Henvisning ved nevromuskulære sykdommer

For å gi riktig prioritert helsehjelp ber vi at søknader  til utredning for nevromuskulær sykdom inneholder utfyllende informasjon med eventuelle epikriser fra henvisende instans.
Følgende punkter bør være med

Aktuell sykehistorie
Symptomdebut, varighet av sykdom, eventuell diagnose.
Motorisk/nevropatisk debutsymtpom (lokalisasjon), videre kliniske utvikling, gangevne, bruk av hjelpemidler.
Ikke motoriske symptomer: smerter, kognitive problemer, autonome symptomer.

Resultat av supplerende undersøkelser (MR, viktige blodprøver (CK), EMG/nevrografi, muskelbiopsi med original beskrivelse, genetiske prøver).

 1. Andre sykdommer
  Spesielt viktige: hjerte/lunge affeksjon, syn, hørsel, endokrinologiske sykdommer.
 2. Medikamentanamese
  Nærværende medikasjon for aktuell sykdom og for andre lidelser.
 3. Familienanamnese
  Hereditet. Andre familiemedlemmer med lignende symptomer.
 4. Eventuelt
  Forhold til arbeidslivet/yrke, /uføretrygd.
  Informasjon om fysisk aktivitet og funksjonsnviå for å gi tilpasset treningsprogram.
  hos spesialistfysioterapeut innen nevromuskulære sykdommer.
Henvisning til nevromuskulær bevegelsesterapi
For å få tilbud om et 2-ukersopphold med nevromuskulær bevegelsesterapi, må pasienten først henvises til en vurdering. Denne går over 1-2 dager, og munner ut i en konklusjon med anbefaling om videre oppfølging.

Pasienter som har vært til nevromuskulær bevegelsesterapi tidligere, kan henvises på nytt fra sin lokale fysioterapeut, dersom et nytt opphold vurderes som viktig for den videre lokale oppfølgingen. Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av pasientens problemstilling, hva den lokale fysioterapeuten ønsker at det skal fokuseres på og målsetting for et evt opphold. De fleste pasienter som henvises for et nytt opphold, vil først bli kalt inn til en vurdering over 1-2 dager.

Søknaden adresseres til
Universitetssykehuset Nord-Norge 
Nevromuskulært kompetansensenter (NMK)
Postboks 33
9038 Tromsø


Fant du det du lette etter?