Lege i spesialisering (LIS 1)

UNN har 33 stillinger for lege i spesialisering Del 1 i halvåret, hvorav 15 er i Tromsø, 11 i Harstad og 7 i Narvik. Alle LIS1 blir ansatt på UNN. Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.

LIS 1-stillingene utlyses på Helsedirektoratets turnusbase omtrent seks måneder før oppstart 1. mars og 1. september. Ansettelse gjøres av et team bestående av avdelingsledere, kommunerepresentant og tillitsvalgt, etter vedtatte utvalgskriterier. I UNN starter tilsetningen for LIS 1 med fem obligatoriske introduksjonsdager.

LIS 1 sin arbeidsavtalen er utformet i henhold til gjeldende avtaler mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter. Alle LIS 1 ansatt på UNN får lønn i henhold til gjeldende overenskomst.

Siste del av LIS 1 utdanningsperiode avvikles i primærhelsetjenesten. LIS 1 gis rett til ansettelse i én av de kommunene som UNN samarbeider med, se Spesialistforskriften § 11. Tilsetning i kommune skjer minimum 4 måneder før oppstart i kommunene.

Helseforetakets komité for spesialistutdanning av leger del 1 arbeider for at LIS 1 får en god spesialistutdanning i UNN slik at de når målene som er beskrevet i spesialistforskriften av 2016. Komitéen ledes av en klinikksjef. Sekretariatet ligger i Klinisk utdanningsavdeling, Kvalitets- og utviklingssenteret.

Skal du i spesialistutdanning? Ta Del 1 i UNN! 

Vi ønsker de beste kandidatene, og du bør velge UNN fordi:

  • Vi legger til rette for å utdanne de beste legene
  • Du får utvikle deg gjennom inspirerende teamarbeid
  • Det er resultatene for pasientene som teller. Vi gir den beste behandling
  • Du får jobbe og bo på i en landsdel i stor utvikling med flotte kulturtilbud og unike naturopplevelser

Introduksjonsdager

LIS1-leger i Harstad, Narvik og Tromsø starter med 1 felles introduksjonsdag i Tromsø. Hensikten med felles introduksjonsdager er at LIS 1 legene sammen skal få bli kjent med UNN som organisasjon, foretakets strategier og satsningsområder, samt bli kjent med hverandre. 

De neste fire introduksjonsdagene avholdes lokalt med program tilpassede de lokale forhold i Harstad, Narvik og Tromsø. Hensikten med de lokale introduksjonsdagene et at kandidatene blir godt forberedt til arbeidet på avdelingene. Introduksjonsdagene skal bidra til å legge grunnlag for lærerik turnustjeneste i UNN.


Arbeidsoppgaver

Turnustjenesten på sykehus foregår hovedsakelig i akuttmottak og på avdelingen. I akuttmottaket vil LIS 1 legen ta imot pasienter, starte behandling, vurdere initial diagnostikk, og sørge for pasienten overføres til riktig avdeling. Dette vil bli gjort under veiledning av en lege i spesialisering (LIS). I avdelingen deltar LIS 1 legen i den daglige driften med visitt, utskrivninger og elektive innkomster av pasienter. 

Det er egne tjenesteplaner for LIS 1 legene. En typisk tjenesteplan er på 38 timer per uke. Vaktordninger er forskjellige på de tre lokalisasjonene.

Veileder

LIS 1 legen får en egen veileder som vil ha et særskilt ansvar for å følge den faglige utviklingen gjennom tjenesten og hjelpe til ved behov.

Sosiale forhold (bolig, barnehage, flytting med mer)

Bolig: 
LIS 1 leger som trenger bolig mens de tjenestegjør ved UNN må så snart som mulig kontakte Ansatteservice i UNN (tidligere "boligkontoret")

  • Tromsø og Harstad: telefon 777 54000 
  • Narvik, telefon 769 68135 eller 769 68000​
  • E-post til Ansatteservice i Tromsø, Harstad og Narvik: ansatteservice@unn.no 

Barnehage: 
UNN HF har ikke egne barnehager, men du kan finne informasjon om barnehagetilbud på Harstad, Narvik og Tromsø kommunes nettsider.​

Flytting: 
Flytteutgifter dekkes av Helsedirektoratet. Nærmere informasjon finner du på Helsedirektoratets nettsider. Bruk Helsedirektoratets skjema for reise- og flytteutgifter.

Kantine: 
Personalkantine finnes ved alle sykehus. Der serveres det både varm og kald mat til relativt fornuftige priser. Både UNN Tromsøs somatiske avdelinger og UNN Harstad har i tillegg kiosk ved hovedinngangen.

Kulturtilbud: 
UNN HF har et aktivt og variert kulturtilbud, revy og bedriftsidrett med mere. Åpne kulturarrangement kunngjøres på Kulturavdelingens internettside eller på Velferdssidene på intranett.

Kollegastøtte: 
Legeforeningen har opprettet kollegastøtte. Kontaktinform​asjon for hvert fylke.

Kontaktinformasjon

Kontakt eventuelt ekspedisjonen til Personal og organisasjon. Formell e-post sendes til e-post post@unn.no

LIS 1 tjeneste i Harstad

UNN Harstad har 11 LIS 1 legestillinger. Lis 1 ved UNN Harstad (Harstad sykehus) vil du få mye ansvar samtidig som du følges opp tett. Dette gir store muligheter for læring. UNN Harstad

UNN Harstad er et fullverdig akuttsykehus. Vi tenker nytt og utradisjonelt i et oversiktlig fagmiljø og har som mål å skape et av Norges fremste lokalsykehus samtidig som vi videreutvikler universitetssykehusfunksjonene.

LIS 1 legene har todelt tjeneste: 6 måneder med kirurgi og 6 måneder med medisin. Harstad er attraktivt i valget av turnussted og kan rankes som et av de 5 mest populære sykehusene i Norge. Stillingene er koblet til distriktstjeneste i Troms fylke. 

UNN Harstad har tilknytning til følgende kommuner: Harstad, Skånland, Kvæfjord, Sørreisa/Dyrøy, Salangen, Lenvik, Lødingen.

LIS 1 tjeneste i Narvik

Som LIS 1 lege ved UNN Narvik (Narvik sykehus) vil du få mye ansvar samtidig som du følges opp tett. Dette gir store muligheter for læring. UNN Narvik har 7 stillinger for LIS 1 leger.UNN Narvik

UNN Narvik er et fullverdig akuttsykehus. Vi tenker nytt og utradisjonelt i et oversiktlig fagmiljø og har som mål å skape et av Norges fremste lokalsykehus samtidig som vi videreutvikler universitetssykehusfunksjonene. 

LIS 1 legene ved UNN Narvik har 2 delt tjeneste: 6 mnd. kirurgi og 6 mnd. medisin. Det skal bygges et nytt sykehus som skal integrere somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og ivareta samhandlingsreformens krav til tettere samhandling mellom spesialist- og primærtjenesten. Sykehuset skal utvikles til en utdannings- og forskningsarena for moderne lokalsykehusdrift.

Stillingene er foreløpig koblet til distriktsturnustjeneste i Sør-Troms og Nordland fylke. 

UNN Narvik har tilknyttet følgende kommuner: Narvik, Bardu Ballangen, Evenes/Tjeldsund og Lavangen.

LIS 1 tjeneste i Tromsø

UNN Tromsø er regionsykehus for Nord-Norges ca. 450 000 innbyggere og lokalsykehus for ca. 70 000 innbyggere.UNN Tromsø

LIS 1 legene ved UNN Tromsø er fordelt med 2-delt og 3-delt tjeneste. Alle LIS 1 legene skal enten ha fire måneder indremedisin, fire måneder psykiatri og fire måneder kirurgi inkl. ortopedi, eller seks måneder medisin og seks måneder kirurgi.

UNN Tromsø har 15 LIS 1 legestillinger. Per halvår er 9 plasser forbeholdt 2-delt tjeneste og 6 plasser 3-delt tjeneste. Kandidatene kan i utgangspunktet velge 2- eller 3-delt tjeneste etter tilsetting. UNN Tromsø har tilknyttet til følgende kommuner: Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Målselv.

Fant du det du lette etter?