HelseIArbeid - Tromsø

Behandlingsprogram, HelseIArbeid-senteret, Tromsø

HelseIArbeid gir rask tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-/skjelett- og psykiske plager, i tillegg til arbeidsrelaterte avklaringer. HelseIArbeid tilbyr mestringskurs for muskel-/skjelettplager samt behandling av depresjon og angstlidelse for personer som er i ferd med å miste tilknytning til jobb eller studier. Ved behov henviser vi videre til øvrig behandlingstilbud.

Henvisning og vurdering

Henvisning vurderes og henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Ved rett til helsehjelp blir pasienten satt opp på time. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisningsadresse:
FYSIKALSK MEDISIN OG REHABILITERING (merkes "HelseIArbeid" i fritekstfeltet)

Målgruppen for individtiltaket er personer med: 

 • Vanlige muskelskjelettplager
 • Vanlige psykiske helseplager 
 • Et blandet symptombilde med både muskelskjelettplager og psykiske helseplager
 • Målsetting om å opprettholde eller gjenoppta arbeid eller utdanning 
Tilbudet gis til de som har behov for rask, tverrfaglig og grundigere utredning enn det 
Fastlegen, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og NAV har mulighet til å gi.

Det er ønskelig med henvisning i tidlig fase. 

Om henviser og pasient sammen vurderer at det vil være hensiktsmessig med et arbeidsfokusert tilbud, bør dette komme frem i henvisning slik at inntaksteamet kan ta dette med som en del av den individuelle vurderingen. 

Prioriteringsveiledere ligger til grunn for vurdering av inklusjon i tiltaket og fristen for den første kontakten med pasient. I henhold til prioriteringsveileder skal også individuelle hensyn tas ved vurdering om rettighet. 

Individuelle forhold som vil tas hensyn til ved vurdering om inklusjon:

 • Alder (fra 16 oppover)
 • Omsorg for barn / Graviditet
 • Et blandet symptombilde av muskelskjelett og psykiske plager
 • Tilknytting til arbeid eller utdanning

Individuelle forhold som vil tas hensyn til ved vurdering av eksklusjon:

 • Alvorlig psykisk lidelse
 • Suicidalitet
 • Rus som primærtilstand

Alle henvisninger bør inneholde:

 • Aktuell sykehistorie og problemstilling
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer, psykisk og somatisk - diagnoser og eventuell tidligere behandling
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk
 • Oppdatert medikamentoversikt
 • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold- sykemeldingshistorikk, eventuelt stønadsstatus

(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

I tillegg:

 • Tidligere behandling og effekt av denne
 • Rusanamnese
 • Funksjonsnivå sosialt/familiært
 • Sivil status, omsorg for barn, familiær og sosial fungering
 • Ønsket mål for vurdering og behandling, herunder pasientens mål og motivasjon

Husk

 • For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov
Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten: Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.

Utredning

HelseIArbeid-senteret har et tverrfaglig team som tilbyr utredning og vurdering av behandlings- og oppfølgingsbehovet for pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseplager som påvirker funksjon i jobb eller studier. 

Utredninger gjøres i tverrfaglig poliklinikk, og tar sikte på å avklare årsak til plagene og foreslå egnet oppfølging. Ut fra ditt behov kan du under eller etter utredning møte ulike faggrupper, for eksempel lege, fysioterapeut, psykolog, ergoterapeut og/eller veileder fra NAV. Utredning av muskel-/skjelettplager ledes av legespesialist. Utredning av psykiske helseplager ledes av psykologspesialist. 

Samtale og oppfølging fra NAV gjøres kun etter ditt samtykke. 

For mange er en utredning i tverrfaglig poliklinikk tilstrekkelig, uten videre behandling og oppfølging.

Utredning der du har behov for samtale med psykolog eller med NAV blir inntil videre bare utført i Tromsø.

Behandling

Vi tilbyr to ulike mestringstilbud og avgrenset psykologisk oppfølging, samt øvelses- og injeksjonsbehandling av spesifikke tilstander i muskel-/skjelettapparatet. Ved behov kan vi sette opp kontroll for blant annet å evaluere og justere egeninnsats. 

Hvis du har lang reisevei kan vi gjennomføre avtalt oppfølging med bruk av telefon eller video/Skype. Dette er en sikker løsning som er godkjent for pasientbehandling. 

2 dagers mestringstilbud

Gruppetilbudet bygger på dagens prinsipper for moderne ryggbehandling. Kurset strekker seg over to halve dager og består av undervisning og veiledning ved nakke- og ryggplager. Vi vil gjennomføre en oppfølgingssamtale på telefon eller Skype innen fire uker etter deltagelse. 

Egenandel for gruppetilbudets første dag etter gjeldende takster i spesialisthelsetjenesten. Pasientreiser har egne satser for bo- og reiseutgifter.

10 dagers mestringstilbud

Gruppetilbudet bygger på dagens prinsipper for moderne ryggbehandling, og består av arbeidsrettet veiledning, undervisning, gruppesamtaler, trening og aktivitet. 

I løpet av oppholdet skal du sette opp egne mål i forhold til for eksempel egenaktivitet, arbeid og fritid. Vi forutsetter at du deltar på alle delene av kurset. Vi vil gjennomføre en oppfølgingssamtale på telefon eller Skype omtrent 12 uker etter deltagelse.

Egenandel for gruppetilbudets første dag etter gjeldende takster i spesialisthelsetjenesten. Pasientreiser har egne satser for bo- og reiseutgifter. 

Psykolog
HelseIArbeid-senteret tilbyr behandling av milde til moderate depresjonsplager og avgrensede angstlidelser for personer som er i ferd med å miste tilknytning til jobb eller studier, hovedsakelig i form av jobbfokusert kognitiv terapi. 

Behandlingen er et aktivt samarbeid mellom deg som er pasienten og behandleren, der fokus rettes mot hvordan problemene fremtrer i hverdagen din.  Målet er ofte å få kontroll over problemene, forstå hva som kan bidra til å opprettholde dem og finne frem til metoder og strategier som kan være nyttig for å takle plagene på en gunstig måte. 

Behandlingen kan gå over 8-12 timer, og fordrer at du er villig til å jobbe aktivt med temaene i terapien både i samtalene og mellom timene. Du vil også jevnlig bli bedt om å fylle ut selv-evalueringsskjema, som vi bruker i terapien.   

Ved lang reisevei tilbyr vi behandling over Skype. Dette er en sikker løsning godkjent for pasientbehandling. 

Egenandel etter vanlige satser ved behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Behandling ved spesifikke tilstander i muskel-/skjelettapparatet:

Der det forskningsmessig er støtte for å anbefale øvelsesbehandling gir vi instruksjon i hvordan du utfører øvelsene. Du får også skriftlige beskrivelser av øvelsene. 

Dersom det er hensiktsmessig tilbyr vi injeksjon med kortison, enten diagnostisk med blokade (lokalbedøvelse), eller terapeutisk. Vi gjør alle injeksjoner med ultralydveiledning.
 
Ved oppstart av injeksjons- eller øvelsesbehandling følger vi opp med kontroller, enten på telefon, Skype eller ved oppmøte.

Egenandel etter vanlige satser ved behandling i spesialisthelsetjenesten.

Mestringstilbud, behandling av psykolog, og behandling av muskel- og skjelettplager blir kun utført i Tromsø.

Oppfølging

Ut fra ditt behov tilbyr vi: 

 • Kontroller/oppfølgingssamtaler for å understøtte igangsatte tiltak
 • Arbeidsrelatert oppfølging i samarbeid med NAV (bare i Tromsø)
 • Vi samarbeider med fastlege og/eller andre deler av helsetjenesten om din videre prosess

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

HelseIArbeid-senteret, Tromsø
Besøkstider
mandag - fredag 08-15.30
Telefon
77 75 40 80
E-post
Gimlevegen 12
Besøksadresse
Gimlevegen 12(Kart)
Tromsø
Besøkstider
mandag - fredag 08-15.30

Praktisk informasjon

Adkomst

Buss
Hvis du kommer til Gimlevegen 12 fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21, som starter fra holdeplass S4 i Fredrik Langesgate (ved Austadbygget/SAS-hotellet).

Hurtigbåtbilletten gir rett til overgang og kan derfor brukes som bussbillett.

Rute 20 stopper ved hovedinngangen til UNN Tromsø, Breivika. Rute 21 kjører videre fra hovedinngangen til UNN Tromsø og ned mot Forskningsparken (det er kortere å gå herfra).

Du kan også ta rute 42 fra holdeplass S3 i Sjøgata. Da går du opp til Gimlevegen fra Stakkevollvegen.

Flybuss/helsebuss
Disse bussene har stopp ved hovedinngangen til UNN Tromsø.

Taxi
Taxi direkte til Gimlevegen 12. Refusjon av taxiutgifter kun ved medisinsk årsak. Taxi må bestilles via Pasientreiser.

Egen bil
Benytt merket pasientparkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret. Det er omtrent 10 minutter å gå fra hovedinngangen til UNN Tromsø for å komme til HelseIArbeid-senteret.

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Parkering

HelseIArbeid-senteret har seks parkeringsplasser for pasienter rett utenfor senteret i Gimlevegen 12. Du får parkeringsbevis i resepsjonen hos oss, men du må huske å betale parkeringsavgift på automaten i nærheten av inngangen.

Du kan også bruker pasientparkeringen ovenfor selve sykehuset eller rett nord for PET-senteret (det grønne bygget rett overfor hovedinngangen på sykehuset. Det tar omtrent 10 minutter å gå fra hovedinngangen til UNN Tromsø for å komme til HelseIArbeid-senteret.

Fant du det du lette etter?