Regionsenter for døvblinde

Regionsenteret for døvblinde gir veiledning og rådgivning til personer med sjeldne medfødte og ervervede tilstander som medfører døvblindhet, deres familier, lokale tjenesteytere og andre fagmiljøer i hele Nord-Norge. Personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse som er under utredning for døvblindhet hører også til målgruppen.

Les mer om Regionsenter for døvblinde

Regionsenter for døvblinde

Tilgang til tjenestetilbudet kan gis uten at det foreligger en formell henvisning til spesialisthelsetjenesten. 

Regionsenteret for døvblinde skal bidra til at personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet får samme tilbud og service som andre. Vi skal gi tjenester som ikke dekkes av det ordinære tjenesteapparatet. Dette kan være spesialisert informasjon, konsultasjoner, rådgivning/veiledning, medisinske, psykologiske og pedagogiske utredninger, forebyggende og spesialisert behandling, samt mulighet for kontakt med andre som har samme tilstand som en selv.

Personer med døvblindhet har et omfattende hjelpebehov. Regionsenteret skal gi brukerne tjenester som bidrar til at disse oppnår best mulig funksjonsnivå og mestrer hverdagen bedre. Våre tjenester er rette både mot individ og system. Vår bistand/veiledning til personer med døvblindhet og deres nærpersoner kan ofte strekke seg over mange år. Vi gir veiledning til blant endre brukere, pårørende, spesialisthelsetjeneste, NAV, PPT, barnehager og skoler og etablerer samarbeid innenfor sektorene helse, undervisning og arbeid. 

Regionsenteret for døvblinde skal samle, utvikle og spre kompetanse i regionen, slik at personer med kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet sikres et trygt og kvalitativt godt tilbud som bidrar til:

 • God helse, optimal utvikling og læring
 • Aktiv og meningsfull tilværelse i samspill med andre
 • God livskvalitet

Det arbeides tverrfaglig og tverrsektorielt rundt den enkelte bruker, noe som er en forutsetning for at brukeren skal få et helhetlig og tilpasset tilbud i lokalmiljøet. Internt og eksternt arbeider regionsenteret for god samhandling og dialog mellom bruker og hjelpeapparat. Livsløpsperspektivet er lagt til grunn for tjenesteytingen og kompetanseutviklingen.

Medfødt døvblindhet

I saker som omfatter barn og voksne med medfødt døvblindhet er hovedfokus på etablering av språk og kommunikasjon, livskvalitet, tilpasning av det sosiale og fysiske miljøet og deltakelse i eget nærmiljø. Dette gjelder særlig etablering av samspill og kommunikasjon, veiledning i partnerkompetanse og en miljømessig tilrettelegging som ivaretar behovet for trygghet og forutsigbarhet og fører til utvikling og læring.

Ervervet døvblindhet

Betegnelsen ervervet døvblindhet brukes når det kombinerte sansetapet har oppstått etter at språket er etablert.

Personer med ervervet døvblindhet kan ha behov for bistand på flere områder. Det kan gjelde overgangen fra en kommunikasjonsform til en for eksempel fra verbalt språk til tegnspråk, eller fra tegnspråk til taktilt tegnspråk. Det kan også gjelde opprettholdelse av bevegelsesfrihet, alle former for informasjon samt bistand til å bygge opp et kommunalt støtteapparat rundt den enkelte bruker.

Regionsenteret er et av fire regionale sentre i den nasjonale kompetansetjenesten for døvblinde i den Nasjonale kompetansetjenesten for døvblinde.

Inntaksregler 

Vedlegg i rammeavtale mellom Regionsenter for døvblinde og Helse Nord RHF

 1. Regionsentret for døvblinde (RSDB) gir et lavterskeltilbud i et livsløpsperspektiv. Henvendelse om tjenester kan komme fra alle, som for eksempel: kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser, brukere og pårørende
 2. Tjenester ytes til døvblinde, deres familier, lokale tjenesteytere og andre fagmiljøer i hele Nord-Norge
 3. Tjenestene ytes i tråd med den faglige utviklingen innenfor de nasjonale, nordiske og internasjonale fagmiljøene, i samarbeid med den enkelte bruker og brukerorganisasjonene
 4. RSDB følger bestemmelsene om saksbehandlingstid i Forvaltningslovens § 11a, og har som mål å svare på enhver henvendelse innen 14 dager
 5. Ved henvendelse sendes søknadsskjema om tjenester fra RSDB. Senteret er behjelpelig med å fylle ut skjemaet. Samtidig ber RSDB om samtykke til å innhente syns- og hørselspapirer
 6. Etter mottatt søknads- og samtykkeskjema vurderes et besøk fra senteret
 7. Videre prosedyre avtales mellom senteret og den enkelte bruker og/eller brukerens nære nettverk
 8. Alle ansatte ved RSDB har taushetsplikt i saker som berører brukere av senterets ulike tilbud eller deres familier/ pårørende. For øvrig gjelder regler i Forvaltningslovens §13, så langt disse passer, samt kapittel 5 i helsepersonelloven
 9. Klage vedrørende tjenester fra RSDB rettes til Helsetilsynet i Troms, Pb 6105, 9291 Tromsø

Henvisning

For helsepersonell med henvisningsrett benyttes elektronisk henvisning.

Pårørende og fagpersoner uten henvisningsrett kan ta kontakt via telefon eller bruke henvisningsskjema som sendes til Regionsenter for døvblinde. 

Last ned henvisningsskjema/tilmeldingsskjema her (pdf)

Skjema sendes til: 

UNN
Regionsenteret for døvblinde
Postboks 88
9038 Tromsø

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Tromsø sentrum, Grønnegata 83, 2. etasje

Åpningstid: 08-15.30
Telefon
77 75 58 30 | SMS: 97 10 49 30
mandag - fredag 08-15.30
E-post
Grønnegata 83, Tromsø
Besøksadresse
Grønnegata 83(Kart)
E-post

Praktisk informasjon

Adkomst

​​Grønnegata 83 ligger i Tromsø sentrum, rett over veien fra biblioteket og kinoen. Det er sykkelparkering ved biblioteket og rådhuset, og gode bussforbindelser til og fra Tromsø sentrum.

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

Vi har trådløst internett. Be om brukernavn og passord i ekspedisjonen.​

Parkering

​​Vi har dessverre ikke egne parkeringsplasser. Du må benytte parkeringsplasser i Tromsø sentrum eller inne i parkeringstunnelen. 

Arrangementer

Hørsel og psykisk helse, Tromsøhttps://unn.no/avdelinger/barne-og-ungdomsklinikken/habilitering-for-barn-og-unge-tromso/regionsenter-for-dovblinde-tromso/horsel-og-psykisk-helse-tromsoHørsel og psykisk helse, Tromsø

Fant du det du lette etter?