HELSENORGE

Vekselvis sommerstenging av fødeavdelingene i Harstad og Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge vil sommeren 2022 gjennomføre vekselvis stenging av fødetilbudet i Narvik og Harstad. 

UNN Narvik

Ved å gjennomføre dette vil vi oppnå en større stabilitet i fast bemanning, og vi sikrer samtidig en bedre kvalitet på tilbudet i sommermånedene.​

Bakgrunnen for beslutningen

UNN ønsker i størst mulig grad å ha fødeavdelingene i helseforetaket bemannet med fast ansatte, også om sommeren. Våre ansatte representerer kvaliteten i tilbudet vi gir, og har nødvendig kunnskap om interne rutiner og forhold.

Beslutningen om sommerstenging er gjort med bakgrunn i kravene som fremkommer i den nasjonale veileder «Et trygt fødetilbud - kvalitetskrav i fødselsomsorgen».

Sommeren 2021 blir fødeavdelingen ved UNN Narvik stengt i fire uker fra 25. juli til 22. august, mens fødeavdelingen ved UNN Harstad blir stengt i fire uker fra 27. juni til 25. juli.

Stengeperiode føde/gyn Narvik

25. juli – 22. august 2022

Siste inntak av pasienter blir mandag 25.07. kl 08.00

Føde/gyn seksjon Narvik er bemannet til 25.07 kl 08.00 og åpner igjen 22.08 kl 08.00

Gravide og fødende med naturlig fødested Narvik skal i stengeperioden henvende seg til Føde/gyn ved UNN Harstad på telefon 77 01 52 90

Stengeperiode føde/gyn UNN Harstad

27. juni – 25. juli 2022

Siste inntak av pasienter blir søndag 26.06. kl 15. 

Føde/gyn seksjon Harstad åpner igjen mandag 25.07.  kl 08.00

Gravide og fødende med naturlig fødested Harstad skal i stengeperioden henvende seg til Føde/gyn ved UNN Narvik på telefon  76 96 84 80

Følge- og vurderingsberedskap

Ved mottak av fødende samme dag som stengeperiodene begynner, vil vi gjøre individuelle vurderinger om hvor det er mest hensiktsmessig å føde. Alle som føder rett i forkant av stengeperiodene og som har behov for lengre barselopphold må regne med overflytting til den fødeavdelingen som er åpen i perioden etter fødselen.

Vi etablerer en følge- og vurderingsberedskap i stengeperiodene ved begge sykehusene.

Beredskapstjenesten består av jordmor i døgnkontinuerlig vakt som vil kunne vurdere kvinner som er usikre på hvor langt de er kommet i starten av fødselen, om de har tid til å reise i egen bil til fødested, om de trenger ambulanse, eller om fødselen er umiddelbart forestående. Vurderinger av akutte situasjoner som spørsmål om vannavgang, blødninger eller for tidlige rier kan også gjøres lokalt.

Gravide eller fagfolk i kommunal fødselsomsorg kontakter den åpne fødeavdelingen ved spørsmål.

Vurdering om behov for følgetjeneste eller annen kontakt gjøres av vakthavende jordmor ved den fødeavdelingen som er åpen, som kontakter jordmor i beredskapsvakt. Jordmor kontakter videre den fødende direkte og avtaler videre oppfølging/vurdering og eventuelt følge til fødested.

Fødepoliklinikk/gynekologisk poliklinikk

Både Harstad og Narvik vil ha poliklinisk tilbud hele sommeren, inkludert stengeperiodene. Gynekolog vil være til stede på poliklinikken på dagtid hele sommeren.

Det polikliniske tilbudet vil bestå av:

  • ​Planlagte vurderinger/kontroll av risikogravide
  • Rutinemessig ultralyd av gravide
  • Trivselskontroller
  • Gynekologiske undersøkelser og øyeblikkelig hjelp

Barselpoliklinikk

Vi etableres en barselpoliklinikk både i Harstad og Narvik som ivaretar oppfølgning ved tidlig hjemreise etter fødsel. Vektkontroll av den nyfødte, nyfødtscreening (Føllings prøve) og hørselstest tilbys i tillegg til ammeveiledning. Vi kan også gjøre rutinemessig nyfødtundersøkelse utført av lege.

Personalet ved aktuelle forløsningsstad bestiller time for dette på vegne av mor og barn.

Øyeblikkelige henvendelser rettes til vakthavende gynekolog på dagtid i Harstad og Narvik etter gjeldende rutiner.

Pasienthotell, transport og reiseregning

Reise og oppholdsutgifter dekkes etter gjeldende satser. Pasienter får dekket billigste reisemåte. Det kan være egen bil, og for noen rutegående transport. Ved særskilt behov dekkes drosje.

Pasienten må selv forskuttere for rutegående transport, privatbil samt eventuelt hotellopphold. I ettertid sendes reiseregning til pasientreiser med krav om refusjon, http://www.pasientreiser.no/.

I akutte situasjoner vil ambulansetransport være aktuelt. Ambulansepersonell er særlig forberedt på denne oppgaven i perioden. Hvis den fødende er usikker på valg av transport til fødested, ta kontakt med den avdelingen fødselen skal skje for veiledning og eventuelt hjelp til vurderinger.

Fødende som føler seg utrygg og har behov for mer informasjon, er velkommen til å ta kontakt med sin jordmor i svangerskapet eller fødeavdelingen i Harstad eller Narvik for samtale og eventuelt omvisning. Det er viktig for oss at de fødende deg godt ivaretatt!

Henvisning

Alle henvisninger/henvendelser om øyeblikkelig hjelp skal gjøres direkte til fødeavdelingene i Harstad og Narvik, eventuelt til Kvinneklinikken i Tromsø. Spør etter vakthavende gynekolog.

Viktige telefonnumre:

Fødeavdelingen i Narvik Fødeavdelingen i Harstad

Kontakt:


Marte Kristoffersen, seksjonsleder ved føde/gyn UNN Narvik: Telefon  76 96 84 85

Kirsten Jørgensen, seksjonsleder ved føde/gyn UNN Harstad: Telefon  77 01 52 92