HELSENORGE
Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, Tromsø

Sikkerhetspsykiatri

Sikkerhetspsykiatri betegner den delen av psykisk helsevern som behandler pasienter med aggresjons- eller voldsproblematikk, eller er i behov av spesielt personalintensiv behandling.
 


Innledning

De fleste pasientene i sikkerhetspsykiatrien har psykoseproblematikk, flere pasienter har tilleggsproblemer i form av rusmisbruk, selvskading og personlighetsforstyrrelser.

Sikkerhetspsykiatriske enheter er ekstra godt bemannet og har spesiell adgangskontroll. Ved Sikkerhetspsykiatrisk seksjon i UNN har den ene enheten i hovedsak fokus på rehabilitering og utadrettet virksomhet mot kommunene. Denne enheten har åpne dører på dagtid. Den andre enheten er en lukket enhet.  

De fleste av pasientene som er innlagt her er underlagt tvunget psykisk helsevern, eller er dømt til behandling. Det vil si at de for eksempel har utført voldshandlinger, men i stedet for fengselsstraff har de fått dom på overføring til behandling.

Henvisende instans vil i all hovedsak være andre enheter i spesialisthelsetjenesten (akuttpsykiatri) og Tingretten via Statsadvokatembetene ved gyldig dom og overføring til tvunget psykisk helsevern i henhold til paragraf 5 i psykisk helsevernloven. 

Årsaken til innleggelse kan også være fengslingskjennelse på paragraf 188 i Straffeprosessloven – varetektssurrogat.

Før

I perioden før innleggelse kan møter med henvisende instans og pasient være aktuelle, spesielt ved henvisning fra akuttpsykiatrien. Formålet vil være å hente inn ytterligere informasjon og planlegge overføring til sikkerhetspsykiatrien.

Under

På sikkerhetspsykiatriske enheter arbeider helsepersonell som leger, psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, sosionomer, vernepleiere og hjelpepleiere. Personalet har bred erfaring med pasienter som har vansker med aggresjon, vold eller selvskading.

Alle pasientene har individuelle behandlingsopplegg. Når pasientene ankommer legger vi til rette for tilpassede aktiviteter slik at alle pasientene skal få en meningsfylt hverdag. Det er også god tilgang til variert fysisk aktivitet, for eksempel treningssenter, svømmehall, fotball, Ti på Topp-turer eller liknende. 

Behandlingen kan bestå av miljøterapi, samtaleterapi, ergoterapi, trening og annen fysisk aktivitet. I tillegg kan medisiner være en sentral del av behandlingen. 

Diagnostisk vurdering, kognitiv utredning og funksjonskartlegging inngår i behandlingen. 
Vi utfører jevnlig strukturert vurdering av voldsrisiko. Dette er standard ved endring i oppfølging, ved permisjoner og ved utskrivelser. Ved rusproblematikk vil dette også bli et tema under behandlingsperioden.    

Vi vektlegger at pasientene skal rehabiliteres tilbake til samfunnet. Det er derfor viktig å hjelpe deg med å ha orden i økonomi, å ha et sted å bo, og at du skal kunne ha meningsfulle aktiviteter etter at du blir skrevet ut. 

I god tid før utskriving, oppretter vi kontakt med neste behandlingsinstans. Hvis du har voldsproblematikk er gode risikovurderinger viktige. Personalet har spesiell kompetanse på voldsrisikovurderinger og strenge rutiner for dette arbeidet. 

Tett samarbeid med flere er som regel sentralt, og det avholdes jevnlig ansvarsgruppemøter hvor blant annet Senter for psykisk helse og rusbehandling, kommunen, NAV, fastleger, pårørende med flere møtes. Hvis du er dømt til behandling samarbeider vi også med politi og påtalemyndighet. 

Pårørende er en viktig ressurs med tanke på god rehabilitering, og vi ønsker et tett og tidlig samarbeid med de pårørende.

Etter

I forbindelse med utskrivelse er bruk av «krisemestringsplan» et behandlingstiltak. Skjemaet er utarbeidet i felleskap med deg som er pasient og er ment å fange opp faresignaler og tegn til forverring i din psykiske helse. Tilpassede tiltak for å forebygge ytterligere forverring vil være beskrevet i krisemestringsplanen.

Etter utskrivelsen vil Sikkerhetspsykiatrien holde kontakt med deg som er pasient og med det kommunale hjelpeapparatet i en periode. Dette kan være i form av deltakelse i ansvarsgrupper, samarbeidsmøter, eller veiledning. 

Lengden på dette samarbeidet vil variere ut fra behov. Målet er at du skal få tilpasset og forsvarlig oppfølging på hjemstedet ditt fra lokal psykiatritjeneste og nærmeste Senter for Psykisk helse og rusbehandling.

Kontaktinformasjon

Adkomst

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Kart over området

Parkering

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Praktisk informasjon

Biblioteket på Åsgård

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Kartleggingsskjema Checkware- for deg som skal til behandling

Etter henvisning til psykisk helsevern og avtale med behandler kan du få tilgang til kartleggingsverktøyet Checkwar​e. Skjemaet er ment å kvalitetssikre utredningen av psykiske helseplager. I tillegg til dine beskrivelser og behandlers vurdering, skal kartleggingen bidra til å sikre bred forståelse av dine aktuelle plager eller lidelser.

Hvis du får problemer med å logge inn kan du ta kontakt med ekspedisjonen på den avdelingen der du skal til behandling, slik at de kan sjekke tilgangen din.

Kartleggingsverk​tøyet​

Konserter og kultur

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​

Tannklinikken Åsgård sykehus

Fant du det du lette etter?