Fastlegenytt

Fastlegenytt

Informasjon for fastleger som samarbeider med Universitetssykehuset Nord-Norge

Kontakt Fastlegenytt

Vil du abonnere på Fastlegenytt fra UNN, eller avslutte ditt avslutte ditt abonnement? Eller har du spørsmål til UNN? 

Send oss en e-post på fastlegenytt@unn.no

 

Søk i Fastlegenytt

Nyheter fra Fastlegenytt

 • 23.01.2018
  Sterilisering av menn

  Sterilisering av menn som poliklinisk prosedyre har vært et tilbudt inngrep ved UNN. Fra og med 1. februar 2018 vil vi av kapasitetshensyn ikke lengre kunne tilby denne tjenesten ved sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik.

 • 23.01.2018
  Nasjonal Praksiskonsulent (PKO) - konferanse 2018

  PKO-konferansen blir i år 6. til 8. juni i Svolvær i Lofoten. Kurset søkes godkjent hos dnlf som tellende for 16 timers emnekurs til videre- og etterutdanning i allmennmedisin.

 • 14.12.2017
  Forsendelse til laboratoriene: ny rutine

  Fra 1.januar 2018 slås A-og B-post sammen og fremføringstiden på vanlig post blir 2 dager eller mer. I den forbindelse har Sykehusinnkjøp på vegne av alle helseforetakene inngått en avtale med Posten/Bring om forsendelse med ekspress over n...

 • 14.12.2017
  Vi minner på om: Artroseskolen

  Har du pasienter med mild til moderat artrose i kne eller hofte? Da har du mulighet til å ordne dem plass på artroseprogrammet "Aktiv med artrose". 

 • 14.12.2017
  Oversikt over norsk antibiotikaresistens

  Det nylig lanserte NORM-atlaset gir deg tilgang til databasen i NORM (Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober) for utvalgte bakteriearter og antibiotika over tid og fordelt på regioner i Norge.

 • 14.12.2017
  Hjerneskade - mestringskurs 12.-16. februar

  Har du pasienter i yrkesaktiv alder med kognitive vansker etter for eksempel hjerneslag eller traumatisk hodeskade? Lærings- og mestringssenteret arrangerer pasientkurs i Tromsø i februar.

 • 30.10.2017
  Vi minner om: Samhandlingskonferansen 2017

  Årets samhandlingskonferanse arrangeres 28. og 29. november i Tromsø. Tittelen på årets konferanse er «På gjengrodde stier». Hva skjedde egentlig med samhandlingsreformen – er piffen gått ut av arbeidet?

 • 26.10.2017
  Legeledsagelse med ambulanse

  Regningsskjema for leger som ledsager pasienter i ambulanse er oppdatert.

 • 31.08.2017
  Rus: Poliklinisk behandling gis nå ved alle sentre for psykisk helse og rusbehandling i UNN

  Vi tilbyr nå poliklinisk rusbehandling ved alle sentre for psykisk helse og rusbehandling (SPHR) i UNN. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til Ruspoliklinikken i Tromsø, som har et primæransvar for alvorlig rusmisbruk, spilleavhengighet og LAR.

 • 22.08.2017
  Redusert kapasitet ved Smerteavdelingen til 1. november

  På grunn av legemangel vil Smerteavdelingen også i en periode utover høsten ha redusert poliklinisk kapasitet. Dette innebærer at vi i liten grad har mulighet til å besvare telefoniske henvendelser fra fastleger.

 • 11.08.2017
  Konferanse og kurs om legemiddelbehandling

  Målet er å rette fokus på samhandling og informasjonsflyt mellom behandlere og behandlingsnivå i kommune- og spesialisthelsetjenesten, for å sikre kvalitet i legemiddelbehandlingen. Fagkonferansen blir arrangert 3. oktober og to kurskvelder...

 • 07.08.2017
  LMS: Usynlige vansker etter ervervet hjerneskade

  Ambulant rehabiliteringsteam (ART) og Lærings –og Mestringssenteret (LMS) arrangerer jevnlig kurs knyttet til usynlige vansker som kan oppstå i etterkant av hjerneskader. Kursene tilbys for å redusere de utfordringer slike vansker kan representere.

 • 07.08.2017
  sjelden.no - læringsportal for sjeldne diagnoser

  Sjelden.no tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser. På sjelden.no finner du læringsinnhold innenfor avgrensede tema og krever kort tidsbruk, gjerne fra fem til 60 minutter. E-læri...

 • 02.08.2017
  Laboratorie: Endring av metode for U-buprenorfin screening

  Vår reagensleverandør har informert om at dagens metode for U-buprenorfin screening ikke lenger er tilgjengelig. Vi har derfor overført buprenorfin til annen metode-plattform fra 6. juni 2017.

 • 02.08.2017
  Laboratorie: Kortisolprøver

  Kortisol har en markert døgnvariasjon i serum der kveldsverdien normalt kan være rundt det halve av morgenverdien. Endringen av dette mønsteret kan være et tidlig tegn på forstyrrelser i hormonproduksjonen som gjerne ses ved en utvisket døg...

 • 22.06.2017
  Helsekort for gravide og anti-D profylakse

  Nye rutiner for RhD negative gravide ble innført i fjor. Gravide kvinner som er RhD negativ skal i svangerskapet tilbys testing for om fosteret er RhD positivt eller negativt i svangerskapsuke 24. Der testen viser at fosteret er RhD positiv...

 • 19.06.2017
  Lab: Fikseringsvæske til histopatologisk undersøkelse

  Feil pH i formalin kan føre til unøyaktige og gale analyseresultater. Det er derfor svært viktig å benytte formalin med korrekt konsentrasjon og korrekt pH som fiksativ for vevsprøver.

 • 02.05.2017
  Laboratorie: Ny alkoholmarkør ved Laboratoriemedisin

  Laboratoriemedisin innfører analyse av alkoholmarkøren fosfatidyletanol (PEth) 16:0/18:1 i blod. PEth dannes kun i kroppen ved tilstedeværelse av etanol og er en spesifikk markør på alkoholinntak de siste ukene før prøvetaking.

 • 26.04.2017
  Laboratoriene ved UNN: Nye korker og rør til avpipettert serum og plasma

  Nye rør og korker til avpipettert serum og plasma som sendes til UNN tas i bruk fra mars 2017.

 • 26.04.2017
  Økt behov for tolk i utredning

  Fysikalskmedisinsk poliklinikk, inkludert Raskere tilbake, opplever økt antall henvisinger med fremmedspråklige pasienter. For å gi disse pasientene et godt tilbud er det i mange tilfeller nødvendig med tolk. Vi oppfordrer fastlegene til å...

 • 08.03.2017
  Laboratorie: Analysen SSA antistoff (anti-Ro)

  Fra 20.02.2017 ble analysen «SSA antistoff» splittet og erstattet med anti-SSA/Ro52 IgG og anti-SSA/Ro60 IgG.  Anti- SSA rekvireres hovedsakelig ved mistanke om Sjögren`s syndrom (SS).

 • 07.03.2017
  Oppstart av artroseskole ved Ortopedisk avdeling, UNN Tromsø

  Har dere pasienter med mild til moderat artrose i hofte eller kne som ikke er operasjonskandidater? Vi starter opp med artroseskole i løpet av mars 2017.

 • 07.03.2017
  Vi minner om: LMS-kurs for pasienter og pårørende

  Ved Lærings- og mestringssenteret og fagavdelingene ved UNN erfarer vi en nedgang i antall henvisninger til enkelte LMS-kurs.  For Harstad er «Diabetes type 2 - startkurs» et godt eksempel der vi nå står i fare for å avlyse neste planlagte kurs.

 • 02.03.2017
  Laboratorie: Prøvetaking til cervixcytologi

  På grunn av mange uegnede prøver, har vi prøvd ut en ny børste hos utvalgte rekvirenter. Erfaringer viser at den nye børste gir litt færre uegnede prøver. Vi har derfor valgt å tilby ny børste til alle våre rekvirenter.

 • 02.03.2017
  Laboratorie: Endring for TB IGRA Quantiferon

  Fra 1. november 2016 sluttet Statens Serum Institut å selge Quantiferon TB Gold Reagent Pack med tre rør. Bakgrunnen for endringen er et ønske om å øke testens spesifisitet og sensitivitet. Disse vil nå erstattes av en Reagent Pack med fire...

 • 23.02.2017
  Håndkirurgi i UNN – ny henvisningsadresse

  All håndkirurgi i UNN, inkludert brannskader på hendene og håndfrakturer hos barn, har flyttet fra Plastikk- og håndkirurgisk avdeling til Håndkirurgisk seksjon ved Ortopedisk avdeling. Henvisninger skal heretter sendes til Ortopedisk avdeling.

 • 22.02.2017
  Elektiv skulderkirurgi i UNN

  All elektiv skulderkirurgi i Tromsø, med unntak av skulderproteser, flyttes til sykehuset i Narvik. Dette gjøres grunnet kapasitetsproblemer i Tromsø og at vi ønsker å gi pasientene betydelig kortere ventetid enn vi klarer i dag.

 • 17.01.2017
  Redusert MR-kapasitet på Røntgenavdelingen i Tromsø i uke 9-15

  Mandag 27. februar starter arbeidet på røntgenavdelingen i Tromsø med å skifte ut en av våre eldste MR-maskiner. Dette er et omfattende arbeid og MR-tilbudet reduseres derfor fra 3 til 2 maskiner i uke 9-15.

 • 17.01.2017
  Akillessenebetennelse – rekruttering til studie

  Akillessenebetennelse er ofte forbigående men kan gå over til å bli en kronisk tilstand. I kroniske tilfeller kan behandling være utfordrende. Raskere tilbake ved UNN har en pågående studie for behandling av kronisk akillessenebetennelse.

 • 28.11.2016
  Oppdatert informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser

  Fra 1. september 2016 ble det innført ny nasjonal rutine for oppfølging av RhD negative gravide. Alle RhD negative gravide skal tilbys føtal RHD typing av foster-DNA i mors plasma i svangerskapsuke 24. RhD negative gravide der testen viser...

 • 21.11.2016
  Laboratorie: Mange får nå målt lav folat

  Laboratoriemedisinsk avdeling ved UNN har tatt i bruk en re-standardisert målemetode for folat som nå refererer til en internasjonal standard og som også tilsvarer den brukt ved Haukeland og Ullevål. Dette har medført en markant økning av i...

 • 16.11.2016
  Meldingsløft 2 - et løft for sykehusene i nord

  Hver dag sendes tusenvis av laboratoriesvar mellom sykehusene, og mellom sykehusene og legekontorene i Nord-Norge. Mange av disse meldingene gikk tidligere som brevpost. Nå er alle meldinger elektroniske.

 • 15.11.2016
  Hofteproteseoperasjon i Narvik – nytt tilbud

  Vi har opprettet tilbud om hofteprotesekirurgi ved UNN Narvik med erfarne operatører. Protesen er sementert og har gode resultater i leddregisteret. Den egner seg for pasienter i aldersgruppen 65-70 år og eldre. Ventetiden for dette inngrep...

 • 04.11.2016
  Nye nettsider hos alle sykehusene - søketips

  Alle sykehusene i landet er nå på plass med nye nettsider, etter at Helse Sørøst var de siste som lanserte 1. november. Det vil medføre at kompetansesentre og spesialistavdelinger ved sykehusene har fått nye lenker, og at de gamle lenkene ikke virker. 

 • 30.09.2016
  Medikamentfritt behandlingstilbud - oppdatering

  Medikamentfritt behandlingstilbud er som kjent under oppbygging på UNN. Dette er et regionalt tilbud for hele Helse Nord, og UNN har påtatt seg oppdraget med å utforme tilbudet i nært samarbeid med brukerorganisasjonene. Posten åpner på Åsg...

 • 30.09.2016
  Blå Kors Kompasset

  Blå Kors Kompasset er et gratis terapi- og rådgivningstilbud for unge mellom 14-35 år som har vokst opp i familier med alkohol- eller andre rusproblemer. Tilbudet åpnet i Tromsø i mai 2016 og tar imot nye brukere fortløpende og uten ventetid.

 • 26.09.2016
  Analyse av Angiotensin converting enzyme (ACE) i serum med en ny metode

  Laboratoriemedisin ved UNN Tromsø begynte 7. september å analysere Angiotensin converting enzyme (ACE) i serum med en ny metode. Metoden er sammenlignet med ACE-metoden ved Ullevål sykehus og viser samme resultat som ved Ullevål.

 • 26.09.2016
  Uspesifikke reaksjoner for anti-ds DNA antistoffer

  I en periode på omtrent 6-8 måneder i løpet av 2016 ble det registrert en økning av antallet svake positive anti-ds DNA hos en rekke gruppe personer som egentlig ikke har Systemisk Lupus Erythematosus (SLE). Noen av disse pasientene har bli...

 • 31.08.2016
  Informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser: ny rutine fra 1.9 2016

  Fra 1. september innføres nye nasjonale rutiner for blodtypeserologiske svangerskapsprøver. Endringene gjelder gravide som types RhD-negative. Fosterets RHD-type bestemmes ved å genotype foster-DNA som finnes i mors plasma (svangerskapskapsuke 24).

 • 11.08.2016
  Røntgen: Lavere kapasitet våren, sommeren og høsten 2016

  I perioden fram til 1. oktober 2016 ber vi om fastlegenes hjelp, mens vi innfører nytt røntgensystem. Vi ber om at dere i større grad rekvirerer direkte til Curato Røntgen i Bodø og Tromsø, eller til lokalsykehusene.

 • 07.06.2016
  Ny rutine for bestilling av prøvetakingsutstyr

  Rekvisisjonsskjema skal heretter sendes på e-post til sentralforsyningen ved UNN Tromsø.

 • 25.05.2016
  Ny vaktordning for nevrokirurger

  18. januar startet en ny vaktordning for nevrokirurger i UNN. Den etablerte ordningen innbefatter endringer av arbeidsoppgaver på vakt for leger innen ortopedi, barneavdelingen, nevrologer og kirurger i K3K-klinikken og Hjerte- lungeklinikken.

 • 21.04.2016
  Laboratorie: Infeksiøs mononukleose

  Mononukleose-test utfases fra og med 2. mai 2016. Ved mistanke om infeksiøs mononukleose må man rekvirere virus serologi. Se Epstein-Barr virus antistoffer:

 • 21.04.2016
  Pasienter med suprapubisk kateter: endring av rutiner ved urologisk avdeling

  De kateter som har vært benyttet inntil nå er av liten diameter, noe som har medført at de hyppig tettes til av debris og cellerester fra urinblæren. Dette medfører hyppige skifter ved sykehusene.

 • 25.02.2016
  Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester

  Gjennom prosjektet «Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL)» har vi fått utviklet et bestillingsverktøy for legekontorene i Nord-Norge der dere kan rekvirere blodprøveanalyser og andre tjenester elektronisk fra sykehuslaboratoriet.

 • 11.06.2015
  Øhjelps-ortopedi: Nye rutiner i UNN

  UNN Narvik skal heretter behandle ortopediske pasienter fra Ballangen, Tysfjord og Narvik. Tromsø vil behandle pasienter fra Balsfjord og nordover, mens Harstad tar pasienter som kommer fra kommuner sør for Balsfjord.

 • 12.03.2015
  Laboratorie: Ureaplasma urealyticum - en oppdatering

  U. urealyticum er en liten bakterie uten cellevegg som hyppig finnes i genitalslimhinnen hos friske personer. I noen tilfeller kan den være årsak til sykdom. Sykdomsbilder kan være uretritt, epididymo-orkitt, postpartum endometritt, chorioa...

 • 13.11.2014
  Cøliaki: Ikke start med glutenfri kost før diagnostikk er gjort

  En del pasienter har fått velment råd fra fastlegen sin om å forsøke glutenfri kost eller kutte ut hvetemel for ulike mageplager, for å se om dette gjør dem bedre. Det er et problem hvis kostendring gjøres før det er gjort tilstrekkelig cøl...

 • 19.04.2014
  CFS/ME-utredning av voksne pasienter

  Vi har hatt midlertidig delvis inntaksstopp for utredning av personer med CFS/ME. Inntaksstoppen er nå opphevet. For å unngå lange ventelister på nytt, er vi helt avhengig av et godt samarbeid med fastlegene.

 • 15.01.2014
  Venerisk poliklinikk i Tromsø utvider åpningstidene

  Fra desember 2013 har hudavdelingen sin veneriske poliklinikk utvidet åpningstidene. I tillegg til polikliniske timer 4 dager i uken kan man møte opp på drop-in time mellom 12 og 13 på mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

LMS-kurs for pasienter og pårørende

UNN-kurs for helsepersonell

 • Barneanestesikurset i Tromsø

  Kurset arrangeres annet hvert år i Tromsø av ALNSF Troms og har vært arrangert siden starten av nittitallet.

 • Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer

  Fagkonferansen om nevromuskulære sykdommer, konferansen der fagfolk og brukere møtes, arrangeres i Tromsø 6. og 7. september 2018.

 • Grunnkurs i helsepedagogikk, Tromsø

  Leder du lærings- og mestringskurs? Underviser du pasienter? Er du interessert i helsepedagogikk og ønsker du å lære flere teknikker for å kunne holde kurs for pasienter?

 • Tromsøkurset

  Kurset er et tverrfaglig kompetansehevingskurs for oss som jobber med premature og syke nyfødte barn. Nå er det mulig å melde seg på og å lese program.

Regionale og nasjonale kurs for helsepersonell

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.