Kliniske samarbeidsutvalg (KSU)

I henhold til Overordnet samarbeidsavtale kan Overordnet samarbeidsutvalg (OSO) opprette kliniske samarbeidsutvalg  (KSU) for utredning av spesifikke problemstillinger knyttet til samarbeidet mellom kommunene og UNN.

Slike utvalg gis mandat av OSO og rapporterer til OSO. De kliniske samarbeidsutvalgene skal ha like mange medlemmer fra kommunene og fra UNN, samt brukerrepresentanter. OSO behandler forslagene fra de kliniske samarbeidsutvalgene og beslutter hvordan resultatene skal følges opp. 

Pågående kliniske samarbeidsutvalg :

KSU 5-2015 Trygg Akuttmedisin

Kontaktperson i Samhandlingsavdelinga: Stein Widding, mob: 951 94 809, e-post: stein-gunnar.widding@unn.no .

På møte i Overordnet Samarbeidsorgan UNN og kommunene (OSO) desember-2015 ble det vedtatt å opprette et KSU 5/15 for felles prosedyre for fem tidskritiske pasientgrupper. De fem tidskritiske pasientgruppene er hjertestans, akutte brystsmerter, hjerneslag, alvorlig traume og pustevansker. Tidlig i prosessen ble det besluttet å inkludere blodforgiftning (sepsis) i arbeidet. Underveis ble det besluttet å jobbe videre med 3 av tilstandene, bestående av akutte brystsmerter, hjerneslag og sepsis.

For disse gruppene er det særlig viktig at alle aktørene i behandlingskjeden jobber sammen om en omforent behandlingsplan. Hensikten er at funksjonsreddende og livreddende behandling kommer i gang så fort som mulig, og at man på et tidlig tidspunkt oppnår en felles situasjonsforståelse mellom første medisinske kontakt helt inn til behandlende avdeling i sykehus.

Det er i KSU-et opprettet arbeidsgrupper for prosedyrene sepsis, hjerneslag og akutte brystsmerter. Fagmiljø i både kommuner og UNN er fortløpende konsultert underveis i arbeidet, og det er utarbeidet prosedyrer og handlingsplaner etter gjeldene nasjonale retningslinjer. Det er i tillegg etablert et samarbeid med Lærdal Medical, som bistår gruppen med å sluttføre layout og grafisk utforming av prosedyrene for bruk på plakater og brosjyrer. KSU-et har også jobbet for å sikre tilgang til CorePuls web for legevaktsleger, samt implementering i bruk av nødnett-helse i behandlingskjeden.

OSO vedtok prosedyrene i juni 2019, og november 2019 startet utrullingen av pilot-prosjektet Trygg akuttmedisin i Nordreisa og på Finnsnes. Piloten har involvert tilsammen 180 personer, inkludert legevaktsleger, sykepleiere, ambulansepersonell, samt akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og vaktbærende leger i UNN. Disse har deltatt på scenariotrening med bruk av sjekklister og nødnettknyttet til de tre tidskritiske pasientgruppene.

Arbeidet fortsetter videre i 2020, med videre kursing i resten av UNN-området.

KSU 3-2018 Pasienter med behov for ledsager eller bistand i forbindelse med undersøkelse og behandling ved UNN

Kontaktperson i Samhandlingsavdelinga: Audhild Høyem, tlf 905 47 197, e-post: audhild.hoyem@unn.no 
Ledsageravtalen mellom kommuner og UNN beskriver ansvarsfordeling og samarbeid om ledsager ved innleggelse for pasienter med komplekse og sammensatte problemstillinger, men er ikke tydelig nok på enkelte områder.

Bakgrunnen for at saken ble lagt fram for OSO var blant annet flere henvendelser om manglende avtaler/retningslinjer for ledsager til pasienter som trenger assistanse ved polikliniske undersøkelser ved UNN. I tillegg kommer det jevnlig spørsmål knyttet til kommunal ledsager for pasienter som har behov for dette ved sykehusinnleggelse og der UNN ikke kan dekke behovet.

OSO vedtok i november 2018 å oppnevne et klinisk samarbeidsutvalg KSU 3/2018: Pasienter med behov for ledsager eller bistand i forbindelse med undersøkelse og behandling ved UNN. Representasjon: Tre fra UNN (både diagnostisk klinikk og kliniske avdelinger, somatikk og psykisk helse og rus), tre fra kommunene (sikre at både små og store kommuner er representert), brukerrepresentant, pasientreiser, jurist og fastlege/praksiskonsulent.

Utkast til revidert ledsageravtale med nye retningslinjer for ledsager ved innleggelse, og for ledsager ved dagopphold/poliklinikk, ble sendt på høring i mai 2019. Avtalen er overordnet, mens retningslinjene skal dekke behovet for praktisk veiledning til vurderinger, avtaler og oppgjør i det praktiske arbeidet. Høringsuttalelsene innarbeides og endelig forslag til avtale med retningslinjer legges fram for OSO i september 2019.  

KSU 1-2019 Tilrettelegging for ALIS i UNN

Kontaktperson i Samhandlingsavdelingen er Guri Moen Lajord, tlf. 91384527, guri.moen.lajord@unn.no

Oppdraget er å lage forslag til en samarbeidsavtale mellom UNN og kommunene, som regulerer samarbeid når allmennlege i spesialisering (ALIS) har behov for en periode med tjeneste i UNN. KSU-et skal også vurdere behov og se på mulige finansieringsordninger. Utvalget startet opp våren 2019. og leverer sin innstilling med forslag til samarbeidsavtale på OSO-møtet februar 2020.

KSU 2-2019 Samarbeid om LIS 1-ordningen

Kontaktperson i Samhandlingsavdelingen er Guri Moen Lajord, tlf. 91384527, guri.moen.lajord@unn.no
KSU-et har fått i oppdrag å gjennomgå dagens samarbeidsavtale og gjøre nødvendige justeringer utfra forskriftsendringer. I tillegg skal utvalget evaluere koblingsmodellene, vurdere koordineringsløsninger, avklare samarbeidet med Fylkesmannen og vurdere om erfaringer og tilbakemeldinger vedrørende ordningene skal formidles til nasjonale myndigheter.

Utvalget ble vedtatt opprettet november 2019, og startet sitt arbeid januar 2020. Innstilling til OSO leveres i juni, eventuelt i løpet av høsten 2020.

Avsluttede kliniske samarbeidsutvalg:

se Samhandlingsavdelingas årsrapporter

Fant du det du lette etter?