Vekselvis sommerstenging av fødeavdelingene i Harstad og Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) vil sommeren 2018 gjennomføre vekselvis stenging av fødetilbudet i Harstad og Narvik. Ved å gjøre dette vil vi oppnå en større stabilitet i bemanningen, og vi sikrer samtidig en bedre kvalitet på tilbudet i sommermånedene.


Sommeren 2018 blir fødeavdelingen ved UNN Harstad stengt i fire uker fra 25. juni til 23. juli - mens fødeavdelingen ved UNN Narvik blir stengt i 4 uker fra 23. juli til 20. august. 

UNN ønsker i størst mulig grad å ha fødeavdelingene bemannet med fast ansatte, også om sommeren. Våre ansatte representerer kvaliteten i tilbudet vi gir, og har nødvendig kunnskap om interne rutiner og forhold.  

Fødeavdelingene i Harstad og Narvik har flere års erfaring med å stenge i sommerferien og de fødende er blitt ivaretatt på best mulig måte.

Beslutningen om sommerstenging er gjort med bakgrunn i kravene som fremkommer i den nasjonale veileder ”Et trygt fødetilbud – kvalitetskrav i fødeomsorgen”. Den stiller større krav til beredskap og en høyere bemanning, også i sommerferien. Beslutningen er tatt på et overordnet nivå i samarbeid med tillitsvalgte. 

Det utarbeides nå detaljert informasjon til gravide fra Harstad og Narvik og til primærhelsetjenesten. Det etableres også en følgetjeneste for å ivareta kvinner som må reise ut av sitt lokalsykehusområde for å føde. Ved føde- og gynekologisk poliklinikk blir det normal drift med gynekolog til stede på dagtid i perioden mens fødeavdelingen er stengt.

Universitetssykehuset Nord-Norge skal sørge for at fødende hjemmehørende i Harstad og Narvik blir ivaretatt på en god måte når de skal føde.

Kontaktpersoner: 

  • Avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken i UNN, Ingard Nilsen, tlf 77669081
  • Seksjonsleder føde/gyn i Harstad, Maria Normann tlf. 770 15292
  • Seksjonsleder føde/gyn i Narvik, Kari Fiske, tlf. 76968485