HELSENORGE
Nye UNN Narvik

Faser

Her kan du lese om de ulike fasene i bygginga av det nye sykehuset i Narvik.


 

​Idéfasen

Her utredet vi ulike driftskonsept for det nye sykehuset. Samlet arealbehov ble utredet, vi gjorde vurderinger for hvordan vi best kunne organisere arealet for å imøtekomme de ulike pasientforløpenes behov. To hovedalternativer ble utredet med tanke på kostnad, fleksibilitet og finansiering, og konseptet ble vedtatt bygget i ett trinn.

Universitetssykehuset Nord-Norge valgte i denne fasen tomt i samarbeid med Narvik kommune og startet arbeidet med tilrettelegging av vei og tunnel.

Konseptfasen

I denne fasen har man valgt det mest aktuelle konseptet. Basert på det en vet om framtidige behov har man sett på ulike problemstillinger: Hvordan løse funksjonene i et nytt bygg? Hvordan bør logistikken være? Hva koster det å drive sykehuset?

Dette er blitt beregnet ganske nøye, ned til omtrent hvor mange rom en behøver og hvilken størrelse en bør legge til grunn. Arkitektene har laget skisser som viser hvordan driftsmodellene kan se ut som ferdige bygg. En har også regnet ut samlet prosjektkostnad og vurdert helseforetaket sin evne til å bære kostnaden.

Et eksternt miljø ble leid inn til å kvalitetssikre konseptfaserapporten og har påpekt nødvendigheten av å presisere pasientforløp, flyt og logistikk i nytt bygg.

Forprosjektfasen

I forprosjektfasen ble det valgte konseptet utviklet til et nivå som ga styret i Helse Nord RHF grunnlag for å fatte endelig vedtak om å bygge. Et betydelig omfang av medvirkergrupper og arbeidsgrupper med medlemmer fra alle fagmiljøene ved UNN Narvik har bidratt.

Romfunksjonsprogrammet ble utarbeidet med beskrivelse av funksjonelle og tekniske krav til rom og bygg. Programmering av rom og utstyr ble gjennomført parallelt med utviklinga av forprosjektet.

I forprosjektet ble prosjektkostnaden kvalitetssikret, og det ble utarbeidet en plan for hvordan byggingen skal gjennomføres.

Gjennomføringsfasen

Gjennomføringsfasen inneholder alle aktiviteter som skjer fra mai 2020 og frem til Nye UNN Narvik står ferdig. Fasen tar for seg en rekke ulike oppgaver:

  • Detaljprosjektering: Innholdet i bygget blir prosjektert og beskrevet i detalj og entreprenør planlegger gjennomføringen av byggeprosessen. 
  • Bygging: Universitetssykehuset Nord-Norge har inngått kontrakt med totalentreprenøren HENT og planlagt byggestart er høsten 2020. Det er planlagt full drift ved sykehuset fra sommeren 2024.
  • Infrastruktur: Furumotunellen er ferdig bygget og brukes til anleggstrafikk i byggeperioden. Åpner for offentlig trafikk til Furumoen når byggeperioden er over.
  • Organisasjonsutvikling: Sykehusets kliniske og tekniske miljøer jobber med endringsprosesser som ikke påvirker byggets utforming. Det gjennomføres opplæring. Innflytting forberedes.
  • Prøvedrift og innflytting: Når entreprenør er ferdig med bygget starter en periode med testing av tekniske anlegg. Deretter starter klinisk prøvedrift der deler av bygget testes mot normal sykehusdrift. Når testperioden er ferdig vil innflytting foretas.

Fant du det du lette etter?