Barnehabilitering - nasjonal styreinformasjon

Gjeldende arbeidsutvalg og statutter.

Arbeidsutvalg (styremedlemmer)

Arbeidsutvalget
Helseforetak​Representant ​Periode
​Helse Nord​Hilde Lund, Finnmarkssykehuset HF​2019-2021
​Vara​​Oddmar Ole Steinsvik, UNN HF​2015-2019
​Helse Midt-NorgeAnne Lise Høyland, St.Olavs Hospital HF​2018-2020
​Vara
​Helse VestKari Anne B. Ringdal, Helse Fonna (leder)
​​Helse Vest​Kari Helene Bjo Reinås, Helse Stavanger HF​2019-2021
​Vara​Vigdis Jacobsen, Helse Bergen HF​2019-2021
​Helse Sør-Øst (1) ​Trude Høvik Yacoubian, Sykehuset Telemark HF​2018-2020
​Vara​Rep.fra Sørlandet sykehus HF2018-2020​
​Helse Sør-Øst (2)Wenche Røkke, Sykehuset Innlandet HF​2019-2021
​Vara​Rep. fra OUS HF​2019-2021

 

 

Statutter

Oppdatert i tråd med Stiftelsesdokument for Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering vedtatt 4 juni 2009.
Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering er et fagnettverk for ledere i spesialisthelsetjenesten som arbeider med habilitering av barn som hovedoppgave.

1. Formål
Nasjonalt ledernettverk for barnehabilitering skal bidra til utvikling av en tverrfaglig spesialisthelsetjeneste innen barnehabilitering for å sikre barn med varige funksjonsnedsettelser et best mulig habiliteringstilbud.

2. Medlemmer
Administrative og faglige medlemmer som har driftsansvar i enheter for barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten kan delta. Årsmøtet avgjør deltagelse i nettverket. Utgangspunktet for nettverket vil være de enheter som har betalt kontingent.   

3. Organisering
3.1 Årsmøtet er nettverkets høyeste organ
3.1.1 Årsmøtet avholdes årlig
3.1.2 Årsmøtepapirene skal være sendt ut senest 14 dager før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret senest 1 måned før møtet.
3.1.3 Årsmøtet evaluerer og godkjenner årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag, handlingsplan og evt. innkomne forslag.
3.1.4 Kontingenten fastsettes av årsmøtet.
3.1.5 Medlemmer som har betalt kontingent gjeldende år har en stemme på årsmøtet.
3.1.6 Årsmøtet velger revisor, leder og valgkomite.
3.1.7 Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

3.2. Nettverkets arbeidsutvalg.
3.2.1 Arbeidsutvalget er sammensatt av representanter fra alle RHF. Hver region oppnevner sin representant med vara. Helse Sørøst oppnevner 2.  Leder velges på årsmøtet blant disse representantene eller i tillegg til disse. Resten av AU konstituerer seg selv.
3.2.2 Representantene oppnevnes for 2 år, en tilstreber at ikke alle representantene går ut samtidig.
3.2.3 Arbeidsutvalget har møter minimum 4 ganger hvert år.
3.2.4 Arbeidsutvalget setter hvert år opp en handlingsplan som legges fram for godkjenning på årsmøtet.   

4. Ledersamling
4.1   Ledersamling arrangeres årlig
4.2   Når ledersamling arrangeres som et felles arrangement mellom barn –og voksenhabilitering, skal det legges til rette for både felles og separat møtetid i programmet.

5. Økonomi
5.1  Foreningen er selveiende og ingen i kraft av eierposisjon kan disponere over formue eller har krav på utdeling av overskudd eller hefter for eventuell gjeld. Midler som er overskudd fra et år til annet år blir godskrevet for neste år og vil gå inn i budsjettet for det året. Det blir ikke tatt ut overskudd til noen.
5.2 De som er medlemmer i foreningen betaler en årlig kontingent. Kontingenten innbetales innen 1 mars hvert år.
5.3   Eksterne midler blir ført på prosjektnummer i regnskapet.
5.4   Det legges frem budsjett og revidert regnskap på årsmøtet.

6. Oppløsning av foreningen
6.1 Årsmøtet kan med 2/3 flertall beslutte å oppløse foreningen.
6.2 Ved oppløsning av foreningen vil midler som er gitt fra eksterne instanser bli sendt tilbake til disse.

 

Fant du det du lette etter?