Kliniske samarbeidsutvalg (KSU)

I henhold til Overordnet samarbeidsavtale kan Overordnet samarbeidsutvalg (OSO) opprette kliniske samarbeidsutvalg  (KSU) for utredning av spesifikke problemstillinger knyttet til samarbeidet mellom kommunene og UNN.

Slike utvalg gis mandat av OSO og rapporterer til OSO. De kliniske samarbeidsutvalgene skal ha like mange medlemmer fra kommunene og fra UNN, samt brukerrepresentanter. OSO behandler forslagene fra de kliniske samarbeidsutvalgene og beslutter hvordan resultatene skal følges opp. 

Pågående kliniske samarbeidsutvalg :

KSU 5-2015 Felles prosedyre for 5 tidskritiske pasientgrupper

Kontaktperson i Samhandlingsavdelinga: Magne Nicolaisen, Tlf 917 36 289, magne.nicolaisen@unn.no

Utvalget «Trygg akuttmedisin» har som oppdrag å utarbeide felles prosedyrer for UNN HF og kommunene for de 5 tidskritiske pasientgruppene: hjertestans, akutt koronarsykdom, akutt respirasjonssvikt, alvorlig traume og hjerneslag.  Prosedyre for tilstanden sepsis ble senere inkludert i arbeidet.

For disse gruppene er det særlig viktig at alle aktørene i behandlingskjeden jobber etter en omforent behandlingsplan. Hensikten er at funksjonsreddende og livreddende behandling kommer i gang så fort som mulig.

KSU-et opprettet arbeidsgrupper for prosedyrene sepsis, hjerneslag og akutte brystsmerter.
Fagmiljø i både kommuner og UNN er fortløpende konsultert underveis i arbeidet.
Prosedyreforslagene ble sendt på høring. Det kom inn 30 høringsinnspill og prosedyrene ble justert i henhold til innspillene. Det er i tillegg etablert et samarbeid med Lærdal Medical, som bistår gruppen med å sluttføre layout og grafisk utforming av prosedyrene for bruk på plakater og brosjyrer. Prosedyrene tar utgangspunkt i regionale og nasjonale retningslinjer. KSU-et har også jobbet for å sikre tilgang til CorePuls web for legevaktsleger.

I OSO-møtet i juni 2019 ble forslag til felles prosedyrer for tilstandene; sepsis, hjerneslag og akutte brystsmerter presentert og vedtatt. OSO ba utvalget vurdere hensiktsmessige samarbeidsarenaer for evaluering og oppdatering av prosedyrene.

KSU 1-2017 Omforent prosedyre for inn- og utskrivning av pasienter i UNN

Kontaktperson i Samhandlingsavdelinga: Marit Bergh, Tlf 922 82 471, marit.bergh@unn.no
Utvalget startet arbeidet i juni 2017. I november 2017 ble flytskjema vedtatt. OSO ba samtidig utvalget om å konkretisere og gjennomføre en implementeringsplan. I aprilmøtet ble både den endelige versjonen av «Samhandlingsflytskjema- elektroniske meldinger presentert. OSO anbefalte i tillegg:

  • at UNN og kommunene gjennomfører vedlagte implementeringsplan.
  • at KSU 1/2017 vurderer behov for revisjoner av flytskjema/innleggelsesrapport i løpet av 6 måneder og deltar i et eventuelt arbeid med revisjon av tjenesteavtalene 3 og 5.

KSU 3-2017 Samarbeid mellom kommuner for god kapasitetsutnyttelse ved ledige døgnplasser

Kontaktperson i Samhandlingsavdelinga: Guri M. Lajord, Tlf 913 84 527, guri.moen.lajord@unn.no
Utvalget kom i gang 12. februar, og ferdigstilte sitt arbeid i slutten av juni 2018. Oppdraget fra OSO var å se på mulighetene for bedre utnyttelse av ledig kapasitet i kommunene med hensyn til døgnplasser for utskrivningsklare pasienter i UNN. Dette innebar å:

- Gjøre juridiske, etiske, faglige og praktiske avklaringer som er nødvendig for å få til et slikt interkommunalt samarbeid

- Lage forslag til en eller flere samarbeidsmodeller

- Lage forslag til avtalemal som kan benyttes i et interkommunalt samarbeid.

KSU-et har bestått av brukerrepresentant, representanter fra kommunene Nordreisa, Karlsøy, Torsken, Ibestad, og Narvik, samt tre representanter fra UNN. Samhandlingsavdelingen ledet arbeidet. Det ble avholdt tre møter og gjennomført flere e-postrunder. Utvalgets innstilling og forslag til mal for samarbeidsavtale ble lagt fram for OSO 14. juni 2018. Etter en mindre justering i teksten ble avtale mal vedtatt og formidlet til kommunene. Noen kommuner startet samarbeid for bedre kapasitetsutnyttelse allerede i løpet av sommeren 2018.

KSU 1-2018 Fordeling av oppgaver og ansvar mellom UNN og kommune

Kontaktperson i Samhandlingsavdelinga; Leif Erik Nohr (juridisk rådgiver), Tlf 901 43 166, leif.erik.nohr@unn.no
Utvalget skal avklare rammer for oppgavefordeling mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten, herunder sette kriterier for oppgaveoverføring, utarbeide kjennetegn for de oppgavene som skal overføres, samt utarbeide saksgang for oppgaveoverføring. Utvalget legger fram saken i OSO møte 11.februar 2019.

KSU 2-2018 Lokal samarbeidsavtale mellom fastleger og UNN

Kontaktperson i Samhandlingsavdelinga: Magne Nicolaisen, 917 36 289, magne.nicolaisen@unn.no
Utvalget skal lage forslag til en lokal veileder og normgivende samarbeidsrutiner mellom fastleger og UNN-leger i UNN-området. Forslag til normgivende samarbeidsrutine skal presenteres i OSO – møte 26.september.

KSU 3-2018 Pasienter med behov for ledsager eller bistand i forbindelse med undersøkelse og behandling ved UNN

Kontaktperson i Samhandlingsavdelinga: Audhild Høyem, tlf 905 47 197, e-post: audhild.hoyem@unn.no 
Ledsageravtalen mellom kommuner og UNN beskriver ansvarsfordeling og samarbeid om ledsager ved innleggelse for pasienter med komplekse og sammensatte problemstillinger, men er ikke tydelig nok på enkelte områder.

Bakgrunnen for at saken ble lagt fram for OSO var blant annet flere henvendelser om manglende avtaler/retningslinjer for ledsager til pasienter som trenger assistanse ved polikliniske undersøkelser ved UNN. I tillegg kommer det jevnlig spørsmål knyttet til kommunal ledsager for pasienter som har behov for dette ved sykehusinnleggelse og der UNN ikke kan dekke behovet.

OSO vedtok i november 2018 å oppnevne et klinisk samarbeidsutvalg KSU 3/2018: Pasienter med behov for ledsager eller bistand i forbindelse med undersøkelse og behandling ved UNN. Representasjon: Tre fra UNN (både diagnostisk klinikk og kliniske avdelinger, somatikk og psykisk helse og rus), tre fra kommunene (sikre at både små og store kommuner er representert), brukerrepresentant, pasientreiser, jurist og fastlege/praksiskonsulent.

Utkast til revidert ledsageravtale med nye retningslinjer for ledsager ved innleggelse, og for ledsager ved dagopphold/poliklinikk, ble sendt på høring i mai 2019. Avtalen er overordnet, mens retningslinjene skal dekke behovet for praktisk veiledning til vurderinger, avtaler og oppgjør i det praktiske arbeidet. Høringsuttalelsene innarbeides og endelig forslag til avtale med retningslinjer legges fram for OSO i september 2019.  

Avsluttede kliniske samarbeidsutvalg:

se Samhandlingsavdelingas årsrapporter

Fant du det du lette etter?