Senterråd for NMK-samarbeidet

Senterrådet består av representanter for de tre enhetene i NMK-samarbeidet, Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (Muskelregisteret), barnefeltet, forskningsmiljøene, og representanter fra de to helseregionene som ikke er representert i NMK-samarbeidet, Helse Midt-Norge og Helse Vest , to brukerrepresentanter fra Foreningen for muskelsyke (FFM).

Senterrådet er et aktivt rådgivende organ for ledelsen av NMK-samarbeidet. Rådet skal sikre at brukerkompetansen kan nyttiggjøres i planarbeid og virksomhet. Senterrådet skal:
  •  være et bindeledd mellom ledelse og brukere
  •  bidra til å fremme samarbeid, vekst og utvikling
  •  bidra til at ressurser utnyttes og prioriteres til det beste for alle brukere av senteret
  •  være et organ som arbeider i forhold til overordnede strategiske mål
  •  delta aktivt i planlegging, oppfølging og evaluering av senterets virksomhet og bidra til at resultatene holder  et kvalitetsnivå i samsvar med intensjonene
  • være aktivt med på å knytte og skape kontakter mellom fagkompetanse og brukerkompetanse for å skape tverrfaglig aktivitet
  •  iverksette tiltak for å sikre likeverdig tilgang til nasjonale kompetansetjenester
  •  bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis
Senterrådets leder og nestleder skal ha et regelmessig og nært samarbeid med ledelsen for NMK-samarbeidet for å utvikle og styrke dialog og samarbeid mellom senteret, brukerne og eksterne interessenter.

Senterrådet ledes i dag av den ene representanten for brukerorganisasjonen. NMK's senterleder er sekretær for rådet.

NMK-samarbeidet har felles virksomhetsplanlegging og årsrapportering.

Rapporter fra senterrådsmøter:

Juni-20

Januar- 20

Oktober-19

Juni-19

Januar-19

Oktober-18

Juni-18

Januar-18


Fant du det du lette etter?