Vekselvis sommerstenging av fødeavdelingene i Harstad og Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge vil sommeren 2021 gjennomføre vekselvis stenging av fødetilbudet i Narvik og Harstad. Ved å gjennomføre dette vil vi oppnå en større stabilitet i fast bemanning, og vi sikrer samtidig en bedre kvalitet på tilbudet i sommermånedene.

Bakgrunnen for beslutningen

UNN ønsker i størst mulig grad å ha fødeavdelingene i helseforetaket bemannet med fast ansatte, også om sommeren. Våre ansatte representerer kvaliteten i tilbudet vi gir, og har nødvendig kunnskap om interne rutiner og forhold.

Beslutningen om sommerstenging er gjort med bakgrunn i kravene som fremkommer i den nasjonale veileder «Et trygt fødetilbud - kvalitetskrav i fødselsomsorgen».

Sommeren 2021 blir fødeavdelingen ved UNN Narvik stengt i fire uker fra 21. juni til 19. juli, mens fødeavdelingen ved UNN Harstad blir stengt i fire uker fra 19. juli til 16. august.

Stengeperiode føde/gyn Narvik

  • Føde/gyn-seksjon UNN Narvik er bemannet til mandag 21.06.21 kl. 08:00
  • Siste inntak av pasienter blir søndag 20.06.21 kl. 15:00
  • Føde/gyn-seksjon ved UNN Narvik åpner igjen mandag 19.07.21 kl. 08:00

Gravide og fødende med naturlig fødested Narvik skal i stengeperioden henvende seg til Føde/gyn UNN Harstad på telefon 77 01 52 90

Stengeperiode føde/gyn UNN Harstad

  • Føde/gyn-seksjon UNN Harstad er bemannet til mandag 19.07.21 kl. 08:00
  • Føde/gyn-seksjon UNN Harstad åpner igjen mandag 16.08.21 kl. 08:00
 Gravide og fødende med naturlig fødested Harstad skal i stengeperioden henvende seg til føde/gyn UNN Narvik på telefon 76 96 84 80

Følge- og vurderingsberedskap

Dersom fødsel starter samme dag som stengeperioden begynner, blir det gjort en individuell vurdering om hvor det er mest hensiktsmessig at fødselen skjer. Alle som føder rett i forkant av stengeperiode og som har behov for lengre barselopphold, må påregne overflytting til den åpne fødeavdelingen.

Det etableres følge- og vurderingsberedskap i stengeperioden ved begge sykehus.

Beredskapstjenesten består av døgnkontinuerlig jordmorberedskap, som vil kunne vurdere kvinner som er usikre på hvor langt de er kommet i begynnende fødsel, om de har tid til å reise i egen bil til fødested, om de trenger ambulanse eller om fødselen er umiddelbart forestående. Vurderinger av akutte situasjoner som spørsmål om vannavgang, blødninger eller for tidlige rier, kan også gjøres lokalt. Ved spørsmål, ta kontakt med den åpne fødeavdelingen (telefonnummer over).

Jordmor ved åpen føde-/gyn-seksjon vil kontakte jordmor i beredskap, som kontakter den gravide direkte og avtale videre oppfølging og eventuelt følge til fødested.

Fødepoliklinikk/gynekologisk poliklinikk

Begge seksjoner vil ha poliklinisk tilbud hele sommeren, også i stengeperiodene. Gynekolog vil være tilstede på poliklinikken dagtid gjennom hele sommeren.

Det polikliniske tilbudet vil bestå av:

  • Planlagte vurderinger av risikogravide
  • Rutinemessige ultralydundersøkelser av gravide samt trivselskontroller
  • Gynekologiske undesøkelser og øyeblikkelig hjelp

Barselpoliklinikk


Det etableres en barselpoliklinikk på begge seksjoner som ivaretar oppfølging ved tidlig hjemreise etter fødsel. Vektkontroll av den nyfødte, nyfødtscreening (Føllings prøve) og hørselstest tilbys i tillegg til ammeveiledning. Rutinemessig barneundersøkelse av lege vil også kunne utføres. Personalet ved aktuelt forløsningssted vil bestille time for dette på vegne av mor og barn.

Pasienthotell, transport og reiseregning

Reise og oppholdsutgifter dekkes etter gjeldende satser. Pasienter får dekket billigste reisemåte. Det kan være egen bil, og for noen rutegående transport. Ved særskilt behov dekkes drosje.

Pasienten må selv forskuttere for rutegående transport, privatbil samt eventuelt hotellopphold. I ettertid sendes reiseregning til pasientreiser med krav om refusjon, http://www.pasientreiser.no/.

I akutte situasjoner vil ambulansetransport være aktuelt. Ambulansepersonell er særlig forberedt på denne oppgaven i perioden. Hvis den fødende er usikker på valg av transport til fødested, ta kontakt med den avdelingen fødselen skal skje for veiledning og eventuelt hjelp til vurderinger.

Fødende som føler seg utrygg og har behov for mer informasjon, er velkommen til å ta kontakt med sin jordmor i svangerskapet eller fødeavdelingen i Harstad eller Narvik for samtale og eventuelt omvisning. Det er viktig for oss at de fødende deg godt ivaretatt!

Viktige telefonnumre:

Fødeavdelingen i Narvik Fødeavdelingen i Harstad