjektet vil underveis løftes inn til styringsgruppen i Nasjonalt kvalitetsregister for analinkontinens.

Prosjektgruppen ble på første møte enige om å dele videre oppgaver inn i to arbeidsgrupper.

Gruppen består av:

 • Arvid Stordahl, Sykehuset Østfold, gruppeleder
 • Nazir Naimy, AHUS
 • Hege Hølmo Johannessen, Sykehuset Østfold
 • Bjørg Furnes, Haukeland universitetssykehus
 • Kari Johannessen, UNN/NKIB
 • Anita Thomassen Lindam, AHUS, gruppeleder
 • Mette Hammer, AHUS
 • Torill Olsen, Haukeland universitetssykehus
 • Signe Nilsen Stafne, St. Olavs hospital
 • Steen Buntzen, UNN/NKIB
 • Marianne Nicolaisen, UNN/NKIB 
 • Arnfinn Seim, Almennlege og professor ved institutt for samfunnsmedisin
 • Tonje Hapalahti, Brukerrepresentant, leder a- inko NOFUS

Pågående prosjekter

Samhandlingsprosjekt for å ivareta inkontinensomsorgen i primærhelsetjenesten

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnssykdom (NKIB) ønsket gjennom samhandlingsprosjektet; " Når enkle tilnærminger gjør stor forskjell", å ruste opp primærhelsetjenesten med faglig kompetanse og verktøy for optimal behandling av pasienter med inkontinens og bekkenbunnssykdom i regionen. Prosjektet omfattet en stor og en mindre kommune tilknyttet Helse Nord. Samhandlingsprosjektet er nå avsluttet, det arbeides nå med å få publisert resultatene.

PUST: Forskningsprosjekt om behandling av kroniske bekkensmerter

Ved UNN Tromsø har vi nå startet en klinisk studie som omhandler en ikke-invasiv behandling av kroniske bekkensmerter hos kvinner.

Hensikt: Sammenligne effekten av somatokognitiv behandling i gruppe (”PUST”) med vanlig fysioterapibehandling ved kroniske bekkensmerter.

Prosjektets tittel er:

”Kroniske bekkensmerter hos kvinner – somatokognitiv gruppebehandling sammenlignet med vanlig fysioterapi. En randomisert kontrollert studie”

Her er nærmere informasjon om prosjektet:

Bakgrunn og formål: Kroniske bekkensmerter (KBS) hos kvinner er en sammensatt tilstand, og det finnes begrenset kunnskap både om etiologi og beste behandling. Tilstanden har stor innvirkning på livskvalitet og arbeidsproduktivitet. KBS er også en stor økonomisk belastning for helsesystemet fordi pasientene ofte utredes innen flere fagfelt og over lang tid, uten systematisk eller tverrfaglig tilnærming. I denne studien er hovedhensikten å undersøke om et nyutviklet, tverrfaglig gruppebehandlingstilbud gir bedre resultater enn det som i dag er vanlig tilbud til kvinner med KBS.

Metode: For å sammenligne effekt av to behandlingsalternativer benyttes et randomisert kontrollert studiedesign. Etter inklusjon trekkes det om deltakerne skal motta gruppebehandlingen ”PUST” ved UNN i Tromsø, eller oppfølging hos fysioterapeut nær sitt hjemsted.

Inklusjon av deltakere til prosjektet er nå avsluttet, men inntil videre opprettholdes behandlingstilbudet PUST.
Har du eller noen du kjenner slike plager, eller er du helsepersonell og har pasienter du tenker kan ha nytte av en ikke- invasiv oppfølging ved bekkensmerter? Ta gjerne kontakt med oss!

For henvisningsrutiner til behandlingstilbudet PUST, se litt under "Henvisning".


Forskningsaktivitet:

A comparison of biofeedback vs anal injections as a first choice of treatment – a randomized, controlled, clinical study
Researcher: Trond Dehli MD
Lead Investigator: Prof. Barthold Vonen
Research Team: , Prof. Barthold Vonen, Rolv-Ole Lindsetmo Associate Professor, Kjersti Mevik MD, Arvid Stordahl MD PhD, Morten Jacobsen MD PhD.

Radiation Therapy of Anal Cancer. Treatment results and late residual effect - A Multicenterstudy
Lead Investigator: Lise Balteskar MD
Research Team: Anne Gry Bentzen MD, Lise Balteskar MD, Marianne Guren
 
How a structured rehabilitation program affect quality of life in patient surgically treated for anal cancer. A randomized study
Researcher: Kjersti Mevik, MD
Lead Investigator: Associate Professor Rolv-Ole Lindsethmo
Research Team: Prof. Barthold Vonen, Anne Karin Sjøtun, Unni K Strand, Kari Holte,
 
Incidence and treatment of residual anal-, urinary-, and sexual dysfunction after rectum cancer treatment
Researcher: Mona Rydningen MD
Lead Investigator: Dr.Med Stig Norderval
Research Team: Mona Rydningen MD, Prof. Barthold Vonen, Stig Norderval MD PhD, Marianne Nicolaisen RN
 
Perineal ruptures grade 3 -4. The after-effect of an intervention
Researcher: Mona Stedenfeldt PT, MSc
Lead investigator: Professor Pål Øian
Research Team: Mona Stedenfeldt RPT MSc, Prof Pål Øian, Prof. Jouko Pironen, Prof. Mika Gissler, Prof Barthold Vonen

Master study: Helseplager, livskvalitet og pasienttilfredshet etter radikal behandling for prostatakreft/symptoms, quality of life and patient satisfaction after radical treatments for prostate cancer
Researcher: Marianne Nicolaisen, RN, MSc student
Lead investigator: Supervisor: Tove Aminda Hansen
Supervisor: Stig Müller

Master study: Muskelspenninger og diffuse helseplager hos pasienter med kroniske bekkensmerter/Muscle tone and diffuse health problems in patients suffering from chronical pelvic pain
Researcher: Tine Vold, PT, MSc student

Vitenskapelige artikler

Anal incontinence after obstetric sphincter tears: outcome of anatomic primary repairs. Norderval S, Oian P, Revhaug A, Vonen B; Dis Colon Rectum. 2006 Sep;49(9):1465-6

Three-dimensional endoanal ultrasonography: intraobserver and interobserver agreement using scoring systems for classification of anal sphincter defects. Norderval S, Dehli T, Vonen B. Ultrasound Obstet Gynecol. 2009 Feb 17. [Epub ahead of print] PMID: 19224542 [PubMed - as supplied by publisher]

Utredning av anal inkontinens hos voksne.​ T Dehli S Norderval R Lindsetmo B VonenAnal incontinence after obstetric sphincter tears: incidence in a Norwegian county. Norderval S, Nsubuga D, Bjelke C, Frasunek J, Myklebust I, Vonen B. Acta Obstet Gynecol Scand. 2004 Oct;83(10):989-94.

Force and stiffness of the pelvic floor as function of muscle length: A comparison between women with and without stress urinary incontinence. Verelst M, Leivseth G. Neurourol Urodyn. 2007;26(6):852-7. PMID: 17563104 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Force-length relationship in the pelvic floor muscles under transverse vaginal distension: a method study in healthy women. Verelst M, Leivseth G. Neurourol Urodyn. 2004;23(7):662-7. PMID: 15382182 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Are fatigue and disturbances in pre-programmed activity of pelvic floor muscles associated with female stress urinary incontinence? Verelst M, Leivseth G. Neurourol Urodyn. 2004;23(2):143-7. PMID: 14983426 [PubMed - indexed for MEDLINE]

A population based, randomized, controlled trial of conservative treatment for urinary incontinence in women. ​Holtedahl K, Verelst M, Schiefloe A. Acta Obstet Gynecol Scand. 1998 Jul;77(6):671-7. PMID: 9688247 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Translation and validation of the Norwegian version of the fecal incontinence quality-of-life scale. Dehli, T. Martinussen, M. Mevik, K. Stordahl, A. Sahlin, Y. Lindsetmo, R O. Vonen, B. Scandinavian Journal of Surgery: SJS. 100(3):190-5, 2011.

Episiotomy characteristics and risks for obstetric anal sphincter injuries: a case-control study. Stedenfeldt M, Pirhonen J, Blix E, Wilsgaard T, Vonen B, Øian P. BJOG. 2012 May;119(6):724-30. doi: 10.1111/j.1471-0528.2012.03293.x. Epub 2012 Mar 6.


Veiledere og retningslinjer

En veileder om multippel sklerose (MS) er nå publisert på Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose sine nettsider: ​

MS er en kronisk sykdom som rammer unge voksne. De senere årene har det skjedd store fremskritt i MS-behandlingen. Bedre behandling gir en større mulighet til å kunne forebygge forverring av sykdommen og en økt mulighet til å effektivt behandle symptomene. Likevel er sykdommen uforutsigbar og sammensatt. Dette gir et behov for å samle relevant og faglig godt fundert informasjon for helsepersonell, de som har MS, og deres pårørende. Veilederen om MS tar sikte på å fylle dette behovet.

I  veilederen er det blant annet behandlingsforløp for ulike problemstillinger som personer med MS kan møte, og det arbeides med flere behandlingsforløp. Forløpene gjør det lettere for brukerne å se hva som er mulige «veier videre» for det aktuelle problemet.

Vi ønsker at veilederen skal være et levende verktøy i stadig endring og forbedring, og ønsker derfor tilbakemeldinger og kommentarer, råd, tips og ideer!  

​Send gjerne en epost til: 


Ressurser og informasjonsbrosjyrer

Her finner du informasjon og lenker til brukerorganisasjoner innen teamet inkontinens og bekkenbunnssykdom.

Brosjyrer


Brukerorganisasjoner

Andre nasjonale tjenester

Utredning og behandling på UNN

NKIB har som nasjonal kompetansetjeneste ikke et nasjonalt behandlingsansvar, men tar imot henvisninger på second opinions til tverrfaglig team. Henvisninger angående inkontinens og bekkenbunnsykdom, anal-, rektal- eller blærefunksjonsforstyrrelse på pasienter innen Universitetssykehuset i Nord-Norges (UNN) geografiske ansvarsområde, vurderes av leger innen de respektive fagfeltene.

Det tverrfaglige teamet har kompetanse til å utrede et stort spektrum av patologiske tilstander i bekkenet, blant annet:

 • Urininkontinens
 • Nevro-urologiske tilstander
 • Komplisert bekkenbunnprolaps og desens
 • Spastisk bekkenbunn
 • Anorectal dysfunksjon
 • Anal inkontinens
 • Komplekse fistler: perianaleCrohn-fistler, rectovaginale fistler, rectouretrale fistler mm
 • Blære/sfinkter dysfunksjoner
 • Defekasjonsforstyrrelser
 • Interne og eksterne rektumprolaps
 • Smerter i bekkenbunnen

Utrednings og behandlingsmetoder:

 • Urodynamisk utredning
 • Defecografi
 • Transanal endoskopisk mikrokirurgi
 • Strukturert miksjosamnamnese inkl. stress/lekasjetest
 • Anal manometri
 • Anal funksjonsundersøkelse
 • Anorektal ultralyd
 • Rectalcompliance test
 • Dynamisk MR bekken
 • TVT/TVT-O/TVM
 • Kunstig urethrasfinkterprotese
 • Transanal reseksjon
 • Fremre og bakre anal plastikk
 • Romoppfyllende injeksjoner
 • PNE/Sakralnerve stimulering
 • Dynamisk gracilisplastikk
 • Kunstig analsfinkter
 • Total anal rekonstruksjon
 • Bekkenbunntrening
 • Biofeedback
 • Lærings og mestringskurs
 • PUST (kvinner) - gruppetilbud for pasienter med underlivssmerter innen somato kognitiv 
 • Mini- PUST(menn) gruppetilbud for pasienter med underlivssmerter innen somato kognitiv terapi

Henvisninger sendes til respektive fagavdelinger. Utredning og behandling foregår i hovedsak ved Utredningspoliklinikken ved UNN. 

For informasjon om venteliste og timer, kontakt Utredningspoliklinikken, telefon 776 26663.

Henvisning

NKIB har som nasjonal kompetansetjeneste ikke et nasjonalt behandlingsansvar, men tar imot henvisninger på second opinions til tverrfaglig team. Henvisninger angående inkontinens og bekkenbunnsykdom, anal-, rektal- eller blærefunksjonsforstyrrelse på pasienter innen Universitetssykehuset i Nord-Norges (UNN) geografiske ansvarsområde, vurderes av leger innen de respektive fagfeltene.

Second opinions til tverrfaglig team:

Postadresse: 
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom, postboks 96, 9038 Tromsø.

Alternativt kan second opinions sendes elektronisk direkte til ett av fagområdenes elektroniske adresse.

For informasjon om venteliste og timer, kontakt Utredningspoliklinikken, telefon 776 26663

Henvisninger til UNN

Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken:

 • Gastro Kirurgisk avdeling
 • Urologisk  avdeling
 • Kvinnehelse- Gynekologisk avdeling

Nevro, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken (NOR):

 • Fysioterapiseksjonen

Henvisningsrutiner PUST:

PUST fortsetter som ordinært behandlingstilbud inntil videre, og dere er velkommen til å henvise aktuelle pasienter. Henvisningsrutinene er: 

Post : 
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
Postboks 96, 9038 Tromsø

Elektronisk henvisning i DIPS: "GASTRO Kontor PUST/inkont Tromsø"

Henvisningen skal inneholde

 • Fullstendig sykehistorie, inkludert anamnese, symptomer, kliniske funn og tidligere operasjoner
 • Resultatbeskrivelse av gjennomførte utredninger og undersøkelser
 • Operasjonsbeskrivelser 
 • Tidligere rettighetsvurderinger med dato

Henvisning urininkontinens

Det er viktig at henvisninger inneholder tilstrekkelige opplysninger om den aktuelle problemstilling. Vår anbefaling er at følgende bør være med: 

Tentativ diagnose:

 1. Født barn, hvor mange og evt. problemer i forbindelse med fødsel?
 2. Når og i hvilken forbindelse startet problemene?
 3. Resultatene for nøyaktig ført drikke- og miksjonsliste for tre døgn
 4. Hvilken type inkontinens, anstrengelses / hastverks / dryppelekkasje?
 5. Følelse av ufullstendig tømming?
 6. Urinveisinfeksjoner, eventuelt hvor ofte?
 7. Smerter i forbindelse med blærefylling eller tømming?
 8. Problemer i forbindelse med samleie?
 9. Tidligere behandling for urinlekkasjen: konservativ eller kirurgisk?
 10. Bruk av medikamenter / hormonbehandling?
 11. Problemer med avføringslekkasje / forstoppelse?

Henvisning avføringsinkontinens

Det er viktig at henvisninger inneholder tilstrekkelige opplysninger om den aktuelle problemstillingen. Vår anbefaling er at følgende bør være med:

Tentativ diagnose

 1. Antall fødsler? Normal? Problemer?
 2. Har pasienten lekkasje av avføring?  Urgency? (manglende evne til å utsette defekasjon)
 3. Når og i hvilken forbindelse startet problemene?
 4. Følelse av ufullstendig tømming?
 5. Smerter ved tømming?
 6. Smerter generelt i bekkenbunnen?
 7. Problemer i forbindelse med samleie?
 8. Tidligere kirurgi i bekkenet?
 9. Tidligere bekkenbunnstrening, biofeedback, elektrostimulering?
 10. Bare luftlekkasje uten urgency ? Henvises direkte til bekkenbunnstrening?
 11. Urinlekkasje?

Årsrapporter

​Tilgang til årsrapporter for ulike år får du ved å velge årstall øverst til høyre i bildet når du klikker på lenka under. Her finner du også de faglige vurderingene av rapporten fra Helsedirektoratet og NKIBs faglige referansegruppe.

Klikk her for å velge årsrappport

NKIB på Facebook

Kontakt oss

Ved behov for kontakt anbefaler vi å bruke vår e-postadresse kib@unn.no. Send aldri personopplysninger. Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post.

Leder
Lotte Lindstrøm Eliassen
Sykepleier, Msc
Telefon 776 28393

Fag- og forskningsleder
Steen Buntzen
Dr.med., Phd, gastrokirurgi
Telefon 776 27443

Sekretær/konsulent
Wenche M. Andersen
Vernepleier
Telefon 776 69226 (Mandag, tirsdag og torsdag, kl 09-14)

Fag- og kurskoordinator
Gry-Hege Sjøhaug
Jordmor
Telefon 776 26032

Kurs- og informasjonsadministrator
Hilde Tollefsen
Sykepleier, uroterapeut
Telefon 776 69692

Faglig rådgiver
Mona Stedenfeldt
Fysioterapeut, Phd

Prosjektkoordinator/ Daglig leder for NRA
Tone Prøch-Bilden
Fysioterapeut
Telefon 776 69 733  

Koordinator for Bekkensenteret UNN Tromsø
Gøril Nilsen
Tlf: 776 27267

Koordinator for Sakral nervemodulering i UNN
Wenche Jenssen
Tlf: 76 96 84 49 Telefontreffetid; torsdager i oddetallsuker fra kl. 10:00-14:00
Universitetssykehuset Narvik
E-post: wenche.marianne.jenssen@unn.no


Postadresse
Universitetssykehuset Nord-Norge
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom
Postboks 96
9038 Tromsø
 
Besøksadresse
Fløy E4, 2. ​etasje

For faglige henvendelser samt informasjon om kurs, hospitering, undervisning, fagutveksling med mer:
nkib@unn.no

Information in English

The Norwegian National Advisory Unit on Incontinence and Pelvic Floor Health was first established in 2006 as a continence and pelvic floor center, and in 2012 it became a National Advisory Unit (NKIB). It is located at the University Hospital in Tromsø and is the leading pelvic floor service in Norway.

Through close interdisciplinary collaboration the Norwegian National Advisory Unit on Incontinence and Pelvic Floor Health strives to provide the best medical care for patients with pelvic floor disorders. 

One of the most important tasks a national skills service has, is to spread knowledge about proper diagnosis and treatment. Other appointed tasks are; stimulating research, quality improvement and the establishment of proper and correct care for all patients in the whole country. 

The interdisciplinary collaboration cuts across several departments; gastroenterological surgery, gynecology, urology and endocrine Surgery, neurology, radiology, physiotherapy and The Health Information Center (LMS).

Contact us
​We can be contacted by e-mail: kib@unn.no


Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)