Voksenhabilitering - nasjonal styreinformasjon

Arbeidsutvalg og statutter.

Arbeidsutvalg
Helseforetak​Representant ​Periode
​Helse Nord​Per Wilhelmsen, UNN HF​2019-2021
​Vara​Britt Karin Bakkefjell, Nordlandssykehuset HF​2019-2020
Helse Midt-Norge​Marion Elisabeth Ness, Helse Nord-Trøndelag HF​2018-2020
​Vara​Sidsel Jullumstrø, St.Olavs Hospital HF​2018-2020
Helse Vest​Randi Myklebust, Helse Bergen HF​2019-2021
​Vara​Roland Schwarz, Helse Førde​2019-2021
Helse Sør-Øst (1)​Terje Baasland, Sykehuset Telemark HF​2018-2020
​Vara​Aina Sander, Sykehuset Vestfold HF​2018-2020
Helse Sør-Øst (2)​Eva Male Davidsen, AHUS HF ​2018-2020
​Vara​Unni Pedersen, Sykehuset Østfold HF​2019-2021

Statutter

Nasjonalt ledernettverk for habilitering er et nettverk i spesialisthelsetjenesten som arbeider med habilitering av voksne som hovedoppgave.

1. Formål
Nasjonalt ledernettverk for habilitering skal bidra til utvikling av en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste innen habilitering som sikrer voksne med tidlig ervervet og varige funksjonsnedsettelser et best mulig habiliteringstilbud.

2. Deltagere
Ledere av kliniske avdelinger som driver habiliteringstjenester etter lov om spesialisthelsetjenester kan være medlemmer av nettverket.

3. Organisering
3.1 Årsmøtet er nettverkets høyeste organ.
3.1.1 Årsmøtet avholdes hvert år.
3.1.2.  Årsmøtepapirene skal være sendt ut senest 2 uker før årsmøtet
3.1.3 Årsmøtet evaluerer og godkjenner årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag og handlingsplan og eventuelt andre saker.
3.1.4 Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.
3.1.5 Hvert medlemskap har en stemme på årsmøtet.
3.1.6 Årsmøtet velger revisor.   

3.2 Nettverkets arbeidsutvalg
3.2.1 Arbeidsutvalget består av 5 personer. Årsmøtet oppnevner en representant m/vara fra hver av helseregionene Nord, Midt og Vest og 2 fra Helse Sør-Øst. For å sikre spesialistdeltakelse kan Årsmøtet supplere AU med inntil 1 representant.
3.2.3   Arbeidsutvalget konstituerer seg selv.
3.2.4   Representantene oppnevnes for 2 år, en tilstreber at ikke alle representantene går ut samtidig.
3.2.5   Arbeidsutvalget har møter minimum 4 ganger hvert år.
3.2.6   Arbeidsutvalget setter hvert år opp handlingsplan som legges fram for godkjenning på årsmøtet.

4. Ledersamling
4.1 Ledersamling arrangeres som et felles arrangement mellom ledernettverket/foreningen for barn og voksne, med både felles og separat møtetid i programmet.

5. Økonomi
5.1 Foreningen er selveiende og ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over formue eller har krav på utdeling av overskudd eller hefter for eventuell gjeld. Midler som er overskudd fra et år til annet år blir godskrevet for neste år og vil gå inn i budsjettet for det året. Det blir ikke tatt ut overskudd til noen.
5.2 De som er medlemmer i foreningen betaler en årlig kontingent. Kontingenten innbetales til foreningen innen 1.mars hvert år.
5.3 Eksterne midler blir ført på prosjektnummer i regnskapet.
5.4 Det legges frem budsjett og revidert regnskap på årsmøtet.

6. Oppløsning av foreningen
6.1 Årsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte å oppløse foreningen.
6.2 Ved oppløsning av foreningen vil midler som er gitt fra de eksterne sendt tilbake til disse.

Fant du det du lette etter?