HELSENORGE

Antibiotikabruk i Helse Nord

Kompetansesenter i smittevern Helse Nord skal bistå med implementeringen av antibiotikastyringprogram i sykehusene i helseregionen samt gi økt bistand til helseregionens sykehjem i deres arbeid med å redusere antibiotikabruken.

Antibiotikabruk

Bruk av antibiotika bør være i samsvar med nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens og Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten angir mål om å redusere total forbruk av antibiotika i primærhelsetjenesten med 30 prosent og bruk av bredspektret antibiotika i sykehus med 30 prosent innen utløpet av 2021 sammenlignet med 2012. Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten viser hvilke tiltak Helse og omsorgsdepartementet vil sette i verk for å nå målene.

Antibiotikabruk i sykehus

Retningslinjer

Antibiotikastyringsprogram
Helseforetakene er pålagt å ha et styringsprogram for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomhetens aktiviteter i forhold til fastsatte krav og lovgivning. Les mer om antibiotikastyring her.

Helseforetakene i Helse Nord har utviklet foretaksvise antibiotikastyringsprogram og oppnevnt Antibiotikateam (A-team) som har mandat til å styre antibiotikabruken i Helseforetakene:

Antibiotikaforbruk
I henhold til regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens skal forbruket av bredspektret antibiotika (penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner) reduseres med 30% innen utgangen av 2020 sammenlignet med forbruket i 2012. Forbruk av bredspektret antibiotika i sykehus er en nasjonal kvalitetsindikator, og forbrukstall rapporteres både på den offentlige helseportalen helsenorge.no og på websiden til Kompetansetjenesten for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), antibiotika.no

Den nasjonale kvalitetsindikatoren om forbruk av bredspektret antibiotika suppleres av årlige, foretaksvise forbruksrapporter. Her oppgis forbruket blant annet brutt ned på sengepostnivå for alle antibiotikagrupper.
Prevalensundersøkelser
Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus (NOIS-PIAH) gir mulighet til å angi hvor mange pasienter som får antibiotika i sykehus,  hvilke antibiotika som forskrives og klinisk indikasjon for forskrivning. Antibiotikaregistreringen ble obligatorisk fra 2015. 

Sykehus er pålagt å delta i de nasjonale prevalensundersøkelsene to ganger i året i henhold til NOIS-registerforskriften og Forskrift om smittevern i helsetjenesten. I tillegg kan sykehus delta i to frivillige undersøkelser i året. Informasjon om prevalensundersøkelsen, tidspunkt for de årlige undersøkelsene, registreringsmal og rapporter finnes på Folkehelseinstituttets hjemmeside.  

                                               
Internrevisjon av antibiotikabruk i Helseforetakene i Helse Nord
I perioden juli 2017-januar 2018 ble det gjennomført en internrevisjon av Internrevisjonen i Helse Nord RHF med ekstern bistand fra KORSN og Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. 

Revisjonens formål var å bekrefte at Helseforetakene i Helse Nord har en intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for at foretakets antibiotikabruk er rasjonell og i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus. Revisjonen har omfattet styring og kontroll med antibiotikabruk på foretaksnivå og i utvalgte kliniske enheter, herunder rutiner i forbindelse med antibiotikabruk ved pneumoni. 

Med utgangspunkt i formålet har revisjonen vært konsentrert om tre fokusområder; legers kompetanse, antibiotikabehandlingen og mål om reduksjon i bruk av bredspektret. Revisjonen ble utført ved intervjuer, prosesskartlegging og gjennomgang av dokumenter. Vi har vært på stedlig besøk ved et sykehus i hvert Helseforetak. 
Revisjonsrapportene:

Antibiotikabruk i sykehjem

Retningslinjer

Nasjonale dokumenter som er nyttige ved bruk av antibiotika til pasienter i sykehjem:


Antibiotikaintervensjonen RASK (Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem i Kommunene):

KORSN samarbeider med Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). ASP har i henhold til Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten hovedansvaret for gruppebasert etterutdanning av leger som jobber i kommunale helseinstitusjoner. 

Hovedmålet for handlingsplanene er å redusere totalbruken av antibiotika med 30% innen utløpet av 2020. ASP har på bakgrunn av dette startet en intervensjon rettet mot kommunale institusjoner (sykehjem og KAD-avdelinger), som baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotikastyringsprogram. 

Intervensjonen har fått navnet RASK, og vil gjennomføres i alle landets fylker innen utgangen av 2020.Intervensjonen startet opp i oktober 2016, og har blitt svært godt mottatt både på fylkes- og kommunalt nivå så vel som på sykehjemsnivå. 

RASK er gjennomført i Troms, Finnmark og Nordland i perioden 2018-2020.

Les mer om RASK her: RASK Troms, RASK Finnmark og RASK Nordland

Antibiotikaforbruk 
Oversikt over antibiotikaforbruk gjør at man kan ha kontroll med bruken av antibiotika, man kan følge med om forbruket endrer seg over tid, man kan sette inn tiltak for å fremme mer rasjonell antibiotikabruk samt se effekten av de tiltak man initierer. Innkjøpsstatistikk, stikkprøver/audit, prevalens- og insidensregistreringer gir forskjellig type informasjon og krever ulik innsats og ressursbruk (kilde: antibiotika.no). 

Innkjøpsstatistikk for antibiotikabruk kan man få ved å kontakte apoteket som leverer antibiotika til sykehjemmet/KAD-enheten. KORSN kan bistå i tolkning av data. 

Deltakelse i prevalensundersøkelse x 2 pr år er obligatorisk for norske sykehjem i hht NOIS-registerforskriften og Forskrift om smittevern i helsetjenesten:
Basislager antibiotika/basisbeholdning av antibiotika i sykehjem 
Man bør fortrinnsvis lagerføre antibiotika som er førstevalg i retningslinjene. Hensikten med å ta stilling til hvilke antibiotika som skal inngå i basisbeholdningen er at man fremmer rasjonell antibiotikabruk, reduserer antall hastebestillinger og unngår å ha store mengder antibiotika på lager som må kasseres på grunn av utløpsdato. 

KORSN kan bidra med å utarbeide forslag til liste på hvilke antibiotika som skal inngå i basisbeholdningen. En liste vil alltid være veiledende og man må gjøre lokale tilpasninger ut i fra avdelingens behov. 


E-læringskurs, plakater og video i sykehus

E-læring

E-læringskurs om antibiotika i helsetjenesten for sykepleiere


Plakater

KORSN har utarbeidet flere plakater med fokus på rasjonell antibiotikabruk i sykehus:

Film

 

Sykehusapotek Nord har utarbeidet en plakat for utblanding av parenterale antimikrobielle midler til voksne, med medfølgende prosedyre for hvordan plakaten skal brukes:


Kontakt oss

Regional antibiotikafarmasøyt  
June Utnes Høgli, telefon 776 26227 eller e-post june.utnes.hogli@unn.no 

Antibiotikateam UNN HF
Jeanette Schultz Johansen, telefon 776 26338 eller e-post Jeanette.Schultz.Johansen@sykehusapotek-nord.no 

Antibiotikateam Finnmarkssykehuset HF
Kine Helen Brækkan, telefon 41 57 16 13 eller e-post Kine.Helen.Braekkan@finnmarkssykehuset.no 

Antibiotikateam Nordlandssykehuset HF
Breanne Antonsen, telefon 75570081 eller e-post Breanne.Antonsen@sykehusapotek-nord.no

Antibiotikateam Helgelandssykehuset HF
Berit Fossland, telefon 99 02 98 14 eller e-post Berit.Fossland@Helgelandssykehuset.no 

Fant du det du lette etter?