HELSENORGE

HelseIArbeid

Ved HelseIArbeid-senteret samarbeider spesialisthelsetjenesten og NAV for å gi et mer helhetlig tilbud til pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske plager. Tilbudet er spesielt rettet mot personer som trenger samtidige helse- og arbeidsrettede tjenester for å forbli eller komme tilbake til arbeid eller studier.