Fagutviklingsenheten (Psykisk helse og rus)

Fagutviklingsenheten hører hjemme i Psykisk helse- og rusklinikken, og har en viktig rolle i utviklingen av trygge og virkningsfulle pasienttilbud. Satsingsområder er brukermedvirkning, forskning, pasientsikkerhet, kompetanseheving, e-helse, veiledning og utdanning.

Les mer om Fagutviklingsenheten (Psykisk helse og rus)

Fagutviklingsenheten (Psykisk helse og rus)

Enheten har 11 årsverk, og er tverrfaglig sammensatt. Teamet har samlet bred kompetanse, og medarbeiderne har erfaring fra ulike enheter innen psykisk helsevern og rusbehandling.

Ansatte 

Njål Bjørhovde
Leder

Henriette Riley
Forskningsleder 

Trond Nergaard Bjerke
Forskningsleder rus

Joaquim Carvalho
Konsulent

Ingvild Dahl
Fagutviklingssykepleier

Dag Erik Hagerup
Spesialkonsulent/filosof

Sissel Høgmo
Fagutviklingssykepleier

Elisabeth Reitan
Psykologspesialist

Kristin Johannessen
Psykologspesialist
Kristin.Johannessen@unn.no
  77 62 64 95 / 997 01 450

Håvard Sørensen
AV tekniker

Karl-Heinz Valtl
Bibliotekar/Fagkonsulent

Astrid Weber
Erfaringskonsulent
Yvonne Solli Larsen
Fagkonsulent 
Yvonne.Solli.Larsen@unn.no
77 62 78 79

Sentrale oppgaver

 • Legge til rette for forskning 
 • Legge til rette for brukermedvirkning
 • Koordinere utdanning, videreutdanning og spesialisering 
 • Fremme pasientsikkerhet
 • Bistå fagmiljø i kvalitetsutviklingsarbeid 
 • Sikre fagutvikling gjennom kurs og konferanser 
 • Bidra aktivt i fagnettverk 
 • Koordinere E-læring 
 • Koordinere og fremme utvikling av E-helse tilbud

Bibliotek

Både et godt utvalg av faglitteratur innen medisin, psykiatri, psykologi, sykepleie og beslektede emner pluss en del fagtidsskrifter samt et variert tilbud av skjønnlitteratur, lydbøker og sakprosa fra forskjellige områder står til disposisjon. Faglitteratur(bøker og artikler fra tidsskrift), som vi ikke har i hyllene, kan bestilles via fjernlån gjennom vårt samarbeid med forskjellige bibliotek over hele landet. 

Gjennom bibliotekavtalen mellom UBTØ og UNN har samtlige ansatte (fra sine kontor-PCer) nærmest full tilgang til alle de medisinsk relaterte onlineressursene fra universitetsbiblioteket.

Fag- og pasientbiblioteket Åsgård som hold til i bomberommet under gymsalen i mer enn førti år har nå fått nye fasiliteter. Aktivitetssenteret som ble nedlagt ved forrige årsskifte ble i februar 2017 fylt med nytt liv. Mange trivelige leseplasser og to datamaskiner (+ skrivere) til fri bruk gjør oppholdet på biblioteket enda mer underholdende og innbydende. Det som på sikt vil bli det nye bibliotek-området med flere rom til allmenn bruk har fått sitt første "leietaker" med biblioteket og et nytt kapittel i kunnskapsformidling og læring på Åsgård har startet. 

Biblioteket ligger midt på Åsgård i bygg 8S ved siden av kantina. Entré via inngang B8S - 164.

Bibliotekets åpningstider:
Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00

Vennligst sjekk onlinekatalogen før du ringer til biblioteket for å spørre om vi har en bestemt tittel. Gjerne benytt kontaktskjema fra websiden for å sende beskjeder, bestillinger eller andre spørsmål til bibliotekaren. 

Forslag til innkjøp av relevant og viktig litteratur mottas gjerne. 

Karl-Heinz.Valtl@unn.no, telefon 77 62 78 16

Jeg er også behjelpelig med litteratursøk, research, bestilling og veiledning ang. alle relevante spørsmål innenfor faget. Stikk gjerne innom for en personlig prat.


Alle medier finnes i den elektroniske katalogen og kan søkes, bestilles og administreres online.

Internasjonalt samarbeid

Kvalitet

Utvikling 

Prosjekter

Forskning

Navn på forskningsprosjekt: When coercion moves into your home – a study on outpatient commitment in Northern Norway

Målsetting: Den overordnede hensikten med studien er å få kunnskap om omfang og praksis av  tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD), og hvordan pasienter og vedtaksansvarlige erfarer ordningen i Nord Norge. Studien består av en kvantitativ og to kvalitative delstudier.

Prosjektperiode: 2011-2016

Samarbeidspartnere/deltakere:

Studien er et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge, og ble finansiert med forskningsmidler fra Helse Nord RHF. Deltakere i prosjektet har vært:  

Prosjektleder, professor Georg Høyer, Biveileder professor Geir Lorem, og Phd stipdendiat Henriette Riley  

Kort om prosjektets problemstilling(er), materiale og metode:

Delstudie I:Patients on a first ever outpatient commitment order in Norway

Hensikten med studien er å:

  1. Få kunnskap om antall nye TUD vedtak per år (insidens) og antall personer som til enhver tid er underlagt TUD (prevalens) i Troms og Finnmark
  2. Få kunnskap om pasienter som får det aller første TUD vedtak; hvem er de, begrunnelsen for vedtaket, varighet på vedtaket, og bruk av døgnopphold tre år før og tre år etter første TUD vedtak

Delstudie II: "When coercion moves into your home" - A qualitative study of patient experiences with Outpatient Commitment in Norway

Hensikten med studien er å:

  1. Undersøke pasienters generelle erfaring med TUD
  2. Hvordan opplever pasientene at TUD påvirker deres dagligliv
  3. Hvordan opplever pasienten tvangsrammen som følge av TUD

Delstudie III: Community treatment orders - what are the views of decision makers?

Hensikten med studien er å:

   1. Undersøke hvordan beslutningsfattere avveier og vurderer ulike hensyn når de fatter beslutninger om TUD
   2. Hvordan vurderer beslutningsfattere tvangens plass og betydning for pasienter som underlegges TUD

Publiserte artikler: 

Artikkel 1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5414164/

Artikkel 2: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24703340

Artikkel 3: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27461530

Avhandlingen: http://munin.uit.no/handle/10037/10051

Nytteverdi:

Da studien ble designet var det ikke gjennomført forskningsprosjekt om TUD basert på norske data. Grunnleggende kunnskap om TUD var derfor et prioritert forskningsområde innenfor bruk av tvang i Norge, både fra Helse- og omsorgsdepartementet og Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet.  Studien gir deskriptiv kunnskap om grunnleggende sider ved TUD som, omfang, varighet og innhold i behandlingen, samt erfaringsbaserte kunnskap fra involverte aktører.

Navn på forskningsprosjekt: The Norwegian Outpatient Commitment Study (NOCS)

Målsetting:

   1. Få kunnskap om antall nye vedtak om tvunget psyksik helsevern uten døgnopphold (TUD) per år (insidens) og antall personer som til enhver tid er underlagt TUD (prevalens) i seks områder i Norge.  
   2. Få kunnskap om pasienter som får det aller første TUD vedtak; hvem er de, begrunnelsen for vedtaket, varighet på vedtaket, bruk av døgnopphold tre år før og tre år etter første TUD vedtak, og retsspraksis.

Prosjektperiode:

2008-2018. Datainnsamling i perioden 2008-2012.

Samarbeidspartnere/deltakere:

Prosjektleder, Professor Georg Høyer, UIT, Tvangsforsknings nettverket, UNN, Sørlandet Sykehus, Helse Bergen, Sykehuset Innlandet, A-hus, Lovisenberg 

Kort om prosjektets problemstilling(er), materiale og metode:

Studien gir grunnleggende kunnskap om hvordan TUD praktiseres i seks områder i Norge, og er gjennomført med å bruke en kvantitativ retrospektiv case register studie. Studien starter med at pasientinformasjon samles inn for hver enkelt pasient, for deretter å bli slått sammen og analysert for å se etter fellestrekk og ulikheter. Alle data er samlet inn fra pasientenes elektroniske journal, DIPS.

Publiserte artikler: 

Kommer.

Nytteverdi:

Studien skal publisere tre artikler som gir pålitelige data  bruk av TUD fra seks områder i Norge.  


Navn på forskningsprosjekt: Opplevd tilstedeværelse: Potensialer ved bruk av IKT i rusbehandling

Målsetting:

Å bidra til en større forståelse av viktige aspekt i rusavhengiges rehabiliteringsprosess. Langsiktig mål er å bidra til å gjøre behandlingstilbudet til rusavhengige mer differensiert og elastisk enn det synes å være i dag.

Prosjektperiode:

2005 - 2010

Samarbeidspartnere/deltakere:

Trond Nergaard Bjerke (UNN), Helge Waal (UiO) og Finn Skårderud

Kort om prosjektets problemstilling(er), materiale og metode:

Prosjektets problemstillinger er:

   • Hva er viktige aspekter i kommunikasjonen mellom rusavhengige pasienter og leger eller andre ansatte i helsevesenet?
   • Hvordan opplever rusavhengige å bruke SMS og internett-basert selvhjelpsgruppe i sin rehabiliteringsprosess?'
   • Hvilke fordeler og ulemper er knyttet til bruk av elektroniske medier i rehabiliteringsprosessen til rusavhengige?

Prosjektet består av tre empiriske studier, samt en metodologisk drøfting av bruk av e-mail intervju som verktøy for datainnsamling. Deltagere i de tre empiriske studiene er pasienter med rusproblematikk som behandles av allmennpraktiserende lege, deltagere i en Selvhjelpsgruppe for rusavhengige på Internett, og personer som er i ettervern for sin rusavhengighet

Prosjektet har en kvalitativ utforskende tilnærming. Deler av datamaterialet er samlet inn ved bruk av elektroniske medier (Mobiltelefon og Internett). Avhandlingen har således relevans for den pågående faglige diskusjonen omkring bruken av elektroniske medier som datainnsamlingsverktøy.Publiserte artikler: 
Users' and GPs' causal attributions of illegal substance use: An exploratory interview study

Wynn, R., Karlsen, K., Lorntzsen, B., Bjerke, T. N., Bergvik, S. (2009). Publisert i tidsskriftet Patient Education and Counceling, 76:227-232.

"It made me feel connected": an exploratory study on the use of mobile SMS in follow-up care for substance abusers

Bjerke, T. N., Kummervold, P. E., Christiansen, E. K., Hjortdahl, P. (2008): Publisert i tidsskriftet Journal of Addictions Nursing, 19(4), 195-200.

 

Cross-cultural gateway to recovery: a qualitative study of recovery experiences in international online AA groups


Bjerke, T. N. (2009). Publisert i tidsskriftet

International Journal of Self-Help and Self-Care, 5(1), 73-103.

 

When my eyes bring pain to my soul: facing pre-conceptions in face-to-face and e-mail interviews

Bjerke, T. N. Publisert i tidsskriftet Qualitative Health Research. doi:10.1177/1049732310375967


Nytteverdi:
Prosjektet har bidratt til en større forståelse for rusavhengiges rehabiliteringsprosess og hvordan elektroniske medier kan brukes som et verktøy i denne prosessen. Bruk av elektroniske medier skal ikke erstatte tradisjonell behandling men supplere, videreutvikle, forsterke og øke rekkevidden av eksisterende intervensjoner. Det fysiske møtet er viktig og vil fortsette å være det. Men tatt i betraktning de utfordringene som ligger i å utforme et differensiert og elastisk behandling og oppfølgingstilbud som skal tilfredsstille flere ulike behov, så har mobil SMS og internett (i denne sammenheng i form av selvhjelpsgrupper) et potensial som bør undersøkes nærmere i fremtidig forskning.

Fra et samfunnsvitenskapelig ståsted ser jeg at internett-baserte selvhjelpsgrupper, som det er stor grunn til å tro vil øke i antall i årene fremover, kan være et godt utgangspunkt for å studere individualiseringstesen i de samtidsdiagnostiske teoriene til Giddens, Baumann og Beck. I forhold til selvhjelpsgrupper kan et forskningstema være å undersøke om hvorvidt elektronisk kommunikasjon kan tenkes å endre, modifiserer eller understøtter forholdet mellom "selv" og prinsippet om gjensidig hjelp (mutual-aid) i selvhjelpsgrupper på internett.

Rusinstitusjoner i Norge i dag drives ut i fra forskjellige ideologier og perspektiver på behandling. For eksempel drives såkalte terapeutisk samfunn ut i fra en ganske annen ideologi enn en A-klinikk som er basert på AA`s 12 trinns program. Det betyr også at de opererer med forskjellige begrepsapparater som reflekterer forskjellen i behandlingsideologi. Pasientene som gjennomgår behandling ved de ulike institusjonene internaliserer gjerne dette begrepsapparatet, og gjør det til sitt eget underveis i behandlingen. Ved at de har gjennomgått behandling som baserer seg på en bestemt ideologi, har de med andre ord fått tilgang til noen begreper og konsepter som gir dem en forståelse av egen rusavhengighet. På den måten blir pasienter ved en gitt institusjon ikke bare knyttet sammen av de felles opplevelsene de har i løpet av et institusjonsoppholdet. De deler også et felles begrepsapparat for å beskrive disse opplevelsene. Dette kan være et viktig aspekt for at selvhjelpsgrupper på internett skal være vellykket. Kan det danne et godt utgangspunkt for å fortsette behandlingen i en selvhjelpsgruppe på internett? 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Bygg 4, ned trappen til underetasjen 
Besøkstider
mandag - fredag 08-15.30
Telefon
77 66 92 16
UNN Åsgård
Besøksadresse
Åsgårdvegen 40(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00
E-post

Adkomst

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Kart over området

Parkering

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Praktisk informasjon

Biblioteket på Åsgård

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Konserter og kultur

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​
Fant du det du lette etter?