HELSENORGE

Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved OUS og Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved UNN, kalt Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid.


Bildet av Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid, tatt under personalsamlingen på Storo i desember 2019

Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid består av:
NMK -  som leder samarbeidet 
EMAN - Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander ved Oslo Universitetssykehus Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Kontaktinformasjon til samarbeidspartnere
Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo Universitetssykehus
muskel@ous-hf.no, telefon: 23 07 35 80, webadresse: oslo-universitetssykehus.no/eman
Frambu info@frambu.no, telefon: 64 85 60 00, webadresse:  www.frambu.no


Hovedformål med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende kompetansetjenestetilbud til brukere med sjeldne nevromuskulære diagnoser, deres pårørende, helsetjenesten og andre tjenesteytere. 

Målet med virksomheten i samarbeidet er at personer med arvelige nevromuskulære sykdommer skal oppleve god og helhetlig oppfølging i et livsløpsperspektiv. Fagansvaret for diagnosegruppen ligger på hver enhet for seg, og i fellesskap. NMK har det overordnede ansvaret for samarbeidet, og senterleder for NMK inngår i ledergruppen ved NKSD. Et senterråd som er ledet av brukerne er opprettet for å gi råd til Norsk nevromuskulært kompetansesamarbeid.

2021:


Fant du det du lette etter?