HELSENORGE

Henvisning ved nevromuskulære sykdommer

For å gi riktig prioritert helsehjelp ber vi at søknader  til utredning for nevromuskulær sykdom inneholder utfyllende informasjon med eventuelle epikriser fra henvisende instans.
Følgende punkter bør være med

Aktuell sykehistorie
Symptomdebut, varighet av sykdom, eventuell diagnose.
Motorisk/nevropatisk debutsymtpom (lokalisasjon), videre kliniske utvikling, gangevne, bruk av hjelpemidler.
Ikke motoriske symptomer: smerter, kognitive problemer, autonome symptomer.

Resultat av supplerende undersøkelser (MR, viktige blodprøver (CK), EMG/nevrografi, muskelbiopsi med original beskrivelse, genetiske prøver).

 1. Andre sykdommer
  Spesielt viktige: hjerte/lunge affeksjon, syn, hørsel, endokrinologiske sykdommer.
 2. Medikamentanamese
  Nærværende medikasjon for aktuell sykdom og for andre lidelser.
 3. Familienanamnese
  Hereditet. Andre familiemedlemmer med lignende symptomer.
 4. Eventuelt
  Forhold til arbeidslivet/yrke, /uføretrygd.
  Informasjon om fysisk aktivitet og funksjonsnviå for å gi tilpasset treningsprogram.
  hos spesialistfysioterapeut innen nevromuskulære sykdommer.​
Henvisning til nevromuskulær bevegelsesterapi

For å få tilbud om et 2-ukersopphold med nevromuskulær bevegelsesterapi, må pasienten først henvises til en vurdering. Denne går over 1-2 dager, og munner ut i en konklusjon med anbefaling om videre oppfølging.

Pasienter som har vært til nevromuskulær bevegelsesterapi tidligere, kan henvises på nytt fra sin lokale fysioterapeut. Dette er aktuelt dersom pasienten og fysioterapeuten opplever vesentlig endring i funksjonsnivå, og et nytt opphold vurderes som viktig for den videre lokale oppfølgingen. Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av pasientens problemstilling, hva den lokale fysioterapeuten ønsker at det skal fokuseres på og målsetting for et evt opphold. Ved henvisning til nytt opphold settes pasienten opp til videokonsultasjon med fysioterapeut ved NMK for å avklare hvorvidt det er hensiktsmessig med et nytt opphold, eller råd om annen relevant oppfølging.

Søknaden sendes til 

Universitetssykehuset Nord-Norge 
Nevromuskulært kompetansensenter (NMK)
Postboks 33
9038 Tromsø


Elektronisk henvisning via Dips

Mottaker: NEV Henvisning/mottak UNN

Fant du det du lette etter?