HELSENORGE

Tjeneste- og samarbeidsavtaler

 ​Tjenesteavtaler

Revidert juni 2020

Partene skal i tjenesteavtaler og retningslinjer gi mer detaljerte bestemmelser, blant annet om konkrete pasientforløp, ansvars- og rollefordeling, partenes informasjons og veiledningsansvar, finansiering, organisering, og om eventuelt behov for avklaring av arbeidsgiveransvar.

Tjenesteavtalene er vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale, og er på samme måte som Overordnet samarbeidsavtale rettslig bindende mellom partene med mindre annet fremgår.

I tilfelle motstrid mellom Overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale(r) skal Overordnet samarbeidsavtale ha forrang.

Ledsager for pasienter under innleggelser, dagopphold og polikliniske avtaler

Ordningene omkring ledsager for pasienter mens de er i sykehuset, er fra juni 2020 inkludert i Tjenesteavtale 3. Det er altså ikke lenger en egen ledsageravtale. Transport og ledsagelse av pasienter som skal innlegges ved psykiatrisk akuttpost reguleres av egne retningslinjer vedlagt denne avtalen. Disse er ikke endret.

De to nye retningslinjene for ledsagelse av pasienter ved poliklinisk-/dagbehandling eller ved innleggelse er utviklet av et klinisk samarbeidsutvalg med representanter fra sykehuset, kommunene og pasient- og brukerutvalget, og er godkjent av Overordnet samarbeidsutvalg i juni 2020. For ledere og klinisk personell som kommer i kontakt med pasienter som trenger ledsager i forbindelse med sykehusbesøk/-opphold, er det tilstrekkelig å bruke retningslinjene. Ved mer overordnede spørsmål kan man gå inn i selve avtaleteksten.

Ledsager på reise er ikke inkludert i revidert avtale/nye retningslinjer. Informasjon om reiseledsager er tilgjengelig på helsenorge.no/pasientreiser eller hos Pasientreiser på telefon 05515 .

Gi tilbakemelding om erfaringer med ordningene.

Avtaler LIS-leger

Denne avtalen skal klargjøre helseforetakets og kommunenes ansvar når det gjelder utlysning og tilsetting av LIS 1. I tillegg skal avtalen fremme et godt samarbeid mellom partene og bidra til en god prosess for å ivareta kommunenes, helseforetakets og LIS 1-legens interesser. 

Fengselstjenesteavtalen

Samarbeidsavtale mellom UNN, Tromsø kommunene og Kriminalomsorgen om helse- og omsorgstjenester til innsatte i Tromsø fengsel.

Avtalen

Fant du det du lette etter?