Rusbehandling Restart, Tromsø

Restart har døgnbehandling, dagpasienttilbud, polikliniske avtaler og oppfølgingsavtaler (individuelt og i gruppe). Restart gir tilbud om individuell- og gruppevis behandling samt oppfølging. Behandlingskjede og tverretatlig samarbeid står sentralt. Vi har kort innleggelsestid, men samarbeid med pasient og samarbeidspartnere over tid.

Les mer om Rusbehandling Restart, Tromsø

Rusbehandling Restart, Tromsø

Restart gir tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Restarts verdigrunnlag er basert på positiv, humanistisk psykologi. Rusbehandlingen vektlegger det biologiske, det psykologiske og det sosiokulturelle perspektivet.

Målgruppen er voksne personer med skadelig bruk av rusmidler/avhengighetslidelser, primært alkohol og lettere blandingsmisbruk - i tillegg til skadelig bruk av rusmidler/avhengighet, lettere psykiske lidelser og øvrige helseproblemer, eventuelt funksjonssvikt innen sosial- og arbeidsmessig fungering. 

Behandling

  • Spesialiserte helsetjenester
  • Restartprogrammet består av gruppebasert undervisning over 6 – 8 uker med utgangspunkt i temauker (det biologiske, psykologiske og det sosiokulturelle perspektiv)
  • Individuelle endringsfokuserte samtaler/rådgivning
  • Faglig metodevalg er Motiverende intervju (MI)/ Endringsfokusert rådgivning (EFR) og Mentaliseringsbasert terapi (MBT)
  • Egenomsorg og fysisk aktivitet, individuell tilrettelegging

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved Restart

Det tverrfaglige miljøet på Restart har gjennom en årrekke utviklet en tilnærming og en tradisjon der positiv, humanistisk psykologi er fundamentet i møte med pasientene og i behandlingstilbudet. Tilnærmingen til - og behandlingsinnholdet vektlegger særskilt det biologiske, det psykologiske og det sosiokulturelle perspektivet. 

Vi vil tilrettelegge for at våre pasienter kan få muligheten til å ta tilbake rus- og livsmestring, samt kartlegge, utrede og motta spesialiserte helsetjenester. Pasienten inviteres inn i et arbeidsfellesskap mellom pasient, lege, psykologspesialist og behandler/koordinator. Samarbeidet mellom pasient og det tverrfaglige teamet, baseres på trygghet og tillit. Fokus på egenomsorg står sentralt i hele forløpet. 

Vi søker å finne ressurser og muligheter i og omkring pasienten, samt ha fokus på endring gjennom samtale, - dialog og refleksjon. Endringsfokusert rådgivning og tilpasset trening.

Kunnskap er en forutsetning for endring og pasienten følger Restartprogrammet gjennom 6-8 uker, hvor kunnskapsformidling står sentralt. Læring og utvikling gjennom deltakelse i temauker - i en ramme som gir mulighet for erfaringsutveksling.  

Et viktig prinsipp i all rehabilitering er hjelp til selvhjelp. Gradvis og ut fra de til enhver tid gitte helsemessige forutsetninger, får pasienten muligheter og inspirasjon til læring og trening, i en vekselvirkning mellom klinikk og hjem. Målet er å gi gode rammevilkår for pasientens rusmestring, helse og livskraft, egenutvikling og vekst. 

Samarbeidet mellom Restart og pasient begynner om mulig i forkant av innleggelse eller en dagpasientavtale. Samarbeidet kan ha ulik form og kan pågå så lenge det er hensiktsmessig. 

Avhengighet medfører helsemessige og sosiale utfordringer. Pasientens ressurser og utfordringer kartlegges, i tett samarbeid med pasienten - underveis i forløpet. Planarbeid og det individuelle behandlingsinnholdet utvikles i nært samarbeid med pasienten. Gjennom et felles ansvar for miljøet på Restart, har vi som mål å oppnå en atmosfære som trygger og bygger tillit - og som muliggjør trivsel og rusfrihet. 

Dersom du har en mild – moderat eller alvorlig rusavhengighet og tror at Restart kan være noe for deg, ønsker vi deg velkommen som pasient i en medbestemmende og aktiv rolle. 

Ønsker du å få vite mer om Restart, eller ønsker du en informasjonssamtale er du velkommen til å ta kontakt. 

Hjernen er et flipperspill

En animasjonsfilm om rusmiddelbruk og effekter på hjernen. Rusmidler er psykoaktive substanser som påvirker prosesser i sentralnervesystemet på en slik måte at brukernes virkelighetsoppfatning og atferd endres. Ingen planlegger å bli avhengig, men avhengighet kan utvikles raskt og har alltid alvorlige konsekvenser. 

Hensikten med filmen er å gjøre seeren oppmerksom på de uheldige konsekvensene av rusmiddelbruk og å hindre oppstart med rusmidler. Målgruppen er ungdom fra ungdomsskoletrinnet og oppover.

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
 Lars Eriksens vei 10 B


Besøkstider
mandag - fredag Døgnbemannet (kontortid 09-15.30)
lørdag - søndag Døgnbemannet
Telefon
77 75 46 60
UNN Åsgård
Besøksadresse
Åsgårdvegen 40(Kart)
Besøkstider
Kontaktinformasjon og informasjon om besøkstider/visittider finner du på de enkelte avdelingssidene.
Telefon
Sentralbord: 77 62 60 00
E-post

Adkomst

​Åsgård ligger på vestsida av Tromsøya, drøyt to kilometer rett vest for Tromsø sentrum.

Hvis du reiser kollektivt stopper buss rute 26, 36 og 53 utenfor hovedinngangen. Om du velger å gå til fots vil det ta rundt en halv time fra sentrum.

Kart over området

Parkering

​​For pasienter og pårørende er det parkering utenfor hovedinngangen. Det er parkeringsautomat ved inngangen.

Parkeringsavgift: 
Kl. 07-21: kr 25.- pr time 
Kl. 21-07: kr 5 pr time
 
Langtidsparkering gjesteparkering:
Maks døgnpris kr 200,-
Pris fra og med det 4. døgnet maks kr 130,-
Pris fra og med det 8. døgnet maks kr 90,-
 
Parkering for bevegelseshemmede er gratis både på reserverte HC-plasser og på vanlige parkeringsplasser for gjester. 

 

Praktisk informasjon

Biblioteket på Åsgård

Åpningstid:

Mandag og torsdag fra kl. 12.00 til 15.30
Tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 8.30 til 12.00
Les mer om biblioteket

Davvisámegiel dulka (Nordsamisk tolk)

​Pasieanttat geain lea šiehtadus dahje geat sisačálihuvvojit UNN, Nordlándda Buohcciviessu, Helgelándda buohcciviessu dehe Finnmárkku Buohcciviessu ossodagaide, sáhttet oažžut davvisámegieldulkka beaivválaččat gaskal dii. 08.00–22.00.

Davvisámegiel dulka bargiid ja pasieanttaid várás

Internett

​Over store deler av Åsgård-området kan du kople deg på vårt åpne trådløse gjestenett ”UNN – gjest”. Det er fri bruk av gjestenettet.​

Kantine/kafe

Det ligger kafé i bygg 8. Gå inn hovedinngangen, ned trappa, og rett fram gjennom glassgangen. Ved enden av gangen går du til høyre.

Kaféen er åpen mandag til fredag fra klokka 08.30 til 14.30​.

Konserter og kultur

Det blir blant annet arrangert quiz eller lunsjkonserter på Åsgård hver uke, som regel på onsdager eller torsdager. Alle arrangementer annonseres på kulturkalenderen som henger ute på avdelingene og på informasjonstavle ved resepsjonen i hovedinngangen.

Arrangementene starter klokka 13 og varer en halv time hver gang.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelinga på rom B11.103 i bygg 11. Gå ned trappa ved resepsjonen og ta inn til venstre.​

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBhttps://unn.no/behandlinger/tverrfaglig-spesialisert-behandling-av-ruslidelser-tsbTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSBTverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser, TSB

Fant du det du lette etter?