HELSENORGE
HelseIArbeid-senteret, Tromsø

HelseIArbeid - Tromsø

Ved HelseIArbeid-senteret samarbeider spesialisthelsetjenesten og NAV for å gi et mer helhetlig tilbud til pasienter med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske plager. Tilbudet er spesielt rettet mot personer som trenger samtidige helse- og arbeidsrettede tjenester for å forbli eller komme tilbake til arbeid eller studier.

Innledning

Målgruppe

Individer med muskel- og skjelettplager og/eller psykiske helseplager, med ønske om arbeids- eller studienærvær.

HelseIArbeid-senteret i Tromsø har et etablert samarbeid med seneffektspoliklinikken ved Kreftavdelingen, UNN Tromsø. Utredning ved HelseIArbeid kan inngå som en del av et forløp ved seneffektspoliklinikken. 


Henvisning og vurdering

Henvisning vurderes og henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Ved rett til helsehjelp blir pasienten satt opp på time. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Henvisninger må komme fra helsepersonell med henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten, for eksempel fastlege eller manuell terapeut. Se også "sjekkliste for henvisning."

Det er ønskelig med henvisning i en tidlig fase.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Henvisningsadresse:
Universitetssykehuset Nord Norge HF- Fysikalsk medisin og rehabilitering. 

Marker «HIA» i fritekst. 

Målgruppen for individtiltaket er personer med: 
 • Vanlige muskelskjelettplager
 • Vanlige psykiske helseplager 
 • Et blandet symptombilde med både muskelskjelettplager og psykiske helseplager
 • Målsetting om å opprettholde eller gjenoppta arbeid eller utdanning 
Tilbudet gis til de som har behov for rask, tverrfaglig og grundigere utredning enn det 
Fastlegen, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og NAV har mulighet til å gi.

Det er ønskelig med henvisning i tidlig fase. 

Om henviser og pasient sammen vurderer at det vil være hensiktsmessig med et arbeidsfokusert tilbud, bør dette komme frem i henvisning slik at inntaksteamet kan ta dette med som en del av den individuelle vurderingen. 
Prioriteringsveiledere ligger til grunn for vurdering av inklusjon i tiltaket og fristen for den første kontakten med pasient. I henhold til prioriteringsveileder skal også individuelle hensyn tas ved vurdering om rettighet. 

Individuelle forhold som vil tas hensyn til ved vurdering om inklusjon:
 • Alder (fra 16 oppover)
 • Omsorg for barn / Graviditet
 • Et blandet symptombilde av muskelskjelett og psykiske plager
 • Tilknytting til arbeid eller utdanning
Individuelle forhold som vil tas hensyn til ved vurdering av eksklusjon:
 • Alvorlig psykisk lidelse
 • Suicidalitet
 • Rus som primærtilstand

Alle henvisninger bør inneholde:
 
 • Aktuell sykehistorie og problemstilling
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer, psykisk og somatisk - diagnoser og eventuell tidligere behandling
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser, billeddiagnostikk
 • Oppdatert medikamentoversikt
 • Arbeidsstatus, sykemeldingsforhold- sykemeldingshistorikk, eventuelt stønadsstatus
(Ved bruk av malen «den gode henvisning» som er integrert i de fleste elektroniske pasientjournalsystemene er overnevnte punkter dekket)

 
I tillegg:
 • Tidligere behandling og effekt av denne
 • Rusanamnese
 • Funksjonsnivå sosialt/familiært
 • Sivil status, omsorg for barn, familiær og sosial fungering
 • Ønsket mål for vurdering og behandling, herunder pasientens mål og motivasjon
Husk
 • For fremmedspråklige pasienter må det i tillegg opplyses om nasjonalitet, språk og tolkebehov
Ved henvisning av andre enn fastlege må pasientens fastlege oppgis.

For mer informasjon og veiledning om henvisninger til spesialisthelsetjenesten: Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet.

Utredning

HelseIArbeid-senter tilbyr utredning og vurdering av pasienter med alminnelige muskel-skjelett- og/eller psykiske plager. I tillegg til klinisk undersøkelse av helseplager gjøres kartlegging av arbeidssituasjonen. Fagpersoner med ulike spesialiteter kan trekkes inn i utredningen avhengig av pasientens problemstilling og behov. Tilbudet er et supplement til utredning og oppfølging fra fastlege, den kommunale helse- og omsorgstjeneste og NAV lokalt. 

 

Behandling

For mange vil en grundig kartlegging og avklaring av kroppslige eller psykiske plager med et særskilt fokus på jobbfungering være tilstrekkelig for å etablere hensiktsmessige mestringsstrategier.
HelseIArbeid-senteret kan tilby avgrenset oppfølging basert på behov som kommer frem i utredningen. Dette kan være i form av individuell oppfølging hos:


Psykolog

Målgruppen for evt. videre behandlingstilbud hos psykolog er pasienter med alminnelige psykiske helseplager, der jobbfokusert kognitiv terapi eller mestringssamtaler vurderes å være hensiktsmessig.

Fysioterapeut / lege

Pasienter med muskel og skjelettplager får i forbindelse med utredning veiledning og konkrete anbefalinger i fht håndtering og mestring av plager. Ved behov kan det settes opp kontrollkonsultasjon for å evaluere anbefalte tiltak eller behov for supplerende utredning.

NAV-rådgiver
Kartlegge pasientens situasjon i forhold til nåværende arbeidssituasjon, eventuelt behov for å bytte jobb. Avklare eventuelle behov for bistand fra NAV, arbeidsgiver eller andre samarbeidspartnere. Avklare muligheter for å stå i jobb til tross for helsemessige begrensinger.
Ved sammensatte behov kan pasienten få koordinert oppfølging fra flere faggrupper.

Oppfølging

Gruppetilbud


HelseIArbeid senter kan også tilby deltakelse på gruppebasert mestringskurs for pasienter med alminnelige- og sammensatte helseplager. 


Bedriftstiltak
Bedriftstiltaket er et samarbeid mellom HelseIArbeid senter og NAV Arbeidslivssenter, med fokus på helse-fremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplass. Gjennom å formidle kunnskap om vanlige helseplager til ledere og ansatte, kan HelseIArbeid bidra til at den enkelte kan få et bedre arbeidsliv til tross for helseplager. Mer kunnskap vil også styrke arbeidsmiljøets inkluderingskompetanse.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Adkomst

Buss
Hvis du kommer til Gimlevegen 12 fra Tromsø sentrum er det lettest å ta buss nummer 20 eller 21, som starter fra holdeplass S4 i Fredrik Langesgate (ved Austadbygget/SAS-hotellet).

Hurtigbåtbilletten gir rett til overgang og kan derfor brukes som bussbillett.

Rute 20 stopper ved hovedinngangen til UNN Tromsø, Breivika. Rute 21 kjører videre fra hovedinngangen til UNN Tromsø og ned mot Forskningsparken (det er kortere å gå herfra).

Du kan også ta rute 42 fra holdeplass S3 i Sjøgata. Da går du opp til Gimlevegen fra Stakkevollvegen.

Flybuss/helsebuss
Disse bussene har stopp ved hovedinngangen til UNN Tromsø.

Taxi
Taxi direkte til Gimlevegen 12. Refusjon av taxiutgifter kun ved medisinsk årsak. Taxi må bestilles via Pasientreiser.

Egen bil
Benytt merket pasientparkering ovenfor sykehuset eller rett nord for PET-senteret. Det er omtrent 10 minutter å gå fra hovedinngangen til UNN Tromsø for å komme til HelseIArbeid-senteret.

Davvisámegiel dulka (nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Parkering

HelseIArbeid-senteret har seks parkeringsplasser for pasienter rett utenfor senteret i Gimlevegen 12. Du får parkeringsbevis i resepsjonen hos oss, men du må huske å betale parkeringsavgift på automaten i nærheten av inngangen.

Du kan også bruker pasientparkeringen ovenfor selve sykehuset eller rett nord for PET-senteret (det grønne bygget rett overfor hovedinngangen på sykehuset. Det tar omtrent 10 minutter å gå fra hovedinngangen til UNN Tromsø for å komme til HelseIArbeid-senteret.

Verdisaker

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige eiendeler du tar med deg til sykehusoppholdet. 

Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.​

Dersom du likevel har med deg verdisaker, kan du avtale med avdelingen hvordan dette skal oppbevares. 

Relaterte artikler

Fant du det du lette etter?