Behandling og oppfølging av nevromuskulære sykdommer

Etter at den medisinske diagnosen er avklart er det viktig med informasjon om sykdommens prognose, eventuelle arvelighet, og hvilken behandling som finnes. Vi tar imot pasienter fra hele landet til vurdering, opptrening og behandling.

Personer med kronisk, eventuelt progressiv nevromuskulær sykdom, bør med jevne mellomrom få tilbud om oppfølging av spesialist (nevrolog eller rehabiliteringsenhet) for å følge utviklingen,og tilpasse tiltak og behandlingsopplegg.

Vurderingsopphold

Hos fysioterapeuten gjøres en funksjonsvurdering med fokus på hvordan du kan bruke kroppen din mest mulig effektivt. De vil også vurdere om du kan ha nytte av vårt tilbud om nevromuskulær bevegelsesterapi ved en senere anledning. Du vil også få råd om tilrettelegging i forhold til ditt funksjonsnivå og aktiviteter som er gunstig for din helse. Fysioterapeutene ved NMK kan også veilede lokal fysioterapitjeneste i forhold til trening/aktivitet og oppfølging nærmere hjemstedet.


Fysioterapi undersøkelse


Nevromuskulær bevegelsesterapi
Vårt tilbud i nevromuskulær bevegelsesterapi varer i to uker og vil inneholde individuelle timer samt muligheter for å trene i varmtvannsbasseng. Nevromuskulær bevegelsesterapi er spesialisert fysioterapibehandling som skreddersys til den enkelte pasient. Behandlingen har spesielt fokus på optimalisering av bevegelsestrategier, bevegelsesmønstre og funksjon. 


Det legges stor vekt på å formidle råd om videre oppfølging til lokal fysioterapeut.


Behandling for nevromuskulære sykdommer kan være omfattende og inkludere medisinsk og kirurgisk behandling, samt tilretteleggelse av fysisk trening i samsvar med pasientens krefter og alder. Kortvarige opphold på treningsinstitutt og intensive behandlingsopplegg kan også vurderes.

Samarbeid mellom blant annet habiliteringsenhet, primærhelsetjeneste, fysioterapeut, hjelpemiddelsentral, PPT-kontor og skole er ofte avgjørende for å få et godt opplegg.

For å optimalisere i forhold til den enkelte brukers behov er det av stor betydning med tverrfaglig samarbeid på tvers av støtteapparatet i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Ofte kan det være behov for individuell plan og ansvarsgruppe. Spesialisthelsetjenesten og kompetansetjenesten skal kunne gi nyttig veiledning ut til støtteapparatet rundt den enkelte bruker

Det tilbys også rehabilitering/habilitering for både barn og voksne ved andre avdelinger på UNN Tromsø.

Det finnes mer generell og diagnosespesifkk informasjon på Helse Nords hjemmesider.

Vi kvalitetssikrer tjenesten vår ved å gjøre brukerundersøkelser hvert år. Tilbakemeldinger blir tatt til etterretning og fulgt opp.
Fant du det du lette etter?