HELSENORGE

Informasjon om Nye UNN Narvik

Vi er kommet et stykke videre i arbeidet med å utvikle Nye UNN Narvik. I denne nyhetssaken kan du lese om hva som har skjedd fra høsten og fram til i dag, og hva som skal skje videre utover våren. Stor takk til alle som bidrar i dette viktige arbeidet!

Pasientrepresentanter, ansatte fra UNN Narvik og Narvik kommune diskuterer utformingen av det felles akuttmottaket og legevakten

Pasientrepresentanter, ansatte fra UNN Narvik og Narvik kommune diskuterer utformingen av det felles akuttmottaket og legevakten

  Gjennomførte aktiviteter høsten 2019

 • Arkitekter og rådgivere har arbeidet med å omsette resultatene fra organisasjonsutviklingen til konkrete tegninger og beregninger som skal danne utgangspunkt for forprosjektet som skal leveres primo april.
 • Det er utført omfattende tomteforberedelser på Furumoen. Store mengder jord, leire og myr er gravd ut og skal erstattes med stabile masser fra tunneldrivingen. Det er iverksatt tiltak for å handtere overvann og grunnvann gjennom tomta.
 • Det videre arbeidet med tomteforberedelser er beskrevet og mengdeberegnet for anbudsutlysning.  Tomtearbeidene fortsetter fra mai 2020.
 • Furumotunnelen er ferdig bygget og overtatt av UNN. Tunnelen skal inngå som en del av anleggsområdet inntil det er klart for prøvedrift i sykehuset.
 • Reguleringsplanen for sykehustomta, som er utvidet til også å gjelde Narvik kommunes helsehus og det eksisterende Furumoen sykehjem, ble oversendt til offentlig behandling hos Narvik kommunes areal og samfunnsutvikling 20.desember 2019.
 • Bestemmelsene i reguleringsplanen legger til rette for utbygging av et større areal enn det som omfattes av de to prosjektenes (helsehusets og sykehusets) totalareal.
 • Ambulansestasjonen er tatt ut av sykehuskroppen og plassert i en naturlig tilknytning til helikopterlandingsplass og akuttmottak.
 • For å gi plass til et tilstrekkelig antall parkeringsplasser er det forutsatt etablert et parkeringshus i umiddelbar nærhet til sykehuset. Dette området er regulert til «blandet formål» for å gi rom for mulig etablering av alternative arealer som kan supplere de øvrige etableringene på Furumoen.

Aktiviteter fram mot sommeren 2020

 • Forprosjektet fullføres med kalkyle 2 som skal danne grunnlag for endelig beslutning om igangsettelse.
 • Saksbehandling og høring vedrørende detaljreguleringsplan (ved Areal & samfunnsutvikling Narvik kommune).
 • Tomteforberedelser for sykehus og etter hvert også helsehus med utstrakt bruk av tunnelmasser som er deponert på furumoen.
 • Fjerning av forurensede masser i området ved skytebanens fangvoll og bak skivene for 300m-banen.
 •  Forberedelse for infrastruktur som overvannsbehandling, vann- og avløp samt elkraft og internveier.
 • Terrengarbeider ved helikopterlandingsplass og ambulansestasjon.
 • Søknad og søknadsbehandling vedrørende helikopterlandingsplass (luftfartstilsynet).
 • Oppstart detaljprosjektering og inngåelse av kontrakt om bygging av sykehus og helsehus.
 • Presisering, detaljering og kvalitetssikring av at innspillene fra OU-prosjektet og brukermedvirkning er tilfredsstillende ivaretatt. 
 •  Utrede juridiske utfordringer i forbindelse med kontrakter, samarbeidsavtaler og offentlige innkjøpsregler.
 • Detaljert avtaleverk for samarbeidet mellom UNN HF og Narvik kommune, med avtaler om kostnadsdeling osv.

Organisasjonsutvikling

I påvente av at Byggeprosjektet skal ferdigstille romfunksjonsprogrammet (første kvartal d.å.) er organisasjonsutviklings-prosessene (OU) satt på vent. Begrunnelsen for dette er at mange ansatte deltar i Byggeprosjektet sine medvirkergrupper, og av hensyn til den ordinære driften har det ikke vært forsvarlig å gjennomføre en parallell OU-prosess.

Når OU-prosessen delvis settes i gang før påske, vil arbeidet dreie seg om å videreutvikle nye arbeidsprosesser for helhetlige pasientforløp og varelogistikken. Arbeidet skal bygge på OU-rapporten  fra april 2019, romfunksjonsprogrammet med arkitekttegninger og Narvik kommune sitt utviklingsarbeid knyttet til Helsehuset.

Delprosjektene skal som tidligere bestå av ansatte fra fagområdene psykisk helse, somatikk og rus- og avhengighetsmedisin samt at ulike yrkesgrupper skal være representert. I tillegg skal delprosjektene bestå av pasientrepresentanter, tillitsvalgt, vernetjenesten og deltakere fra primærhelsetjenesten.

Målsettingen er å utvikle en integrert driftsmodell som kjennetegnes av helhetlige pasientforløp både internt i sykehuset og mot primærhelsetjenesten/ fastlegene.

Folkemøte

Et åpent folkemøte om Nye UNN Narvik er under planlegging, men tid og sted er foreløpig ikke avklart. Hensikten med møtet er å presentere status for Nye UNN gjennom en 3D-visualisering av byggets utforming både innvendig og utvendig. Nærmere informasjon om folkemøtet vil bli annonsert.

Ny ressurs

Heidi Elise Hienn er fra januar frikjøpt i 20 % fra sin stilling som overlege i Medisinsk klinikk. Heidi skal være et viktig bindeledd mellom det medisinske fagmiljøet (somatikk, psykisk helse og rus- og avhengighetsmedisin) og Nye UNN Narvik, og kan treffes på mobil 915 88 988.

Kontaktpersoner

 • Bygg: Viggo Søderblom, prosjektleder, mobil 909 43 498
 • Organisasjonsutvikling: Lars Rye, prosjektleder, mobil 472 80 250
 • Pasientrepresentant Nye UNN Narvik: Anita Fjellfoss, mobil 976 66 907
 • Verneombud Nye UNN Narvik: Anne Grete Svanberg, mobil 995 14 691

Innspill og forslag?

Tilbakemelding

Facebook UNN Narvik