Fastlegenytt

Fastlegenytt

Informasjon for fastleger som samarbeider med Universitetssykehuset Nord-Norge

Nyheter fra Fastlegenytt

23.02.2017

Håndkirurgi i UNN – ny henvisningsadresse

All håndkirurgi i UNN, inkludert brannskader på hendene og håndfrakturer hos barn, har flyttet fra Plastikk- og håndkirurgisk avdeling til Håndkirurgisk seksjon ved Ortopedisk avdeling. Henvisninger skal heretter sendes til Ortopedisk avdeling.
22.02.2017

Elektiv skulderkirurgi i UNN

All elektiv skulderkirurgi i Tromsø, med unntak av skulderproteser, flyttes til sykehuset i Narvik. Dette gjøres grunnet kapasitetsproblemer i Tromsø og at vi ønsker å gi pasientene betydelig kortere ventetid enn vi klarer i dag.
22.02.2017

Vekt og likevekt - overvektskonferanse

Helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten ønskes velkommen til overvektskonferansen Vekt og likevekt 29. - 30. mai. Her vil du få faglig påfyll innen behandling av sykelig overvekt og mulighet til å treffe kollegaer fra hele Hel...
17.01.2017

Redusert MR-kapasitet på Røntgenavdelingen i Tromsø i uke 9-15

Mandag 27. februar starter arbeidet på røntgenavdelingen i Tromsø med å skifte ut en av våre eldste MR-maskiner. Dette er et omfattende arbeid og MR-tilbudet reduseres derfor fra 3 til 2 maskiner i uke 9-15.
17.01.2017

Akillessenebetennelse – rekruttering til studie

Akillessenebetennelse er ofte forbigående men kan gå over til å bli en kronisk tilstand. I kroniske tilfeller kan behandling være utfordrende. Raskere tilbake ved UNN har en pågående studie for behandling av kronisk akillessenebetennelse.
28.11.2016

Oppdatert informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser

Fra 1. september 2016 ble det innført ny nasjonal rutine for oppfølging av RhD negative gravide. Alle RhD negative gravide skal tilbys føtal RHD typing av foster-DNA i mors plasma i svangerskapsuke 24. RhD negative gravide der testen viser...
21.11.2016

Laboratorie: Mange får nå målt lav folat

Laboratoriemedisinsk avdeling ved UNN har tatt i bruk en re-standardisert målemetode for folat som nå refererer til en internasjonal standard og som også tilsvarer den brukt ved Haukeland og Ullevål. Dette har medført en markant økning av i...
16.11.2016

Meldingsløft 2 - et løft for sykehusene i nord

Hver dag sendes tusenvis av laboratoriesvar mellom sykehusene, og mellom sykehusene og legekontorene i Nord-Norge. Mange av disse meldingene gikk tidligere som brevpost. Nå er alle meldinger elektroniske.
15.11.2016

Hofteproteseoperasjon i Narvik – nytt tilbud

Vi har opprettet tilbud om hofteprotesekirurgi ved UNN Narvik med erfarne operatører. Protesen er sementert og har gode resultater i leddregisteret. Den egner seg for pasienter i aldersgruppen 65-70 år og eldre. Ventetiden for dette inngrep...
04.11.2016

Nye nettsider hos alle sykehusene - søketips

Alle sykehusene i landet er nå på plass med nye nettsider, etter at Helse Sørøst var de siste som lanserte 1. november. Det vil medføre at kompetansesentre og spesialistavdelinger ved sykehusene har fått nye lenker, og at de gamle lenkene ikke virker. 
30.09.2016

Medikamentfritt behandlingstilbud - oppdatering

Medikamentfritt behandlingstilbud er som kjent under oppbygging på UNN. Dette er et regionalt tilbud for hele Helse Nord, og UNN har påtatt seg oppdraget med å utforme tilbudet i nært samarbeid med brukerorganisasjonene. Posten åpner på Åsg...
30.09.2016

Blå Kors Kompasset

Blå Kors Kompasset er et gratis terapi- og rådgivningstilbud for unge mellom 14-35 år som har vokst opp i familier med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet åpnet i Tromsø i mai 2016 og tar imot nye brukere fortløpende og uten ventetid.
26.09.2016

Analyse av Angiotensin converting enzyme (ACE) i serum med en ny metode

Laboratoriemedisin ved UNN Tromsø begynte 7. september å analysere Angiotensin converting enzyme (ACE) i serum med en ny metode. Metoden er sammenlignet med ACE-metoden ved Ullevål sykehus og viser samme resultat som ved Ullevål.
26.09.2016

Uspesifikke reaksjoner for anti-ds DNA antistoffer

I en periode på omtrent 6-8 måneder i løpet av 2016 ble det registrert en økning av antallet svake positive anti-ds DNA hos en rekke gruppe personer som egentlig ikke har Systemisk Lupus Erythematosus (SLE). Noen av disse pasientene har bli...
31.08.2016

Informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser: ny rutine fra 1.9 2016

Fra 1. september innføres nye nasjonale rutiner for blodtypeserologiske svangerskapsprøver. Endringene gjelder gravide som types RhD-negative. Fosterets RHD-type bestemmes ved å genotype foster-DNA som finnes i mors plasma (svangerskapskapsuke 24).
11.08.2016

Røntgen: Lavere kapasitet våren, sommeren og høsten 2016

I perioden fram til 1. oktober 2016 ber vi om fastlegenes hjelp, mens vi innfører nytt røntgensystem. Vi ber om at dere i større grad rekvirerer direkte til Curato Røntgen i Bodø og Tromsø, eller til lokalsykehusene.
07.06.2016

Ny rutine for bestilling av prøvetakingsutstyr

Rekvisisjonsskjema skal heretter sendes på e-post til sentralforsyningen ved UNN Tromsø.
25.05.2016

Ny vaktordning for nevrokirurger

18. januar startet en ny vaktordning for nevrokirurger i UNN. Den etablerte ordningen innbefatter endringer av arbeidsoppgaver på vakt for leger innen ortopedi, barneavdelingen, nevrologer og kirurger i K3K-klinikken og Hjerte- lungeklinikken.
21.04.2016

Laboratorie: Infeksiøs mononukleose

Mononukleose-test utfases fra og med 2. mai 2016. Ved mistanke om infeksiøs mononukleose må man rekvirere virus serologi. Se Epstein-Barr virus antistoffer:
21.04.2016

Pasienter med suprapubisk kateter: endring av rutiner ved urologisk avdeling

De kateter som har vært benyttet inntil nå er av liten diameter, noe som har medført at de hyppig tettes til av debris og cellerester fra urinblæren. Dette medfører hyppige skifter ved sykehusene.
25.02.2016

Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester

Gjennom prosjektet «Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL)» har vi fått utviklet et bestillingsverktøy for legekontorene i Nord-Norge der dere kan rekvirere blodprøveanalyser og andre tjenester elektronisk fra sykehuslaboratoriet.
16.12.2015

Mine behandlingsvalg: en vei til samvalg

Samvalg betyr at pasient og helsepersonell går sammen om å finne den beste behandling for pasienten. For å legge til rette for dette har vi utviklet «Mine behandlingsvalg», et internettbasert beslutningsstøtteverktøy tilgjengelig med hensyn...
11.06.2015

Øhjelps-ortopedi: Nye rutiner i UNN

UNN Narvik skal heretter behandle ortopediske pasienter fra Ballangen, Tysfjord og Narvik. Tromsø vil behandle pasienter fra Balsfjord og nordover, mens Harstad tar pasienter som kommer fra kommuner sør for Balsfjord.
12.03.2015

Laboratorie: Ureaplasma urealyticum - en oppdatering

U. urealyticum er en liten bakterie uten cellevegg som hyppig finnes i genitalslimhinnen hos friske personer. I noen tilfeller kan den være årsak til sykdom. Sykdomsbilder kan være uretritt, epididymo-orkitt, postpartum endometritt, chorioa...
13.11.2014

Cøliaki: Ikke start med glutenfri kost før diagnostikk er gjort

En del pasienter har fått velment råd fra fastlegen sin om å forsøke glutenfri kost eller kutte ut hvetemel for ulike mageplager, for å se om dette gjør dem bedre. Det er et problem hvis kostendring gjøres før det er gjort tilstrekkelig cøl...
19.04.2014

CFS/ME-utredning av voksne pasienter

Vi har hatt midlertidig delvis inntaksstopp for utredning av personer med CFS/ME. Inntaksstoppen er nå opphevet. For å unngå lange ventelister på nytt, er vi helt avhengig av et godt samarbeid med fastlegene.
15.01.2014

Venerisk poliklinikk i Tromsø utvider åpningstidene

Fra desember 2013 har hudavdelingen sin veneriske poliklinikk utvidet åpningstidene. I tillegg til polikliniske timer 4 dager i uken kan man møte opp på drop-in time mellom 12 og 13 på mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
14.02.2013

Plexusblokade: Informasjonsvideo ved skulder-, arm- og håndoperasjon

Det er laget en informasjonsfilm for pasienter om plexusblokade. Filmen anbefales til pasienter som er innkalt til skulder-, arm- og håndoperasjon via ”Raskere tilbake” på UNN.
08.11.2012

Regional vurderingsenhet for rehabilitering i Helse Nord

Alle søknader om habilitering og rehabilitering ved private institusjoner som gjelder pasienter hjemmehørende i Nord-Norge skal fra 15. november 2012 sendes til den regionale vurderingsenheten.
08.11.2012

Svangerskap og hypothyreose

Hypothyreose ved graviditet er kjent å ha skadelige effekter både på foster og på mor, og skal derfor behandles adekvat med Levotyroksinnatrium i forkant av planlagt graviditet og i svangerskapet.
16.05.2012

Laboratorie: Testing for Mycoplasma genitalium

Avdeling for mikrobiologi og smittevern på UNN vil fra 1. juni 2012 åpne for rekvisisjon av Mycoplasma genitalium fra pasienter med symptomer på uretritt, se nærmere veiledning om indikasjon, prøvetaking og behandling nedenfor.
12.04.2012

Forskning: Vanlig med vedvarende smerte etter kirurgi

Overraskende mange pasienter sliter med smerter i etterkant av operasjoner. Vi må regne det for sannsynlig at man kan få kroniske smerter etter et inngrep. Det bør komme med i nyttevurderingen og i samtaler mellom kirurg og pasient før operasjon.
14.03.2012

Gravide: Oppdaterte seleksjonskriterier ved planlagt fødsel

Vedlagt følger ”Seleksjonskriterier planlagt fødsel i UNN” og skjema for ”Seleksjon til fødested” gjeldende fra 1. mars 2012.
16.11.2011

Barn: Nattlig sengevæting

Nattlig sengevæting er en meget vanlig tilstand hos barn i småtrinnene på barneskolen. Under følger noen råd om utredning og behandling.
14.09.2011

Perifer karsykdom (arteriell insuffisiens) - Veileder for utredning og behandling i primærhelsetjenesten

Ved utredning av perifer karsykdom må man huske at aterosklerose er en systemsykdom som alltid rammer flere kargebeter.
17.06.2011

Lungerehabilitering: Utredning ved KOLS og søvn-apne (OSAS)

Pasienter med "overlappingssyndrom" mellom KOLS og Obstruktivt søvn-apne syndrom (OSAS) har høyere dødelighet enn pasienter med kun den ene diagnosen. KOLS-pasienter med søvnproblemer og symptomer på OSAS bør henvises tidlig til polysomnografi.
08.03.2011

Permanente katetre og urindyrkning - endring av indikasjon og rutiner

Avdeling for mikrobiologi og smittevern ser at dyrkning av urin fra permanente katetre som har ligget inne i mere enn 2 uker ofte gir funn som er vanskelige å tolke. Vi endrer derfor indikasjoner og prøvetakingsrutiner ved permanente katetre.
15.06.2010

Brystdiagnostikk: Er du i tvil, kan du vente

Brystdiagnostisk senter vil i løpet av året utføre rundt 13 000 kliniske undersøkelser, nesten dobbelt så mange som i 2001. – Framover stopper vi henvisninger med svak indikasjon av typen ”kan ha ubehag i brystene” eller ”tror hun har kjent en kul”.
04.02.2010

Endokrinologi: Eldre menn og behandling med testosteron

Selv om flere publikasjoner har vist at testosteron-behandling har svært gunstige effekter ved behandling av hypogonadale yngre menn er det fortsatt ikke klarlagt om testosteron-substitusjon til eldre menn er gunstig.
06.01.2010

Sepsis: SIRS-kriterier redder liv

Akuttmottaket i Tromsø mottar ukentlig rundt 17 pasienter med sepsis, seks ganger flere enn antatt. SIRS-kriteriene betyr raskere diagnostikk før sykehus og redusert dødelighet i sykehus.
Se flere nyheter()
Søk i Fastlegenytt

LMS-kurs for pasienter og pårørende

ADHD/ADD - opplæringstilbud for pårørende, Narvik

2-dagers opplæringstilbud for pårørende til barn med ADHD/ADD (hyperkinetiske forstyrrelser).

ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Harstad

2-dagers opplæringstilbud for foreldre som har barn med ADHD/ADD.

ADHD/ADD. Opplæringstilbud for foreldre, Tromsø

2-dagers foreldrekurs for deg som har barn med ADHD/ADD.

Arvelig risiko for kreft, Tromsø

Opplæringstilbud for kvinner med påvist genfeil i brystkreftgenene BRCA-1 og BRCA-2.

Astma- opplæringstilbud, Harstad

4 ukers (2 dager pr uke) behandling/opplærings-tilbud for personer med astma.

Atrieflimmer - opplæringstilbud, Harstad

1-dags mestringskurs for personer med atrieflimmer eller arterieflutter.

Barneleddgikt, Temadager i Tromsø

Temadager for barn og ungdom med barneleddgikt, og deres foreldre. På temadagen får du mulighet til å lære mer om barneleddgikt, og du vil møte andre i samme situasjon som deg.

Blærekreft. Opplæringstilbud, Tromsø

Opplæringstilbud for deg som har fjernet blæren pga. kreft og din pårørende.

Brystkreft. Opplæringstilbud, Tromsø

Et 3-dagers opplæringstilbud for kvinner som er behandlet for brystkreft. For deg som ønsker å møte fagfolk og andre i samme situasjon.

CFS/ME – tilbud for pårørende, Tromsø

1-dags kurs for deg som er pårørende til person med har diagnosen CFS/ME.

CFS/ME, Tromsø

Kurset er for deg som har diagnosen CFS/ME.

Cøliaki-kurs, Tromsø

Kurset er for deg som har cøliaki, eller er foreldre/foresatte til et barn med sykdommen.

Diabetes type I. Mestringskurs Tromsø

2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type I, kort eller lang tid, samt deres pårørende.

Diabetes type II, Harstad

2-dagers opplæringstilbud for deg som lever med diabetes og ønsker å lære mer om sykdommen.

Diabetes type II. Mestringskurs UNN Tromsø

2-dagers mestringskurs for pasienter som har hatt diabetes mellitus type II, kort eller lang tid, samt deres pårørende.

Diabetes type II. Oppfølgingskurs, Narvik

Dette er et 1-dags opplæringstilbud for deg som har gått på diabeteskurs tidligere. Her kan du spørre diabetessykepleier, ernæringsfysiolog og lege om det du lurer på.

Diabetes type II. Opplæringstilbud, Narvik

2-dagers opplæringstilbud for deg som har diabetes og din nærmeste pårørende.

Eksem - kurs for foresatt til barn med eksem, Tromsø

Tilbudet er for dere som er foreldre til et barn med eksem, og ønsker å lære mer om eksem for bedre å kunne mestre hverdagen som foreldre.

Epilepsi. Opplæringstilbud foreldre og pårørende, Tromsø

Opplæringstilbud for foreldre og pårørende til barn og ungdom 0-15 år med epilepsi. Her får du utvekslet kunnskap i møte med andre i samme situasjon.

HIV – det gode liv, Tromsø

2 dagers kurs for personer som er HIV-positive.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade - oppfølgingskurs for pasienter, Tromsø

Oppfølgingskurs for deg som har vært på 5-dagers kurs tidligere. Henvisning trengs ikke nå. Innkalling kommer automatisk.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade, Tromsø

Personer i yrkesaktiv alder med kognitive vansker for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade. Det kan innebære problemer med med konsentrasjon, hukommelse, oppmerksomhet, initiativ, sosial atferd eller lignende.

Hjerneskade - Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade. Kurs for pårørende, Tromsø

Dette er et Lærings- og mestringskurs for pårørende til personer med usynlige vansker etter hjerneskade.

Hjerneslag - Å leve med hjerneslag, Harstad

Tilbudet er for slagrammede (inklusive de med afasi) og voksne pårørende.

Hjerteskole - opplæringstilbud, Harstad

2-dagers mestringskurs for personer med hjertesykdom.

Hjerteskole Tromsø

Tilbudet er for deg som ønsker å lære mer om sykdommen for bedre å kunne mestre hverdagen.

Hjertestarter ICD - å leve med hjertestarter, 2 dagers kurs, Tromsø

Kurs for de som har operert inn hjertestarter og deres pårørende.

Hvordan skape en bedre hverdag for barn og unge med utviklingsforstyrrelser

Kurs for foresatte og andre som kommer i kontakt med barn og unge med utviklingsforstyrrelse

IBD (kronisk inflammatorisk tarmsykdom) - ungdomskurs

Medisinsk klinikk ved UNN Tromsø arrangerer IBD ungdomskurs. Påmelding ved henvisning fra fastlege.

KOLS - opplæringstilbud, Tromsø

2 dagers kurs for pasienter med kols og deres pårørende.

Kognitiv svikt etter hjerneslag - mestringskurs for pårørende

Målgruppen er pårørende til pasienter i yrkesaktiv alder som har fått en lettere kognitiv svikt etter en hodeskade.

Kols, opplæringstilbud Narvik

2-dagers opplæringstilbud for deg som har kols eller er pårørende .

Kreft - Opplæringstilbud: "Veien videre etter kreftsykdom", Harstad

Kurs for deg som er ferdigbehandlet etter kreftsykdom og er frisk.

Marevan - Opplæring i egenmåling av PT-INR, Tromsø

Kurs for dem som ønsker opplæring i egenmåling av PT-INR og selvstendig dosering av Marevan.

Morbus Crohn, 2 dagers opplæringstilbud, Tromsø

Tilbudet er for deg som har Morbus Crohn (Crohns sykdom) eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

Multippel sklerose. "Å leve med MS" , Tromsø

Kurset er for personer med MS og deres pårørende.

Myelomatose mestringskurs, Tromsø

Kurset er for deg som har diagnose eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

Nyreskole - opplæringstilbud, Harstad

Tilbud til deg som har nyresvikt eller er pårørende til noen som lever med nyresvikt. Kurset går over 2 dager (1 dag per uke).

Nyreskole, Tromsø

Pasienter med kronisk nyresykdom som vil trenge dialyse og/ eller transplantasjon. Det er ønskelig at en pårørende er med.

Parkinsons sykdom. Opplæringstilbud, Tromsø

Tilbudet er for deg som har parkinsons sykdom eller er pårørende til en person med denne diagnosen.

Prostatakreft - 2-dagers opplæringstilbud, Tromsø

Opplæringstilbud for deg som er behandlet/behandles for prostatakreft, samt partner.

Prostatakreft - opplæringstilbud, Harstad

3-dagers opplæringstilbud for deg som er behandlet/behandles for prostatakreft.

Revmatologiske sykdommer, Tromsø

Opplæringstilbud for deg som har revmatoid artritt, ankyloserende spondylitt, Mb-Bekhterev, Psoriasisartritt, SLE, vaskulittsykdommer eller andre revmatologiske diagnoser og din pårørende.

Sakralnervestimulering. Opplæringstilbud Narvik

Her får du utvekslet kunnskap og erfaring i møte med andre i samme situasjon.

Stomi - Å leve med ilio- eller coleostomi, Tromsø

For deg som lever med tynntarm- eller tykktarmstomi.

Sykelig overvekt. Motivasjon- og mestringskurs, Harstad

2-dagers kurs for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon.

Sykelig overvekt. Motivasjon- og mestringskurs, Tromsø

2-dagers kurs som er for deg som er under utredning og behandling ved Senter for sykelig overvekt og ønsker å møte andre i samme situasjon.

Thyroidea- "Å leve med cancer thyroidea", Tromsø

For pasienter som har eller har hatt cancer thyroidea.

Ulcerøs Colitt/Morbus Crohn. Ungdomskurs, Tromsø

2-dagers IBD-skole for pasienter i alderen 16-25 år og en pårørende.

Ulcerøs colitt, 2 dagers opplæringstilbud, Tromsø

Tilbudet er for deg som har Ulcerøs colitt eller er pårørende (IBD-skole).

Se flere faste arrangementer ()

UNN-kurs for helsepersonell

20.03 mandag

Kurs i lindrende behandling

FULLTEGNET. Målgruppen er helsepersonell som jobber med lindrende behandling i spesialist- og primærhelsetjenesten.

19.04 onsdag

Fagkurs Nevromuskulære sykdommer - overgang fra ungdomsliv til voksenliv

Dette er et fagkurs med fokus på overgangen fra ungdom til voksenliv for personer med en nevromuskulær sykdom.

14.06 onsdag

North Sea HPB Symposium 2017

The overriding aim of the symposium is to promote research networks and collaboration in the field of liver- and pancreatic surgery.

22.11 onsdag

Fagkurs Barn som mister ferdigheter

Måler er å øke deltakernes kunnskap om medisinske aspekter ved sjeldne diagnoser.

Se flere kommende arrangementer ()

Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer

Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer, konferansen der fagfolk og brukere møtes, arrangeres hvert annet år i Tromsø.

Workshop i psykoedukative tiltak - for førstelinjetjenesten

Opplæring i Kat-kassen, Aktøren og Jeg er noe helt spesielt.

Se flere faste arrangementer ()

Regionale og nasjonale kurs for helsepersonell

13.03 mandag

Fagdag om barneleddgikt (JIA) for fysioterapeuter og ergoterapeuterOslo universitetssykehus

Fagdagen er beregnet på fysioterapeuter og ergoterapeuter som har liten erfaring med denne pasientgruppen, eller for deg som ønsker en oppdatering.

14.03 tirsdag

Tverrfaglig nasjonal nettverksdag i barnerevmatologiOslo universitetssykehus

Fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, helsesøstre, førskole-/lærere, sosionomer, BUP, oa. innen kommune, stat og privat med noe erfaring med pasientgruppen.

15.03 onsdag

3.nasjonale møtet i neurogastroenterologi - fra funksjonell sykdom til "brain-gut axis"Helse Bergen

Det 3. nasjonale møtet i neurogastroenterologi vil foregå ved Oslo Kongressenter 15 mars 2017.

23.03 torsdag
31.03 fredag

Mentalization-based treatment (MBT) for Antisocial Personality Disorder (ASPD)Oslo universitetssykehus

31. mars vil Anthony Bateman komme til Oslo universitetssykehus (OUS), for å avholde et heldagsseminar om Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for antisosial personlighetsforstyrrelse (ASPD).

27.04 torsdag

Regionalt perinatalkurs 2017Helse Nord RHF

Perinatalkomitéen i Helse Nord arrangerer i år sitt sjette felles kurs for alle som arbeider med svangerskap, fødselshjelp og/eller nyfødtmedisin i Nord-Norge. Kurset avholdes i Tromsø på Universitetet i Nord-Norge (UiT).

27.04 torsdag

MedSimNorge - nasjonal nettverkskonferanse i Trondheim St. Olavs Hospital

Tema for konferansen er "Jeg trodde du mente..." (Sam)spill om pasientenes sikkerhet.

03.05 onsdag

Nasjonal konferanse for hjerneskaderehabilitering og nevrosykepleie 2017St. Olavs Hospital

Hjerneskadekonferansen og Nevrokongressen 2017 - to konferanser i èn.

08.05 mandag

Arbeidsseminar om forskningsbasert kunnskap i habiliteringOslo universitetssykehus

Arbeidsseminar om bruk av forskningsbasert kunnskap på habiliteringsfeltet og tiltak som kan bidra til at forskning er med i utviklingen av kunnskapsbasert habilitering.

12.05 fredag

God nok behandling av emosjonelt ustabil pfOslo universitetssykehus

På kurset i god nok behandling av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (eupf) vil du lære det viktigste om behandling av denne pasientgruppen

29.05 mandag

Vekt og likevekt - overvektskonferanseHelse Nord RHF

Helsepersonell i kommune- og spesialisthelsetjenesten ønskes velkommen til overvektskonferansen Vekt og likevekt.

31.05 onsdag

Infertilitet - fra diagnose til behandlingOslo universitetssykehus

Kurset gir kunnskap om de forskjellige aspekter ved infertilitet hos kvinner og menn, samt kunnskap om tilgjengelige behandlingsopsjoner.

01.06 torsdag

SCID-II kurs 1. og 2. juni 2017Oslo universitetssykehus

Kurset integrerer teori, videodemonstrasjoner og trening på praktiske ferdigheter i diagnostisk utredning av pasienter med personlighetsforstyrrelser ved bruk av SCID-II (The structured Clinical Interview for DSM-IV, Axis II).

21.09 torsdag

Nettverksmøte for leger som jobber med CF og PCDOslo universitetssykehus

Gå ikke glipp av muligheten til faglig oppdatering og verdifull kontakt med kolleger. "Mikrobiologi og antibiotikabehandling" er et sentralt tema som tas opp. Hold av den 21. september 2017!

02.10 mandag

Familiekurs om Loeys-Dietz syndrom, EDS vaskulær type og andre FTAAD-tilstanderSunnaas sykehus

Kurset er på Frambu 2. til 4. oktober. Her kan du lære mer om tilstandene, dele erfaringer samt bidra til utvikling av ny kunnskap, hvis du ønsker.

Se flere kommende arrangementer ()