HELSENORGE

NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober

Logo NORM

NORM er et nasjonalt helseregister fastsatt ved kgl.res. 14. november 2003 med hjemmel i Lov av 18. mai 2001 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (Jfr. Helseregisterloven).

Det er fastsatt nærmere bestemmelser for NORM i Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkningssystem for resistens hos bakterier, sopp og virus (Resistensregisterforskriften)

​​
Formålet med NORM​

 • Innsamle og behandle data om mikrobeisolaters resistens mot antibiotika for å kartlegge forekomst og utbredelse av resistens mot antibiotika og belyse endringer over tid
 • Drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om årsaker til mikrobers utvikling av resistens mot antibiotika, med den hensikt å fremme og utvikle kvaliteten i forebyggende tiltak mot antibiotikaresistens og helsehjelp som tilbys og ytes mot infeksjonssykdommer
 • Bidra til å skaffe grunnlag for å gi befolkningen og lokal, regional og sentral helseforvaltning og helsetjeneste råd og informasjon om tiltak som kan forebygge utvikling av resistens mot antimikrobielle midler
 • Gi norske myndigheter grunnlag for å bidra til internasjonal statistikk på nærmere avgrensede områder
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) er databehandlingsansvarlig for NORM mens Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er databehandler. Forholdet mellom FHI og UNN er regulert i en egen databehandleravtale. 
 

 
UNN har ansvar for drift av registeret og rapportering av resultatene i samråd med Fagrådet for NORM som er sammensatt av leverandører og brukere av data i registeret.
 
Fra 2004 er NORM ansvarlig for norsk deltagelse i Det europeiske overvåkingssystemet for antibiotikaresistens (EARSS, fra 2010 EARS-Net).

Rapporter

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) og Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET) utgir felles årsrapporter. 
Rapporten presenterer data over forekomst av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika til mennesker og dyr. Data fra relevante prosjekter som ikke er med i de kontinuerlige overvåkingsprogrammene, presenteres også.
 
NORM og NORM-VET programmene er deler av Regjeringens tiltaksplan mot antibiotikaresistens som ble offentliggjort i 2000.
NORM koordineres av Avdeling for mikrobiologi og smittevern, universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø. NORM-VET koordineres av Zoonosesenteret ved Veterinærinstituttet i Oslo. Programmene har et godt samarbeid og utgir en felles årsrapporter.


NORM NORM-​VET 2021​ (word - fila kan ta tid å laste ned)
 
Tidligere rapporter

Sonedistribusjoner


Protokoller for 2023

Generelle dokumenter

Spesifikke protokoller

Tidligere protokoller

Klikk her for å finne eldre protokoller

eNORM

NORM bruker databehandlingsprogrammet eNORM. Er det spørsmål som dere ikke finner svar på i brukerveiledningen nedenfor, så gi gjerne tilbakemelding om dette.​
 

 

Forskning

Tilgang til data i NORM

Enhver som ber om det, kan få utlevert statistiske data fra NORM. Forskere kan søke om å få utlevert data fra NORM til analyser og få opplysninger om hvilke laboratorier som oppbevarer mikrobeisolater.

 

Forskningsmidler i NORM


NORM gir midler til forskning i ulike fagmiljø med interesse for antibiotikaresistens, bruk av antibiotika og behandling av infeksjonssykdommer. Søknad om forskningsmidler fra NORM sendes på eget skjema.

Søknadsfrist 1. oktober hvert år.

 
Publikasjoner
NORM har siden 2005 gitt økonomisk støtte til ulike forskningsprosjekt og vitenskapelige arbeider. Dette omfatter en rekke student- og mastergradsoppgaver, doktorgradsarbeider og publiserte vitenskapelige artikler.

Prosjektarkiv

Prosjektarkivet er en komplett oversikt over alle forskningsprosjektene NORM har støttet i perioden 2005 til nå. Til sammen har nærmere 120 prosjekter mottatt støtte.
 

Fagrådet

NORM er organisert i samsvar med NORM-registerforskriften og på en slik måte at man skal ivareta interessene til både deltagerlaboratoriene og brukerne av NORM-registeret. For å oppnå dette er det opprettet et fagråd for NORM.
 
Fagrådet har til oppgave å sikre god faglig aktivitet i NORM i forståelse med det samlede medisinsk mikrobiologiske og infeksjonsmedisinske miljøet. Fagrådets rolle er nærmere beskrevet i et eget mandat.
 

Rådet har vanligvis 2 møter per år og referat blir publisert i etterkant.

Fagrådet er sammensatt av:
 
 • 1 mikrobiolog fra laboratorium ved universitetssykehus
 • 1 mikrobiolog fra laboratorium utenom universitetsykehus
 • 1  bioingeniør fra et medisinsk mikrobiologisk laboratorium (NITO)
 • 1 representant fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
 • 1 representant fra Norsk forening for medisinsk mikrobiologi (NFMM)
 • 1 representant fra Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM)
 • 1 representant fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

Helsedepartementet kan utnevne observatør til fagrådet dersom departementet ønsker det.

 
Ved oppnevning av fagrådet skal det legges vekt på at det bør være en rimelig geografisk representasjon. Folkehelseinstituttet utnevner nye medlemmer etter råd fra det sittende fagråd. Omtrent halvparten av fagrådet utnevnes annethvert år. 

 
Representantene fra foreningene NITO, NFMM, NFIM og NFA foreslåes av de respektive foreningene for fagrådet, som igjen foreslår for Folkehelseinstituttet. Alle fremmøtte medlemmer i fagrådet har stemmerett, og ved uenighet avgjøres saker ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 
Medlemmene utnevnes for 4 år om gangen, med anledning til én gjenoppnevning. Leder velges av fagrådet for to år om gangen, med anledning til ett gjenvalg. NORM sentralt har sekretariatfunksjon for fagrådet.

Fagrådet har minst 2 møter per år. Saker som haster kan behandles uten at fagrådet kommer sammen i møte, men kommuniserer på annen måte. NORM sentralt kaller inn til og skriver referat for møtene. Saksliste utarbeides i samarbeid mellom leder i fagrådet og NORM sentralt.

 
Fagrådet skal holdes informert om og kan uttale seg til NORM sentralt om saker i NORM av faglig karakter. NORM sentralt skal legge vekt på fagrådets uttalelser i faglige spørsmål.
 
Fagrådet for NORM er i 2019 sammensatt av følgende personer:

 • Aasmund Fostervold (NFMM, leder)
 • Heidi Cecilie Villmones (Sykehuset Vestfold, nestleder)
 • Jon Birger Haug (NFIM)
 • Linda Rui (NFA)
 • Kjersti Wik Larssen (St. Olavs Hospital)
 • Didrik Frimann Vestrheim (FHI)
 • Brian Guennigsman (NITO)
Referater fra Fagrådet

Referat 2022.10.20.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2022.10.20.pdfReferat 2022.10.20.pdfpdf778173
Referat 2022.03.17.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2022.03.17.pdfReferat 2022.03.17.pdfpdf770022
Referat 2021.10.21.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2021.10.21.pdfReferat 2021.10.21.pdfpdf759385
Referat 2021.03.23.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2021.03.23.pdfReferat 2021.03.23.pdfpdf239244
Referat 2020.11.05.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2020.11.05.pdfReferat 2020.11.05.pdfpdf260365
Referat 2019.10.10.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2019.10.10.pdfReferat 2019.10.10.pdfpdf254065
Referat 2019.03.21.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2019.03.21.pdfReferat 2019.03.21.pdfpdf255267
Referat 2018.11.01.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2018.11.01.pdfReferat 2018.11.01.pdfpdf258568
Referat 2018.03.15.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2018.03.15.pdfReferat 2018.03.15.pdfpdf247277
Referat 2017.11.02.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2017.11.02.pdfReferat 2017.11.02.pdfpdf253777
Referat 2017.03.23.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2017.03.23.pdfReferat 2017.03.23.pdfpdf251586
Referat 2016.10.20.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2016.10.20.pdfReferat 2016.10.20.pdfpdf260439
Referat 2016.03.10.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2016.03.10.pdfReferat 2016.03.10.pdfpdf248880
Referat 2015.10.20.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2015.10.20.pdfReferat 2015.10.20.pdfpdf420591
Referat 2015.03.24.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2015.03.24.pdfReferat 2015.03.24.pdfpdf421222
Referat 2014.10.28.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2014.10.28.pdfReferat 2014.10.28.pdfpdf143501
Referat 2014.04.08.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2014.04.08.pdfReferat 2014.04.08.pdfpdf140681
Referat 2013.10.22.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2013.10.22.pdfReferat 2013.10.22.pdfpdf136906
Referat 2013.04.10.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2013.04.10.pdfReferat 2013.04.10.pdfpdf135808
Referat 2012.11.21.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2012.11.21.pdfReferat 2012.11.21.pdfpdf132275
Referat 2012.04.24.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2012.04.24.pdfReferat 2012.04.24.pdfpdf131316
Referat 2011.10.18.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2011.10.18.pdfReferat 2011.10.18.pdfpdf131611
Referat 2011.04.12.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2011.04.12.pdfReferat 2011.04.12.pdfpdf152160
Referat 2010.10.12.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2010.10.12.pdfReferat 2010.10.12.pdfpdf148504
Referat 2010.05.04.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2010.05.04.pdfReferat 2010.05.04.pdfpdf143172
Referat 2009.10.06.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2009.10.06.pdfReferat 2009.10.06.pdfpdf151990
Referat 2009.04.22.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2009.04.22.pdfReferat 2009.04.22.pdfpdf145968
Referat 2008.10.14.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2008.10.14.pdfReferat 2008.10.14.pdfpdf134624
Referat 2008.04.08.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2008.04.08.pdfReferat 2008.04.08.pdfpdf144038
Referat 2007.10.25.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2007.10.25.pdfReferat 2007.10.25.pdfpdf151606
Referat 2007.04.25.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2007.04.25.pdfReferat 2007.04.25.pdfpdf131493
Referat 2006.10.17.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2006.10.17.pdfReferat 2006.10.17.pdfpdf144167
Referat 2006.05.09.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2006.05.09.pdfReferat 2006.05.09.pdfpdf139834
Referat 2005.10.05.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2005.10.05.pdfReferat 2005.10.05.pdfpdf155848
Referat 2005.04.12.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2005.04.12.pdfReferat 2005.04.12.pdfpdf156791
Referat 2004.10.05.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2004.10.05.pdfReferat 2004.10.05.pdfpdf137711
Referat 2004.04.20.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2004.04.20.pdfReferat 2004.04.20.pdfpdf135498
Referat 2003.10.14.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2003.10.14.pdfReferat 2003.10.14.pdfpdf145411
Referat 2002.06.05.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2002.06.05.pdfReferat 2002.06.05.pdfpdf130392
Referat 2002.03.06.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2002.03.06.pdfReferat 2002.03.06.pdfpdf118942
Referat 2001.10.19.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2001.10.19.pdfReferat 2001.10.19.pdfpdf63142
Referat 2001.06.06.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2001.06.06.pdfReferat 2001.06.06.pdfpdf68305
Referat 2001.02.23.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2001.02.23.pdfReferat 2001.02.23.pdfpdf88798
Referat 2000.09.26.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2000.09.26.pdfReferat 2000.09.26.pdfpdf93726
Referat 2000.06.27.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2000.06.27.pdfReferat 2000.06.27.pdfpdf88343
Referat 2000.04.03.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Referater fra Fagrådet/Referat 2000.04.03.pdfReferat 2000.04.03.pdfpdf84363 

Årsmeldinger/driftsrapporter

NORM_driftsrapport_2021.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Driftsrapporter/NORM_driftsrapport_2021.pdfNORM_driftsrapport_2021.pdfpdf2118854
NORM_driftsrapport_2020.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Driftsrapporter/NORM_driftsrapport_2020.pdfNORM_driftsrapport_2020.pdfpdf2078534
NORM_driftsrapport_2019.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Driftsrapporter/NORM_driftsrapport_2019.pdfNORM_driftsrapport_2019.pdfpdf2096188
NORM_driftsrapport_2018.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Driftsrapporter/NORM_driftsrapport_2018.pdfNORM_driftsrapport_2018.pdfpdf2089851
NORM_driftsrapport_2017.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Driftsrapporter/NORM_driftsrapport_2017.pdfNORM_driftsrapport_2017.pdfpdf521538
NORM_driftsrapport_2016.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Driftsrapporter/NORM_driftsrapport_2016.pdfNORM_driftsrapport_2016.pdfpdf862046

NORM_aarsmelding_2015.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2015.pdfNORM_aarsmelding_2015.pdfpdf287524
NORM_aarsmelding_2014.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2014.pdfNORM_aarsmelding_2014.pdfpdf513379
NORM_aarsmelding_2013.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2013.pdfNORM_aarsmelding_2013.pdfpdf215975
NORM_aarsmelding_2012.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2012.pdfNORM_aarsmelding_2012.pdfpdf213998
NORM_aarsmelding_2011.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2011.pdfNORM_aarsmelding_2011.pdfpdf217939
NORM_aarsmelding_2010.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2010.pdfNORM_aarsmelding_2010.pdfpdf181758
NORM_aarsmelding_2009.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2009.pdfNORM_aarsmelding_2009.pdfpdf176325
NORM_aarsmelding_2008.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2008.pdfNORM_aarsmelding_2008.pdfpdf189273
NORM_aarsmelding_2007.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2007.pdfNORM_aarsmelding_2007.pdfpdf183844
NORM_aarsmelding_2006.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2006.pdfNORM_aarsmelding_2006.pdfpdf198428
NORM_aarsmelding_2005.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2005.pdfNORM_aarsmelding_2005.pdfpdf197173
NORM_aarsmelding_2004.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2004.pdfNORM_aarsmelding_2004.pdfpdf194280
NORM_aarsmelding_2003.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2003.pdfNORM_aarsmelding_2003.pdfpdf187566
NORM_aarsmelding_2002.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2002.pdfNORM_aarsmelding_2002.pdfpdf174861
NORM_aarsmelding_2001.pdfhttps://unn.no/Documents/Kompetansetjenester, -sentre og fagråd/NORM - Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober/Årsmeldinger/NORM_aarsmelding_2001.pdfNORM_aarsmelding_2001.pdfpdf174119


 

EARS-NET​

​EARS-Net er et europeisk nettverk av nasjonale overvåkingssystemer som vedlikeholder et omfattende overvåkings- og informasjonssystem med europeiske referansedata om antimikrobiell resistens til folkehelseformål.​

Klikk her for mer info om EARS-NET


 

NORM-atlas

NORM-atlas gir tilgang til databasen i NORM for utvalgte bakteriearter og antibiotika over tid og fordelt på regioner. Verktøyet fremstiller norske resistensdata for ulike kliniske prøvematerialer, enten som andel resistente mikrober (R) eller samlet andel mikrober med resistens og intermediær følsomhet (R + I). 

Resistente mikrober (R) kan ikke behandles med det aktuelle antibiotikum. Mikrober som er intermediært følsomme (I) er forandret i forhold til villtypen, men kan fortsatt behandles dersom man bruker en høyere dose eller det aktuelle antibiotikum har en høy konsentrasjon på infeksjonsstedet. Andel med resistens og intermediær følsomhet (R + I) uttrykker samlet resistensutvikling.

NORM-atlas

Kontakt oss

​Gunnar Skov Simonsen, telefon 918 48680​

Fant du det du lette etter?