Biobank skilt

Biobank

​En biobank er en samling av humant biologisk materiale. Dette kan være organer, deler av organer, vevsvæsker, celler, og bestanddeler av slikt materiale (DNA, RNA, proteiner, og så videre) fra levende og døde mennesker. 

 
Lovverket stiller spesielle krav til opprettelse og forvaltning av biobanker. Ansvar for dette tillegges ansvarshavende person og ansvarlig institusjon. UNN HF har med bakgrunn i dette etablert felles biobankforvaltning og lagringsfasiliteter der formålet er å sikre at innsamling, oppbevaring, behandling og destruksjon av materiale foretas på forsvarlig måte og med respekt for giver av materialet.​


Biobankfasilitetene

Det er nå opprettet felles biobankfasiliteter ved UNN som skal driftes av egne "bankansatte" med spesiell kompetanse for dette. Forskere som har et REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) -godkjent prosjekt kan komme til oss for å gjøre "innskudd" i banken. Vi tar ansvar for at prøvene behandles og lagres forsvarlig etter gjeldende lover og forskrifter. Vi sørger for overvåkning, og vil gi en fullstendig historikk over hvordan prøvene har vært lagret når de en gang leveres ut igjen.

Det skal også opprettes generelle forskningsbiobanker knyttet til diagnose/sykdom hvor forskere kan søke om å få tilgang til materiale til REK-godkjente prosjekter. Først ute er Generell kreftforsknings biobank hvor innsamling av blod og vev fra lungekreftpasienter starter i løpet av 2015 .

I samarbeid med UiT (Norges Arktiske Universitet) har UNN bygget opp et felles biobank-lager i Farmasikjelleren. Her er det plass til 72 kistefrysere hvor UNN innehar 24 plasser. Biobank UNN er med i planleggingen av MH2 (medisin-og helsefagbygg 2) og ser frem til innflytting i nye lokaler i løpet av 2018. Her vil vi få spesialtilpassede laboratorier og fryselager for ultrafysere og nitrogentanker. Våre lokaler vil være spesielt sikret mot brann, lekkasjer, ha nødstrømstilkobling og 24 timers overvåkning. Hver enkelt fryser vil i tillegg ha kvalitetskontroller og kontinuellig, loggført temperaturovervåkning.

Pålegg om informasjon om reservasjonsadgang ved bruk av biologisk materiale, jf. Helseforskningsloven § 28 andre ledd


Etter Datatilsynets tilsyn ved UNN i november 2012, er det gitt pålegg om at biologisk materiale som er innhentet fra pasienter i perioden 1.7.2009 til mars 2013, ikke kan brukes uten at pasientene enten gir sitt samtykke eller på forhånd blir informert individuelt om muligheten til å reservere seg.


UNN har ikke informert om reservasjonsadgang til pasienter som har avgitt biologisk materiale i denne tidsperioden.

Dersom det skal forskes på dette materialet, må derfor de berørte personene informeres individuelt om reservasjonsadgangen. Dette følger av pålegg fra Datatilsynet, som er stadfestet av Personvernnemnda 19.5.2014.

Ev. spørsmål til informasjonen kan tas opp med  personvernombudet ved UNN.

UNN Generell forskningsbiobank


Etter at Helseforskningsloven trådte i kraft 2009 stilles det strengere krav til hvordan biobankmateriale behandles og oppbevares. For å imøtekomme dette kravet, og legge bedre til rette for forskning, har UNN opprettet en Generell forskningsbiobank.

Hvordan forvalte felles ressurser og sikre bred tilg​jengelighet innenfor lovens rammer? UNN ønsker å lette prosessen for forskere ved å tilby rådgivning og tjenester til de som ønsker å starte et prosjekt med behov for biobank. Vi ønsker å lette søknadsprosessen til REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk ) ved å tilby en biobank infrastruktur REK er kjent med fra før av. Denne har standardiserte rutiner for vedlikehold av infrastruktur, overvåkning av infrastruktur, mottak og utlevering av materiale osv. Samtidig er det et mål å sørge for at evt. "overskuddmateriale" etter endt prosjekt (prosjektet må søke REK om overflytning av materiale eller destruksjon, ref § 30 - Helseforskningsloven), med høy potensiell forskningsverdi, blir ivaretatt og gjort tilgjengelig til andre forskere med godkjenning fra REK.

Forskningsansvarlig/eier: Direktør ved UNN

Ansvarshavende: Fag- og forskningssjef ved UNN

Driftsansvarlig enhet: Laboratoriemedisin, Diagnostisk klinikk

Generell kreftforskningsbiobank

Av: Line Helgesen, biobankkoordinator

Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppretter biobank for å knytte verdifullt biologisk materiale fra kreftpasienter til fremtidige forskningsprosjekter

Målet med Generell kreftforskningsbiobank er å danne grunnlag for fremtidig forskning som kan øke vår kunnskap om årsak, forløp, behandling og diagnostikk av ulike kreftformer, og på den måten bidra til at kreftpasienter i fremtiden får bedre behandling og oppfølging.

Biobanken skal drive systematisk innsamling og oppbevaring av biologsk materiale fra kreftpasienter og sørge for at dette gjøres best mulig tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter gjennom en kvalitetssikret prosess fra prøvetaking til lagring og senere utlevering.

En sykdomsbasert biobank vil være utgangspunkt for mange prosjekter og styrke kreftforskningen. Sammen med opplysninger fra pasientjournaler og helseregistre vil en slik biobank gi betydelige muligheter for fremtidig kreftforskning såfremt samtykke er gitt..

Innsamling av vev har nå startet mens forberedelsene til blodprøveinnsamling pågår.

Informasjon og samtykkeskriv (pdf)

Kontakt oss


Har du spørsmål vedrørende biobanken, kontakt oss gjerne.

Line Helgesen
Biobankkoordinator UNN, overbioingeniør, 60% stilling, Laboratoriemedisin, Diagnostisk klinikk.
line.helgesen@unn.no
Telefon: 776 27238
 

Hanne Halvorsen
Overlege, Generell kreftforskningsbiobank, 50% stilling, avdeling for Klinisk patologi, Diagnostisk klinikk.
hanne.halvorsen@unn.no
Telefon: 776 27208

Generelle henvendelser
biobank@unn.no

EUTRO

For hjelp og spørsmål:
Line Helgesen (administrator og superbruker Diagnostisk klinikk) : 776 27238, line.helgesen@unn.no