HelseIArbeid-senteret, Tromsø

HelseIArbeid - Tromsø

HelseIArbeid gir rask tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-/skjelett- og psykiske plager, i tillegg til arbeidsrelaterte avklaringer. HelseIArbeid tilbyr mestringskurs for muskel-/skjelettplager samt behandling av depresjon og angstlidelse for personer som er i ferd med å miste tilknytning til jobb eller studier. Ved behov henviser vi videre til øvrig behandlingstilbud.

Egenandel etter vanlige satser ved konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten.

Innledning

Henvisning og vurdering

Henvisning vurderes og henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Ved rett til helsehjelp blir pasienten satt opp på time. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisningsadresse:
FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING (merkes "HelseIArbeid" i fritekstfeltet)

Målgruppen for individtiltaket er personer med: 

 • Vanlige muskelskjelettplager
 • Vanlige psykiske helseplager 
 • Et blandet symptombilde med både muskelskjelettplager og psykiske helseplager
 • Målsetting om å opprettholde eller gjenoppta arbeid eller utdanning 
Tilbudet gis til de som har behov for rask, tverrfaglig og grundigere utredning enn det 
Fastlegen, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og NAV har mulighet til å gi.

Det er ønskelig med henvisning i tidlig fase. 

Om henviser og pasient sammen vurderer at det vil være hensiktsmessig med et arbeidsfokusert tilbud, bør dette komme frem i henvisning slik at inntaksteamet kan ta dette med som en del av den individuelle vurderingen. 

Prioriteringsveiledere ligger til grunn for vurdering av inklusjon i tiltaket og fristen for den første kontakten med pasient. I henhold til prioriteringsveileder skal også individuelle hensyn tas ved vurdering om rettighet. 

Individuelle forhold som vil tas hensyn til ved vurdering om inklusjon:

 • Alder (fra 16 oppover)
 • Omsorg for barn / Graviditet
 • Et blandet symptombilde av muskelskjelett og psykiske plager
 • Tilknytting til arbeid eller utdanning

Individuelle forhold som vil tas hensyn til ved vurdering av eksklusjon:

 • Alvorlig psykisk lidelse
 • Suicidalitet
 • Rus som primærtilstand

Alle henvisninger bør inneholde:

 • Aktuell sykehistorie og problemstilling
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer, psykisk og somatisk - diagnoser og eventuell tidligere behandling
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk
 • Oppdatert medikamentoversikt
 • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold- sykemeldingshistorikk, eventuelt stønadsstatus

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I tillegg:

 • Tidligere behandling og effekt av denne
 • Rusanamnese
 • Funksjonsnivå sosialt/familiært
 • Sivil status, omsorg for barn, familiær og sosial fungering
 • Ønsket mål for vurdering og behandling, herunder pasientens mål og motivasjon

Husk

 • For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov
Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten: Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.

Utredning

HelseIArbeid-senteret tilbyr utredning og vurdering av pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseplager som påvirker funksjon i jobb eller studier. 

Utredninger gjøres i tverrfaglig poliklinikk, og tar sikte på å avklare årsak til plagene samt vurdere relevante tiltak og oppfølging. Ut fra ditt behov kan du i forbindelse med utredning møte lege, fysioterapeut, psykolog, ergoterapeut eller veileder fra NAV. Involvering av ulike faggrupper underveis i utredningen gjøres i samråd med deg som pasient.

 

Behandling

For mange er en utredning i tverrfaglig poliklinikk tilstrekkelig for å håndtere sine helseplager og etablere hensiktsmessige mestringsstrategier i forhold til jobb og fritid.
Som en del av utredningen gis det informasjon om aktuelle behandlingstilbud eller annen oppfølging som kan være relvant for deg.

2 dagers mestringstilbud

HelseIArbeids-senteret tilbyr mestringskurs for pasienter med nakke- og ryggplager. Kurset bygger på moderne prinsipper for ryggbehandling. Kurset strekker seg over to halve dager og består av undervisning og veiledning. Kurset etterfølges av en individuell oppfølgingssamtale med din utreder. 


Psykolog
HelseIArbeid-senteret har tilbud om psykologisk oppfølging og intervensjoner for pasienter med lettere til moderate psykiske helseplager, som ønsker å ha fokus på jobb og jobbmestring i et terapiforløp.  Det gis også et tilbud til pasienter med primære muskelskjelettplager og som strever med mental belastning reaktivt på sykdom/plager og funksjonsutfall.

Behandlingstilbudet vårt er jobbfokusert og tidsavgenset, og bygger på kognitiv terapi og en helsepsykologisk tilnærming.
Pasienter kartlegges med spørreskjema før, under og etter behandling.Oppfølging

Vi har tilbud om avgrenset oppfølging hos de ulike faggruppene.

Ut fra ditt behov tilbyr vi: 

 • Kontroller/oppfølgingssamtaler for å understøtte igangsatte tiltak
 • Arbeidsrelatert oppfølging i samarbeid med NAV (bare i Tromsø)
 • Vi samarbeider med fastlege og/eller andre deler av helsetjenesten om din videre prosess

Dersom du ønsker kan vi gjennomføre avtalt oppfølging med bruk av telefon eller video/Skype. Dette er en sikker løsning som er godkjent for pasientbehandling.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Adkomst

Buss
Hvis du kommer til Gimlevegen 12 fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21, som starter fra holdeplass S4 i Fredrik Langesgate (ved Austadbygget/SAS-hotellet).

Hurtigbåtbilletten gir rett til overgang og kan derfor brukes som bussbillett.

Rute 20 stopper ved hovedinngangen til UNN Tromsø, Breivika. Rute 21 kjører videre fra hovedinngangen til UNN Tromsø og ned mot Forskningsparken (det er kortere å gå herfra).

Du kan også ta rute 42 fra holdeplass S3 i Sjøgata. Da går du opp til Gimlevegen fra Stakkevollvegen.

Flybuss/helsebuss
Disse bussene har stopp ved hovedinngangen til UNN Tromsø.

Taxi
Taxi direkte til Gimlevegen 12. Refusjon av taxiutgifter kun ved medisinsk årsak. Taxi må bestilles via Pasientreiser.

Egen bil
Benytt merket pasientparkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret. Det er omtrent 10 minutter å gå fra hovedinngangen til UNN Tromsø for å komme til HelseIArbeid-senteret.

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Parkering

HelseIArbeid-senteret har seks parkeringsplasser for pasienter rett utenfor senteret i Gimlevegen 12. Du får parkeringsbevis i resepsjonen hos oss, men du må huske å betale parkeringsavgift på automaten i nærheten av inngangen.

Du kan også bruker pasientparkeringen ovenfor selve sykehuset eller rett nord for PET-senteret (det grønne bygget rett overfor hovedinngangen på sykehuset. Det tar omtrent 10 minutter å gå fra hovedinngangen til UNN Tromsø for å komme til HelseIArbeid-senteret.

Relaterte artikler

Fant du det du lette etter?