Fastlegenytt

Fastlegenytt

Informasjon for fastleger som samarbeider med Universitetssykehuset Nord-Norge

Søk i Fastlegenytt

Nyheter fra Fastlegenytt

 • 08.03.2017
  Laboratorie: Analysen SSA antistoff (anti-Ro)

  Fra 20.02.2017 ble analysen «SSA antistoff» splittet og erstattet med anti-SSA/Ro52 IgG og anti-SSA/Ro60 IgG.  Anti- SSA rekvireres hovedsakelig ved mistanke om Sjögren`s syndrom (SS).

 • 07.03.2017
  Oppstart av artroseskole ved Ortopedisk avdeling, UNN Tromsø

  Har dere pasienter med mild til moderat artrose i hofte eller kne som ikke er operasjonskandidater? Vi starter opp med artroseskole i løpet av mars 2017.

 • 07.03.2017
  Vi minner om: LMS-kurs for pasienter og pårørende

  Ved Lærings- og mestringssenteret og fagavdelingene ved UNN erfarer vi en nedgang i antall henvisninger til enkelte LMS-kurs.  For Harstad er «Diabetes type 2 - startkurs» et godt eksempel der vi nå står i fare for å avlyse neste planlagte kurs.

 • 02.03.2017
  Laboratorie: Prøvetaking til cervixcytologi

  På grunn av mange uegnede prøver, har vi prøvd ut en ny børste hos utvalgte rekvirenter. Erfaringer viser at den nye børste gir litt færre uegnede prøver. Vi har derfor valgt å tilby ny børste til alle våre rekvirenter.

 • 02.03.2017
  Laboratorie: Endring for TB IGRA Quantiferon

  Fra 1. november 2016 sluttet Statens Serum Institut å selge Quantiferon TB Gold Reagent Pack med tre rør. Bakgrunnen for endringen er et ønske om å øke testens spesifisitet og sensitivitet. Disse vil nå erstattes av en Reagent Pack med fire...

 • 23.02.2017
  Håndkirurgi i UNN – ny henvisningsadresse

  All håndkirurgi i UNN, inkludert brannskader på hendene og håndfrakturer hos barn, har flyttet fra Plastikk- og håndkirurgisk avdeling til Håndkirurgisk seksjon ved Ortopedisk avdeling. Henvisninger skal heretter sendes til Ortopedisk avdeling.

 • 22.02.2017
  Elektiv skulderkirurgi i UNN

  All elektiv skulderkirurgi i Tromsø, med unntak av skulderproteser, flyttes til sykehuset i Narvik. Dette gjøres grunnet kapasitetsproblemer i Tromsø og at vi ønsker å gi pasientene betydelig kortere ventetid enn vi klarer i dag.

 • 22.02.2017
  Vekt og likevekt - overvektskonferanse

  Helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten ønskes velkommen til overvektskonferansen Vekt og likevekt 29. - 30. mai. Her vil du få faglig påfyll innen behandling av sykelig overvekt og mulighet til å treffe kollegaer fra hele Hel...

 • 17.01.2017
  Redusert MR-kapasitet på Røntgenavdelingen i Tromsø i uke 9-15

  Mandag 27. februar starter arbeidet på røntgenavdelingen i Tromsø med å skifte ut en av våre eldste MR-maskiner. Dette er et omfattende arbeid og MR-tilbudet reduseres derfor fra 3 til 2 maskiner i uke 9-15.

 • 17.01.2017
  Akillessenebetennelse – rekruttering til studie

  Akillessenebetennelse er ofte forbigående men kan gå over til å bli en kronisk tilstand. I kroniske tilfeller kan behandling være utfordrende. Raskere tilbake ved UNN har en pågående studie for behandling av kronisk akillessenebetennelse.

 • 28.11.2016
  Oppdatert informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser

  Fra 1. september 2016 ble det innført ny nasjonal rutine for oppfølging av RhD negative gravide. Alle RhD negative gravide skal tilbys føtal RHD typing av foster-DNA i mors plasma i svangerskapsuke 24. RhD negative gravide der testen viser...

 • 21.11.2016
  Laboratorie: Mange får nå målt lav folat

  Laboratoriemedisinsk avdeling ved UNN har tatt i bruk en re-standardisert målemetode for folat som nå refererer til en internasjonal standard og som også tilsvarer den brukt ved Haukeland og Ullevål. Dette har medført en markant økning av i...

 • 16.11.2016
  Meldingsløft 2 - et løft for sykehusene i nord

  Hver dag sendes tusenvis av laboratoriesvar mellom sykehusene, og mellom sykehusene og legekontorene i Nord-Norge. Mange av disse meldingene gikk tidligere som brevpost. Nå er alle meldinger elektroniske.

 • 15.11.2016
  Hofteproteseoperasjon i Narvik – nytt tilbud

  Vi har opprettet tilbud om hofteprotesekirurgi ved UNN Narvik med erfarne operatører. Protesen er sementert og har gode resultater i leddregisteret. Den egner seg for pasienter i aldersgruppen 65-70 år og eldre. Ventetiden for dette inngrep...

 • 04.11.2016
  Nye nettsider hos alle sykehusene - søketips

  Alle sykehusene i landet er nå på plass med nye nettsider, etter at Helse Sørøst var de siste som lanserte 1. november. Det vil medføre at kompetansesentre og spesialistavdelinger ved sykehusene har fått nye lenker, og at de gamle lenkene ikke virker. 

 • 30.09.2016
  Medikamentfritt behandlingstilbud - oppdatering

  Medikamentfritt behandlingstilbud er som kjent under oppbygging på UNN. Dette er et regionalt tilbud for hele Helse Nord, og UNN har påtatt seg oppdraget med å utforme tilbudet i nært samarbeid med brukerorganisasjonene. Posten åpner på Åsg...

 • 30.09.2016
  Blå Kors Kompasset

  Blå Kors Kompasset er et gratis terapi- og rådgivningstilbud for unge mellom 14-35 år som har vokst opp i familier med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet åpnet i Tromsø i mai 2016 og tar imot nye brukere fortløpende og uten ventetid.

 • 26.09.2016
  Analyse av Angiotensin converting enzyme (ACE) i serum med en ny metode

  Laboratoriemedisin ved UNN Tromsø begynte 7. september å analysere Angiotensin converting enzyme (ACE) i serum med en ny metode. Metoden er sammenlignet med ACE-metoden ved Ullevål sykehus og viser samme resultat som ved Ullevål.

 • 26.09.2016
  Uspesifikke reaksjoner for anti-ds DNA antistoffer

  I en periode på omtrent 6-8 måneder i løpet av 2016 ble det registrert en økning av antallet svake positive anti-ds DNA hos en rekke gruppe personer som egentlig ikke har Systemisk Lupus Erythematosus (SLE). Noen av disse pasientene har bli...

 • 31.08.2016
  Informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser: ny rutine fra 1.9 2016

  Fra 1. september innføres nye nasjonale rutiner for blodtypeserologiske svangerskapsprøver. Endringene gjelder gravide som types RhD-negative. Fosterets RHD-type bestemmes ved å genotype foster-DNA som finnes i mors plasma (svangerskapskapsuke 24).

 • 11.08.2016
  Røntgen: Lavere kapasitet våren, sommeren og høsten 2016

  I perioden fram til 1. oktober 2016 ber vi om fastlegenes hjelp, mens vi innfører nytt røntgensystem. Vi ber om at dere i større grad rekvirerer direkte til Curato Røntgen i Bodø og Tromsø, eller til lokalsykehusene.

 • 07.06.2016
  Ny rutine for bestilling av prøvetakingsutstyr

  Rekvisisjonsskjema skal heretter sendes på e-post til sentralforsyningen ved UNN Tromsø.

 • 25.05.2016
  Ny vaktordning for nevrokirurger

  18. januar startet en ny vaktordning for nevrokirurger i UNN. Den etablerte ordningen innbefatter endringer av arbeidsoppgaver på vakt for leger innen ortopedi, barneavdelingen, nevrologer og kirurger i K3K-klinikken og Hjerte- lungeklinikken.

 • 21.04.2016
  Laboratorie: Infeksiøs mononukleose

  Mononukleose-test utfases fra og med 2. mai 2016. Ved mistanke om infeksiøs mononukleose må man rekvirere virus serologi. Se Epstein-Barr virus antistoffer:

 • 21.04.2016
  Pasienter med suprapubisk kateter: endring av rutiner ved urologisk avdeling

  De kateter som har vært benyttet inntil nå er av liten diameter, noe som har medført at de hyppig tettes til av debris og cellerester fra urinblæren. Dette medfører hyppige skifter ved sykehusene.

 • 25.02.2016
  Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester

  Gjennom prosjektet «Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL)» har vi fått utviklet et bestillingsverktøy for legekontorene i Nord-Norge der dere kan rekvirere blodprøveanalyser og andre tjenester elektronisk fra sykehuslaboratoriet.

 • 16.12.2015
  Mine behandlingsvalg: en vei til samvalg

  Samvalg betyr at pasient og helsepersonell går sammen om å finne den beste behandling for pasienten. For å legge til rette for dette har vi utviklet «Mine behandlingsvalg», et internettbasert beslutningsstøtteverktøy tilgjengelig med hensyn...

 • 11.06.2015
  Øhjelps-ortopedi: Nye rutiner i UNN

  UNN Narvik skal heretter behandle ortopediske pasienter fra Ballangen, Tysfjord og Narvik. Tromsø vil behandle pasienter fra Balsfjord og nordover, mens Harstad tar pasienter som kommer fra kommuner sør for Balsfjord.

 • 12.03.2015
  Laboratorie: Ureaplasma urealyticum - en oppdatering

  U. urealyticum er en liten bakterie uten cellevegg som hyppig finnes i genitalslimhinnen hos friske personer. I noen tilfeller kan den være årsak til sykdom. Sykdomsbilder kan være uretritt, epididymo-orkitt, postpartum endometritt, chorioa...

 • 13.11.2014
  Cøliaki: Ikke start med glutenfri kost før diagnostikk er gjort

  En del pasienter har fått velment råd fra fastlegen sin om å forsøke glutenfri kost eller kutte ut hvetemel for ulike mageplager, for å se om dette gjør dem bedre. Det er et problem hvis kostendring gjøres før det er gjort tilstrekkelig cøl...

 • 19.04.2014
  CFS/ME-utredning av voksne pasienter

  Vi har hatt midlertidig delvis inntaksstopp for utredning av personer med CFS/ME. Inntaksstoppen er nå opphevet. For å unngå lange ventelister på nytt, er vi helt avhengig av et godt samarbeid med fastlegene.

 • 15.01.2014
  Venerisk poliklinikk i Tromsø utvider åpningstidene

  Fra desember 2013 har hudavdelingen sin veneriske poliklinikk utvidet åpningstidene. I tillegg til polikliniske timer 4 dager i uken kan man møte opp på drop-in time mellom 12 og 13 på mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

 • 14.02.2013
  Plexusblokade: Informasjonsvideo ved skulder-, arm- og håndoperasjon

  Det er laget en informasjonsfilm for pasienter om plexusblokade. Filmen anbefales til pasienter som er innkalt til skulder-, arm- og håndoperasjon via ”Raskere tilbake” på UNN.

 • 08.11.2012
  Regional vurderingsenhet for rehabilitering i Helse Nord

  Alle søknader om habilitering og rehabilitering ved private institusjoner som gjelder pasienter hjemmehørende i Nord-Norge skal fra 15. november 2012 sendes til den regionale vurderingsenheten.

 • 08.11.2012
  Svangerskap og hypothyreose

  Hypothyreose ved graviditet er kjent å ha skadelige effekter både på foster og på mor, og skal derfor behandles adekvat med Levotyroksinnatrium i forkant av planlagt graviditet og i svangerskapet.

 • 16.05.2012
  Laboratorie: Testing for Mycoplasma genitalium

  Avdeling for mikrobiologi og smittevern på UNN vil fra 1. juni 2012 åpne for rekvisisjon av Mycoplasma genitalium fra pasienter med symptomer på uretritt, se nærmere veiledning om indikasjon, prøvetaking og behandling nedenfor.

 • 12.04.2012
  Forskning: Vanlig med vedvarende smerte etter kirurgi

  Overraskende mange pasienter sliter med smerter i etterkant av operasjoner. Vi må regne det for sannsynlig at man kan få kroniske smerter etter et inngrep. Det bør komme med i nyttevurderingen og i samtaler mellom kirurg og pasient før operasjon.

 • 14.03.2012
  Gravide: Oppdaterte seleksjonskriterier ved planlagt fødsel

  Vedlagt følger ”Seleksjonskriterier planlagt fødsel i UNN” og skjema for ”Seleksjon til fødested” gjeldende fra 1. mars 2012.

 • 16.11.2011
  Barn: Nattlig sengevæting

  Nattlig sengevæting er en meget vanlig tilstand hos barn i småtrinnene på barneskolen. Under følger noen råd om utredning og behandling.

 • 14.09.2011
  Perifer karsykdom (arteriell insuffisiens) - Veileder for utredning og behandling i primærhelsetjenesten

  Ved utredning av perifer karsykdom må man huske at aterosklerose er en systemsykdom som alltid rammer flere kargebeter.

 • 17.06.2011
  Lungerehabilitering: Utredning ved KOLS og søvn-apne (OSAS)

  Pasienter med "overlappingssyndrom" mellom KOLS og Obstruktivt søvn-apne syndrom (OSAS) har høyere dødelighet enn pasienter med kun den ene diagnosen. KOLS-pasienter med søvnproblemer og symptomer på OSAS bør henvises tidlig til polysomnografi.

 • 08.03.2011
  Permanente katetre og urindyrkning - endring av indikasjon og rutiner

  Avdeling for mikrobiologi og smittevern ser at dyrkning av urin fra permanente katetre som har ligget inne i mere enn 2 uker ofte gir funn som er vanskelige å tolke. Vi endrer derfor indikasjoner og prøvetakingsrutiner ved permanente katetre.

 • 15.06.2010
  Brystdiagnostikk: Er du i tvil, kan du vente

  Brystdiagnostisk senter vil i løpet av året utføre rundt 13 000 kliniske undersøkelser, nesten dobbelt så mange som i 2001. – Framover stopper vi henvisninger med svak indikasjon av typen ”kan ha ubehag i brystene” eller ”tror hun har kjent en kul”.

 • 04.02.2010
  Endokrinologi: Eldre menn og behandling med testosteron

  Selv om flere publikasjoner har vist at testosteron-behandling har svært gunstige effekter ved behandling av hypogonadale yngre menn er det fortsatt ikke klarlagt om testosteron-substitusjon til eldre menn er gunstig.

 • 06.01.2010
  Sepsis: SIRS-kriterier redder liv

  Akuttmottaket i Tromsø mottar ukentlig rundt 17 pasienter med sepsis, seks ganger flere enn antatt. SIRS-kriteriene betyr raskere diagnostikk før sykehus og redusert dødelighet i sykehus.

LMS-kurs for pasienter og pårørende

Regionale LMS-kurs

UNN-kurs for helsepersonell

 • 07.06 onsdag
  Førstehjelp ved selvmordsfare

  VIVAT selvmordsforebygging inviterer til kurs på Fyrhuset i Tromsø. Kurset er utviklet for å passe hjelpere.

 • 14.06 onsdag
  North Sea HPB Symposium 2017

  The overriding aim of the symposium is to promote research networks and collaboration in the field of liver- and pancreatic surgery.

 • 22.11 onsdag
  Fagkurs Barn som mister ferdigheter

  Måler er å øke deltakernes kunnskap om medisinske aspekter ved sjeldne diagnoser.

Regionale og nasjonale kurs for helsepersonell