Habilitering ved spise- og ernæringsvansker hos barn og unge med funksjonsnedsettelse - Tromsø

Habilitering for barn og unge, Tromsø

Små barn som ikke utvikler seg slik det er forventet med hensyn til munnmotorikk, matinntak, matlyst og/eller vekst, og som vekker bekymring hos foresatte, fastlege, helsestasjon eller barnehage, kan henvises til habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU).

Innledning

HABU står her for Habilitering barn og unge.

Henvisning og vurdering

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

SJEKKLISTE VED HENVISNING - HABILITERING FOR BARN OG UNGE

Formålet med en sjekkliste er å bidra til at henvisningene har riktig og tilstrekkelig informasjon, slik at tjenestene kan gjøre en rettighetsvurdering på bakgrunn av «Prioriteringsveileder – Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten». Sjekklisten nevner forhold som er av særlig viktighet for effektivt å planlegge utredning og videre oppfølging.

Det forventes at det er gjort en tverrfaglig vurdering i kommunen før henvisning og at informasjon om denne utredningen følger henvisningen.

 • Pasientens navn, fødselsnummer, adresse og eventuelt telefonnummer.
 • Eventuelt behov for tolk; hvilket språk/dialekt.
 • Navn, telefonnummer og korrekt adresse til foresatte.
 • Angivelse av hvem som har foreldreansvar
 • Søsken, halvsøsken og andre i familiens omsorg. Angi navn, kjønn og alder.
 • Diagnose(r) på henvisningstidspunktet.
 • Aktuelle problemstillinger.
 • Aktuelle funn og resultater fra medisinske undersøkelser.
 • Legemidler som er i bruk.
 • Sentrale instanser (helsestasjon/skolehelsetjeneste, fysio-/ergoterapitjeneste, barnehage, skole, avlastning, PPT, BUP, barneverntjenesten), med navn på kontaktperson og telefonnummer.
  Legg ved aktuelle rapporter fra de aktuelle instansene.
 • Er det opprettet kommunal koordinator? I så fall; oppgi navn og tlf.nr.
 • Er det opprettet ansvarsgruppe?
 • Er det utarbeidet individuell plan? I så fall oppgi navn og tlf.nr. til koordinator.
 • Er det aktuelt med arbeid knyttet til Helse- og omsorgstjenesteloven Kap. 9 (Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning)? Er i så fall overordnet faglig ansvarlig kjent med at det er sendt henvisning?
 • Hvis pasienten henvises av annen lege en fastlege; oppgi fastlegens navn, adresse og telefonnummer.
 • Navn og kontaktinformasjon til medhenviser (hvis ikke lege er den som skal stå for løpende kontakt med habiliteringstjenesten).

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/henvisningsveileder

1. Før

Før du kommer til avtale om utredning i HABU bør du tenke gjennom, og gjerne notere, det du synes er aktuelt om barnets utvikling og funksjon når det gjelder: 

 • spising og gjennomføring av måltid
 • munnmotorikk
 • kommunikasjon (blikkontakt, talespråk, mimikk) 
 • samhandling med andre barn og voksne 
 • tidligere sykdommer

Dersom det er andre enn foresatte som følger barnet, må dette være personer som kjenner ham eller henne godt. Det er mulig for lokale fagpersoner å delta etter ønske fra foreldre. 

Ta med barnets helsekort og mat som barnet vanligvis spiser til utredningen.

2. Under

Når dere kommer til HABU, vil dere bli tatt imot og gitt informasjon om hva som skal skje og hvem dere vil møte. Som regel vil dere møte fagpersoner med ulik bakgrunn, for eksempel lege, fysioterapeut, spes.pedagog og klinisk ernæringsfysiolog. 

Utredningen kan være satt sammen av samtaler, observasjoner, kartlegging og undersøkelser av barnet. 

I løpet av utredningen kan det komme fram behov for å gjennomføre undersøkelser ved andre avdelinger i sykehuset. HABU vil i så fall sørge for en videre henvisning.

3. Etter

Foresatte vil få muntlig og skriftlig informasjon om resultatene fra utredningen. Dersom det er aktuelt med videre oppfølging i HABU, vil dette komme fram i rapporten. Rapporten blir sendt til dere som foresatte, til den som har henvist og til eventuelle andre fagpersoner etter ønske fra foreldre. 

Det er kommunen du bor i som har ansvar for videre tiltak og tilrettelegging, som for eksempel helsesykepleier, PPT og lokal fysioterapeut. I tillegg kan det være behov for oppfølging fra HABU i kortere eller lengre perioder. Behovet for oppfølging vil bli vurdert i samråd med foresatte og de som har ansvar for tilbudet i kommunen.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Habilitering for barn og unge, Tromsø
Telefon
77 75 59 40
mandag - fredag 08-15.30
E-post
Postadresse
UNN Tromsø
Habilitering for barn og unge
Postboks 2
9038 Tromsø

Gimleveien 70, Tromsø
Besøksadresse
Gimleveien 70(Kart)
E-post

Praktisk informasjon

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

​Don válljet ieš guđe giela háliidat geavahit
UNN:s (Davvi-Norgga universitehtabuohcciviesus) leat olu bargit geat eai hálddaš sámegiela, ja midjiide lea hui dehálaš oažžut rivttes ja vuđolaš dieđuid du dearvvašvuođa birra. Danne lea dehálaš midjiide geavahit dulkka. Min dulkkain lea jávohisvuođageatnegasvuohta. Pasieanttat vásihit oadjebassan geavahit dulkka; go olmmoš lea buozas de lea geahppaseamos hupmat ja muitalit iežas eatnigillii. Fáttát ja sániid mat adnojit buohcciviesus sáhttet leat váddáseabbo ipmirdit go beaivválaš ságastallamis. Jus dus lea sámegiella eatnigiellan, de dus lea riekti sámástit go deaivvadat Earenoamášdearvvašvuođabálvalusain.

Internett

​Du kan kople deg på det åpne trådløse gjestenettet «Barne-HAB1». Det er fri bruk av gjestenettet.

Parkering

​Vi har et begrenset antall gjesteparkeringsplasser. Alternativt kan du bruke gjesteparkeringsplasser i området mellom Gimleveien 70 og sykehuset noen hundre meter lengre ned i Breivika.

Fant du det du lette etter?
(På grunn av personvernet kan du ikke sende personlig informasjon som din epostadresse, telefonnummer eller personnummer)