Fastlegenytt

Fastlegenytt

Informasjon for fastleger som samarbeider med Universitetssykehuset Nord-Norge

Elektronisk rekvirering av laboratorie- og røntgentjenester (ERL)

Sepsis: SIRS-kriterier redder livNyheter fra fastlegenytt

 • 05.02.2020
  Sommerdrift 2020 ved føde og gynekologiske seksjoner ved UNN Harstad og UNN Narvik

  Universitetssykehuset Nord-Norge vil sommeren 2020 gjennomføre vekselsvis stenging av fødetilbudet i Harstad og Narvik. Ved å gjennomføre dette vil vi oppnå en større stabilitet i fast bemanning, og vi sikrer samtidig en bedre kvalitet på t...

 • 05.02.2020
  Nytt pasientkurs om obstruktiv søvnapè

  Nytt tilbud i Harstad. Mestringskurs for voksne personer med obstruktiv søvnapnè! Kurset er et heldagskurs som går 1 gang i året.

 • 04.02.2020
  Omlegging av mikrobiologisk fæces-diagnostikk

  Den 24/2-20 (utsatt, opprinnelig dato 17/2) skjer en stor endring i håndteringen av mikrobiologisk fæces-diagnostikk ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN.

 • 03.02.2020 Helse Nord RHF
  Få oversikt over røntgentilbud og ventetid ved sykehusene i nord

  Kjære fastlege – visste du at: Når du rekvirerer radiologitjenester ved bruk av vårt bestillingsverktøy (Interactor) får du oversikt over hvilket røntgentilbud som finnes ved sykehusene i Nord-Norge – og ventetid ved hvert sykehus.

 • 21.01.2020
  Klinisk emnekurs i Laboratoriemedisin

  Noklus arrangerer kurs for allmennleger og medarbeidere på legekontor 23. – 25. april 2020 i Tromsø. Kurset er godkjent med 15 poeng som klinisk emnekurs i laboratoriemedisin til videre- og etterutdanning i Allmennmedisin.

 • 17.01.2020
  Nytt kurs - lær å leve med hjertesvikt

  Kurset er for pasienter og pårørende og er i regi av Hjertemedisinsk avdeling Tromsø og Lærings- og mestringssenteret. Første gang er 23. – 25. mars 2020.

 • 13.01.2020
  God nyhet for pasienter med hofteartrose

  Smertestillende, trening eller operasjon – hva er egentlig den beste måten å behandle hofteartrose på? Samvalgsverktøy for hofteartrose kan hjelpe pasienter å velge rett behandling til rett tid.

 • 06.01.2020
  Viktig endring av rusmiddelanalyser i urin

  Fra 6. januar 2020 endrer vi analysemetode for screening av rusmidler i urin ved fagområdet Klinisk farmakologi, Laboratoriemedisin. Rusmiddelscreening vil heretter utføres med kromatografisk og massespektrometrisk analysemetode (lc-ms/ms)....

 • 06.01.2020
  Lavterskeltilbud for behandling av hepatitt C ved UNN Tromsø

  Etter smitte med hepatitt C-virus (HCV) vil man få en akutt hepatitt C som ofte gir lite symptomer (subklinisk forløp). Ca. 80 % av smittede vil utvikle en kronisk HCV-infeksjon, mens altså 1 av 5 blir spontant frisk.

 • 16.12.2019
  Ny test på allergi: S-CCD (Bromelin) o214 IgE

  Fra 16.12.2019 innfører seksjon for Immunolog og Allergi, Lab Med, UNN-Tromsø ny test for allergi: S-CCD (Bromelin) o214 IgE  

 • 11.12.2019
  Konferanse om praksiskonsulentordningen

  Målsettingen med konferansen er å bedre rekrutteringen av nye praksiskonsulenter og sikre god forankring i foretakene for ordningen. Konferansen sentreres rundt «medisinsk samhandling» og hvordan praksiskonsulentordningen kan være et verdif...

 • 06.12.2019
  Anbefalte analyser for laboratoriebruk i primærhelsetjenesten

  Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) har utarbeidet «Anbefalte analyser» for en del kliniske problemstillinger i allmennpraksis. Dette er en del av Noklus sitt arbeid med å kvalitetssikre rett rekvirering av laboratorietjenester.

 • 13.11.2019
  Nordsamisk tolk for ansatte og pasienter

  Gjelder i hele Helse Nord.

 • 13.11.2019
  Nytt om tolkning av resistensbestemmelse av bakterier ved AMS

  I 2019 ble definisjonen av følsomhetskategoriene (S, I og R) fra EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptiblity Testing) endret. Avdeling for mikrobiologi og smittevern (AMS) vil i samsvar med dette endre sin tolkning av resisten...

 • 10.10.2019
  Høstmøte om antibiotika-bruk og forbruk, reisemedisin og bioterror

  Velkommen til 2. høstmøte i regi av fagnettverket  «Infeksjoner i Nord». Dette burde være et program relevant for alle infeksjonsinteresserte helsearbeidere i vår region, og er også godkjent som kurstimer for allmenpraktikere.

 • 25.09.2019
  Rehabilitering i praksis for pasienter med CFS/ME

  Kurs for helsepersonell.

 • 24.09.2019
  Navlebrokk hos barn

  Et navlebrokk er en utposning av bukveggen utgått fra navlen. Tilstanden er vanlig hos barn. Navlebrokk forekommer hyppigere hos for tidlig fødte barn, men det ses også hos barn født til termin. I de aller fleste tilfeller tilbakedannes bro...

 • 10.09.2019
  Nye referanseområder for serumkonsentrasjonsmåling av sentralstimulerende legemidler

  Sentralstimulerende legemidler brukes hovedsakelig ved behandling av ADHD. Serumkonsentrasjonsmåling av disse midlene kan være aktuelt for blant annet å monitorere effekt av behandling, vurdere etterlevelse og fange opp eventuelt misbruk.

 • 10.09.2019
  Diagnostikk og behandling av fimose, balanitt og smegma

  Informasjon til primærhelsetjenesten om trang forhud, betennelse, og talg under forhuden hos barn.

 • 02.09.2019 Helse Nord RHF
  – Vi må beskytte de mest sårbare barna

  Når du som fastlege henviser til barneavdelingene i Helse Nord, vil det ta ti dager før henvisingen vises på helsenorge.no. På denne måten får behandleren ved sykehuset tid til å vurdere om foreldre bør nektes innsyn.

 • 21.08.2019 Helse Nord RHF
  Enklere rekvirering av røntgentjenester gir mindre ventetid

  Nå kan legekontorer som rekvirerer analyse av blod- og urinprøver fra sykehusene i Nord-Norge, bruke samme løsning til å bestille røntgentjenester. Fastlege Fredrik Fredriksen ved Utsikten legekontor i Tromsø synes bestillingsløsningen er genial!

 • 27.06.2019
  Nytt pasientkurs om matvareallergi

  Vi arrangerer fra november kurs for voksne med, samt pårørende til barn og voksne med matvareallergi. Påmelding ved henvisning fra fastlege.

 • 25.06.2019 Helse Nord RHF
  Varselordningen endres fra 1. juli 2019

  Spesialisthelsetjenesten har plikt til å varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Fra 1. juli 2019 utvides plikten til også å gjelde kommuner, tannhelsetjenester og private leverandører av helsetjenester.

 • 12.06.2019
  Endrede elektroniske adresser for helseforetakene i Helse Nord

  Helseforetakene vil endre sine adresser for elektronisk samhandling jamfør nasjonal standard for Tjenestebasert adressering del 3. Endringen blir utført 12.juni 2019 mellom klokka 17 og 22.

 • 23.05.2019
  Elektronisk rekvisisjon ved spesiell prøvetaking

  I tilfeller der legekontoret har avtale med sykehuset om å sende pasienten til sykehusets poliklinikk for prøvetaking må rekvisisjonen sendes elektronisk til sykehuset. I tillegg må pasienten ha med seg etikettene og papirutskrift fra Inter...

 • 20.05.2019
  Starthjelp: Foreldrekurs for barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom

  Kurset er for foreldre og foresatte som har barn fra 0-6  år med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom, og der barn og familie har behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet nå og fremover.

 • 06.05.2019 Helse Nord RHF
  Forespørsler fra fastlegene blir synlig på helsenorge.no

  Fra og med 2. mai kan pasientene i Helse Nord se forespørsler som er sendt fra fastlegene til sykehuset når de logger seg på pasientjournalen sin på helsenorge.no.

 • 03.05.2019
  Justering og kontroll av høreapparat

  Vi ønsker å presisere at pasienter som har høreapparater ikke trenger henvisning for å få time på Høresentralen.

 • 03.05.2019
  Forstoppelse og ufrivillig lekkasje av avføring hos barn

  Forstoppelse (=obstipasjon) betyr at barnet har hard/treg mage med tømming sjeldnere enn annen hver dag, ofte ledsaget av smerter og problemer med å gå på do. Forstoppelse er en vanlig tilstand blant små barn.

 • 30.04.2019 Helse Nord RHF
  Ja til lungekreftmedisin

  Pembrolizumab fikk ja i Beslutningsforum. Dessuten innføres kateterbasert lukning av foramen ovale for de som har gjennomgått kryptogent hjerneslag. To andre kreftlegemidler, i tillegg til legemidler til HIV-infeksjon og psoriasisartritt fikk også ja.

 • 19.03.2019 Helse Nord RHF
  Innfører entablettformulering til HIV-infeksjon

  Tre legemidler ble besluttet på Beslutningsforum for nye metoder sitt møte den 18. mars. Entablettformulering for HIV-infeksjon ble besluttet innført, mens legemidler til benmargskreft og smertebehandling ikke innføres.

 • 15.03.2019
  Nattlig sengevæting

  Nattlig sengevæting (enurese) er en meget vanlig tilstand hos barn i småtrinnene på barneskolen. Undersøkelser tyder på at 15-20 % av alle 5 åringer, 6-10 % av alle 7 åringer og kanskje så mye som 5% av alle 10 åringer er plaget med nattlig sengevæting.

 • 14.03.2019
  Malignt melanom: Primær håndtering og videre utredning

  Behandling av malignt melanom er under stadig utvikling og selv de nyeste retningslinjene er ikke alltid oppdatert når de publiseres. Vi ønsker med dette å informere om hvordan diagnostikk og behandling av malignt melanom bør gjennomføres i...

 • 28.02.2019
  Sommerdrift ved fødeavdelingene i Harstad og Narvik

  Også i år vil fødeavdelingene i Harstad og Narvik ha vekselvis sommerstengt. Fødeavdelingen ved UNN Narvik være stengt i perioden 24. juni til 22. juli, mens fødeavdelingen i Harstad vil være stengt fra 22. juli til 19. august.

 • 15.02.2019 Helse Nord RHF
  Tre nye pakkeforløp for psykisk helse innføres

  I dag innføres behandling i pakkeforløp også for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD). Dette betyr at pasientene skal få raskere hjelp.

 • 04.02.2019 Helse Nord RHF
  Denne informasjonen fra fastlegen vises på helsenorge.no

  Pasientene i Helse Nord har digitalt innsyn i sykehusjournalen sin. Det betyr blant annet at henvisinger og meldinger fastlegen sender til sykehuset blir tilgjengelige for pasientene på helsenorge.no.

 • 19.12.2018
  Raskere tilbake ved UNN bytter navn og lokalisasjon

  Raskere tilbake psykiatri og raskere tilbake somatikk flytter 2. januar 2019  fra Åsgård og Elisabethsenteret til Gimleveien nr 12 i Breivika. Vi samlokaliserer tjenestene for å kunne gi et bedre tilbud til målgruppen, som ofte har komorbid...

 • 19.12.2018
  Forskning: Diabetes ute av kontroll

  Alle med diabetes type 1 anbefales minst en årlig kontroll i spesialisthelsetjenesten, men bare omkring 60 prosent sier de har vært hos spesialist det siste året. Dette er et av funnene i den Helse Nord-finansierte DIAcare-studien.

 • 19.12.2018
  Pakkeforløp i psykisk helse og rusbehandling

  Fra 1. januar 2019 kan pasienter henvises til pakkeforløp for psykisk helse og rus. I det enkelte pakkeforløpet og i NEL finner du en oversikt over hva som bør være med i en henvisning, hvilken kartlegging som bør gjennomføres og forventnin...

 • 13.12.2018
  Trygg akuttmedisin: Felles retningslinjer for helsetjenesten

  Felles retningslinjer for primærhelsetjenesten, ambulansetjenesten, AMK og sykehusene skal sørge for at alvorlig syke pasienter får bedre muligheter til å overleve - og berge alle funksjoner - når hvert sekund teller.

 • 04.12.2018
  Medisinstart: Veiledning for hjertekar-pasienter med nye medisiner

  I desember 2017 vedtok Stortinget innføring av en treårig prøveordning med oppstartveiledning (Medisinstart) i apotekene i 2018. Tjenesten er offentlig finansiert og pasienten betaler ingen egenandel.  Nå tilbyr Sykehusapotek Nord tjenesten...

 • 04.12.2018
  Vant Samhandlingsprisen 2018 for bruk av video i behandlinga

  Ambulanse, sykehjem og legevaktsamarbeidet i Bardu, Målselv, Salangen, Lavangen og Ibestad har tatt i bruk video i pasientbehandlinga. På den måten unngår mange pasienter lange og unødvendige reiser, mens leger, sykepleiere og ambulansearbe...

 • 16.11.2018
  Klinisk studie om psoriasis og effekten av vitamin D

  Studier tyder på at det er sammenheng mellom lavt nivå av vitamin D i kroppen og psoriasis. Nå rekrutterer vi pasienter til en klinisk studie om effekten av vitamin D. 

 • 02.11.2018
  Diagnostikk av immunbetinget trombocytopeni

  Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi utfører høyspesialisert diagnostikk av immunbetinget trombocytopeni, og kan fremskaffe forlikelige blodplater til pasienter med spesielle og kompliserte transfusjonsbehov. En av...

 • 02.11.2018
  Rekvirering av elektroniske prøver til klinisk patologi

  Klinisk patologi mottar daglig prøver som ikke er rekvirert rett i forhold til ø-hjelp/CITO, pakkeforløp, rekvirering av flere glass ved histologiske prøver etc. For å forhindre forsinket svartid for pasienten og kvaliteten på behandling av...

 • 24.10.2018
  Clostridium difficile-analyse

  Avdeling for mikrobiologi og smittevern ønsker å informere om at det er nødvendig å oppgi relevante kliniske opplysninger i forhold til undersøkelse på Clostridium difficile toxin.

 • 10.10.2018
  Hud: setter av fast rådgivingstid til fastlegene

  For å bedre tilgjengeligheten for øhjelp fra hud i Tromsø vil vi heretter sette av tiden mellom 14-15.30 på hverdager for å besvare henvendelser som gjelder rådgiving og liknende. Øhjelpshenvendelser vil selvfølgelig bli besvart hele dagen.

 • 27.09.2018
  Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter: «Diabetes type 2 i allmennpraksis»

  Farmasøyter og leger ved RELIS Nord-Norge og Klinisk farmakologi ved UNN Tromsø gjennomfører for tiden en ny runde med ”Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter” (KUPP). Målgruppen er allmennleger i utvalgte kommuner i Nord-Norge, og temaet er...

 • 04.09.2018
  Slik skal helsevesenet unngå feilmedisinering

  Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. Nå har Helse Nord gjennomført et prosjekt som skal gi bedre oversikt over pasientenes legemiddelbruk. Fastlegene oppfordres til å være med på ryddejobben.

 • 04.09.2018
  Sepsisbehandling i ambulansene

  Ambulansene er nå utstyrt med fire ulike typer antibiotika og målsettingen er å starte sepsisbehandling innen en time etter at første helsepersonellressurs er kommet i kontakt med akuttpasienten.

Fant du ikke det du lette etter? Søk i Fastlegenytt

LMS-kurs for pasienter og pårørende

Regionale LMS-kurs

 • Hjertekurs, HammerfestFinnmarkssykehuset

  Dette er et 2- dagers gruppebasert mestringskurs for personer som har hjertesykdom eller har hatt hjerteinfarkt. Pårørende er velkommen til å delta på kurset sammen med pasientene.

 • Hjertekurs, KirkenesFinnmarkssykehuset

  Dette er et 2- dagers gruppebasert mestringskurs for personer som har hjertesykdom eller har hatt hjerteinfarkt. Pårørende er velkommen til å delta på kurset sammen med pasientene.

 • KOLS, KirkenesFinnmarkssykehuset

  Dette er et todagers gruppebasert mestringskurs for personer som har kronisk obstruktiv lungesykdom. Pårørende er velkommen til å delta på kurset sammen med pasientene.

UNN-kurs for helsepersonell

 • Onsdag 18.03.
  Kurs i lindrende behandling Tromsø mars 2020

  Kurs i lindrende behandling i Tromsø 18.-20.03.2020

 • Torsdag 19.03.
  Kommunikativt miljø og bruk av bildestøtte

  Dette er et kurs i hvordan du kan bruke ulike typer kommunikasjonsstøtte og pekeprating i praksis. Du lærer å tilpasse og lage eget bildestøttet materiale for informasjon og kommunikasjon i nettressursen bildstod.se.

 • Mandag 09.11.
  Landskonferansen i palliasjon 2020

  Vi ønsker alle hjertelig velkommen til den 16. Landskonferansen i palliasjon 9.-11. september 2020 i Oslo. Arrangør av konferansen er Norsk Palliativ forening og Norsk forening for palliativ medisin.

 • Barneanestesikurset i Tromsø

  Kurset arrangeres annet hvert år i Tromsø av ALNSF Troms og har vært arrangert siden starten av nittitallet.

 • Grunnkurs i helsepedagogikk, Tromsø

  Leder du lærings- og mestringskurs? Underviser du pasienter? Er du interessert i helsepedagogikk og ønsker du å lære flere teknikker for å kunne holde kurs for pasienter?

 • Innføringskurs om autisme

  Habilitering for barn og unge v/Autismeteamet inviterer til innføringskurs om autisme. Målgruppen er foresatte eller andre som gjennom sitt arbeid og ellers kan komme i kontakt med barn og unge med autisme, asperger syndrom eller liknende diagnoser.

 • Tromsøkurset

  Tromsøkurset er et tverrfaglig kompetansehevingskurs for oss som jobber med premature og syke nyfødte barn. Nå kan du melde deg på 2019-kurset.

Regionale og nasjonale kurs for helsepersonell

Fant du det du lette etter?