Tvangslidelser hos voksne

Behandlingsprogram, Voksenpsykiatrisk poliklinikk Tromsø

Er du rammet av tvangslidelser (OCD) innebærer det at du er plaget av tilbakevendende ubehagelig tanker og/eller tvangshandlinger. Det finnes to dokumentert virksomme behandlingsmetoder, og førstevalg er ulike varianter av metoden eksponering med responsprevensjon (ERP). Resultatene er svært gode og 60-70 % av de som får kvalitetssikret ERP-behandling blir betydelig bedre i løpet av behandlingen. Det er også vist at mange kan oppnå bedring gjennom medikamentell behandling.

 

Les mer om Tvangslidelse (OCD)
Informasjon fra helsenorge.no

Tvangslidelse (OCD)

Tvangslidelse er en angstlidelse som kjennetegnes av tilbakevendende uønskede tanker og/eller tvangshandlinger. Tvangslidelser kan behandles.

De vanligste tvangstankene omhandler redsel for 

 • å bli smittet eller smitte andre med en farlig sykdom
 • at det kan oppstå brann eller innbrudd
 • at andre ulykker kan inntreffe

Andre kan plages av tanker med seksuelt innhold som oppleves blasfemisk, og tanker om å utføre handlinger som kan skade noen de er glad i.

Tankene er ikke lystbetonte og det er ikke noe man ønsker å gjøre. Når tankene dukker opp, medfører dette intenst ubehag og redsel for at det kan være en reell risiko forbundet med å få slike tanker.

Tvangshandlinger

For å dempe ubehaget tvangstankene medfører og for å sikre at de negative hendelsene ikke inntreffer, utføres tvangshandlinger. De vanligste tvangshandlingene er

 • overdreven vasking eller sjekking av dører, vinduer eller elektriske apparat
 • overdreven orden, symmetri eller gjentakelse
 • mentale ritualer slik som å telle til bestemte tall
 • tenke på positive ord for å nøytralisere negative tanker
 • spør gjentatte ganger om forsikring fra andre personer
Les mer om Tvangslidelse (OCD) (helsenorge.no)

Innledning

OCD-teamet i Helse Nord gir et regionalt tilbud som tilbyr utredning og behandling av tvangslidelse (OCD) hos voksne pasienter i Finnmark, Troms og Nordland. Teamet er lokalisert ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Tromsø.

Det er anslått at rundt 0.2- 1 % av befolkningen har en tvangslidelse. Tvangslidelse rammer tidlig i livet og ubehandlet blir den ofte kronisk (Fra Nasjonal implementering av behandling for tvangslidelse). 

Tvangslidelse (OCD) kan fremstå på mange ulike måter. Felles er at en sliter med påtrengende og hyppig tilbakevendende tanker som gir betydelig angst og ubehag (tvangstanker) og som en forsøker å kontrollere eller bli kvitt ved å utføre mentale eller fysiske ritualer (kompulsjoner/tvangshandlinger).

I perioden 2011– 2016 ble det gjennomført et nasjonal prosjekt der det ble opprettet spesialiserte behandlingsteam (OCD-team) i norske helseforetak. Dette ble gjort for å sikre at alle OCD- pasienter skal ha tilgang på dokumentert virksom og kvalitetssikret behandling. De fleste av de nasjonale OCD-teamene er nå i ferd med å få opplæring i firedagersformatet, som har vist seg å være et lovende behandlingsformat. Utredning og behandling ved OCD-team er spesialisert og tidsbegrenset.

Henvisning og vurdering

For å få behandling i spesialisthelsetjenesten trenger du henvisning. Fastlegen er den som oftest henviser til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, men annet helsepersonell kan også henvise. Spesialisthelsetjenesten vil da på bakgrunn av prioriteringsveilederen- "Psykisk helsevern for voksne" avgjøre om du har krav på behandling i spesialisthelsetjenesten.

Terskelen for å henvise til et OCD-team skal være lav. Dersom du vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp og det er mistanke om tvangslidelse (OCD), så er dette tilstrekkelig. Etter en slik vurdering ved lokalt distriktspsykiatrisk senter (DPS), sendes det en sekundærhenvisning til OCD-teamet.
 
Hvorfor sekundærhenvisning? 

Utredning og behandling ved OCD-teamet er spesialisert og tidsbegrenset. Mange som er rammet av tvangslidelse (OCD) har også tilleggslidelser og behov for oppfølging, utover det OCD-teamet tilbyr.

Henvisninger skal derfor være sekundærhenvisninger der saken er åpen ved DPS som henviste.

Fastlegen din kan hjelpe deg med henvisning til din lokale Voksenpsykiatriske poliklinikk. Din lokale voksenpsykiatriske poliklinikk vil deretter kunne henvise deg videre til OCD-teamet.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Utredning

Den første samtalen du innkalles til hos OCD-teamet er en kort kartleggingsssamtale for å vurdere om behandlingen vi tilbyr kan være nyttig for deg. Etter vurderingssamtalen må du påregne ventetid før utredning og behandling blir igangsatt.

Før behandlingen starter gjennomføres en utredning for å avklare nærmere hva du plages med, slik at behandler kan tilpasse behandlingen din best mulig og utelukke eventuelle andre lidelser.

Utredningen består av følgende:

 • Behandler vil spørre etter informasjon om bakgrunnen og sykdomshistorien din
 • Du vil få spørsmål om ulike psykologiske problemstillinger som folk kan ha (diagnostisk intervju)
 • Spørreskjemaer som du fyller ut selv
 • Observasjoner fra behandler

2. Behandling

I all behandling er det viktig at du sammen med behandler blir enig om mål for behandlingen. En god relasjon til behandler er viktig for å få god hjelp, og det finnes mange ulike behandlingsstrategier.

Det finnes to dokumentert virksomme behandlingsmetoder for OCD; eksponering med responsprevensjon (ERP) og medikamentell behandling.

OCD-teamet tilbyr behandlingsformen ERP. Behandlingen er intensiv, tidsavgrenset, og fokuserer kun på OCD. Du tilbys opptil 15 behandlingstimer.

Behandlingen går ut på å aktivt oppsøke situasjoner og tanker som gir ubehag, uten å gjøre tvangshandlinger for å dempe ubehaget.

Les mer om Eksponering med responsprevensjon (ERP)

Eksponering med responsprevensjon (ERP)


Eksponering med responsprevensjon innebærer gradvis å eksponeres/ utsette seg for ubehagelige situasjoner og gjennom dette lære seg å tolerere angst, kombinert med at den rituelle atferden ikke utføres.

 

Eksempelvis at du har smittetvang. Da skal du trene ved først å ta på noe du vurderer som "litt skittent" (som et tørkepapir som så vidt har vært i borti et annet tørkepapir, som igjen har vært i kontakt med enden på en tannpirker, som har vært i kontakt med en bok som har vært et sted personen opplever som skittent). Dette er "eksponeringen". "Responsprevensjonen" består i at du ikke skal vaske deg etter at du har tatt i tørkepapiret.

Et annet eksempel kan være å forlate huset og sjekke låsen bare én gang (eksponering) uten å gå tilbake og sjekke igjen (responsprevensjon). Du venner deg ganske raskt til den situasjonen som gir angst, og oppdager at angstnivået ditt har sunket betraktelig. Du kan da gå videre til å berøre noe som er mer "forurenset" eller ikke sjekke låsen i det hele tatt, uten å utføre den rituelle atferden som vasking eller sjekking.

Det finnes betydelig dokumentasjon som viser at eksponering og responsprevensjon (ERP) er en effektiv metode. Generelt er dette ansett å være den mest effektive behandlingen for tvangslidelser (OCD).

 1. Før

  Det er et krav at spesialisthelsetjenesten skal benytte evidensbaserte metoder. Før du kommer inn til behandling kan det være lurt å tenke over hva du ønsker å oppnå med nehandlingen. Om du klarer å gjøre noen små endringer i ventetiden er det verdifullt. 

 2. Under

  I all behandling er det viktig at du sammen med behandler blir enig om mål for behandlingen. En god relasjon til behandler er viktig for å få god hjelp, og det finnes mange ulike behandlingsstrategier.

  Eksponering med responsprevensjon innebærer som nevnt gradvis å eksponeres/ utsette seg for ubehagelige situasjoner og gjennom dette lære seg å tolerere angst, kombinert med at den rituelle atferden ikke utføres.

 3. Etter

  Det er viktig at du fortsetter å bruke det du har lært i behandling. Når terapiperioden nærmer seg slutten er det vanlig å snakke om hvordan vi/du kan redusere faren for tilbakefall.

Gå til Eksponering med responsprevensjon (ERP)

I løpet av de første gangene du og behandleren din møtes, vil du få forklart behandlingen i detalj, og det vil lages en behandlingsplan. Mellom behandlingstimene vil du få i oppgave å trene på egenhånd med det du har jobbet med i timene. 

Det er ofte også av stor betydning at de som står deg nærmest er grundig informert om og innstilt på behandlingen. 

Behandling over telematikk for pasienten som ikke bor i Tromsø

Dersom du bor i Tromsø-området vil behandlingen foregå ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Tromsø. Dersom du ikke bor i Tromsø-området vil behandlingen foregå over telematikk (videooverføring) fra telematikkstudio ved din lokale voksenpsykiatriske poliklinikk og over telefon.

Relevante kliniske studier

1 klinisk studie er åpen for rekruttering. Sammen med legen din kan du vurdere om en klinisk studie er aktuelt for deg.

Tvangslidelser (OCD): Kan legemiddelet D-cykloserin øke og stabilisere effekt av OCD-behandling? Helse Bergen

Les mer om kliniske studier

3. Oppfølging

På slutten av behandlingen utarbeides det en detaljert plan for videre trening for å sikre at endringene du har oppnådd blir en del av hverdagslivet. Det er avgjørende at du er villig til å trene systematisk og benytte de tilnærmingene du har lært i behandlingen. 

Du tilbys en oppfølgingstime tre og seks måneder etter behandlingsslutt.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontakt

Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Tromsø
Telefon
77627700
UNN Åsgård
Besøksadresse
Åsgårdveien 40(Google maps)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77626000
E-post

Praktisk informasjon

Internett

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Konserter og kultur

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​
Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)